doc - Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie

advertisement
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego znak: UZP-271-4/15 na:
ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWYCH DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU
„ZIELONA PRACA 2”
Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie działając zgodnie
z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z
2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473) zawiadamia Wykonawców którzy złożyli oferty, że zgodnie
z art. 91 ust. 1 i 2 przedmiotowej ustawy, Zamawiający dokonał w dniu 17.06.2015 r. wyboru
najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym znak: UZP-271-4/15 pn.:
Świadczenie usług szkoleniowych dla uczestników projektu „Zielona praca 2”
1. Liczba złożonych ofert – 2 ofert
2. Liczba odrzuconych ofert – 0 ofert
3. Liczba wykluczonych wykonawców – 0 wykonawców
Część A.
1.
2.
3.
4.
Nr
oferty
1
2
Liczba złożonych ofert – 2 oferty
Liczba odrzuconych ofert – 0 ofert
Liczba wykluczonych wykonawców – 0 wykonawców
Zestawienie złożonych ofert:
Nazwa, siedziba i adres
Wykonawcy
Liga Obrony Kraju Oddział
Biura Zarządu Głównego w
Krakowie, ul. Pomorska 2,
30-039 Kraków
Jan Wrzodek Ośrodek
Szkolenia Kierowców
Codex, os. Oświecenia
45/31, 31-636 Kraków
Ilość uzyskanych
punktów (kryterium
cena oferty brutto 85%, ilość godzin
dodatkowego
doradztwa 15%)
Ocena i porównanie
złożonych ofert
Kwota oferty
PLN (brutto)
Ilość godzin
dodatkowego
doradztwa
4 538,00
2
85,00+3,75=88,75
Oferta spełnia wymogi
SIWZ.
5 100,00
8
75,63+15,00=90,63
Oferta spełnia wymogi
SIWZ.
Część B.
Za najkorzystniejszą ofertę, Zamawiający uznał ofertę nr 2 wykonawcy:
Jan Wrzodek Ośrodek Szkolenia Kierowców Codex, os. Oświecenia 45/31, 31-636 Kraków
► Kwota ofertowa netto
5100,00 PLN
► Kwota ofertowa brutto
5100,00 PLN
► Kwota podatku VAT
0,00 PLN
► Ilość godzin dodatkowego doradztwa
8
Uzasadnienie
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Treść oferty
Wykonawcy
odpowiada
SIWZ.
Wyboru
najkorzystniejszej
oferty
dokonano
zgodnie
z wymogami rozdziału XIII SIWZ. Oferta Wykonawcy jest najkorzystniejsza wg kryteriów oceny ofert –
rozdz. XIII SIWZ, tj. uzyskała największą liczbę punktów.
Download