ogłoszenia

advertisement
FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW
INSTYTUCJA: Akademia Obrony Narodowej
MIASTO: Warszawa
STANOWISKO: adiunkt
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki społeczne, wojskowe lub humanistyczne
DATA OGŁOSZENIA: 12 sierpnia 2016 r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 30 sierpnia 2016 r.
LINK DO STRONY: http://www.aon.edu.pl/oferty-pracy/,
http://wbn.aon.edu.pl/konkurs-stanowisko-2/9264
SŁOWA KLUCZOWE: adiunkt
OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):
Dziekan Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego
Akademii Obrony Narodowej
Na podstawie art. 118a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.
Nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz § 41, 65, 67 Statutu Akademii Obrony Narodowej (Uchwała
Senatu AON nr 46/2009 z dnia 8 grudnia 2009 r.)
ogłasza
otwarty konkurs na stanowisko ADIUNKTA
w pełnym wymiarze czasu pracy, na czas nieokreślony
w dziedzinie nauk humanistycznych, w dyscyplinie naukowej – filozofia, w zakresie –
historia filozofii
w Katedrze Filozofii i Socjologii
w Instytucie Nauk Humanistycznych i Społecznych
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 27
lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym.
Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o przesłanie na adres: Akademia
Obrony Narodowej, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Al. Chruściela 103, 00 – 910
Warszawa, z dopiskiem „Konkurs na stanowisko naukowe adiunkta w Katedrze Filozofii i
Socjologii” lub złożyć w bud. 25 pokój 66, tel. 261 814 110 następujących dokumentów:
1. Życiorys;
2. Odpis dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w
dyscyplinie filozofia;
3. Autoreferat przedstawiający:
– przebieg pracy zawodowej,
– wykaz publikacji, badań i wystąpień naukowych potwierdzający posiadanie dorobku
naukowego w zakresie wymaganej dyscypliny naukowej – historia filozofii starożytnej i
średniowiecznej, starożytna antropologia i epistemologia, związki filozofii i religii w późnym
antyku, doświadczenie translatorskie (tłumaczenia z greki),
– informacje o doświadczeniu dydaktycznym – historia filozofii, kultura antyczna,
cywilizacja śródziemnomorska, walka cywilizacji, translatoria angielskie i j. starożytnych.
– wykaz pełnionych funkcji,
– wykaz uzyskanych nagród i wyróżnień,
4. Egzemplarze trzech najbardziej znaczących publikacji naukowych kandydata;
5. Deklarację, że Akademia Obrony Narodowej będzie podstawowym miejscem pracy.
Kandydaci proszeni są o przesyłanie kserokopii dokumentów. Uwierzytelnione notarialnie lub
oryginały dokumentów będą wymagane dopiero przy ewentualnym zatrudnieniu.
Konkurs rozstrzyga komisja konkursowa.
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem: 30 sierpnia 2016 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 10 września 2016 r.
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu będzie podana na stronie internetowej Wydziału
Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej oraz będzie dostępna pod nr tel.
261 814 110.
Rozstrzygnięcie konkursu nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy z Akademią
Obrony Narodowej. Ostateczną decyzję podejmie J.M. Rektor – Komendant, po zapoznaniu
się ze stanowiskiem komisji konkursowej. Akademia Obrony Narodowej nie zwraca
przesłanych dokumentów.
Download