specyfikacja istotnych - PGK Sp. z oo Brodnica

advertisement
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI
KWOTY 133.000 EURO
NA UBEZPIECZENIE MAJĄTKU, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ, ODPOWIEDZIALNOŚCI
CYWILNEJ POSIADACZY I UŻYTKOWNIKÓW POJAZDÓW MECHANICZNYCH, NASTĘPSTW
NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASAŻERÓW, AUTO-CASCO
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
w Brodnicy
UL. GAJDY 13
87 - 300 BRODNICA
TEL./FAX (056) 498 30 73
REGON 871123930
NIP 874-14-77-44
Brodnica ,dnia 23 grudnia 2008 r.
PRZETARG NIEOGRANICZONY
1
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
1. INFORMACJE OGÓLNE
1. Wykonawca winien zapoznać się z niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia,
zwaną dalej SIWZ, przed przystąpieniem do sporządzania oferty.
2. Oferty składane przez Wykonawców powinny odpowiadać postanowieniom SIWZ.
3. Wszystkie formularze zawarte w SIWZ Wykonawca winien wypełnić ściśle według wskazówek
zawartych w niniejszej specyfikacji. W przypadku, gdy jakakolwiek część dokumentu nie dotyczy
Wykonawcy – należy wpisać „nie dotyczy”.
4. Wielkość załączonych do SIWZ wzorów formularzy może zostać przez Wykonawcę zmieniona,
jednak układ graficzny i opis poszczególnych kolumn i wierszy musi pozostać nie zmieniony.
5. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
6. Umowa ubezpieczenia zostanie zawarta i realizowana będzie przy udziale i za pośrednictwem
brokera ubezpieczeniowego Nord Partner sp.z o.o. z siedzibą w Toruniu, który jest brokerem
ubezpieczeniowym obsługującym Zamawiającego.
2. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
UL. GAJDY 13
87 - 300 BRODNICA
REGON 871123930
NIP 874-14-77-44
EKD 9000A
reprezentowany przez:
Janusz Posłuszny - Prezes
Eugeniusz Skonieczka – V-ce Prezes
3. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie
o
udzielenie
zamówienia
publicznego
na
ubezpieczenia
majątku,
odpowiedzialności cywilnej, odpowiedzialności cywilnej posiadaczy i użytkowników
pojazdów mechanicznych, następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów,
auto-casco prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i następne
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 223,
poz. 1655 z późn. zm.).
4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia stanowi:
PRZETARG NIEOGRANICZONY
2
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
- ubezpieczenie mienia – CPV 66515000-3
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego – CPV 66519200-3
- odpowiedzialności cywilnej ogólnej – CPV 66516400-4
Przedmiot ubezpieczeń komunikacyjnych: będą pojazdy mechaniczne tj. pojazdy samochodowe,
autobusy, ciągniki rolnicze, przyczepy, pojazdy wolnobieżne będące w posiadaniu samoistnym lub
zależnym Ubezpieczającego/Ubezpieczonego:
- ubezpieczenie pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej – CPV 66516100-1
- ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy – CPV 66512100-3
- ubezpieczenie pojazdów mechanicznych auto-casco – CPV 66514110-0
- ubezpieczenie assistance – CPV- 66519300-4
I. UBEZPIECZENIE OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH
Mienie ubezpieczone według wartości księgowej brutto (początkowej), dla wybranych pozycji wartość
odtworzeniowa (nowa) bez względu na wiek i stopień zużycia technicznego.
1. Okres ubezpieczenia:
od dnia 1 lutego 2009 r. do 31 stycznia 2012 r.
2. Miejsca ubezpieczenia:
Wszystkie miejsca prowadzenia działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w
Brodnicy.
3. Zakres ubezpieczenia:
Zakres ochrony
obligatoryjny):
ubezpieczeniowej
powinien
objąć
co
najmniej
następujące
ryzyka
(zakres
1) ogień, wybuch, bezpośrednie uderzenie pioruna (w tym w urządzenia i instalacje), upadek statku
powietrznego;
2) silny wiatr (huragan), deszcz nawalny, powódź, zalanie, zapadanie i osuwanie się ziemi, awarię
instalacji wodociągowych i technologicznych, uderzenie pojazdu (w tym pojazdu własnego lub
użytkowanego przez zamawiającego), grad, śnieg, huk ponaddźwiękowy, dym i sadza, trzęsienie ziemi;
3) upadek drzew, budynków lub budowli na ubezpieczone mienie;
4) przepięcie przez, które rozumie się szkody spowodowane gwałtownym wzrostem napięcia w sieci
elektrycznej w wyniku wyładowań atmosferycznych (w szczególności dotyczy to szkód w sieciach
energetycznych i instalacjach elektrycznych) oraz szkody wynikłe z niewłaściwych parametrów prądu
elektrycznego.
Dopuszcza się wprowadzenie limitu na ryzyko przepięcia w wyniku niewłaściwych parametrów prądu
elektrycznego. Limit odpowiedzialności 100 000 zł na jedno zdarzenie i na wszystkie zdarzenia w
okresie ubezpieczenia.
5) szkody w ubezpieczonym mieniu spowodowane wskutek akcji ratowniczej prowadzonej w związku z
ryzykami objętymi ochroną ubezpieczeniową;
6) szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe wskutek zanieczyszczenia lub skażenia ubezpieczonego
mienia w wyniku ryzyk objętych ochroną ubezpieczenia;
PRZETARG NIEOGRANICZONY
3
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
7) koszty akcji ratowniczej związane ze zdarzeniami objętymi ochroną;
8) koszty związane z uprzątnięciem pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami rozbiórki i demontażu
części niezdatnych do użytku w ramach sumy ubezpieczenia.
Górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela, dla mienia ubezpieczonego w wartości księgowej
brutto, stanowi suma ubezpieczenia dla poszczególnego środka trwałego podanego w ewidencji
środków trwałych, bez względu na wiek i stopień zużycia technicznego. Dla mienia ubezpieczonego w
wartościach księgowych brutto nie ma zastosowania zasada proporcji, o ile suma ubezpieczenia
odpowiada wartości księgowej brutto.
4. Przedmiot ubezpieczenia
4.1 Środki trwałe z zastrzeżeniem możliwości wyłączenia wybranych pozycji (możliwość
zgłoszenia przez Zamawiającego nieubezpieczonych śr. trwałych) również będących w
posiadaniu samoistnym lub zależnym Ubezpieczonego
4.1.1 System ubezpieczenia: sumy stałe;
4.1.2 Ubezpieczenie według wartości księgowej brutto (początkowej), dla wybranych pozycji
wartość odtworzeniowa;
4.1.3 Zestawienie majątku z podziałem:
Grupa
Przedmiot ubezpieczenia
Rodzaj wartości
1
2
Budynki i lokale
Obiekty inżynierii lądowej i
wodnej
Kotły i maszyny energetyczne
Maszyny, urządzenia i aparaty
Maszyny i urządzenia branżowe
Urządzenia techniczne
Kompaktor kołowy
Narzędzia, przyrządy,
ruchomości i wyposażenie
Środki niskocenne
Nakłady w obcych środkach
trwałych
księgowa brutto
księgowa brutto
Suma
ubezpieczenia
(w PLN)
1.164.721
323.153
księgowa brutto
księgowa brutto
księgowa brutto
księgowa brutto
odtworzeniowa
księgowa brutto
93.399
292.704
439.021
72.055
412.500
55.094
pierwsze ryzyko
księgowa brutto
20.000
15.000
RAZEM
2.887.647
3
4
5
6
5
8
Informacje uzupełniające załącznik nr 5 do SIWZ.
4.2 Środki obrotowe (własne i obce)
4.2.1 System ubezpieczenia: sumy stałe;
4.2.2 Ubezpieczenie według wartości zakupu lub wytworzenia;
