Nazwa Wydziału: Wydział Nauk o Zdrowiu

advertisement
Syllabus
Wydział / Kierunek / Specjalność
WYDZIAŁ NAUK o ZDROWIU / POŁOŻNICTWO
INFORMACJE OGÓLNE
Studia (odpowiednie podkreślić)
I stopnia - stacjonarne
I stopnia - niestacjonarne
I stopnia - pomostowe: poziom AB/ C/ D
II stopnia - stacjonarne
II stopnia - niestacjonarne
Podyplomowe
Profil kształcenia (odpowiednie podkreślić): ogólnoakademicki, praktyczny, praktyczno-ogólnoakademicki
Nazwa przedmiotu (zgodnie z obowiązującym
Chirurgia
standardem kształcenia i/lub programem nauczania
zatwierdzonym przez Radę WNoZ).
Kod przedmiotu
Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej
Jednostka organizacyjna prowadząca zajęcia
Stopień/tytuł/nazwisko i imię osób realizujących
przedmiot
Przedmioty wprowadzające. Wymagania
wstępne
Punkty ECTS
Forma zajęć
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Ogółem
Wykłady
Seminaria
Ćwiczenia
Zajęcia praktyczne
Praktyki zawodowe
Samokształcenie
E – learning
Wykaz osób prowadzących
zajęcia:
dr hab. med. Jacek Karoń
dr med. Jerzy Gizło
dr med. Andrzej Tokarz
dr n. med. Robert Burdyński
dr n. med. Nikodem Horst
dr n. med. Marcin Grochowalski
lek. med. Krystian Waraczewski
lek. med. Jakub Maik
lek. med. Aleksandra ŁożyńskaNelke
lek. med. Łukasz Gmerek
lek. med. Karolina Horbacka
Wymagania formalne: Anatomia, fizjologia, farmakologia
Osoba odpowiedzialna za przedmiot:
Prof. UM dr hab. med. Piotr Krokowicz
1
Liczba godzin
dydaktycznych
10
20
Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie seminariów – 100% obecność
lub ustne zaliczenie u prowadzącego w
razie nieobecności
Zdanie egzaminu testowego łączonego z
pielęgniarstwem chirurgicznym (20 pytań,
4 możliwości odpowiedzi)
Forma zaliczenia
przedmiotu
(odpowiednie
podkreślić)
Egzamin
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie
5
INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE
Cele kształcenia przedmiotu (C) wynikowe: wiedza (W), umiejętności (U), kompetencje społeczne (KS)
Symbol
Cele kształcenia
C(W)1
1. Poznanie zasad rozpoznawania i postępowania w stanach
zagrożenia życia
C(W)2
2. Posiadanie wiedzy o podstawowych schorzeniach
leczonych chirurgicznie
C(W)3
3. Posiadanie wiedzy o opiece nad chorym w okresie
okołooperacyjnym
C(W)4
4. Poznanie zasad opieki w schorzeniach onkologicznych i
opiece paliatywnej
C(W)5
5. Zrozumienie problematyki wieku starczego
C(W)6
6. Poznanie zasad zapobiegania powikłaniom
C(U)1
1. Nabycie umiejętności udzielania I pomocy
C(U)2
2. Nabycie umiejętności rozpoznania i postępowania w
podstawowych chorobach chirurgicznych
C(KS)1
Przewidywane efekty kształcenia studenta w zakresie wiedzy (W), umiejętności (U), kompetencji społecznych (KS).
Symbol
EK (W)1
Przewidywane efekty kształcenia studenta (EK): wiedza (W),
umiejętności (U), kompetencje społeczne (KS).
Posiada wiedzę o podstawowych chorobach leczonych
chirurgicznie
Odniesienie do celów
kształcenia (symbol)
D.W.3, D.W.34
1
Zrozumienie zagrożeń wieku starczego
D.W.4, D.W.6
Zrozumienie celów i sposobów opieki nad chorym w okresie
D.W.30, D.W.32
okołooperacyjnym
EK (W)4
Nabycie wiedzy o zasadach zapobiegania powikłaniom
D.W.31, D.W.33
EK (W)5
Nabycie wiedzy o rozpoznawaniu stanów zagrożenia życia
D.W.4, D.W.5
EK (U)1
Umie stosować zasady profilaktyki powikłań
D.U.5, D.U.8
EK (U)2
Zna zasady postępowania w stanach zagrożenia życia
D.U.11, D.U.26
Treści programowe (TP): opis przedmiotu wynikający z obowiązującego standardu kształcenia i/lub programu nauczania
zatwierdzonego przez Radę WNoZ
Symbol
Forma realizacji treści kształcenia: np. wykład, seminaria,
Odniesienie do
ćwiczenia, zajęcia praktyczne, praktyki zawodowe,
efektów kształcenia
samokształcenie, E- learning
(symbol)
TP1 – Rany, postępowanie. Zakażenia
Wykład, seminarium
D.W.3, D.W.34
chirurgiczne miejscowe i ogólne. Aseptyka i
antyseptyka
TP2 – Urazy czaszkowo-mózgowe. Ocena chorego Wykład, seminarium
D.W.3, D.W.34
nieprzytomnego. Urazy kręgosłupa i rdzenia
kręgowego
TP3 – Postępowanie w urazach klatki piersiowej i
Wykład, seminarium
D.W.3, D.W.34
brzucha. Złamania i zwichnięcia.
TP4 – Stany zagrożenia życia. Wstrząs – rodzaje i
Wykład, seminarium
D.W.3, D.W.30,
leczenie.
