Program wychowawczy Gminnego Przedszkola w Brudzewie

advertisement
Program wychowawczy
Gminnego Przedszkola w Brudzewie
Podstawa prawna:

Art. 54.2.1 lit. a i ust. 4 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
( tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie
podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego
w poszczególnych typach szkół ( Dz. U. z dnia 23 czerwca 2016r. poz.895)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009r. w sprawie
dopuszczenia do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego
i programów nauczania oraz dopuszczenia do użytku podręczników ( Dz. U. Nr 89,
poz. 730 )

Statut Przedszkola
Program
wychowawczy
stworzony
jest
na
bazie
Programu
Wychowania
Przedszkolnego PWN. Program zakłada następujące zadania wyznaczające kierunek pracy
nauczyciela z dziećmi:
- dążenie do rozwoju wychowanków zgodnego z ich możliwościami i zdolnościami;
- rozbudzanie ciekawości poznawczej;
- monitorowanie i stymulowanie rozwoju psychofizycznego;
- kształtowanie postaw moralnych poprzez uczenie wartości uniwersalnych;
- propagowanie wzorców, norm i zachowań społecznie akceptowanych, w tym
kształtowanie umiejętności rozróżniania dobra od zła;
- rozbudzanie poczucia sensu i wartości życia;
- umożliwianie odnoszenia sukcesów i prezentowania własnej indywidualności;
- tworzenie warunków do odczuwania radości z podejmowanej aktywności umysłowej
i ruchowej;
- wspomaganie rozwoju;
- dbanie o zdrowie fizyczne i psychiczne dzieci oraz uczenie rozpoznawania i unikania
zagrożeń;
- organizowanie dobrej współpracy z rodziną, sprzyjającej spójnym oddziaływaniom
wychowawczym;
- budowanie poczucia tożsamości narodowej;
- zainteresowanie rolą ucznia poprzez sumienne przygotowanie do obowiązku nauki
w szkole.
Wśród wszystkich pojęć pedagogicznych ,, wychowanie’’ jest jednym z trudniejszych
do zdefiniowania. Można je rozpatrywać w węższym znaczeniu i w bardzo szerokim.
Wychowanie jest, więc świadomym, celowym i specyficznym działaniem pedagogicznym
rodziców lub nauczycieli dokonywanym głównie przez słowo ( i inne postaci interakcji,
zwłaszcza przykład osobisty) zmierzające do osiągnięcia względnie trwałych zmian
w rozwoju umysłowym, społecznym, kulturowym, duchowym jednostki ludzkiej.
Natomiast w szerszym znaczeniu jest to oddziaływanie całokształtu specyficznych
pedagogicznych
bodźców
ogólnospołecznych
i
indywidualnych,
profesjonalnych
i nieprofesjonalnych, przynoszących względnie trwałe skutki w rozwoju jednostki ludzkiej.
Wychowanie, wiec rozpoczyna się rodzinie, a przedszkolem tylko je kontynuuje
i ukierunkowuje. Jak powiedział J. Dewey „ przedszkolne życie powinno wyrastać stopniowo
z życia domowego[...] powinno podejmować i kontynuować zachowania, z którymi dziecko
oswoiło się już w domu”.
Program wychowawczy ma na celu poprawę jakości pracy edukacyjnej, uwzględnia
potrzeby społeczności przedszkolnej: dzieci, rodziców i środowiska oraz pracowników.
Integruje nauczycieli i rodziców w realizowaniu celów wychowawczych, ujednolica
oddziaływania wychowawcze, kieruje procesy wychowawcze na właściwie tory. Zasadniczą
funkcją przedszkola jest opieka i wspieranie rozwoju dziecka we wszystkich jego sferach.
Zastosowane w pracy z wychowankiem treści, metody, proponowane aktywności są środkiem
do osiągnięcia nadrzędnego celu jakim jest wszechstronny i prawidłowy rozwój dziecka. Jeśli
kierunki i sposób oddziaływania nauczyciela są wyznaczone poprzez cele teoretyczne, a treści
i zadania wychowawcze są daleko od tego, co faktyczni dzieje się w przedszkolu i co dzieje
się z konkretnym dzieckiem, oddziaływania nauczyciela są bezużyteczne. Dobrej jakości
oddziaływanie przedszkole powinno charakteryzować oddziaływanie właściwe rozwojowo,
tj. umożliwiające inicjatywę dziecka, planowanie własnej aktywności, wyrażenie intencji,
dokonywanie wyborów, samodzielne działanie i finalizowanie aktywności. Przedszkole nie
może zastąpić domu rodzinnego,
może uzupełnić jedynie i wzbogacać doświadczenia
dziecka w tych sferach, w których oddziaływanie domu jest niewystarczające.
Celem działań nauczyciela powinno być pośredniczenie w przekazywaniu i nadawaniu
konkretnych treści wartościom uniwersalnym w czasie wspólnego działania, a przez
to powodowanie wewnętrznego rozwoju dziecka. Zarówno nauczyciel jak i dziecko rozwijają
się w sposób ciągły, mają wpływ na wzajemne zachowania, a więc na rozwój swój i partnera.
Wychowawca powinien być nastawiony nas wsłuchiwanie się w dziecko, akceptowanie
go takim, jakie jest. Wspólne działanie dziecko - nauczyciel będzie ułatwione, jeśli nauczyciel
będzie:

akceptował różnorodność rozwojową każdego dziecka

jego godność i wolność

kierował się zasadą równorzędności w procesie wspólnego działania

traktował własną wiedzę jako jedną z propozycji interpretacji rzeczywistości

własne zachowania modyfikował tu i teraz

będzie nastawiany na poznawanie i odkrywanie własnych możliwości i ograniczeń

będzie wyczulony na nieprzewidziane zachowania dziecka

będzie badawczo i twórczo nastawiony do otoczenia
Nauczyciel to osoba, która prowokuje dziecko do poznania, kim jest i kim może zostać.
Dziecko powinno identyfikować się z własnym ja, czuć się bezpiecznie, utożsamiać
się z grupą rówieśniczą, a jednocześnie czuć własną odrębność, indywidualność
oraz odpowiedzialność za dokonane wybory.
Nauczyciel musi umieć podjąć decyzje:

jakie umiejętności, sprawności, zdolności rozwijać, stymulować i jaką wiedzę
przekazać, co jest najważniejsze dla dziecka teraz, później i w wieku dojrzałym,

za pomocą jakich metod nauczyciel pragnie osiągnąć cel, czego dziecko może
się nauczyć w określonej sytuacji,

jakie mogą być skutki działań wychowawczych dla dziecka i nauczyciela
oraz przyszłych decyzji wychowawczych.
Głównymi celami Programu Wychowania Przedszkolnego PWN jest:

ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonymi możliwościami
w kontakcie ze środowiskiem społecznym, przyrodniczym i technicznym, poprzez
bezpośrednie doświadczanie i przeżywanie,

