PRAWDA – DOBRO – PIĘKNO. /tzw. triada grecka

advertisement
„ PRZEDSZKOLE PRZYJAZNE DZIECKU”
Program Wychowawczy Przedszkola nr 110
Główny cel to wychowanie ku wartościom uniwersalnym i wciąż aktualnym
PRAWDA – DOBRO – PIĘKNO. /tzw. triada grecka/
Motto wspomagające nasze działania:
„Wspomagaj dziecko miłością, dobrym słowem, nie naginaj go i
nie krytykuj; ono i tak pójdzie własną drogą – drogą tworzenia.”
...Iść w tę samą stronę, to wspólnie dążyć ku jakiemuś celowi ...
Gdy w taką drogę wybiera się
Duży i Mały,
Duży wskazuje kierunek, zachęca, pomaga,
by Mały
nie zabłądził.
Mały czasem się dąsa, ucieka, czasem przechwala,
a czasem mocno trzyma dającą mu
poczucie bezpieczeństwa rękę Dużego ;
Duży ma więcej doświadczenia,
na nim więc spoczywa większa odpowiedzialność;
musi zatem wiedzieć dokąd i jak iść,
aby dojść do końca drogi...
wg. M. Braun Gałkowskiej z książki
„ Iść w tę samą stronę”
SPIS TREŚCI
str.
Wstęp .............................................................
4
Wartości, zasady, normy postępowania..........
6
Formy organizacji i aktywności dziecka.........
9
Metody i zasady...............................................
9
Sylwetka absolwenta przedszkola....................
10
Model nauczyciela............................................
12
Pracownik obsługi – pożądane cechy...............
14
Zasady współpracy z rodzicami.......................
14
Program profilaktyki wychowawczej...............
15
Normy współżycia w grupie.............................
17
Prawa i obowiązki dziecka................................
18
Ewaluacja programu..........................................
22
Uwagi końcowe..................................................
23
Literatura............................................................
24
WSTĘP
Wychowanie, to złożony i długotrwały proces. To droga poznania i odkrywania. Na
tej drodze rodzi się i rozwija wolność i godność osoby oraz społeczna
komunikacja, odpowiedzialność i dobro wspólne.
Przyjmując założenie, że proces wychowawczy nie odbywa się tylko w
przedszkolu, że ma miejsce wszędzie i że każdy ma na niego wpływ, oraz to, że
swoje miejsce w świecie dziecko znajduje dzięki świadomości więzi jakie łączą go
ze społeczeństwem, nauczyciele Przedszkola nr 110 w Krakowie w porozumieniu z
rodzicami dzieci tego przedszkola przyjęli wspólny plan działania nazwany tutaj
programem wychowawczym
Mając na uwadze założenia planu strategicznego placówki, znając postulaty
dotyczące wizerunku absolwenta oraz uświadamiając sobie zadania przedszkola w
tym zakresie stworzyliśmy program realizacji tych założeń.
Podstawę programu wychowawczego naszego przedszkola stanowią wartości
uniwersalne, takie jak prawda, dobro i piękno. Inne ważne wartości, które
pragniemy, aby były respektowane w naszej przedszkolnej społeczności to:
zdrowie, bezpieczeństwo i kultura bycia.
Z określonych przez nas wartości wynikają zasady i normy postępowania, których
nasi wychowankowie powinni przestrzegać. Owe normy postępowania są
zrozumiałe dla dziecka w każdym wieku i uważamy je za ważne i potrzebne w
procesie wychowania naszych dzieci.
