Scenariusz zajęć dla gimnazjum

advertisement
Aleksandra Białas
Scenariusz zajęć dla gimnazjum
Temat: Asertywność w życiu codziennym
Cel ogólny: Zapoznanie uczniów z pojęciem zachowania asertywnego;
Cele operacyjne:
- zna pojecie asertywności;
- bez lęku wyraża swoje poglądy, uczucia;
- używa umiejętności asertywnych;
Formy pracy: praca indywidualna, praca grupowa;
Metody pracy: słowna, pogadanka, scenki, analiza sytuacji;
Pomoce: rozsypanka, papier oraz karty pracy rozpoznawania asertywnych
zachowań;
Przebieg lekcji:
1. Zapoznanie uczniów z pojęciem ,,asertywności”
,, Asertywność to szacunek dla samego siebie, który pozwala na formułowanie
naszych oczekiwań wobec innych ludzi. Teoria asertywności opiera się na
założeniu, że każdy człowiek posiada pewne prawa. W sytuacjach
konfliktowych umiejętności asertywne pozwalają osiągnąć kompromis bez
poświęcenia własnej godności i rezygnacji z wyznawanych wartości.
Ludzie zachowujący się w sposób asertywny potrafią stanowczo powiedzieć
„nie” bez wyrzutów sumienia, złości czy lęku.
2. Nauczyciel informuje uczniów, że z zachowaniem asertywnym wiąże się
zachowanie uległe i agresywne. Zachowanie uległe jest wtedy, gdy
respektujemy tylko prawa innej osoby, zapominając o sobie. Zachowanie
agresywne występuje wtedy, gdy nie respektujemy praw innych osób.
Zachowania asertywne są alternatywą zachowań agresywnego i uległego. Tylko
nielicznym osobom udaje się być asertywnymi we wszystkich dziedzinach
życia.
3. Każdy uczeń otrzymuje odbitą na ksero kartę rozpoznawania zachowań
asertywnych i wypełnia ją indywidualnie.
Po wypełnieniu kart uczniowie prezentują swoje prace. Wybrani uczniowie
czytają jedną sytuację z karty i kwalifikację tej sytuacji. Inni uczniowie
potwierdzają to stanowisko lub przedstawiają swoje wraz z jego uzasadnieniem.
4. Nauczyciel dzieli klasę na grupy, rozdaje uczniom rozsypankę wypowiedzi
różnego typu. W poszczególnych grupach uczniowie starają się wśród
wypowiedzi wybrać te, które, według nich, są asertywne.
Nauczyciel i pozostali uczniowie uzupełniają lub poprawiają błędne ustalenia.
Zachowanie asertywne przedstawiciele grup przyklejają do wspólnego plakatu,
którym jest szary papier.
Przykładowe wypowiedzi:
- mam prawo być sobą (asertywne)
- jestem ważna (asertywne)
- mam prawo do popełniania błędów
- pozytywnego myślenia o sobie
5. Uczniowie w grupach otrzymuje zadanie polegające na odmówieniu w
konkretnej sytuacji; np. grupa namawia jednego z członków do: wypicia piwa;
pójścia na wagary; czy zapalenia papierosa. Zadaniem wybranej osoby jest
odmowa. Następuje prezentacja przez grupy: wspólnie ustalamy, które z
przedstawionych propozycji są asertywne.
Odmawiania można się nauczyć.
Jest wiele możliwości odmawiania w taki sposób, aby zachować swoje zdanie
nie
raniąc
nikogo,
nie
kłócąc
się
i
nie
obrażając
innych.
Po prostu możesz powiedzieć "nie", nie wchodząc w zbędne dyskusje.
Bądź stanowczy i uprzejmy.
Następnie chętni uczniowie odgrywają scenki:
Podczas omawiania scenki zwracamy uwagę jak rozwinęła się sytuacja w
zależności od zachowania bohaterów, jakie uczucia im towarzyszyły?
Uczniowie dzielą się swoimi odczuciami.
Przykłady scenek:
Scenka 1. Chłopiec wchodzi do szatni, gdzie dwaj jego koledzy palą papierosy.
Namawiają go, żeby też zapalił.
Scenka 2. Grupa młodych ludzi wraca z kina. Rozmawiają o filmie. Podobał się
wszystkim z wyjątkiem jednej osoby. Ona usiłuje bronić swojego zdania.
Scenka 3. Koleżanka często pożycza drobne sumy pieniędzy i prawie nigdy ich
nie oddaje. Teraz znowu przyszła do ciebie i prosi o pożyczkę.
Scenka 4. Klasa chce iść na wagary. Dwie osoby uważają, że to pogorszy i tak
już złą sytuację klasy w oczach nauczyciela.
Scenka 5. Mama kupiła ci sukienkę, która ci się nie podoba. Ma pretensję, że
wydała tyle pieniędzy, a ty nie chcesz w niej chodzić.
6. Podsumowanie:
Lekcję kończymy odpowiedziami uczniów na pytanie:
– czy uważają, że warto być asertywnym;
– z jakich praw asertywnych korzystają;
– oraz zachęcam uczniów do zachowań asertywnych.
Download