odpowiedz2_2_12

advertisement
Śrem dnia 01.02.2012
Dot. Nr sprawy: PZP/Nr 2/PN/12
Udzielenie odpowiedzi
do specyfikacji
Zgodnie z art. 38 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U.
z 2010 Nr 113 poz. 759), do zamawiającego zostały wniesione w terminie nie później niż do końca
dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, w postępowaniu prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego (nr sprawy:PZP/Nr2 /PN/12) na dostawy leków gotowych i
substancji recepturowych
Pytanie nr 1
§ 2 ust. 3 Umowy – czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu do załatwienia reklamacji
do 72 godzin?
Odpowiedź:
Tak
Pytanie nr 2
§ 2 ust. 3 Umowy – czy Zamawiający może sprecyzować, czy przez „załatwienie” reklamacji rozumie
jej rozpatrzenie, czy też dokonanie uzupełnienia lub wymiany towaru w przypadku, gdy reklamacja
jest zasadna?
Odpowiedź:
Dokonanie uzupełnienia
Pytanie nr 3
§ 3 ust. 3 oraz § 7 ust. 2 Umowy - czy Zamawiający potwierdza, że w przypadku zmiany stawki
podatku VAT zmianie ulegnie cena brutto, uwzględniająca nową stawkę – cena netto pozostanie
niezmieniona?
odpowiedź:
Tak
Pytanie nr 4
§ 4 ust. 3 Umowy - czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie tego postanowienia, ewentualnie na
uzupełnienie o następujące sformułowanie: „przy czym Zamawiający nie może odmówić zgody bez
uzasadnionej przyczyny”? Zwracamy uwagę, że dokonując dostawy i odraczając termin płatności
wykonawca w pewnym zakresie kredytuje Zamawiającego. W przypadku nie zrealizowania przez
Zamawiającego jego zobowiązań w zakresie zapłaty wykonawca powinien mieć prawo do odzyskania
należnego mu wynagrodzenia m.in. przez przeniesienie wierzytelności na osobę trzecią. Wskazane
postanowienie ogranicza w praktyce prawa wykonawcy do dochodzenia swoich należności wyłącznie
na drodze sądowej.
odpowiedź:
Zapis w SIWZ pozostaje bez zmian
Pytanie nr 5
§ 7 ust. 2 Umowy – czy Zamawiający wyrazi zgodę na uzupełnienie postanowienia o następujące
sformułowanie: „oraz w przypadku zmiany cen urzędowych”.
odpowiedź:
Tak
Pytanie nr 6
§ 7 ust. 3 Umowy – czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby w przypadku zmiany stawki podatku VAT
uwzględnienie nowej stawki (i związana z tym zmiana ceny brutto) następowała automatycznie
w dacie określonej przez przepisy wprowadzające zmianę stawki podatku VAT bez konieczności
podpisywania odrębnego aneksu?
odpowiedź:
Nie
Pytanie nr 7
§ 7 ust. 3 Umowy – czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby w przypadku zmiany cen urzędowych
uwzględnienie nowej stawki następowało automatycznie w dacie określonej przez przepisy
wprowadzające zmianę cen urzędowych bez konieczności podpisywania odrębnego aneksu?
odpowiedź:
Nie
Pytanie nr 8
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie z pakietu nr 19 poz. 19 Clorazepate 0,05mg ze względu
na brak wiedzy o tym, czy w okresie realizacji umowy, produkt będzie pozostawał w port folio naszej
grupy?
odpowiedź:
Tak
Pytanie nr 9
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie w pakietach w których jednostką miary jest tabl/amp/fiol
ceny jednostkowej netto do 4 miejsc po przecinku/
odpowiedź:
TAK
Pytanie nr 10
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 4 pozycja 28 preparatu równoważnego o
takim samym zastosowaniu klinicznym, o nazwie Cipronex 100mg/50ml x 1 w formie gotowego
roztworu do infuzji w pojemniku polietylenowym (flakony) w ilości 2000 wlewów?
odpowiedź:
Nie
Pytanie nr 11
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 4 pozycja 29 preparatu równoważnego o
takim samym zastosowaniu klinicznym, o nazwie Cipronex 200mg/100ml x 1 w formie gotowego
roztworu do infuzji w pojemniku polietylenowym (flakony) w ilości 1000 wlewów?
