PROGRAM_PROFILAKTYKI_SP_w_Nawodzicach

advertisement
Program Profilaktyki
Szkoły Podstawowej w Nawodzicach na rok
szkolny 2014/15
Profilaktyka w szkole - jest ciągłym procesem chronienia człowieka w
rozwoju przed zagrożeniami i reagowaniem na pojawiające się zagrożenia. Jej celem jest
ochrona dziecka, ucznia, wychowanka przed zakłóceniami rozwoju, czyli przed
podejmowaniem zachowań hamujących lub niszczących rozwój, określonych jako zachowanie
ryzykowne.
I . Założenia i cele
- wszechstronny rozwój osobowy ucznia,
- kształtowanie poczucia odpowiedzialności za siebie i kolegów,
- przygotowanie do samodzielnego życia,
- przygotowanie do reagowania w trudnych sytuacjach,
- kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie rówieśniczej,
- promowanie zdrowego stylu życie,
- zapobieganie patologiom; agresji, przemocy, uzależnienia
-doskonalenie komunikacji w relacjach nauczyciel-uczeń, nauczyciel – rodzic, uczeń – rodzic,
uczeń -uczeń
II. Diagnoza szkoły
Do szkoły w Nawodzicach uczęszczają uczniowie mieszkający w promieniu 3 km. Większość z
nich mieszka w domach jednorodzinnych z rodzicami i dziadkami. Do szkoły uczęszczają
dzieci w wieku 5 do 12 lat. Ten etap wiekowy charakteryzuje się dużą „Ciekawością świata”
w połączeniu z małym doświadczeniem życiowym.
1
W szkole prowadzone są liczne zajęcia pozalekcyjne, które rozwijają zainteresowania i
zdolności uczniów. Szkoła współpracuje ze szkołami ościennymi biorąc udział w
organizowanych przez nich konkursach. Współpracujemy również z innymi organizacjami i
instytucjami w regionie , które mogą pomóc we właściwy sposób ukierunkować wychowanie
uczniów- Są to: Koło Gospodyń Wiejskich , Straż Pożarna , Policja , Gminny Ośrodek Kultury,
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Sandomierzu, Komisja do Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.
W szkolnych programach wychowawczych główny nacisk położony jest na przeciwdziałanie
przemocy wśród uczniów , oraz agresji słownej.
III. Procedura
kryzysowych
reagowania
w
sytuacjach
1. Wszystkie sprawy dotyczące uczniów danej klasy rozstrzyga wychowawca klasy.
Podczas nieobecności wychowawcy pilne sprawy załatwia dyrektor.
2. Jeśli sprawa tego wymaga wychowawca zwraca się o pomoc
do zespołu
wychowawczego zwraca się o pomoc do zespołu wychowawczego lub dyrektora
szkoły w celu rozwiązania problemu.
3. W rozwiązywaniu problemów dotyczących ucznia wychowawca współpracuje z jago
rodzicami.
4. Wychowawca spotkania z rodzicami odnotowuje w dzienniku lekcyjnym.
5. W uzasadnionych przypadkach szkoła współpracuje z Policja informując rodziców o
podjętych działaniach.
IV. Zadania w zakresie profilaktyki na rok szkolny
2014/15.
Zadania główne
I.
Budujemy
więzi
rówieśnicze.
Zadania szczegółowe
1. Integrujemy zespół klasowy.
2. Uczymy się tolerancji.
3. Poznajemy swoje mocne strony.
II. Doskonalimy 1.Uczymy się jak lepiej rozumieć
innych ludzi.
komunikację
2. Uczymy się mówić i słuchać.
3.Wyrażamy sobą swoje uczucia.
4.Umiemy
się
zachować
w
miejscach pamięci narodowej, itp.
Cele
Kształtujemy umiejętności
tworzenia zgranego zespołu.
Uczymy się rozumienia
innych i szanujemy ich
poglądy.
Budujemy
pozytywny obraz siebie.
Wyrabiamy szacunek dla
osoby która do nas mówi.
Kształtujemy umiejętność
komunikowania
i
odczytywania
sygnałów
niewerbalnych.
Realizatorzy
- wychowawcy
klas
wychowawcy
,nauczyciele
przed.
2
III.
Rozwiązujemy
konflikty
1.Reagujemy na krzywdę innych.
2.Rozmawiamy konstruktywnie .
