formularz oferty - WFOŚiGW w Katowicach

advertisement
….……..………, dnia……………
(miejscowość)
FORMULARZ OFERTY
na druk i dostawę albumu o wartości poniżej 14 000 euro
l. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
ul. Plebiscytowa 19
40-035 Katowice
II. Nazwa przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest druk albumu - informatora - o celach i zasadach funkcjonowania
WFOŚiGW w Katowicach oraz dostawa do siedziby Zamawiającego.
III. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Ilość stron albumu: 32 (28 stron + 4 strony okładki);
Format: 250 mm x 200 mm;
Strony ilustrowane, szyte drutem;
Zadruk: pełny kolor;
Papier:
a) środek – kreda matowa 200 g.,
b) okładka – kreda matowa 300 g.;
Tłoczenie na obu okładkach;
Powierzchnia tłoczenia:
a) przód: 230 x 95 mm,
b) tył: 230 x 85 mm;
Nakład: 300 egzemplarzy.
Dodatkowych informacji udziela: Joanna Kosma, tel. (32) 6032305
IV. Wymagania związane z wykonaniem zamówienia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Z wyłonionym Wykonawcą zostanie zawarta pisemna umowa.
Termin wykonania usługi: 14 dni od dnia zawarcia umowy.
W dniu zawarcia umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy projekt albumu i okładki.
Wykonawca zapewnia matrycę do tłoczenia, zgodną z wymiarami wymienionymi w pkt. III 7
oraz przekazanym projektem.
Zapłata za wykonanie usługi nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany w fakturze, w terminie 14 dni od daty jej dostarczenia Zamawiającemu, po
potwierdzeniu wykonania zamówienia w formie protokołu.
Ze strony Zamawiającego osobą upoważnioną do podpisania protokołu i odbioru przedmiotu
zamówienia jest Kierownik Zespołu KA lub osoba przez niego upoważniona.
7.
8.
9.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty
nie podając przyczyny, z zastrzeżeniem pkt. 8.
Zamawiający zamknie postępowanie bez dokonania wyboru, gdy w toku postępowania wpłynie jedna
oferta.
Kryterium, którym Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty: cena.
V. Ofertę należy:
1. złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 22.07.2011 r. (osobiście, pisemnie - listem,
faksem lub e-mailem na adres: [email protected] wraz z równoczesnym
przesłaniem wersji papierowej) na Formularzu Oferty;
2.
wraz z ofertą należy:
- złożyć odpowiedni dokument uprawniający do wykonania zamówienia (odpis z właściwego
rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, koncesji, zezwolenia
lub licencji w zakresie objętym zamówieniem) oraz podpisania umowy, NIP
i REGON.
V. Tryb postępowania: ZAPYTANIE OFERTOWE
Udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo
zamówień publicznych, zgodnie z Art 4. ust. 8. (ustawy nie stosuje się zamówień i konkursów,
których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro) oraz
Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
VI. Nazwa i adres WYKONAWCY
NIP .................................................
…………………………………
(pieczęć Wykonawcy)
1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:
Cena netto:
a) Cena 1 egzemplarza wynosi ..……..… zł
b) Łączna cena za 300 egzemplarzy wynosi …………… zł
słownie netto:………………………………………………………………………………
Cena brutto:
a) Cena 1 egzemplarza wynosi ..…….… zł
b) Łączna cena za 300 egzemplarzy wynosi …………… zł
słownie brutto:………………………………………………………………………………
2. Deklaruję ponadto:
a) Termin realizacji zamówienia: …………………………………………………………………,
b) …………………………………………………………………………………………………,
c) …………………………………………………………………………………………………
3. Oświadczam, że:
- po zapoznaniu się z opisem przedmiotu zamówienia nie wnosimy do niego zastrzeżeń,
- w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do realizacji zamówienia na warunkach
określonych w formularzu oferty.
4. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:
1) ...................................................................................................................... ,
2) ...................................................................................................................... ,
3) ...................................................................................................................... ,
4) ...................................................................................................................... .
…………………….dnia ……………….roku
.................................................................
(pieczęć Wykonawcy)
.................................................................
(podpis osoby uprawnionej)
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards