Lista pytań z Biochemii na zaliczenie z fizjoterapii niestacjonarnej

advertisement
Lista pytań z Biochemii na zaliczenie z fizjoterapii niestacjonarnej.
Seminarium I BIAŁKA, BIAŁKA OSOCZA
1. Scharakteryzuj funkcje białek.
2. Cechy fizyczne i chemiczne kolagenu odróżniające go od innych białek.
3. Punkt izoelektryczny – definicja, cechy charakterystyczne, wpływ pH środowiska
(białka kwaśne, białka zasadowe).
4. Omów budowę białka – struktury I-, II-, III- i IV-rzędowe.
5. Denaturacja białek – omów proces.
6. Podział aminokwasów – ze względu na łańcuch boczny i na polarność ich grup R.
7. Omów funkcje białek osocza.
8. Charakterystyka albumin i globulin.
9. Podział i charakterystyka immunoglobulin.
10. Omów funkcje interferonów.białek osocza pojawiających się w stanach
patologicznych.
11. Białka osocza pojawiające się w stanach patologicznych - omów funkcje
ceruloplazminy, haptoglobiny, alfa1-antytrypsyny.
12. Transferyna i ferrytyna – omów ich funkcje w transporcie i magazynowaniu Fe.
Seminarium II. KRZEPNIĘCIE
1. Omów funkcje krwi.
2. Omów rodzaje skrzepów.
3. Szlak zewnątrzpochodny – gdzie jest aktywowany, składniki, omów etapy.
4. Szlak zewnątrzpochodny – gdzie jest aktywowany, składniki, omów etapy.
5. Szlak wewnątrzpochodny – gdzie jest aktywowany, składniki, omów etapy.
6. Omów proces krzepnięcia krwi od aktywacji czynnika X do utworzenia usieciowanej
fibryny.
7. Dlaczego osobom zagrożonym udarem mózgu zapisuje się aspirynę?
8. Omów proces fibrynolizy.
9. Rola heparyny w regulacji krzepnięcia krwi.
Seminarium III Węglowodany
1. Glikoliza – omów proces (substraty, enzymy, produky)
2. Regulacja metaboliczna glikolizy (regulacja etapów nieodwracalnych).
3. Produkty glikolizy w warunkach beztlenowych i tlenowych – porównaj produkty i
zysk energetyczny (dokładnie z omówieniem). Jak do glikolizy beztlenowej
przystosowane są mięśnie szkieletowe i mięsień sercowy?
4. Heksokinaza i glukokinaza – porównaj.
5. Rola szlaku 2,3-bisfosfoglicerynianowego w erytrocytach.
6. Kompleks dehydrogenazy pirogronianowej – budowa, schemat katalizowanej reakcji,
regulacja. Skutki metaboliczne zahamowania dehydrogenazy pirogronianowej.
7. Wytłumacz, dlaczego glikogen mięśniowy nie może, a glikogen wątrobowy może być
źródłem glukozy we krwi?
8. Glikogenogeneza, glikogenoliza – lokalizacja, omówienie całego procesu.
9. Ca2+ - omów rolę w regulacji glikogenolizy i glikogenogenezy (podaj, w jakich
tkankach wystepuje ten rodzaj regulacji).
10. Rola insuliny i adrenaliny w regulacji procesu glikogenolizy i glikogenogenezy w
mięśniach i wątrobie.
11. Spichrzanie glikogenu – przyczyny, rodzaje zaburzeń.
12. Normy stężenia glukozy we krwi.
Seminarium IV CYKL KREBSA
1. Przedstaw bilans energetyczny CK – z omówieniem.
2. Pochodne witamin biorących udział w CK – jaka witamina, jaka pochodna, jej rola
(dokładnie).
3. Cykl Kresa – omówić: substraty, enzymy, produkty.
4. Inhibitory CK – omówić.
5. Regulacja CK.
6. Amfiboliczna rola CK – dokładnie omówić związek z innymi szlakami
metabolicznymi.
Seminarium V TŁUSZCZE
1. Funkcje lipidów w organizmie człowieka.
2. Omów proces trawienia i wchłaniania lipidów (enzymy).
3. Rola karnityny w transporcie kwasów tłuszczowych przez błony.
4. Regulacja procesu beta-oksydacji.
5. Lipogeneza – lokalizacja, przebieg.
6. Regulacja lipogenezy – karboksylaza acetylo-CoA, synteza KT.
7. Związki ketonowe – synteza, wykorzystanie.
8. Rola glukozy w syntezie Triacylogliceroli w tkance tłuszczowej.
Download