WARTOŚCI
ZASADY
NORMY
POSTĘPOWANIA
- dziecko w każdej
sytuacji otrzyma
informację zgodną z
rzeczywistością
- dziecko uzna zasadę
„ Mówię prawdę”
- dziecko zrozumie,
że fałsz jest
przeciwieństwem
prawdy i w różnych
1. PRAWDA JAKO WARTOŚĆ
sytuacjach
ZAWSZE
MÓW PRAWDĘ edukacyjnych pozna
jego negatywne
skutki
- poprzez wzorce
literackie, dziecko
wyciągnie wniosek,
że mówiąc prawdę
UWAGI
stajemy się kimś
wartościowym, kogo
warto naśladować
- dziecko rozumie
znaczenie uczciwości
- dziecko nauczy się
wyrażania,
nazywania i
rozpoznawania
własnych uczuć
- dziecko potrafi
docenić pozytywne
cechy charakteru (
jestem miły,
uczynny, życzliwy,
dobry)
2. DOBRO JAKO WARTOŚĆ
- dziecko potrafi
odróżnić dobro od zła
BĄDŹ DOBRY
DLA INNYCH
- dziecko dowie się,
że za zachowanie
aspołeczne, ponosi
się konsekwencje
- dziecko jest
wrażliwe na krzywdę
innych, potrafi być
empatyczne
- dziecko poprzez
zabawy dramowe
nauczy się oceniać
innych i siebie
- dziecko dowie się,
jak przynosić radość
innym poprzez dobry
uczynek, drobne
upominki, małe
niespodzianki, miłe
gesty
- dziecko nauczy się
dzielić z innymi tym
co ma
- dziecko rozumie,
że wyśmiewanie
sprawia przykrość
- dziecko jest
tolerancyjne wobec
innych
- dziecko jest
aktywne w
obserwowaniu
otaczającego
świata
- jest wrażliwe na
piękno tego świata i
swojej „małej
ojczyzny”
3. PIĘKNO JAKO WARTOŚĆ
CIESZ SIĘ I
SZANUJ
WSZYSTKO, - poznaje Kraków
CO CIĘ
sercem i umysłem
OTACZA
- dziecko nauczy się
wyrażać piękno
otaczającego świata
poprzez różnorodną
działalność twórczą
- dziecko stanie się
aktywne w tworzeniu
piękna ( dbanie o
wygląd i swoje
otoczenie,
posługiwanie się
poprawnym językiem
)
- dziecko nie
krzyczy, mówi
umiarkowanym
głosem
- dziecko zna
niebezpieczne
sytuacje,
zagrażające jego
zdrowiu
4.
ZDROWIE JAKO WARTOŚĆ
DBAJ O
SWOJE
ZDROWIE
- dziecko bierze
udział w zabawach
ruchowych,
spacerach i
wycieczkach,
przebywa na
świeżym powietrzu
- dziecko umie
hartować organizm
- dziecko zna zasady
ubierania się w
zależności od pory
roku
- dziecko zjada
przygotowane posiłki
- dziecko myje ręce
przed posiłkami i po
wyjściu z ubikacji
- dziecko zasłania
usta przy kaszlu i
kichaniu
- dziecko zna
szkodliwość
długotrwałego
oglądania telewizji –
szczególnie dla
wzroku
- dziecko zna i
stosuje formy
grzecznościowe
- dziecko umie okazać
szacunek dorosłym
- dziecko potrafi być
serdeczne i miłe
5. KULTURA BYCIA JAKO
WARTOŚĆ
KONTROLUJ
SWOJE
ZACHOWANIE
- dziecko nie
wyśmiewa się z
innych,
nie zachowuje się
w sposób
agresywny
- dziecko pomaga
młodszym lub mniej
sprawnym
- dziecko bawi się
tak, aby nie
przeszkadzać innym
- dziecko zwraca się
po pomoc do
nauczyciela, lub
innych dorosłych
osób
- dziecko czuje się
akceptowane takim,
jakie jest
- dziecko dzieli się z
nami swoimi
wątpliwościami
- dziecko okazuje
swoje uczucia innym
6.BEZPIECZEŃSTWO JAKO
WARTOŚC
- dziecko dostrzega
sytuacje zagrażające
bezpieczeństwu
JESTEŚ
BEZPIECZNY swojemu i innych
- dziecko potrafi
określić, czego się
boi
- dziecko wie, że
zawsze będzie
wysłuchane
- dziecko mówi o
swoich uczuciach
(odczuciach )
FORMY ORGANIZACJI I AKTYWNOŚCI DZIECKA
Formy organizacji:
·
indywidualna,
·
zespołowa,
·
zbiorowa ( zajęcia z całą grupą ).