D.W.34
TP5 – Ostre schorzenia jamy brzusznej
Wykład, seminarium
D.W.3, D.W.34
TP6 – Choroby wątroby, dróg żółciowych i
Wykład, seminarium
D.W.3, D.W.34
trzustki
TP7 – Nowotwory. Opieka paliatywna.
Wykład, seminarium
D.W.3, D.W.5,
D.W.34
TP8 – Choroby naczyń tętniczych i żylnych. Zator
Wykład, seminarium
D.W.3, D.W.31,
i zakrzepica.
D.W.34
TP9 – Choroby układu dokrewnego. Choroby
Wykład, seminarium
D.W.3, D.W.34
nerek, niewydolność nerek.
TP10 – Choroby jelita grubego i odbytnicy
Wykład, seminarium
D.W.3, D.W.34
Metody dydaktyczne (sposób pracy nauczyciela,
Wykład klasyczny, wykład konwersatoryjny, seminarium, demonstracja
umożliwiający osiągnięcie celów kształcenia)
Prezentacje komputerowe, filmy, tablica, podręczniki
Środki dydaktyczne wykorzystywane w
procesie kształcenia
Wykaz piśmiennictwa dla studenta
1. Podstawy chirurgii pod red. Jacka Szmidta, Medycyna Praktyczna, 2003
Piśmiennictwo podstawowe
do 4 pozycji
2. Chirurgia, pod red. Wojciecha Noszczyka, PZWL, 2005
3. Chirurgia, pod red. O.J. Garden (red. wydania polskiego: Tadeusz Popiela),
Elsevier, 2009
EK (W)2
EK (W)3
Piśmiennictwo uzupełniające
do 4 pozycji
1.
2.
3.
Chirurgia dla studentów medycyny, pod red. Jana Fibaka, PZWL, 1996
Chirurgia ogólna, pod red. Romana Górala, PZWL, 1996
Neurochirurgia, pod red. Jerzego Bidzińskiego, PZWL, 1988
Sposób oceny pracy studenta
Typ oceny: diagnostyczne (D), formujące (F),
podsumowujący
podsumowujące (P)
Metody oceny np. test wiedzy, test umiejętności,
Test wiedzy: Egzamin testowy (test składający się z 20 pytań, 4 możliwości odpowiedzi,
studium przypadku, proces pielęgnowania, projekt
jednoznaczny, łączony z pielęgniarstwem chirurgicznym)
Kryteria oceny
Ocena
Definicja lokalna
Ocena
Definicja ECTS
lokalna
ECTS
5
Bardzo dobry – znakomita wiedza, umiejętności, kompetencje
A
Celujący – wybitne osiągnięcia
4,5
Ponad dobry – bardzo dobra wiedza, umiejętności, kompetencje
B
Bardzo dobry – powyżej średniego standardu, z
pewnymi błędami
4
Dobry – dobra wiedza, umiejętności, kompetencje
C
Dobry – generalnie solidna praca z szeregiem
zauważalnych błędów
3,5
Dość dobry – zadowalająca wiedza, umiejętności, kompetencje,
D
Zadowalający – zadowalający, ale ze znaczącymi
ale ze znacznymi niedociągnięciami
błędami
3
Dostateczny – zadowalająca wiedza, umiejętności, kompetencje,
E
Dostateczny – wyniki spełniają minimalne kryteria
z licznymi błędami (próg 60% opanowania W,U,KS)
2
Niedostateczny – niezadowalająca wiedza, umiejętności,
FX, F
Niedostateczny – podstawowe braki w opanowaniu
kompetencje (poniżej 60% opanowania W,U,KS)
materiału
INFORMACJE DODATKOWE
Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia zajęć i metod oceniania
Symbol efektu kształcenia dla przedmiotu
Numery symboli treści
Sposoby prowadzenia zajęć
Typy (D,F,P) i metody
kształcenia realizowanych w
umożliwiające osiągnięcie
oceniania stopnia
trakcie zajęć
założonych efektów
osiągnięcia założonego
kształcenia
efektu kształcenia
EK(W)1
TP1-TP10
Wykład, seminarium
Egzamin testowy (P)
2
EK(W)2
TP1-TP10
Wykład, seminarium
Egzamin testowy (P)
EK(W)3
TP1-TP10
Wykład, seminarium
Egzamin testowy (P)
EK(W)4
TP1-TP10
Wykład, seminarium
Egzamin testowy (P)
TP1-TP10
Wykład, seminarium
Egzamin testowy (P)
EK(W)5
TP1-TP10
Wykład, seminarium
Egzamin testowy (P)
EK(U)1
TP1-TP10
Wykład, seminarium
Egzamin testowy (P)
EK(U)2
Zestawienie przewidywanych efektów kształcenia przedmiotu do efektów kształcenia dla programu studiów tzw. programowych
efektów kształcenia (PEK) oraz efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia (wyłącznie symbolami)
Efekty kształcenia dla przedmiotu (EK)
Przyporządkowanie efektu kształcenia dla
Odniesienie efektu kształcenia dla
przedmiotu do efektów zdefiniowanych dla
przedmiotu do efektów zdefiniowanych
całego programu (PEK)
dla obszaru kształcenia
EK(W)1
D.W.3, D.W.34
EK(W)2
D.W.4, D.W.6
EK(W)3
D.W.30, D.W.32
EK(W)4
D.W.31, D.W.33
D.W.4, D.W.5
EK(W)5
D.U.5, D.U.8
EK(U)1
D.U.11, D.U.26
EK(U)2
3
Download