SZKOLNY_PROGRAM_PRZECIWDZIALANIA_AGRESJI

advertisement
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bronisława Malinowskiego w Ścinawie
SZKOLNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA AGRESJI
Każdy człowiek jest częścią większej całości - społeczeństwa. Młodzi ludzie często mają ograniczony kontakt z rówieśnikami,
większość czasu spędzają w samotności przed ekranem komputera. Osamotnienie, brak kontaktu z otoczeniem, natłok dostarczanych
impulsów z mediów ma poważny wpływ na psychikę młodego człowieka. Często nie potrafi nawiązywać poprawnych relacji
z rówieśnikami, ma problem z koncentracją, cierpliwością, kontrolowaniem emocji. Jego reakcje bywają nieadekwatne do sytuacji,
odreagowuje stres na innych lub może stać się ofiarą innych dzieci z podobnymi problemami. Wychodząc naprzeciw zaobserwowanym
problemom zapotrzebowaniom został stworzony program, którego głównym celem jest eliminowanie i przeciwdziałanie agresji
w naszej szkoły a także wyposażenie uczniów w podstawowe umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych.
CELE SZCZEGÓŁOWE

Kształcenie umiejętności poprawnego komunikowania się, rozwiązywania konfliktów oraz radzenia sobie z przemocą.

Wzmocnienie więzi między uczniami w klasie i szkole, budowanie pozytywnej atmosfery.

Stworzenie jasnych reguł zwalczania zachowań agresywnych i przemocy.

Obniżenie zachowań antyspołecznych wśród uczniów.

Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa szykanowanym i wyizolowanym oraz zwiększenia ich wiary w siebie.

Zapewnienie sprawcom i ofiarom przemocy pomocy i wsparcia.

Rozwijanie poczucia współodpowiedzialności uczniów za bezpieczeństwo w szkole.

Zwiększenie wrażliwości na krzywdę innych.
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bronisława Malinowskiego w Ścinawie
PRZYCZYNY AGRESJI

brak zainteresowania dzieckiem ze strony rodziców,

zbyty duża ingerencja dorosłych, nadopiekuńczość,

brak konsekwencji i dyscypliny,

niespójny system wartości,

stosowanie przemocy w otoczeniu ucznia,

złe wyniki w nauce,

nieporozumienia z rówieśnikami, brak akceptacji,

brak poszanowania godności osobistej ucznia,

brak wspierania zachowań pozytywnych,

brak umiejętności odpowiedniej reakcji w sytuacjach stresujących,

brak wyobraźni, umiejętności przewidywania skutków własnych działań,

brak sensownie zagospodarowanego czasu, nuda,

poczucie odrzucenia, osamotnienia,

nadmiar agresji w mediach.
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bronisława Malinowskiego w Ścinawie
Zadania
Monitorowanie potrzeb z zakresu
zapobiegania agresji w szkole
1.
2.
3.
1.
Utrwalanie zasad właściwego
zachowania się w szkole.
2.
3.
4.
5.
Stworzenie możliwości odreagowania
złych emocji zagospodarowania czasu
wolnego uczniów.
Formy realizacji
Ankiety diagnozujące problem.
Rozmowa i obserwacja uczniów na
zajęciach i w czasie przerw.
Ewaluacja realizacji zadań, eliminowanie
nieskutecznych.
Omawianie obowiązujących w szkole
regulaminów.
Tworzenie plakatów i folderów pt.
,,Zasady dobrego zachowania się”.
Utworzenie zakładki internetowej
,,Bezpieczna przerwa”.
Ustalenie zasad korzystania ze sprzętu
sportowego podczas przerw.
Dzień przeciwko agresji „Jestem fair”
1. Stworzenie ,,Ściany” do malowania na
przerwach.
2. Zorganizowanie szkolnych punktów gier
planszowych.
3. Uatrakcyjnienie przerw poprzez
organizowanie zabaw i zajęć podczas
przerw między-lekcyjnych, zgodnie
z zainteresowaniami dzieci.
4. Organizowanie ,,Przerwy na sali
Osoby odpowiedzialne
Wychowawcy
Wychowawcy, nauczyciele dyżurujący
Dyrektor
Wychowawcy
Nauczyciele informatyki, wychowawcy
Nauczyciele informatyki
Wychowawcy, nauczyciele w.f.
Samorząd Uczniowski
Nauczyciel plastyki, wychowawcy świetlicy
Wszyscy nauczyciele
Wychowawcy, nauczyciele przedmiotowcy,
świetlica
Wychowawcy klas młodszych, nauczyciele
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bronisława Malinowskiego w Ścinawie
Działania organizacyjne ułatwiające
obniżenie poziomu agresywności u
uczniów
Monitorowanie sytuacji
wychowawczej
gimnastycznej”(łącznik).
5. Zorganizowanie sali na przemyślenia
(Sala Wyciszająca).
6. Wprowadzenie ,,Dni z zabawką”, ,,Dzień
prezentacji zainteresowań”.
7. Stworzenie Koła Gier
NIEkomputerowych”
w.f.
Dyrekcja
1. Zmniejszenie poziomu głośności
dzwonka.
2. Przesadzanie uczniów w celu unikania
konfliktów między nimi.
3. Zwiększenie aktywności nauczycieli na
dyżurach podczas przerw.
4. Angażowanie uczniów klas starszych w
utrzymywanie porządku i dyscypliny na
przerwach.
1. Obserwacje zachowań uczniów na
przerwach.
2. Wpisywanie nazwisk uczniów
niewłaściwie zachowujących się do
zeszytu w pokoju nauczycielskim.
3. Przeprowadzanie ankiet wśród uczniów
,,Jak mi minął tydzień ?”
4. Omawianie zachowania uczniów na
spotkaniach Zespołu Wychowawczego i
posiedzeniach Rady Pedagogicznej
Dyrekcja
Opiekunowie SU, wychowawcy
Wszyscy nauczyciele
Nauczyciele, dyrekcja
Wychowawcy klas starszych, SU
Dyrekcja, pedagog szkolny
Nauczyciele dyżurujący
SU, Zespół Wychowawczy
Dyrekcja, Zespół Wychowawczy
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bronisława Malinowskiego w Ścinawie
Dekalog rodzica i nauczyciela
1. Nie upokarzaj dziecka, bo ono, tak jak ty, ma silne poczucie swojej godności.
2. Staraj się nie stosować takich metod, których sam w dzieciństwie nie akceptowałeś.
3. Pozwalaj dziecku dokonywać wyboru najczęściej, jak możesz.
4. Jeżeli zachowałeś się wobec dziecka niewłaściwie, przeproś je i wytłumacz się: nie bój się utraty autorytetu, dziecko i tak wie,
kiedy popełniasz błędy.
5. Nigdy nie mów źle o dziecku, w szczególności w obecności innych osób.
6. Nie mów "zrobisz to, bo ja tak chcę" – jeżeli musisz czegoś zabronić zawsze to uzasadnij.
7. Jeśli wydajesz polecenia dziecku, staraj się nie stać nad nim i mówić "z góry swego autorytetu".
8. Nie musisz być za wszelką cenę konsekwentny, nie musisz być w zgodzie z innym dorosłym przeciwko dziecku, jeżeli wiesz, że on
nie miał racji.
9. Gdy nie wiesz, jak postąpić, pomyśl, jak ty poczułbyś się, będąc dzieckiem.
10. Staraj się być czasem adwokatem własnego dziecka i rzecznikiem ucznia w szkole.
Download