odpowiedź:
Nie
Pytanie nr 12
dotyczy pakietu 13 poz. 11
Prosimy o doprecyzowanie czy w poz 11 Zamawiajacy miał na myśli preparat Nurtiflex Lipid Peri o
pojemności 1250 ml - worek trzykomorowy do żywienia pozajelitowego z możliwością podania do żył
obwodowych zawierający glukozę aminokwasy tłuszcze MCT/LCT w stosunku 50:50, elektrolity i
fosforany?
odpowiedź:
Tak
Pytanie nr 13
dotyczy pakietu 2 poz. 72
Ze względu na różnie rodzaje opakowań/ flakonów prosimy o doprecyzowanie czy w ww pozycji
Zamawiający wymaga flakonu stojącego z podwójnymi jednakowymi portami niewymagającym
dezynfekcji przy pierwszym użyciu?
odpowiedź:
Tak
Pytanie nr 14
dotyczy pakietu 4 poz. 24
Ze względu na różnią postać i dawki leku wymienionego ww pozycji prosimy o doprecyzowanie czy
Zamawiający wymaga w poz. 24 Gentamyciny dawki 1 mg / ml w pojemności 80 ml w postaci
roztworu do infuzji w flakonie stojącym z podwójnymi jednakowymi portami niewymagającym
dezynfekcji przy pierwszym użyciu?
odpowiedź:
Tak
Pytanie nr 15
Czy można wycenić lek równoważny pod względem składu chemicznego i dawki lecz różniący się
postacią przy zachowaniu tej samej drogi podania np. wymagana w SIWZ tabletka a równoważnik ma
postać drażetki, kapsułki, kapsułki twardej, tabletki powlekanej lub drażowanej (amp. za fiolkę i
odwrotnie; krem, żel za maść lub odwrotnie)?
odpowiedź:
Tak
Pytanie nr 16
Czy można wycenić leki w opakowaniu innej wielkości niż żądana przez Zamawiającego, a ilość
opakowań przeliczyć tak, aby liczba sztuk (tabl, draż, amp, kaps, fiol) była zgodna ze SIWZ?
odpowiedź:
Tak
Pytanie nr 17
Jaką ilość opakowań wycenić jeżeli z przeliczeń wychodzi ilość ułamkowa np.32,33 opak.? Czy
zaokrąglać do pełnego opakowania w górę czy podawać ilość z 2 miejscami po przecinku?
odpowiedź:
Tak do pełnego opakowania w górę
Pytanie nr 18
Prosimy określić jak postąpić ma oferent jeżeli w trakcie wyceny okaże się, że lek umieszczony w
wykazie asortymentowym jest niedostępny na rynku (np. brak produkcji, brak dostaw do kraju, brak
rejestru, brak harmonizacji, tymczasowe wstrzymanie produkcji) i nie ma leku równoważnego?
odpowiedź:
Wycenić ostatnią ceną
Pytanie nr 19
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 2 pozycja 42 preparatu PROPOFOL 1%,
emulsja do wstrzykiwań i infuzji 0,2g/20ml w ampułkach zawierającego emulsję MCT/LCT, który
posiada w charakterystyce produktu leczniczego zapis o możliwości stosowania u dzieci od 1 miesiąc a
życia ponadto zastosowanie emulsji tłuszczowej MCT/LCT zmniejsza uczucie bólu w trakcie podawania
pacjentowi?
odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga
Pytanie nr 20
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 4 pozycja 28 produktu równoważnego w
formie roztworu gotowego do podaży Ciprofloxacin Kabi 100mg rozpuszczony w 50ml 0,9%NaCl?
Zastosowanie cyprofloksacyny w postaci roztworu gotowego do podaży podnosi
bezpieczeństwo terapii i stanowi oszczędność dla szpitala, ponieważ nie wymaga użycia dodatkowego
sprzętu i płynów infuzyjnych koniecznych do przygotowania lek w przypadku cyprofloksacyny w
postaci koncentratu w ampułkach i fiolkach.
odpowiedź:
Nie
Pytanie nr 21
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 4 pozycja 29 produktu równoważnego w
formie roztworu gotowego do podaży Ciprofloxacin Kabi 200mg rozpuszczony w 100ml 0,9%NaCl?
Zastosowanie cyprofloksacyny w postaci roztworu gotowego do podaży podnosi
bezpieczeństwo terapii i stanowi oszczędność dla szpitala, ponieważ nie wymaga użycia dodatkowego
sprzętu i płynów infuzyjnych koniecznych do przygotowania lek w przypadku cyprofloksacyny w
postaci koncentratu w ampułkach i fiolkach
odpowiedź:
Nie
Pytanie nr 22
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 10 pozycja 9, 11 preparatu Natrium
Chloratum 0,9% do irygacji w butelkach zakręcanych 500ml?
odpowiedź:
Nie
Pytanie nr 23
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 11 pozycja 9 płynu wieloelektrolitowego
zawierającego (Na, K, Ca, Mg, Cl) zamiast mleczanów octany? Mleczany nasilają istniejącą wcześniej
kwasicę mleczanową - szczególnie, gdy upośledzona jest funkcja wątroby i nerek- głównych narządów
odpowiedzialnych za metabolizm tych anionów. Ponadto we wstrząsie dodatek mleczanów
uniemożliwia diagnostykę. Płyn wieloelektrolitowy z mleczanami ogranicza w znaczący sposób
możliwość podania pacjentom wymagającym podaży płynu wieloelektrolitowego buforowanego
anionem kwasów organicznych. Octany natomiast są metabolizowane w wątrobie, mięśniach,
miokardium, korze nerek, wszystkie tkanki posiadają enzymy metabolizujące octany. Metabolizm
octanów jest szybszy niż mleczanów, bardzo szybki jest też efekt alkalizujący.
odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga
Pytanie nr 24
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 11 pozycja 11 preparatu Volulyte 6% - 6%
Hydroxyetyloskrobia m.cz.130/0,38-0,45 w roztworze zbilansowanym elektrolitów (Na, K, Mg, Cl,
anion organiczny: octan) w opakowaniu worek 500ml?
odpowiedź:
Nie
Pytanie nr 25
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 12 pozycja 6,7 preparatu Mannitol 20% w
opakowaniu szklanym?
Opakowanie szklane jest znacznie bezpieczniejsze w przypadku Mannitolu, gdyż jest całkowicie
przezierne, co daje możliwość zauważenia i rozpuszczenia wszystkich skrystalizowanych cząsteczek.
odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga
Pytanie nr 26
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 12 pozycja 12 preparatu Purisole roztwór
sorbitolu i mannitolu, przejrzysty szybko eliminowany z organizmu pozwalający na bezpieczne
wykonywanie zabiegów endoskopowych pęcherza moczowego stosowany w tych samych wskazaniach
co Glicyna?
odpowiedź:
Tak
Pytanie nr 27
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 13 pozycji 1, 2, 10, 11, co pozwoli na złożenie
konkurencyjnej cenowo oferty?
odpowiedź:
Nie
Pytanie nr 28
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 13 pozycja 3 worka 2 komorowego
Aminomix 1 Novum zawierającego 50g aminokwasów, 8,0g azotu, 200g glukozy, o energii
pozabiałkowej 800 kcal, osmolarność 1779 mOsm/l pojemność 1000ml?
odpowiedź:
Tak
Pytanie nr 29
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 13 pozycja 4 worka 3 komorowego
SMOFKabiven zawierającego 10% roztwór aminokwasów 100,0g z tauryną, 16g azotu, glukozę z
elektrolitami i cynkiem oraz unikalną emulsją tłuszczową 75g (30% oleju sojowego, 30% MCT, 25%
oleju z oliwek, 15% oleju rybiego) węglowodany 250g o energii pozabiałkowej 1800 kcal, pojemności
1970ml?
odpowiedź:
Tak
Pytanie nr 30
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 13 pozycja 5 worka 3 komorowego
SMOFKabiven zawierającego 10% roztwór aminokwasów 75,0g z tauryną, 12g azotu, glukozę z
elektrolitami i cynkiem oraz unikalną emulsją tłuszczową 56g (30% oleju sojowego, 30% MCT, 25%
oleju z oliwek, 15% oleju rybiego) węglowodany 187g o energii pozabiałkowej 1300 kcal, pojemności
1477ml?
odpowiedź:
Tak
Pytanie nr 31
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 13 pozycja 6 worka 3 komorowego
SMOFKabiven Peripheral zawierającego 10% roztwór aminokwasów 60,0g z tauryną, 9,8g azotu,
glukozę z elektrolitami i cynkiem oraz unikalną emulsją tłuszczową 54g (30% oleju sojowego, 30%
MCT, 25% oleju z oliwek, 15% oleju rybiego) węglowodany 135g o energii pozabiałkowej 1100 kcal,
pojemności 1904ml?
odpowiedź:
Tak
Pytanie nr 32
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 13 pozycja 9 preparatu Natrium Chloratum
0,9% do irygacji w butelkach zakręcanych 500ml?
odpowiedź:
Nie
Pytanie nr 33
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 13 pozycja 12 preparatu Voluven 6% - 6%
Hydroxyetyloskrobia m.cz.130/0,38-0,45 zawieszona w NaCl 0,9% 500ml?
