przywodztwo-w-administracji

advertisement
11
Aleksandra Bury Kraków, 5 czerwca 2012 r.
Administracja I rok
Studia stacjonarne
Uniwersytet Pedagogiczny W Krakowie
Przywództwo w administracji Zacznijmy od wyjaśnienia pojęcia władza i przywództwo.
PRZYWÓDZTWO - jest oddziaływaniem na zachowania innych; to rodzaj społecznego wpływu,
który pojawia się wówczas, gdy jedna osoba (przywódca) jest zdolna do powodowania pożądanego
przez siebie zachowania kogoś innego, ulegającego jej z powodu więzi, jaka ich łączy (z powodu
stosunku społecznego, jaki pomiędzy nimi zachodzi); wiąże się z pewnymi szczególnymi cechami i
zachowaniami osoby, której inni są skłonni zaufać i podporządkować się (mówimy wtedy, że ta
jednostka ma w grupie autorytet, władzę, którą inni dobrowolnie akceptują). Natomiast WŁADZA to stosunek zachodzący między jednostkami lub grupami, w którym jedna ze stron tego stosunku ma
możliwość w sposób trwały i uprawniony narzucania własnej woli drugiej stronie, nawet pomimo
jej oporu i ma środki zapewniające kontrolę tego postępowania; tak pojęte stosunki władzy
występują w każdej grupie społ., w której ktoś wydaje polecenia, a ktoś inny je wykonuje. Ważne
jest, że władza istnieje także wtedy, gdy możliwość ta nie jest realizowana. Władza może się opierać
na dobrowolnej akceptacji mającej źródło w uznaniu jej autorytetu i prawowitości (legalizm) bądź
na przymusie społecznym, a nawet przemocy fizycznej. Ze względu na stosowane środki regulacji
zachowań można mówić o władzy państwowej, ekonomicznej, władzy w grupach nieformalnych,
np. w rodzinie rodzicielska władza, oraz we wszelkiego rodzaju organizacjach i ruchach
społecznych wszędzie tam, gdzie istnieje podział na przywódców i szeregowych członków, na
przełożonych i podwładnych. Władza jest terminem trudnym do zdefiniowania. Próby
zdefiniowania tego pojęcia podjął się m.in. Max Weber, niemiecki historyk, ekonomista, socjolog i
metodolog humanistyki, profesor uniwersytetu w Heidelbergu. Wprowadził on rozróżnienie między
władzą a przywództwem. Wg niego władza to prawdopodobieństwo, iż jeden z uczestników
stosunków społecznych będzie zdolny do przeprowadzenia swej woli (mimo oporów innych), bez
względu na to, na czym to prawdopodobieństwo się opiera. Jest to tzw. klasyczny pogląd na władzę
formalną w organizacji. Władza nie jest skuteczna bez „przyzwolenia” podwładnych - podwładni
muszą działać zgodnie ze swoją wolą realizując zaakceptowane przez siebie cele organizacji.
Władzę cechuje charakter absolutny lub względny: - władza ma charakter absolutny, gdy przełożeni
korzystają z niej stale; - władza ma charakter względny, gdy przełożeni korzystają z niej w sposób
selektywny. Centralną postacią w procesie zarządzania jest menedżer, to właśnie on w dążeniu do
skuteczności zarządzania przedsiębiorstwem organizuje współuczestnictwo licznych pretendentów
do współrządzenia. Posiada on pewnego rodzaju władzę, która jest potencjałem użytym do
osiągnięcia określonych wyników. Najszerzej znaną i występującą w przedsiębiorstwach formą
władzy jest tzw. autorytet formalny. Polega on na przyznaniu prawa do wywierania wpływu ze
względu na pozycję zajmowana w organizacji.
(…)
…, zaspokajając ich motywację. Istnieją dwie skrajne formy władzy i przywództwa. Jednym z nich
jest uprzedmiotowujące podejście dyktatorów takich jak Adolf Hitler. Według Richarda Hughesa
nie istniały dla niego na świecie inne osoby niż on sam; poza tym były tylko „rzeczy”. Na drugim
końcu widzimy przywódcę tak uwrażliwionego na motywy potencjalnych zwolenników, że obie
ściśle uzależniają się od siebie…
…, a ponieważ tak jednych jak i drugich może brakować, jest ona zjawiskiem tak nieuchwytnym i
rzadkim. Ludzie sprawujący władzę i jej podlegający od, co najmniej dwóch tysięcy lat starają się
zgłębić zagadkę władzy, której natura uparcie opiera się tym wysiłkom. Zrozumienie natury
przywództwa wymaga uchwycenia istoty władzy, albowiem przywództwo jest jej specyficzną
formą. W 1938r. Bertrand Russell nazwał władzę…
… w XXI wieku nadal słyszymy o wyzyskach pracowników, malwersacjach, oszustwach i innego
rodzaju negatywnych skutkach posiadania władzy. Dlaczego tak się dzieje? Czy osoby mogące
więcej niż inni - szarzy obywatele nie potrafią wykorzystać swojej pozycji we właściwy sposób? W
większości organizacji panuje wyzysk, stosowany jest mobbing. I to głównie przez osoby
sprawujące władzę, gdyż są one przekonane…
Przywództwo - definicja i podział
Zachowania organizacyjne, Wykład 6, (sem II)
Władza i przywództwie w organizacji społecznej- opracowanie
Przywództwo polityczne a kultura polityczna-opracowanie
Efektywne i skuteczne przywództwo
Przywództwo i zarządzanie
Reklama































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download