Zawiadomienie Impel - Wojewódzki Inspektorat Transportu

advertisement
WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT
TRANSPORTU DROGOWEGO
W RZESZOWIE
WP.272.4.2015
Rzeszów,
17 -11-2015 r.
ZAWIADOMIENIE O WNIESIENIU INFORMACJI, O KTÓREJ MOWA
W ART.181 UST.1 PZP I DOKONANIU CZYNNOŚCI ZANIECHANEJ
W POSTĘPOWANIU NA USŁUGI OCHRONY OBIEKTÓW
STANOWIĄCYCH SIEDZIBĘ WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU
TRANSPORTU DROGOWEGO W RZESZOWIE
( ZNAK SPRAWY WP.272.4.2015)
Zamawiający informuje, że Wykonawca złożył informację, o której mowa w
art.181 ust.1 Pzp.
Zamawiający uznał zasadność informacji zgodnie z art.181 ust.2 Pzp i dokonał
czynności zaniechanej, poprzez zmianę zapisów SIWZ ( załącznik nr 5- Istotne
postanowienia umowy w następującym zakresie:
§ 8 ust.1 w brzmieniu:
,,1.Strony przewidują możliwość wprowadzenia zmian do treści umowy w
następujących przypadkach:
a) zmiany przepisów prawa w oparciu o które będzie realizowana umowa.
b) zmiany terminu obowiązywania umowy w związku z przedłużającą się
procedurą poprzedzającą podpisanie umowy.
c) ustawowej zmiany stawki podatku VAT’’.
poprzez nadanie § 8 ust.1 i 2 treści:
,,1.Strony przewidują możliwość zmiany wynagrodzenia należnego
Wykonawcy, w przypadku wystąpienia jednej ze zmian przepisów
wskazanych w art.142 ust.5 ustawy z dnia 29.01.2004r.- Prawo zamówień
publicznych, tj. zmiany po wejściu w życie niniejszej umowy:
1) stawki podatku od towarów i usług,
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie
art.2 ust.3-5 ustawy z dnia 10.10.2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za
pracę,
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Rzeszowie, 35-103 Rzeszów, ul. Hanasiewicza 21
Tel. 17 850-46-71, Fax 17 850-46-77, www.witd.rzeszow.pl, e-mail: [email protected]
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne i
zdrowotne
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez
Wykonawcę.
2. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust.1 pkt 1
Wykonawca składa do Zamawiającego w terminie 30 dni od zmiany
wysokości stawki podatku od towarów i usług pisemny wniosek o zmianę
umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur
wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku
od towarów i usług, w którym winien wykazać rzeczywisty wpływ zmiany
stawki podatku na zwiększenie kosztów realizacji Umowy, przedstawiając w
tym szczegółowe wyliczenia i zależności między zmianą stawki podatku od
towarów i usług a wzrostem kosztów realizacji umowy. Wniosek powinien
zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne , oraz dokładne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia po zmianie.
Zamawiający w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku ocenia, czy
Wykonawca wykazał rzeczywisty wpływ zmian na wzrost kosztów realizacji
Umowy.
Po dokonaniu oceny dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów i
obliczeń, Strony przystępują do negocjacji w zakresie zwiększenia
wynagrodzenia umownego brutto, przy czym wynagrodzenie umowne netto
pozostanie bez zmian.
3. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust.1 pkt 2
Wykonawca składa do Zamawiającego w terminie 30 dni od zmiany
wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie
art.2 ust.3-5 ustawy z dnia 10.10.2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za
pracę pod warunkiem, że zmiana ta skutkować będzie zwiększeniem kosztów
po stronie Wykonawcy związanych z realizacją umowy, pisemny wniosek, w
którym winien wykazać rzeczywisty wpływ zmiany minimalnego
wynagrodzenia na zwiększenie kosztów realizacji umowy, przedstawiając w
tym szczegółowe wyliczenia i zależności między zmianą wysokości
minimalnego wynagrodzenia a wzrostem kosztów realizacji umowy.
Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne ,
oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia po zmianie umowy, w
szczególności Wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy
wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego a wpływem
zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację ceny ofertowej.
Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji
zamówienia, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z
podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Koszty wynikające z
podwyższenia wynagrodzeń pracowników Wykonawcy, które nie są
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Rzeszowie, 35-103 Rzeszów, ul. Hanasiewicza 21
Tel. 17 850-46-71, Fax 17 850-46-77, www.witd.rzeszow.pl, e-mail: [email protected]
WP.272.4.2015
str.2 Z 4
konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego
wynagrodzenia za pracę, nie będą akceptowane przez Zamawiającego.
Zamawiający w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku ocenia, czy
Wykonawca wykazał rzeczywisty wpływ zmian na wzrost kosztów realizacji
umowy.
Po dokonaniu oceny dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów i
obliczeń, Strony przystępują do negocjacji w zakresie zwiększenia
wynagrodzenia umownego brutto.
4. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust.1 pkt 3
Wykonawca składa do Zamawiającego w terminie 30 dni od wprowadzenia
zmian pisemny wniosek, w którym winien wykazać rzeczywisty wpływ
zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne na zwiększenie kosztów realizacji umowy, przedstawiając w tym
szczegółowe wyliczenia i zależności między zmianą zasad przyznawania a
wzrostem kosztów realizacji umowy.
Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne ,
oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia po zmianie umowy, w
szczególności Wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy
wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego a wpływem
zmiany zasad, o których mowa w § 8 ust.1 pkt 3 na kalkulację ceny
ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty
realizacji zamówienia, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze
zmianą zasad, o których mowa w § 8 ust.1 pkt 3.
Zamawiający w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku ocenia, czy
Wykonawca wykazał rzeczywisty wpływ zmian w zakresie podlegania lub
zmian wysokości składek na wzrost kosztów realizacji umowy.
Po dokonaniu oceny dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów i
obliczeń, Strony przystępują do negocjacji w zakresie zwiększenia
wynagrodzenia umownego brutto.
5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust.1 pkt 1 wartość netto
wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość
brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.
6. Strony po zakończeniu negocjacji, o których mowa w ust.2-4 podpisują
aneks do umowy.
7.Zmiana umowy skutkuje zmianą wynagrodzenia jedynie w zakresie
płatności realizowanych po dacie zawarcia aneksu do umowy, o którym
mowa w ust.6.
Dokonując w/w zmiany treści SIWZ, Zamawiający miał na uwadze pogląd
KIO wyrażony w wyroku KIO z dnia 26.01.2012r. sygn. akt KIO 104/12,
zgodnie z którym w ocenie Izby wada niemożliwa do usunięcia to taka,
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Rzeszowie, 35-103 Rzeszów, ul. Hanasiewicza 21
Tel. 17 850-46-71, Fax 17 850-46-77, www.witd.rzeszow.pl, e-mail: [email protected]
WP.272.4.2015
str.3 Z 4
której żadne działanie Zamawiającego nie naprawi, zdarzenie, które
zaistniało jest nieodwracalne.
Na oryginale podpisał
Podkarpacki Wojewódzki Inspektor
Transportu Drogowego
Otrzymują:
1. Adresat,
2. a/a.
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Rzeszowie, 35-103 Rzeszów, ul. Hanasiewicza 21
Tel. 17 850-46-71, Fax 17 850-46-77, www.witd.rzeszow.pl, e-mail: [email protected]
WP.272.4.2015
str.4 Z 4
Download