Formy aktywności dziecka:
·
zabawy
·
elementy pracy
·
elementy edukacji.
METODY I ZASADY
Metody:
·
problemowe ( odkrywanie ),
·
aktywizujące ( przeżywanie ),
·
praktyczne ( działanie ),
·
podające ( przyswajanie ).
Zasady:
·
poglądowości
·
systematyczności,
·
aktywności dziecka,
·
stopniowania trudności,
·
utrwalania wiadomości i umiejętności,
·
wiązania podawanych wiadomości z możliwością ich praktycznego
zastosowania.
SYLWETKA ABSOLWENTA PRZEDSZKOLA
1. Dojrzałość fizyczna:
·
jest ogólnie sprawne ruchowo,
·
posiada sprawność manualną i nie zaburzoną koordynację
wzrokowo - ruchową,
·
charakteryzuje się poprawnym funkcjonowaniem organów
zmysłowych,
·
jest odporne na choroby i zmęczenie.
2. Dojrzałość emocjonalno – społeczna:
·
jest w znacznym stopniu samodzielne,
·
chętnie i łatwo nawiązuje kontakty z nauczycielem i kolegami,
·
posiada umiejętność podporządkowania się niezbędnym
wymaganiom dyscypliny,
·
jest obowiązkowe, wytrwałe i wrażliwe na opinię nauczyciela,
·
cechuje je taki stan równowagi nerwowej, która umożliwia
opanowanie reakcji emocjonalnych,
·
umie dokonać lub podejmuje próby samooceny i oceny zachowań
innych,
·
jest wrażliwe, zainteresowane obrazem ( ilustracją ) i tekstem,
dziełami kultury.
3. Dojrzałość umysłowa:
·
jest aktywne poznawczo, chce się uczyć,
·
interesuje się czytaniem i pisaniem,
·
dobrze orientuje się w najbliższym otoczeniu i środowisku w którym
żyje,
·
rozporządza zasobem doświadczeń i wyobrażeń będących podstawą
do rozwoju pojęć,
·
potrafi uważnie i ze zrozumieniem słuchać tego co mówi nauczyciel,
·
rozumie i spełnia polecenia nauczyciela,
·
posiada umiejętność swobodnego i zrozumiałego dla otoczenia
wypowiadania się, opowiadania, wyrażania życzeń, pytań, własnych sądów,
wniosków i ocen,
·
jest rozbudzone twórczo w różnych dziedzinach aktywności,
·
potrafi być odpowiedzialne poprzez samodzielne, rzetelne
wywiązywanie się z podejmowanych zadań, szacunku do pracy swojej i
innych.
4. Dojrzałość do czytania i pisania:
·
umie dokonać analizy i syntezy wzrokowej i słuchowej niezbędnej w
procesie zróżnicowania kształtów, dźwięków, ich odpoznawania,
porównywania i odtwarzania,
·
rozumie znaczenie wyrazów jako graficznych odpowiedników słów,
·
posiada orientację przestrzenną, która umożliwia mu rozpoznawanie i
odtwarzanie kierunków położenia i proporcji wymiarów odwzorowywanych
form graficznych,
·
posiada umiejętność językową w zakresie reprezentatywnej i
komunikatywnej funkcji języka ze szczególnym uwzględnieniem nabywania i
rozwijania umiejętności czytania i pisania,
5. Dojrzałość do matematyki:
·
rozumie i umie określić stosunki przestrzenne, czasowe i ilościowe w
praktycznym działaniu,
·
potrafi sklasyfikować przedmioty według przeznaczenia, wielkości,
kształtu i koloru,
·
umie na konkretach dodawać i odejmować w zakresie swoich
indywidualnych możliwości,
·
zna i umie posługiwać się cyframi i wybranymi znakami
matematycznymi.
