Scenariusz lekcji wychowawczej

advertisement
Scenariusz lekcji wychowawczej – Ewa Kordzińska
Temat: Uczymy się zachowań asertywnych.
cele: Uczeń poznaje pojęcie „asertywności”, wie, na czym polegają zachowania
asertywne, określa reakcje asertywne,
metoda: słowna, pogadanka, scenki,
forma: krąg klasowy, praca indywidualna, w grupach,
środki dydaktyczne: karta rozpoznawania zachowań asertywnych, długopisy,
rozsypanka, szary papier,
Przebieg zajęć:
1. Nauczyciel zapoznaje uczniów z definicją „asertywności”.
Asertywność- to umiejętność, dzięki której ludzie otwarcie wyrażają swoje
myśli, uczucia i przekonania, nie lekceważąc przy tym uczuć, poglądów i myśli
swoich rozmówców.
Teoria asertywności opiera się na założeniu, że każdy człowiek posiada pewne
prawa. W sytuacjach konfliktowych umiejętności asertywne pozwalają osiągnąć
kompromis bez poświęcenia własnej godności i rezygnacji z wyznawanych
wartości.
Ludzie zachowujący się w sposób asertywny potrafią stanowczo powiedzieć
„nie” bez wyrzutów sumienia, złości czy lęku. Zachowanie asertywne jest
ważne, np. podczas nacisków grupy rówieśniczej dotyczących zachowań
destrukcyjnych.
2. Uczniowie siedzą w kręgu klasowym wraz z nauczycielem. Nauczyciel
rozmawia z uczniami, np.
- Czy w ostatnim czasie (np. w ciągu miesiąca) z nalazłeś się w sytuacji
odmawiania komuś czegoś?
- Jakie były powody Twojej odmowy?
1
3. Nauczyciel informuje uczniów, że z zachowaniem asertywnym wiąże się
zachowanie uległe i agresywne. Zachowanie uległe jest wtedy, gdy
respektujemy tylko prawa innej osoby, zapominając o sobie. Zachowanie
agresywne występuje wtedy, gdy nie respektujemy praw innych osób.
Zachowania asertywne są alternatywą zachowań agresywnego i uległego. Tylko
nielicznym osobom udaje się być asertywnymi we wszystkich dziedzinach
życia.
4. Każdy uczeń otrzymuje od nauczyciela odbitą na ksero kartę rozpoznawania
zachowań asertywnych i wypełnia ją indywidualnie.
Gdy wszyscy uczniowie wypełnią karty, następuje prezentacja prac. Wybrani
uczniowie czytają jedną sytuację z karty i swoją kwalifikację tej sytuacji. Inni
uczniowie potwierdzają to stanowisko lub przedstawiają swoje wraz z jego
uzasadnieniem.
5. Nauczyciel każe odliczyć uczniom do 4 lub 5. Dzieli klasę na grupy, rozdaje
uczniom rozsypankę wypowiedzi różnego typu. W poszczególnych grupach
uczniowie starają się wśród wypowiedzi wybrać te, które, według nich, są
asertywne.
Nauczyciel i pozostali uczniowie uzupełniają lub poprawiają błędne ustalenia.
Zachowanie asertywne liderzy grup przyklejają do wspólnego plakatu, którym
jest szary lub kolorowy papier.
Przykładowe wypowiedzi:
- mam prawo być sobą (asertywne)
- jestem ważna (asertywne)
- nic mi się nie udaje
2
6. Każdy zespół otrzymuje zadanie polegające na odmówieniu w konkretnej
sytuacji, np. odmówić pójścia na dyskotekę, spróbowania piwa, pójścia na
wagary, spróbowania małej niegroźnej dawki narkotyku itp.
Każda grupa musi znaleźć określenia lub reakcje asertywne. Później
poszczególne zespoły odegrają scenkę na przydzielony im temat.
7. Lekcję kończymy odpowiedziami uczniów na pytanie, czy trudno jest
kwalifikować reakcje ludzkie do poszczególnych rodzajów zachowań ?
3
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards