WP.272.4.2015 - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w

advertisement
WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT
TRANSPORTU DROGOWEGO
W RZESZOWIE
WP.272.4.2015
Rzeszów,
17-11-2015 r.
ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DOTYCZĄCE
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIAW
POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU
NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI OCHRONY OBIEKTÓW
STANOWIĄCYCH SIEDZIBĘ WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU
TRANSPORTU DROGOWEGO W RZESZOWIE
( ZNAK SPRAWY WP.272.4.2015)
Na podstawie art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- prawo
zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2013r.,poz.907) Zamawiający
w odpowiedzi na złożone zapytania dotyczące SIWZ udziela następujących
wyjaśnień:
1.,,Czy pracownicy ochrony pełniący służby bezpośrednio na obiekcie, muszą
posiadać wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej osób i
mienia ( dawne licencje), czy też wystarczy, aby byli przeszkoleni w zakresie
podstawowych zadań i uprawnień pracownika ochrony, natomiast wpis na listę
kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej osób i mienia posiadały osoby
nadzorujące ?’’.
Odpowiedź:
Stosownie do zapisów rozdziału III SIWZ ( Opis przedmiotu zamówienia)
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi
ochrony obiektów stanowiących siedzibę Zamawiającego znajdujących się przy
ulicy Hanasiewicza 21 w Rzeszowie, składających się z garażu
wielostanowiskowego, dwóch budynków biurowych oraz posesji, zwanych dalej
obiektami. Przez usługę ochrony Zamawiający rozumie świadczenie dozoru
budynków biurowych, oraz garażu wielostanowiskowego i mienia ruchomego
znajdującego się na terenie dozorowanych obiektów, oraz posesji w godzinach
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Rzeszowie, 35-103 Rzeszów, ul. Hanasiewicza 21
Tel. 17 850-46-71, Fax 17 850-46-77, www.witd.rzeszow.pl, e-mail: [email protected]
od 15.00 do 8.00 od poniedziałku do piątku, oraz w soboty i niedziele oraz dni
świąteczne ( wolne od pracy) przez całą dobę.
Zamawiający wymaga, aby usługa dozoru obiektów realizowana była przez
jednego pracownika ochrony.
W myśl zapisów rozdziału V SIWZ, działalność prowadzona na potrzeby
wykonania przedmiotu niniejszego zamówienia wymaga posiadania specjalnych
uprawnień- koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
ochrony osób i mienia.
Pracownicy świadczący dozór obiektów, nie muszą posiadać wpisu na listę
kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej osób i mienia, wystarczy aby
byli przeszkoleni w zakresie podstawowych zadań i uprawnień pracownika
ochrony, zaś wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej
osób i mienia posiadały osoby nadzorujące.
2.,,Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zatrudniał ponad 50 % osób
niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub w rozumieniu
właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Prosimy o wyjaśnienie, czy w
przypadku podmiotów występujących wspólnie ( w oparciu art.23 ust.1 Ustawy
Pzp), wystarczającym będzie spełnienie ww. warunku łącznie przez
Wykonawców ?’’.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza w przypadku podmiotów występujących wspólnie ( w
oparciu o art.23 ust.1 ustawy Pzp), iż wystarczającym będzie łączne spełnienie
w/w warunku.
3.,,Czy w przypadku podmiotów występujących wspólnie ( w oparciu o art.23
ust.1 ustawy Pzp), każdy z Wykonawców musi posiadać koncesję MSWiA, czy
wystarczającym będzie, gdy tylko jeden z podmiotów występujących wspólnie,
który faktycznie będzie pełnił część zadania wymagającą takich uprawnień,
będzie posiadał wspomniany dokument?’’.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza w przypadku podmiotów występujących wspólnie ( w
oparciu o art.23 ust.1 ustawy Pzp), iż wystarczającym będzie gdy tylko jeden z
podmiotów występujących wspólnie, który faktycznie będzie pełnił część
zadania wymagającą niniejszych uprawnień, będzie posiadał wspomniany
dokument.
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Rzeszowie, 35-103 Rzeszów, ul. Hanasiewicza 21
Tel. 17 850-46-71, Fax 17 850-46-77, www.witd.rzeszow.pl, e-mail: [email protected]
WP.272.4.2015
str.2 Z 4
4.,, Czy Zamawiający wymaga, aby pracownicy ochrony byli zatrudnieni u
Wykonawcy na podstawie umowy o pracę ( a jeżeli tak, to w jakim wymiarze),
czy też nie narzuca formy zatrudnienia?’’.