MODEL NAUCZYCI
ELA
1. W relacjach z dziećmi:
potrafi być cierpliwy, wyrozumiały, miły, serdeczny ale i
konsekwentny,
-
zna i przestrzega prawa dziecka,
-
zachowuje indywidualną linię rozwoju każdego dziecka,
-
jest empatyczny,
-
jest kreatywny,
karę,
pamięta, że każde dziecko chętniej reaguje na pochwałę niż na
-
dotrzymuje umów, przyrzeczeń i tajemnic,
-
przyznaje się do własnych pomyłek.
2. W relacjach z rodzicami:
-
pełni rolę inspirującą i integrującą proces wychowawczy,
-
jest stroną współustalającą wartości, formy pracy,
pogłębia wiedzę rodziców przez informowanie o osiągnięciach
dziecka i ewentualnych z nim trudnościach,
ustala z rodzicami tok dalszego postępowania, jednolite formy
oddziaływań wychowawczych,
-
podnosi kulturę pedagogiczną rodziców,
zbiera wszelkie niezbędne informacje dotyczące warunków życia
dziecka, jego zainteresowań,
respektuje prawo rodziców do głosu w ważnych sprawach
związanych z dzieckiem,
-
respektuje prawo rodziców do modyfikacji pracy przedszkola.
PRACOWNIK OBSŁUGI - pożądane cechy
-
współdziałający z nauczycielem,
-
kulturalny, ciepły, życzliwy, taktowny,
-
odpowiedzialny,
-
dbający o bezpieczeństwo dzieci,
-
znający dobrze swoje obowiązki i wywiązujący się z nich,
-
otwarty na problemy placówki,
-
nie angażujący się w kontakty nauczyciela z rodzicami.
ZASADY WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI
-
zasada poznania środowiska rodzinnego dziecka
-
zasada zdobycia zaufania rodziców,
-
zasada ujednolicania oddziaływań wychowawczych,
-
zasada wspierania działań rodziców,
-
zasada oddziaływania na postawy rodzicielski
zasada udzielania porad, wyjaśnień w sposób serdeczny, życzliwy i z
szacunkiem,
zasada wyprzedzania relacji o negatywnych zachowaniach dziecka,
relacjami o pozytywnych zachowaniach i osiągnięciach,
zasada wskazywania, w przypadku negatywnych zachowań dziecka,
na jego zachowanie, bez wyrażania oceny,
zasada inicjowania pomocy rodziców w ulepszaniu warunków pracy
przedszkola.
PROGRAM PROFILAKTYCZNY NA ROK SZKOLNY 2013/2014
Lp.
ZADANIA I FORMY REALIZACJI
TERMIN
1.
Udział dzieci w gimnastyce korekcyjnej, w
zajęciach z logopedą
Cały rok
UWAGI O
REALIZACJI
2.
Konkursy dla dzieci i rodziców pt. „Witaminy
na talerzu”; „Przyroda wokół nas” wg
utworów M. Kownackiej -opracowanie
wyników
X, III
3.
Spotkanie z rodziną z okazji Dnia Babci i
Dziadka pod hasłem „Aerobik dla seniora”
I
4.
„Mam prawo”– umieszczenie w kąciku dla
rodziców „Praw Dziecka”
I
5.
„Przedszkole w ruchu”– udział w ogólnopolskiej
akcji „Ćwiczyć każdy może” – realizacja
Cały rok
wybranych zadań
6.
Przeprowadzenie zajęć pt. „Olimpiada
zimowa”- zorganizowanie zabaw na śniegu w
formie współzawodnictwa. Rozumienie
znaczenia przebywania na świeżym powietrzu
dla zdrowia oraz potrzeby aktywnego
wypoczynku
II
7.
Systematyczne prowadzenie zajęć
gimnastycznych
Cały rok 2x w
tygodniu
8.