4.2.3 Suma ubezpieczenia: 130.000 PLN.
PRZETARG NIEOGRANICZONY
4
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
4.3 Mienie pracownicze
4.3.1 System ubezpieczenia: na jedno i wszystkie zdarzenia z konsumpcją sumy ubezpieczenia
(pierwsze ryzyko);
4.3.2 Ubezpieczenie według wartości nowej (odszkodowanie płatne wg. wartości odtworzeniowej);
4.3.3 Suma ubezpieczenia na jedną osobę: 500 PLN;
4.3.4 Suma ubezpieczenia: 48.000 PLN.
4.4 Wartości pieniężne (również poza schowkami ogniotrwałymi)
4.5.1 System ubezpieczenia: na jedno i wszystkie zdarzenia z konsumpcją sumy ubezpieczenia
(pierwsze ryzyko);
4.5.2 Ubezpieczenie według: wartości nominalnej
4.5.3 Suma ubezpieczenia: 11.000 PLN.
4.5 Wiaty komunikacyjne i tablice informacyjne - ryzyko dewastacji/wandalizmu
12 szt wiat komunikacyjnych , 16 szt tablic informacyjnych
4.5.1 Ubezpieczenie według kosztu odtworzenia uszkodzonego przedmiotu wraz z kosztami
demontażu, transportu, osadzenia i montażu;
4.5.2 Suma ubezpieczenia: 10.000 PLN.
Ochrona ubezpieczeniowa dotyczy ubezpieczenia wiat komunikacyjnych i tablic informacyjnych od
uszkodzenia wskutek dewastacji /wandalizmu . Przez dewastację/ wandalizm rozumie się rozmyślne
zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie. Ubezpieczeniem nie są objęte
szkody polegające na uszkodzeniach w wyniku pomalowania (graffiti itp.) oraz szkody w obiektach
opuszczonych i niewykorzystywanych regularnie (tj. przez okres dłuższy niż 30 dni). Limit
odpowiedzialności ulega pomniejszeniu
o kwotę wypłaconego odszkodowania. Zamawiający może
uzupełnić wysokość limitu opłacając składkę uzupełniającą .
5. Franszyza dopuszczalna
5.1 Franszyza integralna: nie wyższa niż 200 PLN, dla szkód polegających na dewastacji/wandalizmie
wiat komunikacyjnych i tablic informacyjnych , mienia pracowniczego i gotówki - brak;
5.2 Franszyza redukcyjna: brak;
5.3 Udziału własny: brak.
6. Płatność składki: składki płatne w dwóch równych ratach za każdy roczny okres ubezpieczenia, I
rata w terminie 14 dni od początku tego okresu
II. UBEZPIECZENIE OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU
1. Okres ubezpieczenia:
od dnia 1 lutego 2009 r. do 31 stycznia 2012 r.
2. Miejsca ubezpieczenia:
PRZETARG NIEOGRANICZONY
5
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Wszystkie miejsca prowadzenia działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
w
Brodnicy.
3. Zakres i system ubezpieczenia:
3.1 Zakres ubezpieczenia: kradzież z włamaniem (dokonana lub usiłowana), rabunek (dokonany
lub usiłowany), wandalizm/dewastacja oraz zniszczenie i kradzież zabezpieczeń – zgodnie z podaną
w pkt. 5.3 definicją;
3.2 System ubezpieczenia: na jedno i wszystkie zdarzenia z konsumpcją sumy ubezpieczenia
(pierwsze ryzyko);
3.3 Limity automatycznie odnawialne w kolejnym rocznym okresie ubezpieczenia.
4. Przedmiot ubezpieczenia:
4.1 środki trwałe i mienie niskocenne: 10.000 PLN
4.2 Wartości pieniężne
4.2.1 Ubezpieczenie według: wartości nominalnej;
4.2.2 Zakres terytorialny: transport gotówki na terenie RP;
4.2.3 Suma ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem: 11.000 PLN.
4.2.4 Suma ubezpieczenia dla rabunku w lokalu: 11.000 PLN.
4.2.5 Suma ubezpieczenia dla rabunku w transporcie: 10.000 PLN.
5. Warunki szczególne do ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz
dewastacji /wandalizmu.
5.1 Uznanie za wystarczające zabezpieczenie drzwi zewnętrznych w dwa zamki lub jeden
atestowany, a w przypadku dozoru lub alarmu w jeden zamek;
5.2 Wprowadzenie do umowy rezygnacji z wymogów stosowania zabezpieczeń technicznych i
przystosowanych/specjalistycznych pojazdów do transportu wartości pieniężnych. Rezygnacja z
w/w zabezpieczeń do limitu 0,3 jednostki obliczeniowej w rocznym okresie ubezpieczenia;
5.3 Definicja ryzyka dewastacji / wandalizmu:
Dewastacja - za dewastacje uważa się rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego
mienia przez osoby trzecie (bez konieczności pokonania zabezpieczeń).
kradzież zwykła limit 5 000 zł udział własny 10% min 100 zł w każdej szkodzie
6. Franszyzy:
6.1 Franszyza integralna: brak;
6.2 Franszyza redukcyjna: brak;
PRZETARG NIEOGRANICZONY
6
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
6.3 Udziału własny: brak; za wyjątkiem kradzieży zwykłej gdzie udział własny wynosi 10% min 100
zł w każdej szkodzie
7. Płatność składki: składki płatne w dwóch równych ratach za każdy roczny okres ubezpieczenia, I
rata w terminie 14 dni od początku tego okresu
III. UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD SZKÓD MATERIALNYCH (All risks)
1. Okres ubezpieczenia:
od dnia 1 lutego 2009 r. do 31 stycznia 2012 r.
2. Miejsca ubezpieczenia:
Wszystkie miejsca prowadzenia działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w
Brodnicy.
3. Zakres ubezpieczenia:
3.1 Zakres ubezpieczenia:
ubezpieczenie obejmuje wszelkie przypadkowe, nagłe, nieprzewidziane i wynikające z przyczyn
niezależnych od Ubezpieczającego szkody
a w szczególności następujące ryzyka: ogień, wybuch,
bezpośrednie uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego, silny wiatr (huragan), trzęsienie
ziemi, deszcz nawalny, powódź, zapadanie i osuwanie się ziemi, awarię instalacji wodociągowych i
technologicznych, uderzenie pojazdu, grad, działanie ciężaru śniegu, szadź, kradzież z włamaniem
(dokonana lub usiłowana), rabunek (dokonany lub usiłowany), wandalizm oraz koszty akcji
ratowniczej związane ze zdarzeniami objętymi ochroną.
Ubezpieczenie powinno objąć także tzw. szkody elektryczne (zwarcia, spięcia, następstwa
niewłaściwych parametrów prądu elektrycznego), wadliwą obsługę, niewłaściwe użytkowanie (np.
upuszczenie).
4. Przedmiot ubezpieczenia:
4.1 Sprzęt elektroniczny również będących w posiadaniu samoistnym lub zależnym
Ubezpieczonego
4.1.1 System ubezpieczenia: sumy stałe;
4.1.2 Ubezpieczenie według wartości księgowej brutto (początkowej);
4.1.3 Suma ubezpieczenia: wykaz w załączniku nr 5
Lp.
1
Sprzęt stacjonarny
(w PLN)
Sprzęt przenośny
(w PLN)
89.653,57
9.686,03
5. Franszyzy:
PRZETARG NIEOGRANICZONY
7
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
5.1 Franszyza redukcyjna: 300 PLN w szkodzie, przy czym jeżeli wskutek zajścia jednego zdarzenia
ubezpieczeniowego uszkodzeniu ulegnie więcej niż jeden ubezpieczony przedmiot potrąca się tylko
jedną franszyzę w wysokości 300 PLN.
6. Wypłata odszkodowania:
6.1 Odszkodowanie w przypadku szkody całkowitej wypłacane jest do wartości odtworzenia nie
więcej niż do wysokości sumy ubezpieczenia tj. wartości księgowej brutto (początkowej) z
potrąceniem franszyzy redukcyjnej.
7. Warunki szczególne do ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od szkód materialnych:
7.1 Włączenie odpowiedzialności za szkody pośrednie wynikłe z powodu silnego wiatru (huraganu);
7.2 Uznanie jako wystarczające zabezpieczeń opisanych w pkt. 5 dotyczących ubezpieczenia mienia
od kradzieży z włamaniem i rabunku (warunki szczególne);
