SZTUKA MEDIACJI I NEGOCJACJI W SZKOLE

advertisement

Celem akcji Comenius Partnerskie Projekty Szkół jest:
- wzmacnianie europejskiego wymiaru edukacji poprzez
promowanie współpracy międzynarodowej,
- poprawa pod względem jakościowym i ilościowym
partnerstw pomiędzy szkołami,
- mobilności, w których uczestniczą uczniowie i kadra
nauczycielska z różnych państw.
W
programie mogą uczestniczyć szkoły i
przedszkola publiczne i niepubliczne,
funkcjonujące w systemie oświaty.


W każdym kolejnym roku termin składnia wniosków
ustalany jest przez Komisję Europejską,a szczegółowe
informacje na ten temat znajdują się na stronie internetowej
FRSE.
Kolejny termin aplikowania o środki z FRSE
to 21 luty 2013.

W latach 2006-2009 zrealizowaliśmy
Projekt Rozwoju Szkoły, pt:
 SZTUKA
MEDIACJI
I NEGOCJACJI W
SZKOLE –
jak zrodził się pomysł na temat
projektu?
Paul
Moor Schule, Berlin,
Niemcy,
Chriost Ri Scoil, Ennis,

Irlandia,
Mercy Primary School, Belfast,
Irlandia Północna,
Szkoła Podstawowa nr 1
z Oddziałami Integracyjnymi
w Raciborzu,
Polska
Podniesienie jakości doskonalenia zawodowego kadry
pedagogicznej i jakości zarządzania placówką w sferze
opieki i wychowania
Wymiana doświadczeń pomiędzy partnerami
projektu w zakresie wychowawczej
i opiekuńczej roli szkoły.
Weryfikacja już istniejących i opracowanie
nowych procedur szkolnych, materiałów
i poradników dydaktycznych wspierających
pracę pedagoga/ wychowawcy w
rozwiązywaniu konfliktów szkolnych.
Wzrost poziomu kompetencji
kadry pedagogicznej szkoły w
zakresie mediacji, negocjacji
i komunikacji interpersonalnej
Nauczyciele
Rodzice
Uczniowie



Diagnoza konfliktów
rówieśniczych ( analiza
dokumentacji szkolnej)
Poszukiwanie źródeł
konfliktów ( dom, wyniki w
nauce, funkcjonowanie w
szkole/grupie rówieśniczej)
Wpływ lokalnych
determinantów społecznych
na konflikty w szkole
(religia, ubóstwo, konflikty
z ”podwórka”, konflikty
pomiędzy rodzicami)


Jaką pomoc możemy
zaoferować dziecku
wyalienowanemu lub
skrzywdzonemu w
konflikcie ( pomoc
zewnątrzszkolna i
wewnątrzszkolna )
Jakie wsparcie możemy
uzyskać ze strony
środowiska rodzinnego/
rodziców/opiekunów? Jakie
działania powinniśmy
podjąć w tym zakresie?

Wyniki diagnozy
środowiska szkolnego
zwróciły uwagę na
następujące aspekty:
- w zakresie bezpieczeństwa


Wysoki poziom agresji
słownej wśród uczniów
Zachowania agresywne ze
znamionami przemocy na
przerwach
- w zakresie komunikacji:
 Konieczność
koncentrowania uwagi na
dziecku w procesie
wychowania



Znaczenie promowania
pozytywnych wzorców i postaw
prospołecznych
Istotę i wagę komunikacji
pomiędzy domem a szkołą
Konieczność zaangażowania
całej społeczności szkolnej w
opracowanie i przestrzeganie
procedur szkolnych
DIAGNOZA



OKREŚLENIE działań i
PRIORYTETÓW
Spotkania grup/zespołów
nauczycielskich celem omówienia i
sprecyzowania najważniejszych
problemów do rozwiązania we własnej
placówce.
Dyskusja partnerów PROJEKTU na
temat wyników diagnozy własnego
środowiska.
Wymiana doświadczeń/uwag pomiędzy
partnerami PROJEKTU na temat
stosowanej polityki wychowawczej i
opiekuńczej w swoich szkołach, w tym
przykłady dobrej praktyki w zakresie
stosowanych procedur szkolnych – cały
okres realizacji projektu
W
Y
M
I
A
N
A
D
O
S
W
I
A
D
C
Z
E
Ń

Ukształtowanie
wizerunku
wychowawcy jako
mentora i
mediatora,
nawiązanie
współpracy z
rodzicami


PODJĘTE
DZIAŁANIA
Opracowanie kodeksu i
szkolnego konkursu
Mistrza Dobrych Manier
jako przykładu promowania
postaw prospołecznych i
pozytywnego wzmacniania
ucznia (dobra praktyka
szkoły w Belfaście)
Opracowanie systemu
sankcji wobec ucznia
sprawiającego trudności
wychowawcze ( dobre
praktyki szkoły w Ennis,
Irlandii )
Zbudowanie podręcznego
„warsztatu pracy” jakim
będzie
Teczka
Wychowawcy



Ulepszenie systemu
przepływu informacji w
szkole- nowa gablota
informacyjna dla
rodziców/system SMS
informowania
rodziców/strona www
szkoły
Opracowanie dla rodziców i
z rodzicami przewodnika
zwrotów wzmacniających
własne dziecko
Zapoznanie rodziców i
wdrożenie systemu sankcji
w szkole oraz kodeksu
Mistrza Dobrych Manier
OKREŚLENIE DZIAŁAN I
PRIORYTETÓW

