Odpowiedzialność za siebie i innych

advertisement
SCENARIUSZ ZAJĘĆ
Moduł V - Odpowiedzialność za siebie i innych,
konsekwencje zachowań i wyborów.
Autor scenariusza: Artur Siatkowski
SCENARIUSZ ZAJĘĆ
Moduł V – odpowiedzialność za siebie i innych,
konsekwencje naszych zachowań i wyborów w ruchu drogowym.
Autor scenariusza: Artur Siatkowski
Cele:
1. zwiększenie świadomości uczestników w zakresie odpowiedzialności i możliwych
konsekwencji ich zachowań i wyborów,
2. zapoznanie uczniów z możliwymi konsekwencjami prawnymi i stratami osobistymi
jakie mogą ponieść, kiedy będą uczestniczyli w zdarzeniu drogowym,
3. zwrócenie uwagi uczniów na współodpowiedzialność za to, co dzieje się wokół nich
na drodze.
Uczestnicy: uczniowie biorący udział w projekcie.
Realizatorzy: nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy z poszczególnych szkół biorących
udział w projekcie.
Metody: warsztat, prezentacja PowerPoint, dyskusja.
Czas trwania zajęć: 45 min.
Materiały: flipchart, markery, sprzęt multimedialny.
Wprowadzenie teoretyczne do tematu – informacje dla prowadzącego
Prowadzący krótko odnosi się do tego, że za nieodpowiednie zachowanie w ruchu drogowym
ponosimy konsekwencje. Mogą to być konsekwencje prawne, etyczne, moralne. Mówi o tym,
że wsiadając za kierownice jesteśmy odpowiedzialni nie tylko za siebie i pasażerów, ale
również za pozostałych uczestników ruchu, rowerzystów i pieszych. Wychodząc na drogę,
również ponosimy odpowiedzialność. Wsiadając do samochodu, świadomi tego, że prowadzi
go osoba pod wpływem środków odurzających, także stajemy się współodpowiedzialni za
możliwe konsekwencje. Często o tym zapominamy lub nie chcemy pamiętać, przerzucając
odpowiedzialność na innych ludzi lub okoliczności.
Warsztat
I. Ćwiczenia
Prowadzący dzieli uczestników na dwie grupy. Każdej z grup daje kartkę z flipcharta
podzieloną na połowę pionową linią. Na jednej z kartek po lewej stronie u góry kartki
zapisuje pytanie: „Dlaczego ludzie chodzą po ulicach ze słuchawkami w uszach?”. Na
drugiej z kartek po lewej stronie u góry kartki zapisuje pytanie: „Dlaczego ludzie używają
telefonu komórkowego chodząc po ulicach?” Prowadzący prosi grupy o udzielenie kilku
odpowiedzi na pytanie z kartki. Uczestnicy zapisują swoje odpowiedzi pod pytaniem. Kiedy
skończą, prowadzący prosi grupy o zamienienie się kartkami. Następnie każdą z grup prosi o
odpowiedź na pytanie: „Dlaczego ta czynność, którą mają napisaną na kartce z
flipcharta, może być niebezpieczna, kiedy poruszamy się po ulicy?”. Uczestnicy, w
swoich grupach, zapisują odpowiedzi na to pytanie po prawej stronie kartki. Kiedy skończą,
prosi przedstawiciela każdej z grup o prezentację pracy. Wspólnie z uczestnikami formułuje
wnioski.
II. Prezentacja i krótkie podsumowanie.
Prowadzący przedstawia uczestnikom treści zawarte w prezentacji (załącznik nr 1).
Download