7.3 Do ubezpieczenia przyjmuje się środki trwałe wg wartości księgowej brutto bez względu na
stan zużycia technicznego środka trwałego;
7.4 Dopuszcza się możliwość stosowania „Klauzuli konserwacji” tylko w przypadku wymogu
stawianego przez producenta sprzętu o obowiązku konserwacji – uzgadnia się iż ubezpieczający
może dokonywać czynności konserwacyjnych albo przez własny personel (służby) albo przez
zewnętrzną firmę.
7.5 Nie dopuszcza się warunkowania udzielenia ochrony ubezpieczeniowej od posiadania urządzeń
klimatyzacyjnych.
8. Płatność składki: składki płatne w dwóch równych ratach za każdy roczny okres ubezpieczenia, I
rata w terminie 14 dni od początku tego okresu
WYKAZ KLAUZUL UBEZPIECZENIOWYCH
Wymagane jest uwzględnienie klauzul według podanych definicji. Dopuszcza się odmienną
treść klauzul pod warunkiem, że zakres ochrony nie będzie węższy od wynikającego z
poniższych treści.
1.
Klauzula reprezentantów
Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia
oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że:
Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wyrządzone umyślnie przez Ubezpieczonego przy czym przez
Ubezpieczonego rozumie się wyłączenie zarząd
2.
Klauzula automatycznego pokrycia
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia
strony uzgodniły, że na mocy niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową
do ustalonego limitu, obok wymienionych w polisie:
1. wszelkie inwestycje w dniu przejścia na Ubezpieczającego ryzyka z tym związanego,
PRZETARG NIEOGRANICZONY
8
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
2. środki trwałe, które nie znalazły się w wykazie środków trwałych sporządzonym na
dzień 28.10.2008, a które to zostały nabyte przez Ubezpieczającego przed
rozpoczęciem ochrony ubezpieczeniowej w ramach niniejszej umowy ubezpieczenia
pod warunkiem, że fakt nabycia i/lub zwiększenia wartości zostanie zgłoszony
Ubezpieczycielowi w ciągu 50 dni po zakończeniu każdego półrocznego okresu
ubezpieczenia.
Wzrost sumy ubezpieczenia środków trwałych o wartość nie większą niż 200 000 zł nie powoduje
konieczności dopłaty składki.
W przypadku większego wzrostu sumy ubezpieczenia, naliczenie składki nastąpi od nadwyżki kwoty
wzrostu ponad limit określony powyżej, nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego,
według stawki określonej przez strony postępowania jednak nie wyższe niż stawki określone w
ofercie.
W przypadku sprzedaży lub likwidacji mienia zwrot składki następuje na zasadach określonych przez
Kodeks cywilny.
3. Klauzula automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc
Ustala się, iż nowo uruchamianie przez Ubezpieczającego miejsca prowadzenia działalności
gospodarczej będą automatycznie pokryte ochroną ubezpieczeniową z chwilą ich utworzenia Termin
zgłaszania: w ciągu 30 dni od daty utworzenia placówki.
4. Klauzula kosztów dodatkowych
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo wymienione poniżej koszty powstałe wskutek zdarzenia
objętego umową ubezpieczenia z łącznym rocznym limitem odpowiedzialności (limit dodatkowy ponad
limity przewidziane w ogólnych warunkach ubezpieczenia) w wysokości 100 000,00 zł na jedno i
wszystkie zdarzenia:
a)
koszty związane z akcją ratowniczą ubezpieczonego mienia, w tym wynagrodzenie straży
pożarnej, tylko na podstawie otrzymanych i opłaconych przez Ubezpieczającego rachunków;
b)
koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie w ubezpieczonym mieniu łącznie
z kosztami usunięcia zanieczyszczeń z wody i gruntu, rozbiórki, demontażu części niezdatnych do
użytku;
c)
koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed szkodą w przypadku jego bezpośredniego
zagrożenia działaniem zdarzenia losowego objętego umową ubezpieczenia;
d)
koszty wynikające ze zniszczenia i utraty mienia, powstałe na skutek akcji ratowniczej;
e)
konieczne i uzasadnione koszty rzeczoznawców poniesione przez Ubezpieczającego związane z
ustaleniem zakresu i rozmiaru szkody;
f)
koszty prac w godzinach nadliczbowych, nocnych i w dniach wolnych od pracy oraz frachtu
ekspresowego (z wyjątkiem frachtu lotniczego) pod warunkiem że takie koszty są poniesione w
związku ze szkodą w ubezpieczonych przedmiotach podlegającą odszkodowaniu.
5. Klauzula rozstrzygania sporów
Spory wynikłe z istnienia i stosowania niniejszej umowy strony mogą poddać pod rozstrzygnięcie sądu
polubownego. W braku zapisu na sąd polubowny, właściwym będzie sąd siedziby ubezpieczającego.
6. Klauzula zgłaszania szkód
Ubezpieczający ma obowiązek zgłoszenia szkody w ciągu trzech dni roboczych od daty powstania
szkody lub uzyskania o niej wiadomości, chyba że OWU przewidują dłuższy termin zgłoszenia szkody.
7. Klauzula przewłaszczenia
Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia
określonych we wniosku o ubezpieczenie oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że
umowa ubezpieczenia nieruchomości, a także mienia ruchomego należącego do Zamawiającego, nie
ulega rozwiązaniu w związku z przejściem własności na instytucję finansującą (np. bank,
leasingodawca, dostawca, gwarant), chyba że własność zostanie trwale przeniesiona na nowego
właściciela. Ochrona ubezpieczeniowa mienia nie ulega rozwiązaniu również w związku z przejściem
własności na inną jednostkę organizacyjną Zamawiającego lub przeniesienia własności ubezpieczonego
mienia na nowo powstałe jednostki Zamawiającego.
PRZETARG NIEOGRANICZONY
9
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
8. Klauzula wypłaty odszkodowania
Dla jednostek uprawnionych do odliczenia VAT-u wypłata bez VAT, a dla pozostałych wypłata
odszkodowania z VAT (pod warunkiem, że suma ubezpieczenia zawierała VAT).
9. Klauzula odbudowy po stratach całkowitych
Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia
określonych we wniosku o ubezpieczenie oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się co
następuje:
1) w przypadku szkody całkowitej odszkodowanie w pełnym zakresie należy się również wówczas, gdy
mienie, które ma zostać odbudowane będzie służyć innym celom niż dotychczas, ale mimo wszystko
ubezpieczającemu,
2) jeżeli suma ubezpieczenia została podana według wartości odtworzeniowej lub księgowej brutto
odszkodowanie jest wypłacane pod warunkiem zapewnienia odtworzenia / odbudowy zniszczonego
mienia na dotychczasowym miejscu lub w innym miejscu na terenie RP, z zastrzeżeniem, że wysokość
odszkodowania jest ograniczona do kosztów ich odbudowy w dotychczasowym miejscu i w tych samych
rozmiarach. W przypadku niespełnienia warunków dotyczących odtworzenia mienia, wysokość
odszkodowania zostanie ograniczona do większej z wysokości: jak w przypadku ubezpieczenia według
wartości rzeczywistej lub księgowej brutto.
10. Klauzula automatycznego odtworzenia wysokości sumy ubezpieczenia po szkodzie
Ustala się, z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień
ogólnych warunków ubezpieczenia, że suma ubezpieczenia mienia w zakresie pokrytym niniejszą polisą,
będzie automatycznie odtworzona w przypadku wyczerpania. Ubezpieczający, na wniosek
Ubezpieczyciela, po wypłacie odszkodowania, opłaci w uzgodnionym terminie dodatkową składkę
wyliczoną proporcjonalnie do okresu ubezpieczenia (pro rata temporis), według przyjętej pierwotnie
stawki ubezpieczeniowej.
11. Klauzula płatności składki lub rat składki
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia
przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
1) brak opłaty składki ubezpieczeniowej lub raty składki w terminie jej płatności nie skutkuje
odstąpieniem ubezpieczyciela od udzielania ochrony ubezpieczeniowej ze skutkiem natychmiastowym.
Odstąpienie jest możliwe pod warunkiem pisemnego wezwania Ubezpieczającego przez Zakład
Ubezpieczeń do zapłaty i nie otrzymania składki w terminie siedmiu dni o ile do dnia poprzedniego
włącznie nie nastąpiło obciążenie rachunku bankowego ubezpieczającego,
2) w przypadku rozłożenia płatności składki na raty, z chwilą uznania przez Ubezpieczyciela roszczenia
z tytułu szkody objętej ubezpieczeniem, Ubezpieczający/Ubezpieczony nie może zostać zobowiązany do
uregulowania pozostałej do zapłacenia części składki w terminach i na warunkach innych, niż określone
w umowie ubezpieczenia. Jednocześnie z wypłaconego odszkodowania nie zostanie potrącona kwota
odpowiadająca wysokości nieopłaconych rat składki,
3) za datę prawidłowego opłacenia składki ubezpieczeniowej uznaje się datę stempla bankowego lub
pocztowego uwidocznioną na przelewie bankowym lub pocztowym, przy opłacie w formie elektronicznej
datę złożenia zlecenia przelania środków, pod warunkiem jednak, że w momencie jego składania na
rachunku Ubezpieczającego znajdowała się niezbędna ilość środków płatniczych.
12. Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych
Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia
określonych we wniosku o ubezpieczenie oraz ogólnych warunków ubezpieczenia Ubezpieczyciel
oświadcza, że stan zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych uznaje za wystarczający
do czasu przeprowadzenia inspekcji w ubezpieczonych lokalizacjach. Jeżeli w wyniku przeprowadzenia
inspekcji zostaną stwierdzone braki w zabezpieczeniach Ubezpieczyciel wyznaczy Ubezpieczającemu
termin na ich uzupełnienie nie krótszy niż 60 dni. Jeżeli w tym terminie nie zostaną wprowadzone
konieczne zabezpieczenia, Ubezpieczyciel może uchylić się od odpowiedzialności, jeżeli brak
przedmiotowych zabezpieczeń miał wpływ na powstanie szkody lub jej rozmiar. Po przeprowadzeniu
PRZETARG NIEOGRANICZONY
10
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
inspekcji Ubezpieczyciel nie będzie domagał się wprowadzenia zabezpieczeń ponad te, które określone
są w OWU jako minimalne dla uznania odpowiedzialności Ubezpieczyciela.
13. Klauzula odstąpienia od zasady proporcji dla środków trwałych ubezpieczanych w
wartości odtworzeniowej
Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia
określonych we wniosku o ubezpieczenie oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że nie
stosuje się zasady proporcji jeżeli:
1) niedoubezpieczenie nie przekracza 30% (różnica pomiędzy deklarowaną sumą ubezpieczenia i
wartością ubezpieczonego mienia na dzień powstania szkody),
2) wysokość szkody nie przekracza 30% sumy ubezpieczenia mienia.
14. Klauzula odpowiedzialności
Początek okresu odpowiedzialności ubezpieczyciela jest tożsamy z początkiem okresu ubezpieczenia.
15. Klauzula odnowienia limitów
Wszystkie sumy ubezpieczenia/limity odpowiedzialności ulegają odnowieniu po każdym rocznym okresie
ubezpieczenia.
16. Klauzula przezornej sumy ubezpieczenia
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków
ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia ustala się, iż do ubezpieczenia włączona
zostaje kwota przezornej sumy ubezpieczenia. Przez przezorną sumę ubezpieczenia strony rozumieją
prewencyjną kwotę w wysokości 500.000 zł, która w przypadku szkody służyć będzie do wyrównania
ewentualnego niedoubezpieczenia wynikającego z niedoszacowania sum ubezpieczenia dla
poszczególnych składników majątku. Limit odpowiedzialności stanowiący przezorną sumę gwarancyjną
każdorazowo podlega umniejszeniu o wypłacone z tego tytułu odszkodowanie.
IV. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
1. Okres ubezpieczenia:
od dnia 1 lutego 2009 r. do 31 stycznia 2012 r.
2. Miejsca ubezpieczenia:
Wszystkie miejsca prowadzenia działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w
Brodnicy.
3. Zakres ubezpieczenia – wymagany, minimalny:
3.1 Odpowiedzialność cywilna w związku z prowadzoną działalnością lub posiadanym mieniem.
3.2 Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone w podziemnych instalacjach lub urządzeniach w
czasie wykonywania prac.
3.3 Szkody powstałe pośrednio lub bezpośrednio z emisji, wycieku lub innej formy przedostania się do
powietrza, wody, gruntu jakichkolwiek substancji niebezpiecznych oraz koszty usunięcia neutralizacji
lub oczyszczenia gleby z substancji zanieczyszczających poniesione przez osoby trzecie. Limit: 50.000
PLN.
PRZETARG NIEOGRANICZONY
11
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
3.4 Szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania powstałe w czasie
wykonywania prac oraz po ich wykonaniu – Odpowiedzialność cywilna kontraktowa oraz wadliwe
wykonanie robót i usług (m.in. dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjalnych, usługi
komunikacji miejskiej itp.). Limit: 500.000 PLN.
3.5 Szkody w mieniu, z którego ubezpieczający korzysta na podstawie najmu, dzierżawy, użyczenia lub
innej podobnej formy prawnej (OC najemcy) – dotyczy nieruchomości. Limit: 50.000 PLN.
3.6 Szkody wyrządzone przez pojazdy nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu OC posiadaczy
pojazdów mechanicznych. Limit: 100.000 PLN.
3.7 Szkody
poniesione przez pracowników własnych Ubezpieczającego, będące następstwem
wypadków przy pracy, przy czym za pracownika własnego Ubezpieczającego uważa się osobę fizyczną
zatrudnioną w oparciu o umowę
o pracę lub powołania, wyboru lub mianowania oraz na podstawie
umowy cywilnoprawnej (o dzieło, zlecenia lub innej) z tytułu, której Ubezpieczający opłaca świadczenie
ZUS. Limit: 100.000 PLN.
3.8 szkody wyrządzone przez podwykonawców bez prawa do regresu limit 50.000 PLN
Ochrona ubezpieczeniowa dotyczyć będzie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wypadków powstałych w
okresie ubezpieczenia, z których wyniknęła szkoda osobowa lub rzeczowa, pod warunkiem zgłoszenia
szkody w terminach ustawowo określonych.
Przez „wypadek” rozumiemy zdarzenie powstałe w okresie ubezpieczenia polegające na szkodzie
rzeczowej lub osobowej i związane z prowadzeniem działalności lub posiadanym mieniem.
1. Klauzula odpowiedzialności
Początek okresu odpowiedzialności ubezpieczyciela jest tożsamy z początkiem okresu ubezpieczenia.
