Alicja Nowak - Gimnazjum nr 1 w Turku

advertisement
Alicja Nowak
Turek
SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ
W KLASIE I GIMNAZJUM ( CYKL DWUGODZINNY )
TEMAT : Umiem mówić „ nie „ czyli asertywność
na co dzień
Cele lekcji : uczeń poznaje pojęcie asertywności i zachowania
asertywnego
stosuje umiejętności zachowania asertywnego
rozpoznaje zachowanie uległe, asertywne i agresywne
Metody i formy pracy :
miniwykład
problemowa
indywidualna
grupowa
zbiorowa
Pomoce :
1) karty „ Podsumowanie wiadomości o asertywności „
2) kwestionariusz asertywności
3) karty ze zdaniami antyasertywnymi
i proaserywnymi
4) karty „ Reakcja na krytykę i pochwałę
Tok zajęć :
1. czynności organizacyjne : napisanie tematu, rozdanie kart,
prośba o aktywną pracę na lekcji i powagę podczas
wykonywania zadań
2. Przedstawienie i omówienie ważnych pojęć.
1
Na tablicy ( pod tematem ) nauczyciel rysuje model
aserywności
Asertywność
Prawa
Własne
Prawa
innych
Agresja
Uległość
Nieasertywność
Asertywność – to pojęcie robi obecnie furorę i staje się niezwykle
przydatne we współczesnym świecie
Asertywność to: -
umiejętność wyrażania myśli , uczuć, przekonań nie
lekceważąc uczuć innych ludzi
pewność siebie, stanowczość, zdecydowanie
umiejętność mówienia „ nie „ w różnych sytuacjach
bez wyrzutów sumienia, złości, lęku
mądre rozwiązywanie problemu
teoria asertywności zakłada, że każdy z nas posiada
pewne prawa, a konflikty rozwiązuje bez poczucia
winy, ważna podczas nacisków różnych osób czy
grup na pojedynczego człowieka stosowana w
sytuacji sprzeczności interesów.
3. Istnieją trzy rodzaje zachowań :
- agresywne : respektuje się prawa własne
( ja wygrywam )
lekceważy się prawa innych
( ty przegrywasz )
2
- uległe : respektuje się prawa innych
lekceważy własne prawa
- asertywne : respektuje własne prawa
respektuje prawa innych
4. Nauczyciel prosi o przeczytanie karty nr 1 i wypełnienie
kwestionariusza ( nr 2)
Nauczyciel wyjaśnia, że 9,10,11,12 zaznaczonych
odpowiedzi świadczy o uległości ( braku asertywności )
( każdy uczeń zostawia ten kwestionariusz i nie ma
obowiązku prezentować swoich odpowiedzi ).
5. W karcie nr 3 nauczyciel prosi o zaznaczenie 5 zdań,
których uczeń używa oceniając samego siebie. Karty są
anonimowe.
Nauczyciel poda uczniom na następnej lekcji 3 zdania
antyasertywne i proasertywne, które najczęściej były
zaznaczane.
6. W domu uczniowie wypełniają kartę nr 4.
7. Na kolejnej lekcji przypominamy najważniejsze informacje,
ale bez zmuszania uczniów do przyswajania reguł i
definicji.
8. Nauczyciel prosi o podział ról w grupach dwuosobowych.
Jeden uczeń będzie wyrażał pewne opinie, poglądy,
prośby, drugi reagował na nie w sposób uległy,
agresywny i asertywnie.
Potem uczniowie zamieniają się rolami.
Odgrywanie scenek na środku klasy odbywa się dopiero
wtedy , kiedy uczniowie wcześniej taką sytuację
przećwiczyli w „ dwójkach „ .
Reszta klasy po takim „ występie „ nazywa zachowania
odbiorcy jako agresywne, uległe lub asertywne.
Na tablicy zaznaczamy ilość zachowań asertywnych,
agresywnych, uległych
3
9. Podsumowanie
Każdy z nas ma prawo do obrony własnych przekonań i
poglądów, ale nie może i nie ma prawa lekceważenia,
upokarzania czy ignorowania praw innych.
Asertywność to prawo nie tylko ludzi dorosłych,
ale także – a może przede wszystkim – dzieci.
Zachowań asertywnych można się nauczyć, ale wymaga to
ćwiczeń i przekonania o własnej wartości.
Kompleksy nie mogą przesłonić nam szacunku dla samego
siebie.
Warto poćwiczyć odpowiedzi,
gdy ktoś nas : namawia
prosi
żąda
grozi
nalega
domaga się
Bibligrafia :
Sadowska E., Lekcje wychowawcze – opracowanie dla nauczycieli gimnazjum,
Wydawnictow Seveneth Sea, Warszawa 1999
Szuty J., Gdy nauczyciel jest wychowawcą, Wydawnictwo Szkolne PWN, Łódź 2001
4
Download