Poprawa wizerunku
wychowawcy
i przepływu
informacji
pomiędzy
nauczycielem, a
rodzicem/opiekune
m

Podjęte
działania
Teczka Rodzica
Opracowanie przewodnika dla
rodziców i stworzenie Teczki
Rodzica – dobra praktyka
szkoły polskiej

OKREŚLENIE DZIAŁAŃ
I PRIORYTETÓW


Obniżenie poziomu
agresji słownej i
przemocy na
przerwach wśród
uczniów
Poprawa komunikacji,
umiejętności negocjacji
i mediacji w
kontaktach uczeńuczeń
Promowanie na forum
szkoły pozytywnych
postaw prospołecznych
i zachowań


Podjęte
działania

„Tańczące przerwy” –
forma zapobiegania
agresji na przerwach
Stworzenie Pokoju
Mediacji Rówieśniczej dobra praktyka szkoły
berlińskiej
Opracowanie
przewodnika
dydaktycznego gier i
zabaw zapobiegających
agresji
The shark-Rekin
Goals:
working on concentration,
group co-operation
relieving tension
recognizing feelings.
building trust
working on concentration
To play the game you need a blanket. The children sit on
the floor in a circle and hold the blanket on the height of
their chins. One of the children, “a shark”, gets under the
blanket and tries to get the chosen person under the
blanket. At the end the children discuss how they felt as
sharks and victims.
„Strange steps” (Dziwne kroki)
Goals (Cele):



building the feeling of security in group
group integration
working on concentration
Children walk around the class. The leader
gives the children commands ( there can be
music in the background), e.g:
walk around the class holding one feet behind your
back,
start picking apples which fell on the ground,
walk around the class and start picking apples from the
tree,
walk carefully because you are on a shallow bridge
over the precipiece,
walk around the class and imagine that you are
carrying a heavy sack on your back,
walk around the class and imagine that you are
carrying a tray with dinner,
walk around the class with a jug on your head,
walk around the class making very strange, funny
steps,etc.
Produkt Finalny
 Opracowanie
pomocy
dydaktycznej dla nauczycieli i
uczniów/publikacji książkowej
nt. rozwiązywania konfliktów
rówieśniczych w szkole
Książka dla ucznia
Tytuł książki „Skórka od banana”
na poziomie szkoły:
 Podniesienie
kompetencji
zawodowych kadry pedagogicznej
w sferze komunikacji
interpersonalnej i umiejętności
rozwiązywania konfliktów
poprzez:
I.
Aktywny udział w spotkaniach roboczych
partnerów projektu, wymianę doświadczeń
i dostępnych materiałów dydaktycznych,
studium przypadku, poszukiwanie
alternatywnych rozwiązań

II.
Wypracowanie szkolnych
procedur postępowania w
sytuacjach konfliktowych,
polityki i założeń programu
wychowawczego szkoły,
uporządkowanie
dokumentacji wychowawcy
w formie zorganizowanej
Teczki Wychowawcy

III.
Opracowanie materiałów
dydaktycznych
zapobiegających agresji i
przemocy w szkole, tj:
przewodnika gier i zabaw
zapobiegających agresji,
książeczki dydaktycznej na
lekcje wychowawcze nt.
umiejętności rozwiązywania
konfliktów rówieśniczych.



IV.
Podniesienie kompetencji językowych
nauczycieli i kadry kierowniczej szkoły
poprzez udział w wizytach
międzynarodowych


Na poziomie środowiska lokalnego:
Rozpowszechnienie rezultatów
końcowych w innych szkołach w postaci:
◦ Publikacji i rozpowszechnienia systemu
sankcji wobec ucznia sprawiającego trudności
wychowawcze
◦ Rozpowszechnienie książeczek dydaktycznych
dla uczniów w szkołach z terenu powiatu
raciborskiego z możliwością wykorzystania
ich na lekcjach wychowawczych



W regionie:
Rozpowszechnienie rezultatów projektu
poprzez ich prezentacje na konferencjach i
spotkaniach organizowanych przez
instytucje doskonalenia zawodowego,
kuratoria oświaty, ośrodki metodyczne, jako
przykłady dobrych praktyk,
Opublikowanie rezultatów projektu na stronie
internetowej szkoły
Produkty wytworzone podczas realizacji
projektu są w dalszym ciągu
wykorzystywane, a więc projekt, mimo jego
ukończenia w 2009 roku, nadal „żyje”.




W szkole nadal stosowany jest system sankcji
wobec ucznia sprawiającego kłopoty
wychowawcze.
Co miesiąc wybierany jest Uczeń Miesiąca, a raz
w roku szkolny Mistrz Dobrych Manier.
Każdy rodzic zapisujący dziecko do szkoły
otrzymuje Teczkę Rodzica.
Nauczyciele w swej pracy wykorzystują materiały
zawarte w Teczce Wychowawcy.
Na lekcjach wychowawczych uczniowie
korzystają z książeczki „Skórka banana”.
Nauczyciele czerpią inspiracje z Przewodnika Gier
Przeciwko Agresji.
W szkole nadal odbywają się „Tańczące przerwy”.
Opracowała:
Beata Stępień
Agata Gawron
Katowice, 21 maja 2012
Download