2. Klauzula lokalizacji
Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej umowy dotyczy wszystkich dowolnych
lokalizacji na terenie Polski, w których znajduje się ubezpieczone mienie należące do Ubezpieczającego
lub znajdujące się na podstawie umowy pod jego kontrolą oraz na wszystkie miejsca prowadzenia przez
niego działalności.
3. Klauzula rozliczenia proporcjonalnego (pro rata temporis)
Wszelkie rozliczenia finansowe wynikające z niniejszej umowy ubezpieczenia, w szczególności związane
z dopłatą oraz zwrotem składek, dokonywane będą w systemie rozliczenia proporcjonalnego (pro rata)
za każdy dzień udzielanej ochrony ubezpieczeniowej.
4. Klauzula akceptacji ryzyka
PRZETARG NIEOGRANICZONY
12
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Ubezpieczyciel oświadcza, iż w momencie zawierania niniejszej umowy ubezpieczenia znane mu były
fakty niezbędne do oszacowania ryzyka, o ile nie zostały one podstępnie zatajone przez
Ubezpieczającego
5. włączenie odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez osoby nie posiadające stosownych
uprawnień operatora wózków widłowych
6. włączenie odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez maszyny, urządzenia lub pojazdy nie
posiadające aktualnych badań stanu technicznego , jeżeli obowiązek posiadania takich badań wynika z
przepisów prawa, o ile stan techniczny był przyczyna szkody.
7. Klauzula odnowienia limitów
Wszystkie sumy ubezpieczenia/limity odpowiedzialności ulegają odnowieniu po każdym rocznym okresie
ubezpieczenia.
4. Zakres terytorialny:
5. Suma gwarancyjna:
Polska
600.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenie w rocznym
okresie
ubezpieczenia.
Podane powyżej limity odpowiedzialności ustanowione są na jedno i wszystkie zdarzenia rocznym
okresie ubezpieczenia.
6. Franszyza redukcyjna/integralna:
brak.
7. Płatność składki: składki płatne w dwóch równych ratach za każdy roczny okres ubezpieczenia, I
rata w terminie 14 dni od początku tego okresu
UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE
I. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów
mechanicznych za szkody wyrządzone ruchem tych pojazdów CPV 66516100-1
A. Przedmiot i zakres ubezpieczenia
Zakres ubezpieczenia określa Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym
Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.
B. Suma gwarancyjna
Minimalna - zgodna z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych,
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
(Dz. U. Nr 124, poz. 1152 z póź. zm.).
C. Zakres terytorialny
Polska, inne kraje UE oraz państwa wchodzące w skład tzw. systemu Zielonej Karty.
PRZETARG NIEOGRANICZONY
13
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
D. Okres ubezpieczenia
od dnia 1 luty 2009 do 31 stycznia 2012
12 miesięcy dla każdego pojazdu z osobna; pojazdy obejmowane ochroną z chwilą wygaśnięcia
aktualnych umów ubezpieczenia.
E. Warunki szczególne dotyczące zawierania umów
W przypadku pojazdów nowo zakupywanych, pojazdy zostaną objęte ochroną ubezpieczeniową od
daty zarejestrowania pojazdu. Przyjmowanie pojazdów do ubezpieczenia następować będzie na
podstawie pisemnego wniosku przesyłanego faksem przez brokera lub Zamawiającego. Dokumenty
potwierdzające rejestrację będą dostarczane Ubezpieczycielowi w ciągu 4 dni roboczych od daty
rejestracji pojazdu.
Umowy ubezpieczenia OC będą potwierdzane dokumentami wystawionymi przez Ubezpieczyciela dla
każdego przyjętego do ubezpieczenia pojazdu, spełniającymi wymogi przepisów prawa dotyczące
potwierdzania spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia.
Składki za pojazdy wycofywane z ubezpieczenia w czasie trwania umowy będą zwracane zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym
Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli komunikacyjnych. Od tak wyliczonej
składki za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej nie będą potrącane koszty
manipulacyjne.
Składka z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za każdy
pojazd płatna jest w dwóch ratach, według następujących zasad:
1)
pierwsza rata składki jest obliczana za okres od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia OC
dla danego pojazdu do ostatniego dnia obowiązywania
Umowy generalnej (z
uwzględnieniem wystawiania polis na roczne okresy ubezpieczenia) . Wysokość pierwszej
raty składki jest obliczona jako iloczyn liczby dni ochrony ubezpieczeniowej i 1/365 składki
rocznej;
2)
druga rata składki ubezpieczeniowej jest obliczana za okres od pierwszego dnia po
zakończeniu okresu obowiązywania Umowy generalnej (z uwzględnieniem wystawiania polis
na roczne okresy ubezpieczenia) do ostatniego dnia okresu obowiązywania umowy
ubezpieczenia dla danego pojazdu. Wysokość drugiej raty składki stanowi różnicę pomiędzy
wysokością składki rocznej a wysokością pierwszej raty składki obliczonej zgodnie z zapisem
pkt 1. Okresy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zostaną wyrównane
druga rata składki nie będzie należna i jej zapłata nie będzie dochodzona
F. Franszyza
Brak
G. Płatność składki: składki płatne w dwóch równych ratach za każdy roczny okres ubezpieczenia, I
rata w terminie 14 dni od początku tego okresu.
H. Zestawienie ilości pojazdów zgłoszonych do ubezpieczenia
– Załącznik nr 6
II. Ubezpieczenie pojazdów lądowych od uszkodzeń autocasco
CPV 66514110-0
A. Przedmiot ubezpieczenia
Ubezpieczyciel obejmie ochroną ubezpieczeniową wskazane przez Zamawiającego pojazdy wraz
z wyposażeniem zgłoszone do ubezpieczenia na podstawie załącznika nr 6 (możliwa aktualizacja
PRZETARG NIEOGRANICZONY
14
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
listy pojazdów) oraz wszystkie pojazdy nowo zakupione od dnia zgłoszenia ich do ubezpieczenia na
podstawie wniosku brokera lub Zamawiającego.
Dla
nowych
pojazdów
zakupionych
w
czasie
obowiązywania
niniejszej
umowy,
w przypadku, jeżeli warunki ubezpieczenia oferowane przez dealera będą korzystniejsze niż
określone w ofercie, Zamawiający ma prawo zawrzeć umowę ubezpieczenia na warunkach dla niego
korzystniejszych i nie będzie naruszać to warunków umowy zawartej w wyniku niniejszego
postępowania.
Nie będą wymagane zdjęcia pojazdów ani oględziny pojazdów nowo zakupionych – fabrycznie
nowych oraz pojazdów, które będą miały kontynuację ubezpieczenia autocasco.
B. Zakres terytorialny ubezpieczenia
1. Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie AC w ruchu i postoju obejmuje szkody powstałe na
terytorium RP oraz krajów europejskich.
Na wniosek Ubezpieczającego, za opłatą dodatkowej składki, zakres ubezpieczenia może być
rozszerzony o ryzyko kradzieży na pojazdy inne aniżeli określone w załączniku .
C. Zakres ubezpieczenia
Ochroną ubezpieczeniową zostaną objęte szkody powstałe w pojeździe, jego wyposażeniu
dodatkowym, specjalistycznych nadbudowach zamontowanych na stałe i specjalistycznym
wyposażeniu nie będącym elementem nadbudowy, polegające na:

