biologia kl. I

advertisement
Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych
Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia
Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej
Warunki i tryb przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce i zachowaniu
Jedność i różnorodność organizmów
Biologia – nauka o życiu
Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych
z biologii dla klasy I gimnazjum
oparte na „Programie nauczania biologii Puls życia” autorstwa Anny Zdziennickiej
Uczeń na ocenę dopuszczającą
Uczeń na ocenę dostateczną
Uczeń na ocenę dobrą
Uczeń na ocenę bardzo dobrą
• określał przedmiot badań biologii jako nauki
• podawał przykłady dziedzin biologii
• wymieniał źródła wiedzy biologicznej
• wyjaśniał, do czego służą atlasy i klucze
• wymieniał cechy organizmów żywych
• wskazywał komórkę jako podstawową jednostkę
organizacji życia
• wymieniał struktury budowy komórki roślinnej,
zwierzęcej, grzyba i bakterii
• wyciągał wnioski dotyczące komórkowej budowy
organizmów na podstawie obserwacji preparatów
• wymieniał jednostki klasyfikacji biologicznej
• określał, czym jest odżywianie
• wymieniał podstawowe sposoby odżywiania się
organizmów
• określał, czym jest oddychanie
• wyjaśniał, na czym polega wymiana gazowa
• wskazywał mitochondrium jako miejsce, w którym
zachodzi utlenianie
• przedstawiał oddychanie tlenowe i fermentację jako
procesy dostarczające energii
• określał, czym jest rozmnażanie
• wyróżniał rozmnażanie płciowe i bezpłciowe
• podawał przykłady płciowego i bezpłciowego
rozmnażania się organizmów
• potrafił korzystać z poszczególnych źródeł wiedzy
• rozróżniał próbę kontrolną i badawczą
• podawał funkcje poszczególnych organelli
• posługiwał się mikroskopem
• wykonywał proste preparaty mikroskopowe
• wyjaśniał, czym zajmuje się systematyka
• podawał kryteria wyróżnienia pięciu królestw
• charakteryzował wybrane dziedziny biologii
• posługiwał się właściwymi źródłami wiedzy
biologicznej podczas rozwiązywania problemów
• odróżniał pod mikroskopem, na schemacie, zdjęciu
lub po opisie poszczególne składniki komórki
• rysował obraz widziany pod mikroskopem
• wyjaśniał rolę poszczególnych elementów komórki
• porównywał budowę różnych komórek
• charakteryzował dawne sposoby klasyfikacji
organizmów
• omawiał zasady systemu klasyfikacji biologicznej
• objaśniał zasadę stopniowego komplikowania się
poziomów organizacji życia
• wykorzystywał atlasy do rozpoznawania pospolitych
gatunków organizmów
• omawiał budowę i funkcje organelli komórkowych
• analizował różnice między poszczególnymi typami
komórek
• oceniał sztuczne i naturalne systemy podziału
organizmów
• uzasadniał potrzebę klasyfikowania organizmów
• omawiał różnice między organizmami
samożywnymi a cudzożywnymi
• wymieniał czynniki niezbędne do życia organizmów
samożywnych i cudzożywnych
• wymieniał substraty i produkty fotosyntezy
• wyjaśniał, na czym polega fotosynteza
• omawiał różne sposoby oddychania
• wymieniał przykłady organizmów ilustrujących
różne sposoby oddychania
• rozróżniał wymianę gazową i oddychanie
wewnątrzkomórkowe
• rozpoznawał sposoby rozmnażania się organizmów
• wyjaśniał, na czym polega rozmnażanie bezpłciowe
• rozpoznawał pączkujące drożdże obserwowane pod
mikroskopem
• porównywał rozwój prosty i złożony
• charakteryzował różne strategie odżywiania
• wykazywał różnorodność odżywiania się
organizmów cudzożywnych
• określał warunki przebiegu fotosyntezy
