Maths - matematyka

advertisement
Maths - matematyka
calculator
kalkulator
equals
równa się
times tables
tabliczka mnożenia
addition
dodawanie
subtraction
odejmowanie
multiplication
mnożenie
division
dzielenie
Polish
square root
pierwiastek drugiego
stopnia
formula
wzór matematyczny
hundred square
tabela numeryczna do stu
evaluate
oceniać
convert
Zamienić/przekształcać
total
suma
prove
udowodnić
estimate
oszacować
decimal
ułamek dziesiętny
rounding
zaokrąglić
add
dodać
subtract
odjąć
multiply
pomnożyć
divide
podzielić
power
potęga
Maths Measurement - matematyka pomiar
length and width
długość i szerokość
measure
miara/pomiar
height
wysokość
ruler
linijka
weight
waga
protractor
kątomierz
s
compasses
cyrkiel
Polish
kilogram
kilogram
scales
waga
capacity
pojemność
Centimetre
centymetr
Metre
metr
Kilometre
kilometr
Mile
mila
Litre
litr
Gram
gram
Kilogram
kilogram
Inch
cal
Foot
stopa
pound (lb)
funt
ounce
uncja
Units
jednostki
Maths Shape – matematyka figury geometryczne
square
kwadrat
rectangle
trapezium
trapez
rhombus
romb
isosceles triangle
trójkąt równoramienny
Polish
prostokąt
equilateral triangle
trójkąt równoboczny
parallelogram
kite
czworobok
równoległobok
right angled triangle
trójkąt prostokątny
scalene triangle
trójkąt różnoboczny
shape
proportion
Kształt,
figura geometryczne
proporcjonalność
ratio
W stosunku do
W proporcji do
decimal
ułamek dziesiętny
percentage
procent
fraction
Ułamek zwykły
mixed
number
improper
fraction
powers of
ten
equivalent
Liczby mieszane
simplify
uprość
convert
Przekształcać/zaminić
ułamek niewłaściwy
do potęgi dziesiątej
równowartość
Maths algebra and graphs - matematyka algebra i wykresy
number
liczba
number line
oś liczbowa
brackets
nawiasy
pie chart
wykres kołowy
scatter diagram
wykres punktowy
pictogram
piktogram
negative number
liczby ujemne
bar chart
wykres słupkowy
tally chart
positive number
liczby dodatnie
multiple
pomnożyć
highest
common
factor
lowest common
multiple
triangular
number
factor
najwyższy
wspólny dzielnik
prime number
Liczby pierwsze
indices
wykładnik
square number
frequency
liczba
kwadratowa
rozpiętość,
zakres, przedział
przeciętna,
średnia
częstotliwość
mean
średnia
range
average
Polish
najniższy
wspólny mnożnik
liczba trójkątna
czynnik
Maths Shape and Angles – matematyka figury geometryczne i kąty
circle
koło, okręg
semi circle
półokrąg
pentagon
pięciokąt
hexagon
sześciokąt
triangle
trójkąty
heptagon
siedmiokąt
quadrilateral
czworoboki
two-dimensional
dwuwymiarowy
straight line
Linia prosta
alternate angles
parallel
Kąty
naprzemianległe
Kąty
przystające
pionowo
przeciwległe
kąty
równoległy
perpendicular
prostopadły
interior angle
kąt wewnętrzny
exterior angle
kąt zewnętrzny
bearing
położenie
midpoint
punkt środkowy
construct
Narysuj figurę
geometrytzną
corresponding
angles
vertically opposite
angles
acute angle
kąt ostry
Polish
obtuse angle
kąt rozwarty
reflex angle
kąt wypukły
Maths Pattern and Graph – matematyka wzór i wykres
reflection
odbicie
rotation
obrót
enlargement
powiększenie
translation
odbicie względer osi x, y
symmetrical
symetryczny
angle of rotation
kąt obrotu
scale factor
czynnik skali
transformations przekształcenia
vector
wektor
Polish
clockwise
zgodnie ze wskazówkami
zegara
anticlockwise
przeciwnie do wskazówek
zegara
centre of
enlargement
line of
reflection
order of
rotation
vertical
środek
powiększenia
linia symetrii
horizontal
poziomy
locus
umiejscowienie
median
mediana
mode
tryb
x-coordinate
Współrzędna x
y-coordinate
Współrzędna y
linear
liniowy
Kierunek
obrotu
pionowy
Maths 3D Shape and Algebra – matematyka figury przestrzenne / trójwymiarowe i algebra
sphere
kula
square based pyramid
piramida o podstawie
kwadratu
cube
sześcian
triangular based pyramid
piramida o podstawie
cuboid
prostopadłościan
triangular prism
graniastosłup
trójkąta
cone
stożek
three
dimensional
plan
elevation
plan,
płaszczyzna
podwyższenie
isometric
izometryczny
face
vertex
ściana,
płaszczyzna
Brzeg,
krawędź
wierzchołek
prism
graniastosłup
quadratic
poczwórny
nth term
pattern
wyrażenie
ente
wzor
solve
rozwiązać
edge
net
siatka
Polish
cylinder
walec
polygon
wielokąty
trójwymiarowe
Maths Probability and Algebra – matematyka prawdopodobieństwo i algebra
algebra
algebra
probability
prawdopodobieństwo
unlikely
nieprawdopodobne
equation
równanie
impossible
niemożliwe
likely
prawdopodobne
formula
wzór
possible
możliwe
same space
taka sama przestrzeń
axis
oś, współrzędna
Term
okres,
wyrażenie
Expression
wyrażenie
Function
funkcja
Substitute
substytut
Inequality
nierówność
Sequence
sekwencja/ciąg
Variable
zmienna
Rearrange
zmieniać
rozszerzać,
rozwijać
Simultaneous jednocześnie
Expand
Polish
even chance
równe
Certain
szanse
pewność
Download