Ogólne Warunki Umowy

advertisement
Załącznik nr 2
nr sprawy 35/PN/2016
Ogólne warunki umowy
zawarta ____________ pomiędzy:
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej, Opolskim Centrum
Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu, ul. Katowicka 66A, 45-061
Opole, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000001712,
Regon 531420768, NIP 754-25-57-814, zwanym dalej „Zamawiającym”, którego
reprezentuje:
……………………………………………..
a
__________________________ z siedzibą w _________ przy ul. ___________________,
Regon: ____________ NIP ____________ , wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ____________, ____ Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem ______________, zwanym dalej
„Wykonawcą”, w którego imieniu działa(ją):
………………………………………………
zawarta w wyniku przetargu nieograniczonego nr 35/PN/2016
§1
1. Przedmiotem umowy jest dostawa leków, których rodzaje i ilości określa załącznik nr 1,
sporządzony na podstawie oferty przetargowej Wykonawcy, stanowiący integralną część
niniejszej umowy
2. Realizacja umowy odbywać się będzie sukcesywnie stosownie do potrzeb Zamawiającego
w danym czasie.
3. W przypadku niedotrzymania terminu dostawy przez Wykonawcę, Zamawiający ma
prawo zakupić niedostarczoną partię przedmiotu umowy u innego dostawcy, a różnicą
kosztów obciążyć Wykonawcę.
4. Leki onkologiczne i leki do programów muszą posiadać kod EAN wymieniony
w aktualnie obowiązującej liście refundacyjnej, co warunkuje ich rozliczenie z NFZ.
5. W przypadku leków onkologicznych i leków do programów, konieczne jest umieszczanie
na fakturach (lub w formie specyfikacji załączonej do faktury): obowiązujących kodów
EAN, nr serii oraz dat ważności leków.
§2
1. Wartość umowy netto wynosi _____________________zł (słownie: ____________)
2. Wykonawca doliczy obowiązujący podatek VAT do wartości określonej w ust. 1.
3. W cenach jednostkowych zawierają się wszystkie koszty związane z dostawą przedmiotu
umowy do magazynu Zamawiającego (transport, opakowanie, czynności związane
z przygotowaniem dostawy, ubezpieczenie, przesyłka).
4. Wykonawca zobowiązuje się do wprowadzenia cen urzędowych na leki stosowane
w lecznictwie zamkniętym dotychczas nie objęte tymi cenami, od dnia ich obowiązywania
zgodnie z wydawanymi aktami prawnymi w tym zakresie. Leki objęte w trakcie
realizowania umowy cenami urzędowymi, będą rozliczane po obowiązujących w dniu
wystawienia faktury cenach.
5. Strony ustalają, że ceny jednostkowe leków nie objętych cenami urzędowymi, obowiązują
przez okres trwania umowy z zastrzeżeniem zmian wskazanych w §8 niniejszej umowy.
1
1.
2.
3.
4.
§3
Zamawiający będzie regulował należności za leki, odpowiednio do dostarczonej partii
leków.
Zapłata będzie następowała na podstawie faktury za dostarczone leki, w terminie do 30
dni od daty wpływu faktury.
Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Strony zgodnie ustalają, iż Wykonawca nie może przenieść na inny podmiot
wierzytelności przysługujących mu względem Zamawiającego, a wynikających
z niniejszej umowy, bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod
rygorem nieważności.
§4
1. Wykonawca dostarczał będzie przedmiot zamówienia do Apteki Opolskiego Centrum
Onkologii, zwanej w treści umowy „Apteką”.
Pracownik Apteki będzie zawiadamiał Wykonawcę w formie pisemnej albo w formie
dokumentu elektronicznego, doręczanego środkami komunikacji elektronicznej
o potrzebie dostarczenia partii leków wg faktycznych potrzeb Zamawiającego i otrzyma
leki w ciągu 1 dnia licząc od dnia otrzymania zawiadomienia.
2. W przypadku zamówień składanych do godziny 12.00, dostawa nastąpi do godziny 10.00
w dniu następnym. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, po wcześniejszym
uzgodnieniu telefonicznym z pracownikiem Apteki, Zamawiający dopuszcza możliwość
dostarczenia leku w terminie późniejszym.