wspomaganie uzdolnień i stymulowanie rozwoju dzieci w przygotowaniu do podjęcia
obowiązku szkolnego.
Program zawiera również szczegółowe cele, które ukierunkowują działalność
nauczyciela oraz odpowiadają potrzebom i oczekiwaniom rozwojowym dziecka działającego
w sposób aktywny i twórczy na rzecz własnego rozwoju. Wśród wszystkich celów
szczegółowych, można odnaleźć cele wychowawcze ściśle powiązane z podstawą
programową wychowania przedszkolnego:
1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dziećmi
i dorosłymi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.
2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych.
Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku.
3. Wspomaganie rozwoju mowy oraz innych umiejętności komunikacyjnych dzieci.
4. Wspieranie
dzieci
w
rozwijaniu
czynności
intelektualnych,
w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.
5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.
6. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.
7. Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem.
które
stosują
8. Wychowanie przez sztukę – muzyka: różne formy aktywności muzyczno - ruchowej
(śpiew, gra, taniec).
9. Wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne.
10. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne,
budzenie zainteresowań technicznych.
11. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu
zagrożeń.
12. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.
13. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.
14. Tworzenie warunków do doświadczeń językowych i komunikacyjnych w zakresie
reprezentatywnej i komunikatywnej funkcji języka (ze szczególnym uwzględnieniem
nabywania umiejętności czytania).
15. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.
16. Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym.
Poniżej podano cele wychowawcze zamieszczone w programie, procedurę osiągania sukcesu
oraz sposoby realizacji zamierzeń wychowawczych:
Cele wychowawcze
Podawanie informacji
o sobie, o swojej rodzinie,
Sukces
- podaje swoje dane
osobowe, zna adres,
- wie, komu można
Sposób realizacji
- zabawy dydaktyczne,
- słuchanie różnych
opowiadań wybranych
podawać informacje
przez nauczyciela,
o sobie,
omawianie ich,
- swobodnie wypowiada
się o swojej rodzinie,
- rozmowy przy ilustracjach,
- stwarzanie sytuacji
wie gdzie pracują bliscy
zabawowych ,, Mój dom’’,
i czym się zajmują,
,,Moja rodzina’’,
- zna zakres obowiązków
w domu rodzinnym,
- umie okazywać uczucia
miłości i szacunku
- wykonywanie prac
plastycznych
przeznaczonych
na prezent
w stosunku do rodziny,
Samodzielne wykonywanie
- przejawia samodzielność
- stwarzanie sytuacji
czynności
w czynnościach
zabawowych
samoobsługowych.
samoobsługowych,
odzwierciedlających
Realizacja programu
- potrafi poradzić sobie
rzeczywistość – zabawa
„Moje dziecko idzie
samodzielnie
w dom, sklep itp., mycie lal,
do szkoły”
w sytuacjach życiowych
ubieranie itp.,
i próbuje przewidzieć
skutki swojej
działalności,
- umie poprawnie umyć się
- historyjki obrazkowe ,, W łazience’’,
- umieszczanie
w łazience w miejscu
i wytrzeć oraz umyć
dostępnym dla dzieci
zęby,
informacji w formie
- właściwie zachowuje się
przy stole podczas
posiłków, nakrywa do
stołu, sprząta po sobie,
- samodzielnie korzysta
z toalety,
uproszczonych rysunków,, Dbamy o czystość’’,
- samodzielnie się ubiera
i rozbiera, dba o osobiste
rzeczy i nie naraża ich na
zgubienie,
- utrzymuje porządek
w swoim otoczeniu,
Rozpoznanie i nazywanie
stanów emocjonalnych
w czasie zabaw
- rozpoznaje i nazywa
swoje emocje,
- potrafi właściwie
- systematyczne rozmowy,
wyjaśnienia, wymiana zdań
dotyczące własnych ocen
przyjmować pochwały
i odczuć, uczymy liczenia
i krytykę,
się z odczuciami drugiej
- potrafi mówić o rzeczach