• oceniał, czy dany organizm jest samożywny, czy
cudzożywny
• uzasadniał, że oddychanie jest procesem
niezbędnym do życia
• charakteryzował rodzaje rozmnażania
• oceniał znaczenie przemiany pokoleń
• charakteryzował typy rozwoju zarodka
• stosował w praktyce wiadomości dotyczące
rozmnażania wegetatywnego
• wykazywał różnice w pobieraniu i trawieniu
pokarmów u różnych organizmów
• wyjaśniał, na czym polega chemosynteza
• wykazywał zależność między środowiskiem życia
a budową narządów wymiany gazowej
• porównywał oddychanie tlenowe i beztlenowe
• omawiał znaczenie fermentacji
• zapisywał słownie równanie reakcji oddychania
tlenowego
• wykazywał związek między sposobem zapłodnienia
a środowiskiem życia organizmów
• oceniał znaczenie samozapłodnienia
Bakterie i wirusy. Organizmy beztkankowe
Świat roślin
• wymieniał miejsca występowania bakterii i wirusów
• rozpoznawał i podawał nazwy form
morfologicznych bakterii widocznych na preparacie
mikroskopowym lub ilustracji
• wymieniał miejsca występowania protistów
• wymieniał grupy organizmów należących do
protistów
• wskazywał środowisko życia glonów
• podawał przykłady organizmów należących
do glonów
• podawał przykłady grzybów i porostów
• opisywał budowę grzybów
• rozpoznawał pleśniaka białego w obrazie
mikroskopowym
• wymieniał sposoby rozmnażania się grzybów
• rozpoznawał porosty wśród innych organizmów
• podawał charakterystyczne cechy budowy bakterii
i wirusów
• wymieniał cechy, którymi wirusy różnią się od
organizmów
• podawał przykłady bakterii i wirusów
• określał znaczenie bakterii w przyrodzie i
gospodarce człowieka
• omawiał czynności życiowe poszczególnych grup
protistów
• wymieniał wspólne cechy organizmów zaliczanych
do glonów
• omawiał znaczenie glonów w przyrodzie i
gospodarce człowieka
• omawiał czynności życiowe grzybów
• podawał przykłady znaczenia grzybów w przyrodzie
i gospodarce człowieka
• rozpoznawał porosty jako organizmy zbudowane
z grzybni i glonu
• wyjaśniał, co to jest grzybica
• charakteryzował wybrane czynności życiowe
bakterii
• wymieniał choroby bakteryjne i wirusowe
• rysował kształty bakterii obserwowanych pod
mikroskopem
• charakteryzował poszczególne grupy protistów
• wykazywał chorobotwórcze znaczenie protistów
• wyjaśniał, że glony to grupa ekologiczna, do której
należą przedstawiciele trzech królestw
• omawiał wybrane czynności życiowe glonów
• charakteryzował budowę grzybów owocnikowych
• omawiał sposoby rozmnażania się grzybów
• analizował znaczenie grzybów w przyrodzie
i gospodarce człowieka
• wykonywał i opisywał rysunek wskazanych
grzybów
• wyjaśniał, czym jest tkanka
• podawał przykłady tkanek roślinnych
• wskazywał na ilustracji komórki tworzące tkankę
• wymieniał podstawowe funkcje korzenia
• rozpoznawał systemy korzeniowe
• omawiał funkcje łodygi
• podawał nazwy elementów budowy zewnętrznej
łodygi
• wymieniał funkcje liści
• rozpoznawał elementy budowy liścia
• rozpoznawał liście pojedyncze i złożone
• wymieniał miejsca występowania mszaków
• podawał nazwy organów mszaków
• wymieniał miejsca występowania paprotników
• rozpoznawał organy paproci
• rozpoznawał paprotniki wśród innych roślin
• wymieniał miejsca występowania roślin
nagonasiennych
• rozpoznawał rośliny nagonasienne wśród innych
roślin
• wymieniał miejsca występowania roślin
okrytonasiennych
• podawał nazwy elementów budowy kwiatu
• rozróżniał kwiat i kwiatostan
• rozpoznawał rośliny okrytonasienne wśród innych
roślin
