Unieważnienie

advertisement
Poznań, 29 kwietnia 2016 r.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Wieniawskiego 1, Collegium Minus
61-712 Poznań
Wszyscy Wykonawcy
Dotyczy: postępowaniu na wybór partnera prywatnego dla przedsięwzięcia prowadzonego w
trybie dialogu konkurencyjnego, pod nazwą: "Zaprojektowanie, budowa i zarządzanie oraz
utrzymanie Kompleksu Domów Studenckich na terenie Kampusu Morasko" Nr ZP/91/B/13
Szanowni Państwo,
W imieniu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, będącego zamawiającym
("Zamawiający") w postępowaniu na wybór partnera prywatnego dla przedsięwzięcia pod nazwą:
"Zaprojektowanie, budowa i zarządzanie oraz utrzymanie Kompleksu Domów Studenckich na
terenie Kampusu Morasko" Nr ZP/91/B/13 ("Postępowanie"), niniejszym informuję, że:
Zamawiający, na podstawie art. 93 ust 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2015 r., nr 2164) ("PZP") w związku z art. 146 ust. 6 PZP zawiadamia o
unieważnieniu Postępowania.
Uzasadnienie
Zamawiający w toku Postępowania ustalił, że realizacja założeń, jakie legły u podstaw
Postępowania i zostały zaprezentowane w Opisie Potrzeb i Wymagań Zamawiającego, tj. oparcie
przedsięwzięcia polegającego na zaprojektowaniu, budowie i zarządzaniu oraz utrzymanie
Kompleksu Domów Studenckich na terenie Kampusu Morasko ("Przedsięwzięcie") na modelu
"opłaty za dostępność", w którym ryzyko popytu jest w całości po stronie publicznej, z przyczyn
formalnoprawnych nie jest możliwa.
Zamawiający ustalił bowiem, że przepis art. 103 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o
szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., Nr 572) nie daje UAM podstaw do wydatkowania
środków z funduszu pomocy materialnej studentów i doktorantów w rozumieniu ww. ustawy
("Fundusz") na pokrycie kosztów nakładów inwestycyjnych, to jest nakładów poniesionych przez
partnera prywatnego w związku z zaprojektowaniem i wybudowaniem domów studenckich oraz
kosztów finansowania, które to koszty stanowią istotną część opłaty za dostępność.
Zamawiający potwierdził ten wniosek dwiema niezależnymi opiniami prawnymi.
Zmiana modelu wynagrodzenia partnera prywatnego w taki sposób, który pozwoliłby na
finansowanie Przedsięwzięcia bez konieczności wydatkowania środków z Funduszu, w
aktualnym stanie faktycznym i prawnym wymuszałaby zastosowanie innego trybu jego wyboru, z
uwagi na skierowanie strumienia przychodów do partnera prywatnego bezpośrednio od
użytkowników.
Kontynuowanie Postępowania w niewłaściwym trybie jest niemożliwe, bowiem skutkowałoby
zawarciem Umowy podlegającej unieważnieniu.
Postępowanie obarczone jest tym samym wadą, bowiem w przypadku jego kontynuowania,
byłoby ono prowadzone w niewłaściwym trybie. Wada ta ma charakter nieusuwalny, albowiem
przepisy PZP nie przewidują możliwości zmiany przez zamawiającego trybu postępowania
podczas trwania dialogu konkurencyjnego, a kontynuowanie Postępowania w niewłaściwym
trybie może mieć wpływ na jego wynik.
Zamawiający jednak nie wyklucza realizacji Przedsięwzięcia przy dotychczasowych założeniach
tj. w formule Opłaty za Dostępność, w przypadku gdyby w sposób adekwatny zmienił się stan
faktyczny lub prawny.
Zamawiający rozważać będzie również realizację Przedsięwzięcia przy innych założeniach, ale
wówczas wybór partnera prywatnego odbywać się będzie w prawidłowym trybie.
Dlatego też Zamawiający zgodnie z art. 93 ust. 5 PZP, na wniosek wykonawcy zawiadomi go o
wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczyłoby tego samego przedmiotu zamówienia lub
obejmowałoby ten sam przedmiot zamówienia.
Mając na uwadze powyższe Zamawiający postanowił jak w sentencji zawiadomienia.
W imieniu UAM
Rektor UAM
Prof. dr hab. Bronisław Marciniak
Download