KARTA OCENY UCZNIA

advertisement
KARTA SAMOOCENY I OCENY UCZNIA – DOBRY UCZEŃ, DOBRY KOLEGA
Imię i nazwisko………………………………………………………………………………………… kl………………
Lp.
styczeń
ZACHOWANIA UCZNIA
uczeń
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Odnoszę się kulturalnie do nauczyciela i wszystkich
pracowników szkoły
Zgodnie pracuję w grupie
Jestem aktywny na zajęciach
Wzorowo zachowuję się w czasie zajęć
Utrzymuję porządek wokół siebie
Zachowuję się bezpiecznie na przerwie
Angażuję się w organizację imprez klasowych
i szkolnych
Odrabiam zadania domowe
Zawsze mam przy sobie przybory szkolne
potrzebne do zajęć
Punktualnie przychodzę na zajęcia
Nie używam słów wulgarnych i obraźliwych
Jestem uprzejmy wobec kolegów i koleżanek
Jestem wzorowym dyżurnym w klasie
Jestem wzorowym dyżurnym w szatni
Biorę udział w konkursach
2
- mam powody do dumy
1
- jestem zadowolony
0
- muszę popracować
nauczy
ciel
luty
uczeń
nauczy
ciel
MIESIĄC
marzec
kwiecień
uczeń
nauczy
ciel
uczeń
nauczy
ciel
maj
uczeń
nauczy
ciel
czerwiec
uczeń
nauczy
ciel
LEGENDA
Pod koniec każdego miesiąca, każdy uczeń dokonuje samooceny w rubrykach oznaczonych mianem - uczeń.
Nauczyciel w razie wątpliwości ma prawo zweryfikować punkty w rubryce oznaczonej mianem- nauczyciel.
Uczniowie, którzy uzyskają powyżej 90% maksymalnej liczby punktów, czyli w klasach 1- 4 – 132 pkt, a w
klasach 5 – 6 - 134 pkt otrzymują tytuł „Dobrego ucznia, dobrego kolegi”.
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
USZCZEGÓŁOWIENIE ZACHOWAŃ UCZNIA
Mówię „dzień dobry” napotkanym pracownikom szkoły. Proszę, dziękuję, przepraszam to słowa, których używam najczęściej.
Pracuję w grupie wg zasad podanych przez nauczyciela. Jestem aktywny ale także daję możliwość wypowiedzenia się innym .
Zgłaszam się na zajęciach.
Słucham nauczyciela prowadzącego lekcję. Nie rozmawiam z kolegami (chyba, że wymaga tego sposób prowadzenia lekcji),
nie kręcę się w ławce.
Mam porządek na ławce, książki i przybory szkolne są poukładane i przygotowane do zajęć. Ustawiam cicho krzesło przed i po
zajęciach, plecak wieszam pod ławką lub stawiam przy ławce.
Nie biegam na przerwie, spaceruję. Nie krzyczę tylko mówię. Bawię się w bezpieczne zabawy. Nie wychodzę poza teren
szkoły.
Pomagam wychowawcy, nauczycielom, kolegom przy organizacji imprez klasowych lub szkolnych.
Odrabiam na czas zadania domowe. W miarę możliwości pomagam kolegom i koleżankom.
Mam wszystkie potrzebne do zajęć, w danym dniu, przybory szkolne. Ołówki i kredki są zatemperowane.
Nie spóźniam się do szkoły na pierwszą godzinę ani na pozostałe w danym dniu zajęcia.
Nie używam w stosunku do nikogo słów wulgarnych i obraźliwych.
W stosunku do kolegów i koleżanek zachowuję się uprzejmie i kulturalnie. Nie przezywam nikogo, nie obgaduję za plecami. W
razie konfliktu zwracam się o pomoc do pracowników szkoły (wychowawca, nauczyciel, pedagog i inni).
Pełnię wzorowo dyżur w klasie, wtedy gdy jestem wyznaczonym przez wychowawcę dyżurnym.
Dotyczy klas 5 i 6. Pełnię wzorowo dyżur w szatni, wtedy gdy jestem wyznaczonym przez wychowawcę dyżurnym.
Za udział w konkursach pozaszkolnych – 2pkt, konkursy szkolne – 1pkt (na podstawie dyplomów) – ilość konkursów razy
punkty.
Średnia punktowa zakłada udział przynajmniej w jednym konkursie.
Download