• dokonywał podziału tkanek roślinnych na twórcze i
stałe
• wymieniał cechy budowy poszczególnych tkanek
roślinnych
• opisywał funkcje wskazanych tkanek
• rozpoznawał modyfikacje korzeni
• omawiał budowę zewnętrzną korzenia
• rozpoznawał pod mikroskopem tkanki budujące
korzeń
• rozpoznawał tkanki budujące łodygę
• rozróżniał rodzaje łodyg
• rozpoznawał różne modyfikacje liści
• rozpoznawał na preparacie mikroskopowym tkanki
budujące liść
• rozróżniał typy ulistnienia łodyg
• rozpoznawał mszaki wśród innych roślin
• omawiał znaczenie mszaków w przyrodzie i
gospodarce człowieka
• wyjaśniał rolę poszczególnych organów
paprotników
• wymieniał przystosowania roślin nagonasiennych do
warunków życia
• omawiał znaczenie roślin nagonasiennych
w przyrodzie i gospodarce człowieka
• wymieniał sposoby rozsiewania nasion i owoców
• rozróżniał owoce pojedyncze i złożone
• omawiał znaczenie roślin okrytonasiennych
w przyrodzie i gospodarce człowieka
• charakteryzował budowę, rozmieszczenie i funkcje
poszczególnych tkanek roślinnych
• wykonywał preparat ze skórki cebuli i rozpoznawał
w nim tkankę okrywającą
• analizował budowę wewnętrzną korzenia jako
funkcjonalnej całości
• charakteryzował przyrost na długość
• rysował różne systemy korzeniowe
• rysował schematycznie przekrój poprzeczny
i podłużny łodygi
• rozpoznawał rodzaje unerwienia liści
• omawiał funkcje poszczególnych modyfikacji liści
• analizował cykl rozwojowy mszaków
• rysował mech i podpisuje jego organy
• analizował cykl rozwojowy paproci
• charakteryzował skrzypy, widłaki i paprocie
• analizował cykl rozwojowy sosny
• rozpoznawał rodzime gatunki nagonasiennych
• określał, z jakiego gatunku drzewa lub krzewu
pochodzi wskazana szyszka
• omawiał funkcje poszczególnych elementów
budowy kwiatu
• analizował cykl rozwojowy roślin okrytonasiennych
• oceniał znaczenie roślin okrytonasiennych
w przyrodzie i gospodarce człowieka
• oceniał znaczenie bakterii i wirusów
• określał warunki tworzenia się przetrwalników
• oceniał rolę bakterii jako symbiontów i destruentów
• porównywał czynności życiowe poszczególnych
grup protistów
• wymieniał choroby wywoływane przez protisty
• rozpoznawał pod mikroskopem, rysował i opisywał
budowę przedstawicieli protistów
• analizował wpływ zakwitów glonów na inne
organizmy w środowisku
• oceniał znaczenie glonów w przyrodzie i gospodarce
człowieka
• wyjaśniał zależność
między głębokością a występowaniem określonych
grup glonów
• wykazywał znaczenie mikoryzy dla grzyba i rośliny
• określał znaczenie poszczególnych komponentów w
budowie plechy porostu
• proponował sposób badania czystości powietrza,
znając wrażliwość porostów na zanieczyszczenia
• wykazywał związek budowy wskazanej tkanki z jej
funkcją
• rozpoznawał i rysował tkanki widoczne na
przekrojach organów roślinnych
• wyjaśniał sposób pobierania wody przez roślinę
• projektował doświadczenie świadczące o
przewodzeniu wody z korzenia do łodygi
• charakteryzował modyfikacje korzeni
• analizował związek budowy zmodyfikowanych
łodyg z ich funkcjami
• analizował funkcje poszczególnych elementów
budowy anatomicznej liścia
• rysował różne typy ulistnienia łodygi
• wyjaśniał, dlaczego mszaki są najprostszymi
roślinami lądowymi
• rozpoznawał za pomocą atlasów 5 gatunków
rodzimych paprotników
• dowodził związku budowy roślin nagonasiennych ze
środowiskiem ich życia
• wykazywał związek budowy kwiatu ze sposobem
zapylania
• charakteryzował sposoby rozsiewania nasion