Odpowiedź:
Zamawiający nie stawia wymogu wyłącznego zatrudnienia pracowników na
podstawie umowy o pracę.
5.,, Czy Zamawiający, w przypadku wymogu zatrudnienia pracownika na
podstawie umowy o pracę, dopuszcza również umowę cywilno-prawną dla tego
samego pracownika ?’’.
Odpowiedź:
Zamawiający nie stawia wymogu wyłącznego zatrudnienia pracowników na
podstawie umowy o pracę.
6.,, W przypadku, gdy Zamawiający nie będzie wymagał zatrudnienia
pracowników na podstawie umowy o pracę prosimy o wyjaśnienie, w jaki
sposób będzie dokonywana przez Zamawiającego ocena, czy oferta Wykonawcy
zawiera rażąco niską cenę ( zgodnie z art.90 ust.1 pkt 1 Ustawy Pzp)? Czy
Zamawiający ,jako punkt odniesienia do oceny ofert, w stosunku do
pracowników ochrony przewidzianych do realizacji zamówienia, z którymi
Wykonawca na zawarte umowy cywilno-prawne, będzie brał pod uwagę kwotę
minimalnego wynagrodzenia za pracę ( ustalonego na podstawie ustawy z dnia
10.10.2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę ( Dz.U. Nr 200,poz.1679) i
traktował ich wynagrodzenie na równi z pracownikami zatrudnionymi na
podstawie umów o pracę ( tj. czy wysokość wynagrodzenia pracowników
zatrudnionych na umowach cywilno-prawnych nie będzie mogła być niższa, niż
pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę)?’’
Odpowiedź:
Wykonawca powinien przedłożyć ofertę cenową w oparciu o przepisy
obowiązujące w dniu składania ofert.
Zamawiający wymaga od oferenta sprecyzowania ceny oferty obejmującej cenę
za wykonanie całości przedmiotu zamówienia za jeden miesiąc, oraz łącznej
ceny za całość przedmiotu zamówienia za okres obowiązywania umowy, bez
określania poszczególnych elementów z nią związanych. Zamawiający zauważa,
iż wewnętrzna kalkulacja kosztów sporządzenia niniejszej oferty pozostaje
indywidualną sprawą oferenta.
7.,, Czy Zamawiający dopuszcza, aby przy realizacji zamówienia uczestniczyli
pracownicy ochrony posiadający orzeczenie o niepełnosprawności ( z
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Rzeszowie, 35-103 Rzeszów, ul. Hanasiewicza 21
Tel. 17 850-46-71, Fax 17 850-46-77, www.witd.rzeszow.pl, e-mail: [email protected]
WP.272.4.2015
str.3 Z 4
jednoczesnym zastrzeżeniem, że niepełnosprawność pracownika w żadnym
stopniu nie wpływa na należne wykonywanie obowiązków wynikających z
zapisów umowy)?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza, aby przy realizacji zamówienia uczestniczyli
pracownicy ochrony posiadający orzeczenie o niepełnosprawności.
8.,,§ 4 pkt 4 Istotnych postanowień umowy ( Załącznik nr 5) Zamawiający
umieścił zapis ,,Cena określona w ust.1 i 2 stanowi maksymalne wynagrodzenie
Wykonawcy i będzie stała do końca trwania umowy’’. W § 8 Zamawiający
wyszczególnił przypadki, w których istnieje możliwość wprowadzenia zmian do
treści umowy.
W dniu 19.10.2014r.weszła w życie nowelizacja Ustawy Pzp, która zmienia
art.142 poprzez dodanie ust.5 w brzmieniu: ,,Umowa zawarta na okres dłuższy
niż 12 miesięcy zawiera postanowienia o zasadach wprowadzenia odpowiednich
zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług,
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie
art.2 ust.3-5 ustawy z dnia 10.10.2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za
pracę,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne i
zdrowotne- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania
zamówienia przez Wykonawcę’’.
Odpowiedź:
Zamawiający dokonał zmiany SIWZ ( załącznika nr 5-Istotne postanowienia
umowy) przewidując regulacje związane z odpowiednią zmianą wysokości
wynagrodzenia Wykonawcy w w/w przypadkach.
Otrzymują:
1. Adresat,
2. a/a.
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Rzeszowie, 35-103 Rzeszów, ul. Hanasiewicza 21
Tel. 17 850-46-71, Fax 17 850-46-77, www.witd.rzeszow.pl, e-mail: [email protected]
WP.272.4.2015
str.4 Z 4
Download