odpowiedź:
Nie
Pytanie nr 34
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 13 pozycja 13 preparatu HAES-steril 10%
odpowiedź:
Tak
Pytanie nr 35
dot. Pakietu Nr 16
Czy wyrażą Państwo zgodę na: przedstawienie oferty na leki w opakowaniach x 90 tabl ,
Przypuszczamy, że nastąpił błąd pisarski i nie określili Państwo wielkości opakowań.
odpowiedź:
Tak
Pytanie nr 36
Jakie dawki leków powinny być uwzględnione przez Zamawiającego w pozycji 2, 3, 4.
Przypuszczamy, że nastąpił błąd pisarski i pominięte zostały w pakiecie w kolumnie 2 dawki i postać
leków.
odpowiedź:
Po naniesieniu poprawek pakiet nr 16 przedstawia się następująco:
PAKIET NR 16
Lp Nazwa leku, dawka i postać
j.m.
Ilość
1 gliclazidum 30mg
2 trimetazidini dihydrochloricum
3 perindopril argininum 5 mg
op
op
op
30
30
50
4 perindopril argininum 10mg
5 indapamidum 1,5mg sr
op
op
50
50
Dopuszcza się wyłącznie pakiet wypełniony w całości
Cena jedn Wartoś
VAT%
netto
ć netto
Razem
Wartoś
ć
Nazwa
brutto handlowa
Wartoś
ć
netto
W pakiecie podane są ilości szacunkowe, służące do określenia ceny poszczególnych pozycji towaru, natomiast
wykonawca związany warunkami przyszłej umowy jest obowiązany, jeżeli zajdzie konieczność dostarczać towar
w ilościach, wykraczających poza pakiet po cenach określonych w pakiecie do końca związania warunkami
przyszłej umowy.
Pytanie nr 37
Czy Zamawiający w pakiecie nr 2 , pozycja 35 wymaga zaoferowania produktu , którego działanie
znieczulające pojawia się nie później niż po upływie 5-8 minut ?
odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga
Pytanie nr 38
Czy Zamawia jacy wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji nr 223 i 334: Paski testowe accuchek active
do oddzielnego pakietu lub na skladanie ofert częściowych na poszczególne pozycje w pakiecie nr
1? .Działanie takie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty cenowej.
W przypadku zgody na powyższe prosimy o określenie kwoty wadium jaka powinna być
zabezpieczona oferta składana na asortyment z pozycji 223 i 224 w pakiecie 1 lub na nowo
utworzony pakiet
odpowiedź:
Nie
Pytanie nr 39
Dotyczy wzoru umowy par 2 pkt 1
Prosimy o wyłączenie pasków z grupy leków ratujących życie tzw. „na ratunek” i w przypadku
pasków zachowania terminu dostawy 3 dni roboczych
odpowiedź:
Zapis w SIWZ pozostaje bez zmian
W związku z art. 9 ust 2 ustawy z dnia 12 maja 1022 o refundacji leków , środków spożywczych
specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych ( Dz. U z dnia 13 czerwca
2011r) dopuszcza się zmianę niniejszej umowy poprzez obnizenie3 cen nabywanych wyrobów
medycznych w wypadku:
1) obniżenia urzędowej ceny zbytu nabywanego wyrobu medycznego , w przypadku nabywania od
podmiotu innego niż przedsiębiorca prowadzący obrót hurtowy w rozumieniu ustawy z dnia 6
września 2001 Prawo Farmaceutyczne. Zmiana ceny obowiązuje od dnia obowiązywania nowej
urzędowej ceny zbytu i nie wymaga aneksu do Umowy
2) obniżenia wysokości limitu finansowania dla grupy limitowej do której należy nabywany wyrób w
przypadku nabywania od podmiotu będącego przedsiębiorcą prowadzącym obrót hurtowy w
rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 – Prawo Farmaceutyczne . Zmiana ceny obowiązuje od
dnia obowiązywania nowej wysokości limitu finansowania i nie wymaga aneksu
odpowiedź:
Do w/w treści strony niniejszej umowy nie wymagają aneksu
W związku z tym, że nie zostały dokonane żadne modyfikacje specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert, co jest zgodne z art. 38 ust. 6 prawa
zamówień publicznych.
Odpowiedzi zostaną doręczone niezwłocznie wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych
warunków zamówienia oraz zostanie umieszczona na stronie internetowej zamawiającego
WWW.szpital-srem.pl .
Download