Zajęcia ruchu rozwijającego wg Weroniki
Sherborne – wspólne zabawy z dziećmi
III
9.
Przeprowadzenie cyklu zajęć pt. „Dbam o
swoje zdrowie” - kształtowanie czynnej
postawy wobec zdrowia
IV
10.
Profilaktyka przeciwpróchnicza –
przeprowadzenie zajęć w ramach
tematyki „Dbamy o zdrowe zęby”
IV
11.
„Dzień Rodziny” – wspólne zabawy z rodzicami V
12.
„Jestem bezpieczny, jestem ostrożny’przeprowadzenie cyklu zajęć mających na celu
zapobieganie zagrożeniom, zdobycie
X, IV
umiejętności radzenia sobie w sytuacjach
trudnych, poznanie zasad bezpieczeństwa
13.
„By bezpiecznie nam się żyło” - udział w
spotkaniach z przedstawicielem Straży
Miejskiej – wspólne zabawy pod hasłem „Znam
X, V
przepisy ruchu drogowego”
„Bezpieczne wakacje”
14.
Udział w Ogólnopolskim Przedszkolnym
Cały rok
Programie Edukacji Antytytoniowej
organizowanym przez SANEPID
pt. „Czyste powietrze wokół nas - realizacja
zajęć warsztatowych zawartych w programie
15.
„Odporność wzmacniamy, bo o zdrowe
żywienie i higienę dbamy”- realizacja
programu Akademii Zdrowego Przedszkolaka
Cały rok
„Przedszkole przyjazne żywieniu i aktywności
fizycznej”– udział w programie w ramach
zadania
realizowanego w polsko-szwajcarskim
projekcie współpracy
16.
Cały rok
nr KIK/34
- wdrażanie zasad prawidłowego żywienia i
aktywności fizycznej,
- kształtowanie
prozdrowotnych postaw
- zapobieganie rozwojowi nadwagi i otyłości
oraz innym chorobom przewlekłym.
NORMY WSPÓŁŻYCIA W GRUPIE
Kształtowanie grupy dziecięcej w przedszkolu, to ustalanie i przestrzeganie
zrozumiałych dla dzieci, możliwych do realizacji i znanych wszystkim wymagań
dotyczących postępowania w kontaktach z kolegami i dorosłymi.
Stawiamy je dzieciom w formie umów, zasad, zakazów. Dzieci same ustalają
swoje zasady, wtedy w większym stopniu biorą odpowiedzialność za ustalone
reguły, ponieważ są ich własne, a nie narzucone przez dorosłych. Potrzebują
szczegółowych zasad i precyzyjnego określania czego nie wolno, a co jest
dozwolone.
Ponieważ trudno jest określić wszystkie sytuacje w życiu grupy, które
można ująć w system umów, zakazów, zasad, gdyż muszą dotyczyć konkretnych
spraw danej grupy, dlatego każdy nauczyciel ustala wspólnie z dziećmi własne
normy współżycia ujmując je w proponowanych obszarach:
-
w sali zabaw ( w czasie zabaw, zajęć, spożywania posiłków),
-
w sali gimnastycznej,
-
w sali rytmicznej,
-
na korytarzach, schodach i w holu przedszkola,
-
w łazience,
-
w szatni,
-
w ogrodzie przedszkolnym,
-
na spacerach, wycieczkach
PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECKA
Podstawa prawna:
1. Deklaracja Praw Dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne
ONZ
20 listopada 1959 r.,
2. Konwencja o Prawach Dziecka uchwalona przez Zgromadzenie
Ogólne ONZ 20 listopada 1989 r., w Polsce obowiązuje od 7 lipca 1991
r. ( Dz. U. Z 1991 r. nr 120 poz. 526 ).
Dziecko wymaga specjalnej ochrony i oddzielnych praw ze względu na
niezaradność i niedojrzałość społeczną oraz słabość organizmu. Prawa te
wyznaczają miejsce dziecka w rodzinie, społeczeństwie i państwie, dają dziecku
specjalne uprawnienia, które mają mu zapewnić odpowiednie warunki do życia,
pełnego rozwoju jego osobowości oraz możliwości pozytywnej samorealizacji i
współtworzenia losu.