i owoców, wykazując związek z ich budową
• rozpoznawał 5 gatunków drzew okrytonasiennych
występujących w Polsce
Świat bezkręgowców
Świat kręgowców
• wyjaśniał, czym jest tkanka
• wymieniał podstawowe rodzaje tkanek zwierzęcych
• wyjaśniał, co to są gąbki
• podawał miejsca występowania gąbek
i parzydełkowców
• wymieniał charakterystyczne cechy gąbek
i parzydełkowców
• wymieniał charakterystyczne cechy płazińców i
nicieni
• rozpoznawał na ilustracji płazińce i nicienie
• charakteryzował tasiemce i glisty jako pasożyty
układu pokarmowego
• omawiał drogi zakażenia pasożytniczymi płazińcami
i nicieniami
• wyjaśniał, w jaki sposób można ustrzec się przez
zakażaniem pasożytniczymi płazińcami i nicieniami
• rozpoznawał pierścienice wśród innych zwierząt
• rozpoznawał stawonogi wśród innych zwierząt
• rozpoznawał na ilustracji przeobrażenie zupełne
i niezupełne owadów
• rozpoznawał ślimaki, małże i głowonogi wśród
innych zwierząt
• wymieniał charakterystyczne cechy mięczaków
• określał najważniejsze funkcje poszczególnych
tkanek zwierzęcych
• wymieniał rodzaje tkanki łącznej
• podawał rozmieszczenie przykładowych tkanek
zwierzęcych w organizmie
• omawiał znaczenie gąbek i parzydełkowców
w przyrodzie
• wskazywał na ilustracji elementy budowy tasiemca
• wymieniał charakterystyczne cechy pierścienic
• wymieniał charakterystyczne cechy budowy
skorupiaków, owadów i pajęczaków
• wymieniał części ciała ślimaków, małży
i głowonogów
• wymieniał narządy oddechowe mięczaków
• wskazywał małże jako organizmy produkujące perły
• określał pokrycie ciała bezkręgowców i kręgowców
• podawał nazwy elementów szkieletu kręgowców
• charakteryzował ryby
• podawał nazwy płetw ryby
• rozpoznawał skrzela jako narządy wymiany gazowej
• określał środowiska życia płazów
• charakteryzował płazy
• wymieniał stadia rozwojowe żaby
• podawał po dwa przykłady płazów ogoniastych
i bezogonowych
• określał środowisko życia gadów
• charakteryzował gady
• podawał cztery przykłady gadów występujących
w Polsce
• charakteryzował ptaki
• wymieniał ptaki różnych środowisk
• rozpoznawał rodzaje piór ptaków
• wymieniał elementy budowy jaja
• wyjaśniał konieczność migracji ptaków
• omawiał charakterystyczne cechy ssaków
• podawał przykłady siedlisk zajmowanych przez
ssaki
• rozróżniał ssaki wśród innych zwierząt
• rozróżniał ssaki wodne i lądowe
• wymieniał narządy zmysłów ssaków
• wymieniał funkcje szkieletu bezkręgowców
• podawał przykłady szkieletów bezkręgowców
• wymieniał elementy budowy układu nerwowego
bezkręgowców i kręgowców
• wymieniał przystosowania ryb do życia w wodzie
• określał rodzaj zapłodnienia u ryb
• wymieniał przystosowania płazów do życia w
wodzie i na lądzie
• wyjaśniał, na czym polega hibernacja
• omawiał cykl rozwojowy żaby
• wymieniał przystosowania gadów do życia na lądzie
• omawiał znaczenie błon płodowych w rozwoju
gadów
• wymieniał narządy zmysłów gadów
• wymieniał przystosowania budowy ptaków do lotu
• omawiał różnice pomiędzy gniazdownikami
i zagniazdownikami oraz podawał ich przykłady
• wyjaśniał rolę gruczołów potowych i włosów
w termoregulacji
• podawał przykłady gatunków ssaków
• rozróżniał uzębienie drapieżnika i roślinożercy
• wymieniał przystosowania ssaków do zajmowania
różnych siedlisk
• charakteryzował budowę poszczególnych tkanek
zwierzęcych
• rysował schemat komórki nerwowej i opisywał
poszczególne elementy jej budowy
• rozpoznawał rodzaje tkanek
• charakteryzował wskazane czynności życiowe gąbek