miłych, wyraża krytykę
dla zachowań
negatywnych,
- umie w sposób właściwy
przekazać swoje zdanie,
wyrazić opinię,
- potrafi w sposób czytelny
określić swoje uczucia,
- rozumie, że wyrażanie
werbalne uczuć
jest potrzebne w celu
osoby, zabawy parad
ramowe,
- prezentowanie własnych
umiejętności na forum
publicznym – uroczystości
dla bliskich,
- uczestniczenie w zabawach
pozwalających na
rozładowanie napięć
emocjonalnych,
- eliminowanie przejawów
złośliwości, drwin poprzez
rozładowania napięć
rozmowy, słuchanie
pomiędzy ludźmi,
utworów literackich,
- rozumie, że inni mają
teatrzyki interaktywne,
prawo wyrażać swoje
ocenianie postaw
uczucia,
bohaterów, uzasadnienie
swoich ocen,
- bajki terapeutyczne,
Uczestniczenie
- bierze udział
- uczestniczenie
w działaniach
w uroczystościach
w zabawach, ćwiczeniach
pozwalających na poznanie
przedszkolnych,
i tańcach integracyjnych,
swoich możliwości
- potrafi pokonać tremę,
dających poczucie
- rozumie konsekwencje
przynależności
łamania przyjętych
umów,
-
do grupy,
- okazywanie radości
jest odpowiedzialny
i przeżyć w sytuacjach
za swoje zachowanie,
zacieśniających więzi
- podejmuje działania
konstruktywne
na rzecz grupy,
- wykazuje się inicjatywą
emocjonalne, wzmacniające
pozycję dziecka w grupie –
uroczyste obchodzenie
urodzin, wykonywanie
drobnych upominków
w sytuacjach nowych,
dla kolegów – albumy,
Poznanie wartości
moralnych
- rozróżnia prawdę, fałsz,
- stwarzanie różnych
fantazje, kłamstwa
rodzajów aktywności,
w utworach literackich
podczas których omawiamy
i w sytuacjach
zachowania bohaterów
codziennych, przewiduje
literackich, ( burza
skutki złego
mózgów, wykorzystanie
postępowania, wyciąga
metod i technik
wnioski,
pozwalających rozładować
- nazywa pozytywne cechy
charakteru, koleżeńskość,
stres i napięcie w sposób
społecznie akceptowany)
życzliwość, uprzejmość,
tolerancja,
- wie, co to znaczy być
koleżeńskim, życzliwym,
uprzejmym,
tolerancyjnym,
- potrafi być
odpowiedzialne
za swoje zachowanie,
- potrafi przyznać się do
błędu,
-Współtworzenie
przyjaznej atmosfery
- potrafi dostrzec
negatywne zachowania,
- utworzenie kodeksu
przedszkolaka lub zawarcie
w grupie,
- potrafi zadość uczynić
kontraktu z dziećmi,
- rozwijane wzajemnych
i przeprosić za
,,podpisanie’’ go,
relacji opartych na
popełnioną krzywdę,
przestrzeganie go,
szacunku i akceptacji,
- potrafi hamować odruchy
- ustalenie norm i reguł życia
- współdziałanie w grupie,
agresji, przestrzega zasad
w grupie w sposób
- komunikowanie się
i kontraktu,
pozytywny: siedzimy
grupie,
- obdarza uwaga dzieci
prosto, podczas jedzenia
i dorosłych, aby
posiłków jesteśmy cicho,
zrozumieć
myjemy ręce mydłem, zęby
to, co mówią i czego
myjemy 3 minuty itp.,
oczekują,
uczymy ich przestrzegania,
- potrafi zgodnie
funkcjonować w grupie,
- umie przeprosić
w przypadku wyrządzenia
komuś krzywdy,
- posiada nawyk witania
się z kolegami, innymi
jasno określając
konsekwencje,
- stosowanie systemu nagród:
uśmiechy, naklejki
z odpowiednimi napisami:
,,ładnie sprzątam’’,
,, pomagam innym’’,
,,dzielę się;; itp., czerwone
osobami,
- zgodnie bawi się
i czarne serduszka, koraliki
do słoików, czerwone
z kolegami, nie wyrządza
i zielone kartki,
nikomu krzywdy,
- umie się podzielić
- prawidłowo rozumie
pojęcie nagrody
z kolegami zabawką,
( wykorzystujemy
słodyczami, kanapką,
wzmocnienie pozytywne
- potrafi grzecznie zwracać
oraz postępujemy w myśl
się do innych w domu,
zasady ,, brak nagrody to
w przedszkolu, na ulicy,
kara’’.)
- wie, że nie należy
- zabawy dydaktyczne,
chwalić się bogactwem
i nie należy dokuczać
dzieciom, które
wychowują się
w trudniejszych
warunkach,
Aktywne uczestniczenie
- potrafi samodzielnie
- wykonywanie prac
w dbaniu o porządek
dobierać materiały
plastycznych służących
i wystrój sali zajęć,