Przedszkolak ma prawo do:
-
wyrażania własnych opinii i uczuć,
-
akceptacji takim jakie jest,
-
poszanowania godności osobistej,
uczestniczenia we wszystkich formach aktywności proponowanych
przez przedszkole,
-
przebywania w warunkach gwarantujących bezpieczeństwo,
-
zabawy i wyboru towarzysza zabawy,
-
zdobywania wiedzy i umiejętności,
-
rozwijania własnych umiejętności,
-
indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa rozwoju,
aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymywania w
tym pomocy,
-
badania i eksperymentowania,
doświadczania konsekwencji własnego zachowania (ograniczonego
względami bezpieczeństwa ),
-
snu i odpoczynku,
-
zdrowego pożywienia,
-
nienaruszalności cielesnej,
-
poszanowania własności,
-
opieki i ochrony,
-
do znajomości swoich praw.
Dziecko musi zrozumieć, że funkcjonowanie w grupie przedszkolnej nie
polega tylko na braniu od innych, ale również dawaniu siebie innym. A z tym wiąże
się pewien zakres obowiązków na miarę możliwości wiekowych dziecka idących w
parze z prawami.
Przedszkolak powinien:
kulturalnie i z szacunkiem odnosić się do rówieśników i osób
dorosłych ( szanowanie praw innych ),
zachowywać się zgodnie z przyjętymi normami i zasadami
akceptowanymi przez grupę i społeczność przedszkola,
-
służyć pomocą młodszym i słabszym,
-
przestrzegać zasad bezpieczeństwa w przedszkolu i poza nim,
-
dbać o estetykę i higienę własnego wyglądu i otoczenia,
starać się w miarę możliwości wywiązywać się z przyjętych na
siebie obowiązków,
-
respektować polecenia nauczyciela,
-
przyjaźnie odnosić się do świata przyrody.
System nagród i konsekwencji
Bardzo skutecznym środkiem wychowania są pochwały i przywileje. Mają
one wartości zachęcające i pobudzające do wysiłku każdego człowieka, a tym
bardziej człowieka nie ukształtowanego jeszcze – dziecka.
Nagradzamy za:
- podporządkowanie się umowom, zasadom wspólnie ustalonym,
- za bezinteresowną pomoc słabszym,
- za wysiłek włożony w wykonanie pracy, zadania ( uwzględniając możliwości
dziecka),
- za bardzo dobre wypełnianie przyjętych na siebie obowiązków ( np. dyżury ),
Formy przywilejów:
-
pochwała wobec grupy,
-
pochwała indywidualna,
-
pochwała przed rodzicami,
-
pochwała w postaci naklejki ( „odznaka” , „order” ),
-
dostęp do czegoś atrakcyjnego.
Ustalając pewne normy postępowania, zakazy itp. musimy również ustalić
określone konsekwencje za brak podporządkowania się nim.
Naturalne konsekwencje niewłaściwego zachowania dotyczą::
nieprzestrzeganie ustalonych zasad i norm współżycia w grupie i
przedszkolu,
stwarzanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu własnemu i
innych,
agresywne zachowanie skierowane na dorosłych, dzieci i
przedmioty ( lub przeszkadzanie innym w zabawie ),
-
niszczenie cudzej własności oraz wytworów prac innych dzieci.
Formy konsekwencji:
słowne upomnienie czyli rozmowa ( przypomnienie
obowiązujących zasad ),
-
poinformowanie rodziców o przewinieniu,
odsuniecie na krótki czas od zabawy ( w atmosferze spokoju,
szacunku i rzetelnej informacji dotyczącej czynu, a nie uderzające w
charakter dziecka ),
-
upomnienie wobec grupy,
EWALUACJA PROGRAMU
Miarą osiągnięcia celu programu będzie:
a) obraz dziecka, które:
zna zasady i normy kultury bycia obowiązujące w przedszkolu (
stosownie do wieku dziecka ),
-
jest ciekawe świata,
o wie co sprzyja i zagraża zdrowiu, przestrzega poleceń
nauczyciela,
-
jest samodzielne w zakresie samoobsługi,
-
podejmuje próby samooceny,
-
umie szanować swoją i cudzą własność,
-
rozumie konieczność ponoszenia konsekwencji swojego zachowania,
-
wie i rozumie, że będzie pochwalone za dobre zachowanie.
b) dobra współpraca z rodzicami:
rodzice podejmują stałą współpracę z przedszkolem, będą
otwarci na rady i sugestie nauczycieli,
-
poczują się gospodarzami przedszkola.
c) zadowolenie nauczycieli wynikające z:
jednolitego oddziaływania wychowawczego wszystkich
nauczycieli
-
osiągania dobrych efektów pracy wychowawczej,
wzrostu poziomu umiejętności nauczycieli w zakresie
kompetencji wychowawczych,
z bliższego kontaktu z dzieckiem, akceptacji podmiotowości
dziecka.
Powyższe informacje będą gromadzone przez:
nauczycieli i przedstawiane dwa razy w roku na radach
pedagogicznych analityczno – oceniających,
w czasie hospitacji ( obserwacje, rozmowy ) – również te
informacje przedstawiane będą dwa razy w roku na spotkaniach rady
pedagogicznej.
Zgromadzone w ten sposób informacje i wskazówki posłużą do usprawniania
niniejszego programu.
UWAGI KOŃCOWE
1. Za realizację niniejszego programu odpowiedzialni są wszyscy
nauczyciele.
1. Niniejszy program będzie wykorzystany do tworzenia własnych
systemów wychowawczych w poszczególnych grupach wiekowych.
2. Realizacja zadań wychowawczych przebiegać będzie we współpracy z
rodzicami.
Program opracował zespół w składzie:
Beata Ćwiertnia – nauczycielka
Barbara Pawlińska – wicedyrektor
Renata Marczyk - nauczycielka
Literatura:
1.
A. Brzezińska, Warunki rozwoju aktywności twórczej u dziecka w
przedszkolu, Wychowanie w Przedszkolu 1984 nr 3 i 5-6,
2.
Encyklopedia pedagogiczna, red. Pomykało W., Fundacja Innowacja
Warszawa 1997,
3.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. ( Dz.
U. RP, nr 78 z 16 lipca 1997 r. poz 483 ),
4. A. Kast – Zahn, Każde dziecko może nauczyć się reguł, Media
Rodzinna, Poznań 1999 r.
5.
Konwencja Praw Dziecka z 7 lipca 1991,
6.
M. Łobocki, ABC wychowania, WSiP Warszawa 1992,
7. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli,
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form
wychowania przedszkolnego Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. (Dziennik Ustaw z dnia 15
stycznia 2009 r. Nr 4, poz. 17)
8. Podstawy pedagogiki przedszkolnej pod red. M. Kwiatkowskiej, WSiP
Warszawa 1985,
9.
Psychologiczne podstawy zasad wychowania, Szewczuk W., PZWS
Warszawa 1972,
10. Rozwój psychiczny dziecka od 0 do 10 lat, Frances L. Ilg, Luise Bates
Ames, Sidney M. Baker, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne Gdańsk
1994,
11. Simm M., Węgrzyn – Jonek E., Budowanie programu wychowawczego
szkoły, Rubikon Kraków 2000,
12. B. Śliwerski, Współczesne teorie i nurty wychowania, Oficyna
Wydawnicza Impuls, Kraków 1998,
13. Ustawa o systemie oświaty z 7 września 1991 r. ( Dz. U. nr 67 z 1996
r., poz. 329 z póź. zm. ),
14. E. Waszkiewicz, Pracuję z sześciolatkiem, WSiP Warszawa 1996.
Download