uszkodzeniu pojazdu w związku z ruchem i postojem wskutek nagłego działania siły
mechanicznej w chwili zetknięcia pojazdu z innym pojazdem, osobami, zwierzętami lub
przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz pojazdu (w tym w wyniku samoczynnego otwarcia się
elementów pojazdu);

uszkodzeniu pojazdu w związku z ruchem i postojem wskutek działania osób trzecich,
w tym również włamania;

uszkodzeniu lub utracie pojazdu wskutek następujących zdarzeń losowych: powodzi,
zatopienia, uderzenia pioruna, pożaru, wybuchu, opadu atmosferycznego, huraganu,
osuwania lub zapadania się ziemi;

uszkodzeniu lub utracie pojazdu wskutek następujących zdarzeń losowych: nagłego
działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu;

uszkodzenie pojazdu w wyniku pożaru lub wybuchu, którego źródło powstało wewnątrz
pojazdu;

kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia;
Przez „kradzież” rozumie się działanie sprawcy o znamionach określonych w art. 278 kk, 279
kk i 280 kk, które doprowadziło do zaboru pojazdu lub jego części, zabezpieczonego w
sposób wskazany przez Ubezpieczyciela.

uszkodzeniu pojazdu w następstwie jego zabrania w celu krótkotrwałego użycia,
kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia;

uszkodzeniu wnętrza pojazdu przez osoby, których przewóz wymagany był potrzebą
udzielenia pomocy medycznej;

Ubezpieczyciel pokryje koszty przeprowadzenia dodatkowego badania technicznego,
o którym mowa w art. 81 ust. 8 pkt 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku - Prawo
PRZETARG NIEOGRANICZONY
15
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.), do którego zobowiązuje
Ubezpieczonego art. 17. ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej.
D. Suma ubezpieczenia
Suma ubezpieczenia wg wartości rynkowej określanej na podstawie katalogów INFO-EXPERT lub
EUROTAX – do wyboru przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego; dla pojazdów fabrycznie nowych –
wartość fakturowa. W ramach określonej sumy ubezpieczenia objęte jest ubezpieczeniem wyposażenie
dodatkowe (radiotelefon, autokomputer, kasowniki, automat biletowy, tablice elektroniczne) z limitem
odpowiedzialności 1.500 PLN (bez konieczności jego specyfikacji).
Suma ubezpieczenia nie będzie ulegała redukcji po wypłacie odszkodowania.
E. Ustalenie wysokości i wypłata odszkodowania.