i parzydełkowców
• wyjaśniał mechanizm ruchu parzydełkowców
• dowodził, że tasiemce są przystosowane do
pasożytniczego trybu życia
• omawiał różnice między płazińcami a nicieniami
• charakteryzował wskazane czynności życiowe
płazińców i nicieni
• charakteryzował układ krwionośny pierścienic
• charakteryzował wskazane czynności życiowe
pierścienic
• wykazywał związek budowy pijawki
z pasożytniczym trybem jej życia
• charakteryzował wskazane czynności życiowe
stawonogów
• dowodził, że owady są przystosowane do życia
w środowisku lądowym
• charakteryzował wskazane czynności życiowe
mięczaków
• wyjaśniał zasady funkcjonowania otwartego układu
krwionośnego
• porównywał budowę ślimaków, małży
i głowonogów
• charakteryzował poszczególne elementy szkieletu
kręgowców
• porównywał układ krwionośny bezkręgowców
i kręgowców
• omawiał wybrane czynności życiowe ryb
• określał charakterystyczne cechy rozmnażania ryb
• wyjaśniał przyczyny wędrówek ryb
• rozpoznawał przedstawicieli ryb i wskazywał cechy
• omawiał wybrane czynności życiowe płazów
• charakteryzował płazy ogoniaste i bezogonowe
• rozpoznawał przedstawicieli płazów i wskazywał ich
specyficzne cechy
• omawiał wybrane czynności życiowe gadów
• charakteryzował funkcje poszczególnych błon
płodowych
• rozpoznawał przedstawicieli gadów i wskazywał ich
specyficzne cechy
• określał środowisko życia ptaka na podstawie
budowy jego kończyn
• określał rodzaj pobieranego przez ptaka pokarmu na
podstawie budowy jego dzioba
• omawiał wybrane czynności życiowe ptaków
• rozpoznawał przedstawicieli ptaków i wskazywał
ich specyficzne cechy
• charakteryzował funkcje skóry
• omawiał zalety pęcherzykowej budowy płuc
• porównywał budowę ssaków wodnych i lądowych
• oceniał znaczenie ssaków w życiu i gospodarce
• opisywał rodzaje tkanki nabłonkowej
• charakteryzował rolę poszczególnych składników
morfotycznych krwi
• wykazywał związek budowy gąbek i
parzydełkowców ze środowiskiem ich życia
• wyjaśniał sposób działania parzydełka
• charakteryzował symetrię ciała płazińców
• dowodził, że pierścienice są bardziej rozwiniętymi
zwierzętami niż płazińce i nicienie
• projektował doświadczenie wykazujące znaczenie
dżdżownic w użyźnianiu gleby
• dowodził istnienia związku między środowiskiem
życia a narządami wymiany gazowej
• wykazywał związek budowy mięczaków ze
środowiskiem ich życia
• charakteryzował sposoby poruszania się
poszczególnych grup mięczaków
• porównywał budowę układu nerwowego
bezkręgowców i kręgowców
• charakteryzował wymianę gazową u ryb
• porównywał układ krwionośny ryby i dżdżownicy
• wykazywał związek trybu życia płazów z ich
zmiennocieplnością
• wykazywał związek budowy płazów ze
środowiskami ich życia
• analizował pokrycie ciała gadów w aspekcie
ochrony przed utratą wody
• wykazywał związek budowy gadów ze
środowiskiem ich życia
• wykazywał związek między sposobem rozmnażania
i typem rozwoju a środowiskiem życia gadów
• charakteryzował poszczególne elementy budowy
jaja
• wykazywał związek między przebiegiem wymiany
gazowej u ptaków a ich przystosowaniem do lotu
• projektował doświadczenie wykazujące
wydzielniczą i wydalniczą funkcję skóry
• wykazywał związek między funkcjonowaniem
poszczególnych narządów zmysłów a trybem życia
Ocenę celującą uzyskuje uczeń, który spełnił wszystkie wymagania, a jego wiadomości i umiejętności wykraczały poza obowiązujący program nauczania; brał udział w konkursach i osiągał w nich dobre wyniki.