3. Jeżeli dostawa będzie wypadała w dniu wolnym od pracy lub poza godzinami pracy
apteki szpitalnej, jej realizacja nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym
terminie.
4. Zamówienia pilne z zaznaczeniem „CITO” realizowane będą niezwłocznie, przy czym
dostawa nastąpi w terminie nie dłuższym niż 12 godzin od złożenia zamówienia.
5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać leki cytostatyczne wymienione w załączniku
nr 1 do umowy zgodnie z wymaganiami dla leków cytostatycznych tj. z wymaganiami
Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej określonej Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia
13 marca 2015r (Dz.U.2015.381 z dnia 2015.03.19)
6. W przypadku leków onkologicznych i leków objętych programem, Wykonawca zamieści
na fakturze obowiązujące kody EAN, nr serii oraz daty ważności przedmiotowych
leków.
7. W przypadku dostawy leków cytostatycznych Wykonawca zapewni w transporcie
nienaruszalność przedmiotu umowy a ponadto oklei opakowanie towaru żółtą taśmą
z napisem „lek cytostatyczny”.
8. Leki onkologiczne i do programów, w przypadku zmian na listach refundacyjnych musza
być dostosowane do wymogu posiadania kodu EAN warunkującego ich rozliczenie
z NFZ.
9. Wszelkie szkody powstałe podczas przewozu leków transportem Wykonawcy, obciążają
Wykonawcę.
10. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy przedmiotu zamówienia wraz z informacją
zawierającą wskazanie producenta, co do właściwości przedmiotu zamówienia, zasad
bezpieczeństwa użytkowania i terminów ważności. Wymagania te muszą znajdować się
na lub w opakowaniu w formie ulotki, w zależności od produktu, zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
2
1.
2.
3.
4.
5.
§5
Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy jest wolny od wad.
Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot zamówienia z terminem gwarancji na
dzień dostawy nie krótszym niż połowa terminu ważności producenta dla danego produktu.
Jeżeli w okresie gwarancji przedmiot umowy okaże się wadliwy, Wykonawca zobowiązuje
się do jego wymiany na pełnowartościowy.
Reklamacje Zamawiającego będą rozpatrzone przez Wykonawcę niezwłocznie, nie później
niż w ciągu 7 dni od daty otrzymania od Zamawiającego zgłoszenia o wadzie.
O wszystkich stwierdzonych wadach Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę
na piśmie. Dostarczenie nowego przedmiotu umowy nastąpi na koszt i ryzyko
Wykonawcy.
§6
1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:
a) w wysokości 0,2% wartości brutto opóźnionej dostawy za każdy dzień opóźnienia w
dostawie zamówionych leków
b) w razie nieterminowego załatwienia reklamacji w wysokości 1% wartości brutto
reklamowanych leków
c) w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy netto (określonej w § 2 ust. 1
niniejszej umowy) za odstąpienie od umowy z przyczyn za które odpowiada Wykonawca,
z zastrzeżeniem okoliczności wymienionej w § 8 ust. 7 oraz w art. 145 ustawy Prawo
zamówień publicznych
2. Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego kara umowna za odstąpienie od umowy z przyczyn
niezależnych od Wykonawcy, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 10% wartości
niezrealizowanej części umowy netto (określonej w § 2 ust. 1 niniejszej umowy), z zastrzeżeniem
okoliczności wymienionych w § 8 ust. 7 oraz w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. W przypadku dostarczenia leków niezgodnych z wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do
niniejszej umowy, zostaną one zwrócone przez Zamawiającego Wykonawcy, który
odbierze leki na swój koszt, własnym transportem lub za pośrednictwem wskazanej firmy
kurierskiej
4. Strona uprawniona może dochodzić odszkodowania przewyższającego wartość kar
umownych na zasadach ogólnych określonych w przepisach Kodeksu cywilnego.