3. Próbujemy rozwiązać trudne
sytuacje.
4.Przeciwdziałamy
agresji
bo
znamy jej skutki.
5.Słowa też mogą zaboleć.
6.Cyberprzemoc – znak czasu.
IV.
Mówimy
„NIE”
uzależnieniom.
1.Uczymy się spędzać wolny czas .
2.Uczymy się mówić o trudnych
sytuacjach.
3. Uczymy się odmawiać czyli
sztuka mówienia NIE
4.Mówimy STOP narkotykom.
5. Propagowanie świadomego
wybierania programów TV i
racjonalnego
korzystania z
komputera.
V.
Bezpieczeństwo
nasze i innych.
1. Poznajemy zasady bezpiecznego
użytkowania dróg.
2. Bezpiecznie pomagamy rodzicom
w gospodarstwach rolnych.
3. Umiemy odczytać i zastosować
instrukcje
obsługi
urządzeń
elektrycznych.
4. Bezpiecznie spędzam czas wolnynad wodą, na rowerze, na
lodowisku , na boisku ,itp.
5. Znamy zasady korzystania z
placu zabaw.
Rozwijamy empatię.
Kształtujemy umiejętność
bezpośredniego i otwartego
wyrażania
próśb
i
oczekiwań.
Uczymy
się
dostrzegać
własne błędy.
Poznajemy tragiczne historie
ofiar cyberprzemocy, jako
przestroga dla nas.
Kształtujemy umiejętność
spędzania wolnego czasu.
Wskazujemy na możliwość
korzystania z wypoczynku
czynnego.
Przedstawiamy negatywna
interakcje z mediami.
Kształtujemy
postawę
asertywną.
Dbamy o zdrowie.
wychowawcy
,nauczyciele
przed.
Kształtujemy
postawę
odpowiedzialności za siebie i
innych.
Przewiduję różne sytuacje.
Policjant,
Strażak,
Przedstawiciel
KRUS,
Wychowawcy,
nauczyciele
wychowawcy
,nauczyciele
przed.
VI .
Dbamy o 1.Zwracamy uwagę na zasady Uświadamiamy sobie że o wychowawcy
higieny osobistej,
własnym
zdrowiu ,nauczyciele
swoje zdrowie.
VII.
Radzimy
sobie ze stresem.
2. Wiemy co to jest wirus i jak się
go wystrzegać
3. Prowadzimy higieniczny tryb
życia, sprzyjający prawidłowemu
rozwojowi dziecka.
4.Realizujemy wybrane zagadnienia
z gimnastyki korekcyjnej.
5. Wiemy kto to jest honorowy
krwiodawca .
6. Współpracujemy z PCK .
7.Udział w programie „Szklanka
Mleka”- klasy 0-VI.
8. Udział w programie „Owoce w
szkole.”
1.Uczymy
się
rozumieć
emocjonalne problemy wieku
dojrzewania.
2. Znamy sposoby radzenia sobie ze
stresem.
decydujemy w dużej mierze
MY SAMI.
przed.
Pielęgniarka
szkolna
Uświadamiamy
sobie
przyczynę
stresu i jakie
mogą być jego skutki.
wychowawcy
,nauczyciele
przed.
3
VIII.
Radzimy
sobie
w
sytuacjach
trudnych.
1.Poznajemy zasady udzielania
pierwszej pomocy przedmedycznej.
2. Potrafimy
wezwać pomoc,
znamy zasady korzystania z numeru
112. i numerów alarmowych.
wychowawcy
,nauczyciele
przed.
Metody do zastosowania:
dyskusje klasowe, zabawy grupowe, praca w grupach, odgrywanie scenek, rysunki, „burza
mózgów”, pogadanka, prelekcja, prasówka- artykuły , scenki , gazetki, konkursy plastyczne,
zawarcie kontraktu, zapraszanie ciekawych gości, wycieczki,
Za realizację programu profilaktycznego odpowiedzialni są nauczyciele, wychowawcy i
rodzice.
Nadzór nad realizacją programu profilaktycznego sprawuje dyrektor szkoły.
Program opracowany do stosowania w szkole w roku szkolnym 2014/15
Potwierdzam zapoznanie i pozytywnie opiniuję program.
Rada Pedagogiczna
Przedstawiciel Rady Rodziców
4
5
Download