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości i umiejętności określonych programem koniecznych do dalszego kształcenia, nie spełnił wymagań na ocenę dopuszczającą.
Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia:
1) ustne odpowiedzi na lekcji;
2) prace kontrolne w postaci wypracowania, zadań;
3) testy i sprawdziany;
4) wytwory pracy ucznia;
5) notatki sporządzone w zeszycie i ćwiczeniach;
6) zadania domowe;
7) polecenia wykonywania określonych zadań, ćwiczeń, które uczeń wykonuje w zeszycie przedmiotowym, w zeszycie ćwiczeń, ustnie, przy tablicy;
8) prowadzenie zeszytu;
9) udział w konkursach przedmiotowych;
10) zaangażowanie w pracę podczas lekcji;
11) dodatkowa praca.
Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej
1. Uczeń może otrzymać wyższą od przewidywanej roczną ocenę klasyfikacyjną z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych lub roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania jeżeli:
1) uczeń lub jego rodzice zwrócą się do dyrektora w formie pisemnej o ustalenie wyższej niż przewidywana ocena roczna w okresie nie dłuższym niż dzień od otrzymania informacji
o przewidywanej ocenie rocznej, wniosek musi zawierać uzasadnienie;
2) dyrektor przekazuje wniosek odpowiednio nauczycielowi prowadzącemu dane zajęcia edukacyjne lub wychowawcy;
3) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne lub wychowawca klasy jest zobowiązany dokonać analizy zasadności wniosku w oparciu o udokumentowane realizowanie obowiązków
ucznia;
4) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne może w dniu klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej dokonać sprawdzenia wiedzy i umiejętności ucznia, w formach stosowanych
przez nauczyciela, w obszarze uznanym przez nauczyciela za konieczne do otrzymania wyższej oceny.
2. Warunkiem umożliwienia uczniowi ubiegania się o uzyskanie wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz
rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, jest zaistnienie jednej z wymienionych okoliczności:
1) uczeń miał poważne problemy zdrowotne;
2) uczeń znalazł się w trudnej sytuacji rodzinnej.
Warunki i tryb przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce i zachowaniu
1. Nauczyciel ustala i przekazuje uczniom oceny pisemnych prac kontrolnych (zadań klasowych, zadań domowych) w terminie nie później niż w ciągu 2 tygodni.
2. Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.
1) na wniosek ustny uzasadnia w formie ustnej, a fakt ten odnotowuje w dzienniku lekcyjnym z datą i podpisem;
2) na wniosek pisemny uzasadnia w formie pisemnej, a fakt ten odnotowuje w dzienniku lekcyjnym z datą i podpisem.
3. Nauczyciel danego przedmiotu jest zobowiązany przechowywać sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne przez okres jednego roku do 30 września następnego roku szkolnego.
4. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia są udostępniane:
1) uczniowi na lekcji podczas analizowania wyników;
2) rodzicom w czasie spotkań z wychowawcą i nauczycielami;
3) na wniosek ucznia lub jego rodziców podczas indywidualnych kontaktów z wychowawcą, nauczycielami lub Dyrektorem Zespołu.
5. Na pisemny wniosek rodzica (ucznia), nauczyciel w terminie 5 dni roboczych udostępnia rodzicowi (uczniowi) kopię pisemnej pracy ucznia.
6. Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, wychowawca klasy jest zobowiązany do przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce i zachowaniu podczas
przyjętych w szkole form współpracy z rodzicami, w szczególności:
1) w trakcie spotkań klasowych z rodzicami;
2) podczas dni otwartych - spotkań rodziców z nauczycielami uczącymi dziecko;
3) podczas indywidualnych spotkań nauczycieli z rodzicami;
4) poprzez pisemne informacje przekazywane rodzicom.
Download