§7
1. Osobą upoważnioną do kontaktów, a także odbioru zamówień i składania reklamacji ze
strony Wykonawcy jest: __________________ tel.________________
2. Ze strony Zamawiającego, za prawidłową realizację umowy pod względem
merytorycznym odpowiedzialny jest Kierownik Apteki: mgr Danuta Wójcik
tel. 77 44 161 30
3. Strona zainteresowana poinformuje drugą Stronę niniejszej umowy w formie pisemnej
o każdorazowej zmianie osoby upoważnionej do składania lub odbioru niniejszych
zamówień. To samo dotyczy zmiany jej danych.
§8
1. Z zastrzeżeniem ust. 2 Strony mogą zmienić postanowienia umowy w formie
pisemnego aneksu
2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że zaistniała jedna
z okoliczności opisanych w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. W trakcie obowiązywania umowy strony dopuszczają następujące istotne zmiany:
1) Zmianę ceny w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, przy czym
zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian;
3
Zmianę ceny w przypadku zmian cen urzędowych leków, wprowadzonych
odpowiednim aktem prawnym, przy czym zmiany te mogą dotyczyć
podwyższenia i obniżenia cen, jak również dodania nowych leków a także
skreślenia leków z wykazu leków objętych cenami urzędowymi
3) Zmianę ceny w przypadku zmian stawek opłat celnych wprowadzonych
decyzjami odpowiednich resortowo władz;
4) Zmianę ceny w przypadku zmiany wielkości opakowania wprowadzonej przez
producenta w trakcie realizacji niniejszej umowy - z zachowaniem zasady
proporcjonalności i przy spełnieniu warunku określonego w § 1 ust 5 niniejszej
umowy.
5) Obniżenie ceny w przypadku: zmiany kursu walut, akcji promocyjnych
prowadzonych przez Wykonawcę, rabatów udzielonych przez Wykonawcę
oraz zmiany ceny urzędowej.
6) Zmianę terminu realizacji umowy, w przypadku, gdy nie wykorzystano
szacowanych ilości leków lub wstrzymania dostaw
7) W przypadku wycofania oferowanego w przetargu leku ze sprzedaży lub
zaprzestania produkcji w trakcie obowiązywania umowy - zastąpienie leku
oferowanego w przetargu lekiem o równoważnym składzie i w równoważnej
dawce, w cenie nie wyższej niż oferowana w przetargu lub wyłączenie tego
produktu z umowy.
8) W przypadku usunięcia leków z listy refundacyjnej w trakcie obowiązywania
umowy, z dniem wejścia w życie nowej listy refundacyjnej leki nie spełniające
warunku, o którym mowa w § 4 ust 8 niniejszej umowy nie będą zamawiane.
Każda ze stron może zaproponować wprowadzenie zmian opisanych w ust 3,
informując drugą stronę o okolicznościach stanowiących podstawę do ich
wprowadzenia i przedstawiając propozycję stosownego aneksu.
W przypadku zaistnienia okoliczności opisanych w punkcie 3 ppkt 1), zmiana ceny
brutto nastąpi automatycznie, w dacie określonej przez przepisy wprowadzające
zmianę stawki podatku VAT, bez konieczności podpisania odrębnego aneksu.
Wykonawca jest zobowiązany monitorować realizację umowy i na wezwanie
zamawiającego przedstawić asortymentowo kwotowy wykaz zrealizowanych dostaw
przedmiotu zamówienia
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy
lub jej części nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć
w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od realizacji umowy lub jej
części w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości.
W przypadku, o którym mowa w ust. 7, Wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy
2)
4.
5.
6.
7.
8.
§9
1. Umowa obowiązuje od daty zawarcia do 28.06.2017r.
2. Strony zastrzegają sobie prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem 1 miesięcznego
okresu wypowiedzenia
§ 10
Wszelkie ewentualne spory powstałe na tle niniejszej umowy lub w związku z nią jeśli nie
zostaną załatwione polubownie, będą rozstrzygane przez Sąd w Opolu.
§ 11
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego i ustawy prawo zamówień publicznych.
4
§ 12
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej
ze Stron.
Zamawiający
Wykonawca
5
Download