do zajęć,
do dekoracji sali,
- umie posprzątać po
zakończeniu pracy,
miejscowości, rozwijanie
do dyżurowania- dbania
- podejmuje się dyżurów,
o porządek wśród lal,
- utrzymuje porządek
samochodów, podlewanie
w swoim otoczeniu,
Poznawanie swojej
- zachęcanie
- w świecie: jestem
Polakiem, mieszkam
kwiatów,
- rozmowy, samodzielne
doświadczenia
poczucia przynależności
w Polsce, mówię
i przeżycia dzieci,
narodowej, zainteresowanie
po polsku,
opowiadanie o nich,
Unią Europejską,
- potrafi nazwać godło
- spacery, wycieczki,
i flagę państwową, zna
działanie przykładem
hymn Polski,
literatury,
- wie, że Polska należy
do Unii europejskiej,
- wie, że wszyscy ludzie
mają równe prawa,
- historyjki obrazkowe,
literatura dziecięca,
- plansze demonstracyjne,
- oglądanie albumów,
encyklopedii,
wyszukiwanie
informacji
na interesujące tematy,
czytanie ich,
- sytuacje edukacyjne:
,, Moja Ojczyzna’’,
,, Warszawa stolicą
Polski’’, edukacja
regionalna: legendy
krakowskie, stroje
ludowe, rzemiosło
artystyczne., tańce
regionalne, itp.
Poznanie zasad
- wie, jak trzeba zachować
bezpieczeństwa,
się w sytuacji
przestrzeganie ich,
zagrożenia,
realizacja programu
- wie, gdzie można
Akademii Zdrowego
otrzymać pomoc
Przedszkolaka „Podróż
i umie o nią poprosić,
do krainy pełnej zdrowia”,
„Bądźmy zdrowi – wiemy,
- zna podstawowe zasady
- gry, układanki,
- plansze
z ilustracjami,
- działanie przykładem
z literatury dziecięcej,
- historyjki obrazkowe,
- rozmowy, działanie
więc działamy”
ruchu drogowego,
- wie, jak bezpiecznie
własnym przykładem,
- zabawy tematyczne-
poruszać
przyjmowanie
się po drodze,
w zabawach pozytywnych
- uważnie porusza się po
postaw obserwowanych
budynku oraz w ogrodzie
w otoczeniu
przedszkolnym,
lub zaczerpniętych
- wie że nie wolno oddalać
się z określonego miejsca,
- przestrzega zakazu
w literatury,
- zabawy przeciwko agresji,
rozmowy, zakaz
zabawy urządzeniami
przynoszenia do
elektrycznymi,
przedszkola militarnych
- unika zabawy ogniem,
- rozumie zakaz brania
do rąk nieznanych
przedmiotów roślin,
- nie próbuje nieznanych
produktów, nie przyjmuje
żadnych cukierków
od nieznajomych,
- nie zbliża się
do nieznajomych
zwierząt,
- wie, że nie może
samodzielnie zażywać
lekarstw i stosować
środków chemicznych,
- dziecko, wie jak
prawidłowo się odżywiać
zabawek, zakaz celowania
do ciebie, zakaz słownej
agresji,
- wycieczka
na skrzyżowanie, pokaz
właściwego zachowania
się na ulicy,
- udział w zajęciach
i projektach edukacyjnych
promujących zdrowe
odżywianie się np.: wspólne
przygotowywanie soków,
kanapek, sałatek,
- rozumie konieczność
- organizowanie zabaw
częstego przebywania na
i zajęć na świeżym
świeżym powietrzu,
powietrzu
- potrafi dbać o swoje
z wykorzystaniem pomocy-
narządy zmysłów- unika
obręcze, woreczki, chusta
hałasu i nie jest jego
animacyjna,
źródłem,
- wie, jak należy się
ubierać i dobiera strój do
pory roku,
- dba o zdrowie i orientuje
się w zasadach zdrowego
żywienia,
- rozumie znaczenie
umiaru w jedzeniu
słodyczy,
- uczestniczy
w warsztatach
kulinarnych,
- potrafi odróżnić produkty
zdrowe od niezdrowych
- zna potrzeby stosowania
podstawowych zasad
higieny osobistej,
- wie czemu służy
aktywność ruchowa oraz
zna jego znaczenie,
- uczestniczy
w zabawach ruchowych
i grach w ogrodzie
przedszkolnym i w sali
- układanki, dobieranki ,, Ubierz misia’’,
- rozmowy na temat
zdrowego odżywiania się,
wiersze o zdrowiu,
piosenki,
gimnastycznej,
Uświadomienie
niebezpieczeństw
wynikających
- zachowuje ostrożność
w kontaktach z obcymi,
- informuje dorosłych
- omawianie sytuacji
zagrażających dzieciom,
ustalenie jasnych zasad
z nieprzestrzegania
o swoich
korzystania z urządzeń na
zakazów, realizacja założeń
dolegliwościach, złym
placu przedszkolnym,
programowych kampanii
samopoczuciu,
przestrzeganie kontraktów
profilaktycznej „Zachowaj
grupowych,
Trzeźwy Umysł”, „Czyste
- spotkania z policjantem,
powietrze wokół nas” oraz
lekarzem,
„Kubusiowi Przyjaciele
- dostarczanie dzieciom
Natury”
wzorców zachowaniafilmy edukacyjne, teatrzyki,
pogadanki, scenki
dramowe,
- poznawanie zasad
przebywania w środku
naturalnym – las,
wycieczki, spacery,
ocenianie zachowań pod
względem bezpieczeństwa
swojego i innych,
Ukształtowanie
- podniesienie poziomu
- spotkania z dietetykiem,
prawidłowych nawyków
wiedzy rodziców i dzieci
materiały promocyjne
i umiejętności
na temat działań
na temat zasad zdrowego
prozdrowotnych wśród
profilaktycznych,
żywienia,
rodziców i dzieci
zdrowego stylu życia,
przedszkolnych poprzez
realizację programu
- gazetki, ulotki,
- udział dzieci w zajęciach
i projektach edukacyjnych,
,, Moje Dziecko Idzie Do
Szkoły’’
Ukształtowanie
prawidłowych umiejętności
związanych z dbałością
o zęby poprzez realizację
- obniżenie częstotliwości
występowania próchnicy
zębów u dzieci w wieku
0-5 lat.
- wsparcie
rodziców/opiekunów dzieci
za pośrednictwem
materiałów edukacyjnych
projektu ,, Dzieciństwo
i promocyjnych,
bez próchnicy’’ oraz
rozpowszechnienie ulotek,
,, Akademii Aquafresh’’
maskotek, pakietów
edukacyjnych, objęcie
dzieci działaniami przez
przeszkolonych nauczycieli
i wyposażenie
w szczoteczki i pasty
Ewaluacja
1. W całej społeczności przedszkolnej ewaluacji programu wychowawczego dokonuje
się co trzy lata, zaś wśród nauczycieli ewaluację przeprowadza się częściej.
2. W ewaluacji uwzględnia się opinię wychowanków, rodziców, nauczycieli,
przedstawicieli organ prowadzącego, a także sugestie nadzoru pedagogicznego.
3. Sposoby ewaluacji:
~ analiza dokumentów,
~ program wychowawczy,
~ księga protokółów Rady Pedagogicznej,
~ plany miesięczne poszczególnych grup,
~ arkusze obserwacji, dzienniki.
4. Ankiety skierowane do:
~ nauczycieli,
~ rodziców,
PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW
Metody pracy:
~ metody podające( przyswajanie): opowiadanie, pogadanki, historyjki obrazkowe,
wiersze, piosenki, praca z tekstem,
~ metody problemowe ( odkrywanie): gry dydaktyczne, giełda pomysłów, czyli ,, Burza
mózgów’’, inscenizacja, śniegowa kula,
~ metody aktywizujące (przeżywanie): drama, wystaw ( ekspozycja), pokaz,
~ metody praktyczne ( działanie): ćwiczenia – gry dydaktyczne – gra biograficzna,
zabawy intelektualne ( np.: krzyżówki, rebusy, rozsypani),
Metody pracy:
~ praca indywidualna,
~ zabawa i inne rodzaje działalności dzieci pozwalające na rozwijanie własnej
inicjatywy,
~ czynności samoobsługowe dzieci np. związane z utrzymaniem higieny osobistej oraz
praca użyteczna,
~ spacery i wycieczki,
~ zajęcia organizowane przez nauczycielkę z całą grupą lub prowadzone w mniejszych
zespołach,
~ działanie poprzez eksperymentowanie, manipulowanie, zadania stawiane dziecku
do wykonania,
~ poznawanie, obserwowanie, samodzielne doświadczenia,
~ tworzenie, projektowanie, odkrywanie,
~ komunikowanie się, przeżywanie,
~ słuchanie,
Rodzaje aktywności wychowanków:
Program wychowawczy naszego przedszkola ma na zadanie określać, jakimi wartościami
kierujemy się w stosunku
do naszego wychowanka i do jego rodzica, jakie normy
postępowania zachowania, są pożądane, aby umiało funkcjonować w środowisku zgodnie
z przyjętymi normami społecznymi.
W celu osiągnięcia zamierzeń staramy się zapewniać warunki do pełnego rozwoju osobistego
każdego wychowanka, oczekując wsparcia naszych dążeń przez rodziców dzieci. Osiągamy
zadowalające efekty, jeżeli spotykamy się z aprobatą naszych rodziców.
Opinia Rady Pedagogicznej z dnia 15 września 2016- pozytywna.
Program profilaktyki realizowany jest na podstawie uchwały Rady Rodziców Przedszkola
Gminnego w Brudzewie z dnia 15 września 2016r.
Download