Formularz ofertowy. zał. nr 2.

advertisement
Zał. nr 2.
WZÓR OFERTY
Wykonawca/Wykonawcy:
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
Zamawiający:
Spółka Wodno – Ściekowa w Milejowie
ul. Klarowska 23
21 – 020 Milejów
OŚWIADCZENIE
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę:
Środka chemicznego w ilości 5000 litrów wspomagającego proces zagęszczania osadów
ściekowych na prasie taśmowej Bellmer w oczyszczania ścieków w Milejowie
w roku 2017
oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia według wymogów określonych w Opisie
Istotnych Warunków Zamówienia zgodnie z poniższym zestawieniem stanowiącym podstawę do
wyliczenia wynagrodzenia Wykonawcy, jak również do obliczenia należnego wynagrodzenia
Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy w trakcie jej realizacji:
Lp
1.
1
Nazwa
Ilość
l
2.
3.
środek wspomagający proces zagęszczania
Cena
jednostkowa
Wartość
(kol. 3 x kol. 4)
4.
5.
5000 l
Podatek VAT …….%
Razem wartość zadania brutto
OGÓŁEM CENA OFERTOWA BRUTTO
_ . _ _ _ . _ _ _ , _ _ PLN
słownie złotych: ........................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………….
1.
Oświadczamy, że:
1) Wymagane wadium zostało uiszczone w następującej formie
……………………………………………………………………………………………
Dokument potwierdzający wniesienie wadium załączamy do oferty.
W przypadku wystąpienia okoliczności o których mowa w art. 46 ust. 4a i ust. 5
ustawy Prawo zamówień publicznych nie będziemy zgłaszać roszczeń do
wniesionego wadium.
Wadium wniesione w pieniądzu należy zwrócić na rachunek bankowy nr:
…………………………………………………………………………………..………….………………………..
2) Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie wyznaczonym w OIWZ .
3) akceptujemy warunki płatności ustalone przez Zamawiającego;
4) zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w OIWZ
i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń,
5) uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty
i wykonania zamówienia.
6) akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu
zamówienia podany przez Zamawiającego,
7) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu
składania ofert,
8) podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części
zamówienia:
a)
….. ….
….
….
b)
….. ….
….
….
2. W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w
miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego;
3. Oferta została złożona na …………………….. stronach
4. Do oferty dołączono następujące dokumenty:
 ….
….
….
 ….
….
….
 ….
….
….
Nazwa i adres WYKONAWCY :
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
...............................
NIP .......................................................
REGON ..................................................................
Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję:
......................................................................................................................................................................................
..
Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:
.............................................................................................
numer telefonu: (kier) ……………………………
Numer faksu: (kier) …………………………….
e-mail
.............................................................
………........................, dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _
……………………..................................................
Podpis osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
oraz pieczątka / pieczątki
Uwaga: Wykonawca może edytować druk formularza stosownie do swoich potrzeb z
zachowaniem zawartości, co do treści.
Download