W przypadku powstania szkody częściowej Ubezpieczyciel nie będzie potrącał amortyzacji części
(nie dotyczy ogumienia, akumulatorów, elementów ciernych układu hamulcowego, elementów
ciernych sprzęgła, elementów układu wydechowego i innych ulegających zużyciu w trakcie
normalnej eksploatacji pojazdu).

Ubezpieczyciel nie będzie stosował franszyzy integralnej, redukcyjnej ani udziału własnego w
szkodzie.

Wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie faktur za naprawę uszkodzonego pojazdu;
w przypadku naprawy w zakresie własnym wypłata odszkodowania na podstawie kosztorysu
Zamawiającego.

Nie dopuszcza się stosowania zasady proporcji.

Za szkodę całkowitą przedmiotu ubezpieczenia uważa się szkodę, w której koszt naprawy
przekracza 70% wartości pojazdu przed szkodą.

Szkody spowodowane przez osoby trzecie będą likwidowane z ubezpieczenia autocasco bez
oczekiwania na uzyskanie dokumentacji pozwalającej Ubezpieczycielowi na przeprowadzenie
procedury regresowej.

W przypadku szkody całkowitej wypłacane będzie odszkodowanie w wysokości wartości
rynkowej pojazdu bezpośrednio przed szkodą. Ubezpieczyciel na wniosek Zamawiającego
organizuje sprzedaż pozostałości po szkodzie za wyliczona wartość pozostałości.
Pojazdy nowonabywane będą objęte ubezpieczeniem na warunkach określonych w umowie (w
szczególności z zastosowaniem stawek ustalonych dla odpowiedniej kategorii pojazdu), po uprzednim
pisemnym zgłoszeniu ich do ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa – od dnia wnioskowanego, jako
dnia rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej, do końca bieżącego roku ubezpieczeniowego, oraz na
następne okresy zgodnie z okresem obowiązywania umowy generalnej. Składka za ubezpieczenie
krótkoterminowe płatna przelewem w terminie 14 dni od daty wystawienia polisy, rozliczana
proporcjonalnie do czasu trwania okresu ubezpieczenia licząc 1/365 składki rocznej za każdy dzień
ochrony ubezpieczeniowej, bez stosowania tabeli frakcyjnej.
1. Wymaga się aby oględziny uszkodzonych pojazdów odbywały się w ciągu 3 dni roboczych od daty
zgłoszenia szkody. Ubezpieczyciel rezygnuje z wymogu oględzin po zakończeniu naprawy.
2. Płatność składki: składki płatne w dwóch równych ratach za każdy roczny okres ubezpieczenia, I
rata w terminie 14 dni od początku tego okresu.
3. Objęcie ubezpieczeniem ryzyk dodatkowych będzie oceniane punktami za fakultatywny zakres
ubezpieczenia
Klauzula fakultatywna
PRZETARG NIEOGRANICZONY
16
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
W przypadku szkody całkowitej wysokość odszkodowania wypłacana do wysokości
deklarowanych sum ubezpieczenia pojazdów (Gwarantowana Suma Ubezpieczenia – rozumiana
jako niezmienna w okresie ubezpieczenia, przez cały okres trwania umowy ubezpieczenia –
suma ubezpieczenia równa jest wartości pojazdu w dniu zawierania umowy ubezpieczenia AC, w
przypadku szkody całkowitej wypłaca się sumę ubezpieczenia bez względu na aktualną wartość
rynkową pojazdu),
4. Wykaz pojazdów do ubezpieczenia – Załącznik nr 6.
Składka z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia autocasco będzie naliczana w każdym z trzech
rocznych okresów ubezpieczenia jako iloczyn sumy ubezpieczenia pojazdu na dzień wystawienie umowy
ubezpieczenia i stawek ustalonych w ofercie dla odpowiedniej kategorii pojazdu. Tym samym wysokość
składki należnej Ubezpieczycielowi za ubezpieczenie autocasco będzie zmieniała się w każdym z
rocznych okresów ubezpieczenia
III.
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów
powstałych
w
związku
z
użytkowaniem
pojazdów
mechanicznych
CPV 66512100-3
A. Suma ubezpieczenia
10 000,00 PLN zł/osobę.
B. Przedmiot ubezpieczenia /zakres ubezpieczenia
Ubezpieczenie powinno objąć trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych
w związku z ruchem pojazdów, a w szczególności podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu,
w czasie przebywania w pojeździe będącym w ruchu i w przypadku zatrzymania lub postoju
pojazdu, podczas naprawy pojazdu, podczas załadunku i wyładunku pojazdu oraz zwrot
udokumentowanych kosztów leczenia.
Górną granicę odpowiedzialności w razie śmierci ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku
stanowi kwota odpowiadająca 100% sumy ubezpieczenia. W przypadku trwałego uszczerbku na
zdrowiu świadczenie wypłacane będzie w wysokości 1% sumy ubezpieczenia za każdy procent
trwałego
uszczerbku
na
zdrowiu.
Zwrot
udokumentowanych
kosztów
w wysokości nie mniejszej niż 10% sumy ubezpieczenia.
C. Pojazdy nowonabywane będą objęte ubezpieczeniem na warunkach określonych w umowie
(w szczególności z zastosowaniem stawek ustalonych dla odpowiedniej kategorii pojazdu), po
uprzednim pisemnym zgłoszeniu ich do ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa – od dnia
wnioskowanego, jako dnia rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej.
D. Franszyza: brak
E. Wykaz pojazdów do ubezpieczenia zgodnie z załącznikiem nr 6.
F. Płatność składki: składki płatne w dwóch równych ratach za każdy roczny okres ubezpieczenia, I
rata w terminie 14 dni od początku tego okresu
IV UBEZPIECZENIE ASSISTANCE: CPV 66519300-4
Zakres terytorialny – Polska.
1. Przedmiot ubezpieczenia /zakres ubezpieczenia: powinien objąć pomoc techniczną lub medyczną
udzielaną kierowcy i pasażerom ubezpieczonego pojazdu w związku z wypadkiem drogowym, utratą
PRZETARG NIEOGRANICZONY
17
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(kradzieżą) pojazdu, unieruchomieniem pojazdu wskutek awarii, zdarzeniami związanymi z ruchem
pojazdu mechanicznego oraz chorobą kierowcy lub pasażera.
2. Pojazdy nowonabywane będą objęte ubezpieczeniem na warunkach określonych w umowie (w
szczególności z zastosowaniem stawek ustalonych dla odpowiedniej kategorii pojazdu), po
uprzednim pisemnym zgłoszeniu ich do ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa – od dnia
wnioskowanego jako dzień rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej, do końca bieżącego roku
ubezpieczeniowego oraz na następne okresy zgodnie z okresem obowiązywania umowy generalnej.
Składka za ubezpieczenie krótkoterminowe płatna przelewem w terminie 14 dni od daty
wystawienia polisy, rozliczana proporcjonalnie do czasu trwania okresu ubezpieczenia, licząc 1/365
składki rocznej za każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej.
3. Składki za pojazdy wycofywane z ubezpieczenia w czasie trwania umowy będą zwracane w
proporcji do okresu ubezpieczenia, licząc 1/365 składki rocznej za każdy dzień ochrony
ubezpieczeniowej, o ile w okresie ubezpieczenia danego pojazdu nie zaistniało zdarzenie, w związku
z którym wypłacono odszkodowanie. Od tak wyliczonej składki za niewykorzystany okres ochrony
ubezpieczeniowej nie będą potrącane koszty manipulacyjne.
4. Płatność składki: składki płatne w dwóch równych ratach za każdy roczny okres ubezpieczenia, I
rata w terminie 14 dni od początku tego okresu.
5. Wykaz pojazdów do ubezpieczenia – załącznik nr 6.
Warunki szczególne do ubezpieczeń komunikacyjnych
1. Klauzula odpowiedzialności:
początek okresu odpowiedzialności ubezpieczyciela jest tożsamy z początkiem okresu ubezpieczenia
2. Klauzula stempla bankowego:
Składkę uważa się za zapłaconą z dniem złożenia przelewu w banku, jej opłacenia w kasie banku lub na
poczcie.
3. Klauzula rezygnacji z potrącania należnych rat składki:
Niezależnie od wysokości odszkodowania bądź sumy odszkodowań, wypłata odszkodowania nie jest
uzależniona od wcześniejszego opłacenia składki nie wymaganej do dnia szkody zgodnie
z harmonogramem płatności, ani też Ubezpieczyciel nie może potrącić składki z odszkodowania.
Składka ta pozostaje składką należną Ubezpieczycielowi i zostanie opłacona przez Ubezpieczającego
w terminach przewidzianych umową.
5. Klauzula odszkodowania za pozostałości
Niniejszą klauzulą ustala się, iż w przypadku szkody całkowitej w zakresie Autocasco, w której
występują pozostałości, w przypadku braku możliwości zbycia przez Ubezpieczającego pozostałości
po szkodzie za kwotę ustaloną przez Ubezpieczyciela, odszkodowanie zostanie wypłacone w
wysokości różnicy pomiędzy wartością pojazdu sprzed szkody, a najlepszą uzyskaną przez
Zamawiającego ceną sprzedaży pozostałości. Na wniosek Zamawiającego Ubezpieczyciel udzieli
pomocy w zagospodarowaniu pozostałości po szkodzie.
6. Klauzula przekroczenia przepisów
Niniejszą klauzulą ustala się, iż przekroczenie przepisów ruchu drogowego przez kierującego
pojazdem nie może być podstawą do obniżenia wysokości należnego odszkodowania,
z wyłączeniem szkód powstałych podczas kierowania pojazdem przez Zamawiającego lub inną osobę
uprawnioną do korzystania z pojazdu:
 w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo pod wpływem środków
odurzających, substancji psychotropowych lub innych środków zastępczych w rozumieniu
przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii lub
 nie posiadającego, wymaganych prawem państwa zajścia wypadku ubezpieczeniowego,
uprawnień do kierowania pojazdem.
PRZETARG NIEOGRANICZONY
18
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
7. Klauzula badań technicznych
Niniejszą klauzulą ustala się, iż Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie za szkodę zaistniałą
z ubezpieczenia Autocasco, jeżeli pojazd nie posiadał ważnego okresowego badania technicznego w
momencie powstania szkody, jeśli w odniesieniu do tego pojazdu obowiązuje wymóg dokonywania
okresowych badań technicznych, pod warunkiem, że szkoda nastąpiła nie później niż 30 dni od daty
wygaśnięcia okresu ważności badania technicznego, a stan techniczny pojazdu nie miał wpływu na
powstanie szkody.
8. Klauzula ładunkowa
Niniejszą klauzulą włącza się szkody spowodowane przez załadowany i przewożony ładunek lub
towar pod warunkiem, iż był on umieszczony poza kabiną pasażerską pojazdu.
9. Klauzula zwolnienia z obowiązku zwrotu odszkodowania
Niniejszą klauzulą ustala się, iż w razie odzyskania utraconego przedmiotu Zamawiający nie jest
zobowiązany do zwrotu otrzymanego odszkodowania w sytuacji gdy dokonał już zakupu nowego
przedmiotu w miejsce utraconego. W takiej sytuacji obowiązany jest on do niezwłocznego
(najpóźniej w terminie 30 dni) pisemnego zgłoszenia gotowości przeniesienia własności odzyskanego
przedmiotu na Ubezpieczyciela.
5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin realizacji zamówienia:
od dnia 01 lutego 2009 roku do 31 stycznia 2012 roku
Umowy ubezpieczenia, których zawarcie nastąpi w trakcie okresu obowiązywania niniejszej umowy
objęte będą ochroną ubezpieczeniową do czasu ich ukończenia na warunkach niniejszej Umowy.
6. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
1.
ORAZ
OPIS
SPOSOBU
Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 i spełniają warunki określone w art. 22 ust.1
pkt. 1-3 ustawy – Prawo zamówień publicznych.
2. Posiadają przewidziane prawem zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności
ubezpieczeniowej na terenie Polski we wszystkich grupach ryzyk, których dotyczy przedmiot
zamówienia.
3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj.:
Posiadają pokrycie marginesu wypłacalności środkami własnymi powyżej 100%,
a)
o którym mowa w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. Nr
124, poz. 1151 z późn. zm.) oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28
listopada 2003 r. w sprawie sposobu wyliczenia wysokości marginesu wypłacalności oraz
minimalnej wysokości kapitału gwarancyjnego dla działów i grup ubezpieczeń (Dz.U. Nr 211,
poz. 2060) - na dzień 31.12 2007 roku.
Posiadają kapitały własne w wysokości min. 40.000.000 PLN na dzień 31.12.2007
b)
r.
PRZETARG NIEOGRANICZONY
19
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
4. Dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, oraz potencjałem technicznym i osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia na terenie miasta Brodnicy lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych
podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia.
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego, w tym celu powinni
ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
albo reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania
ich i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie w odniesieniu do warunków
określonych w:

pkt 1 i 2 - warunki te musi spełnić każdy wykonawca,

pkt 3 i 4 - warunki te wykonawcy mogą spełnić łącznie.
Zamawiający dokona oceny spełniania wymagań stawianych Wykonawcom na podstawie przedłożonych
dokumentów, określonych w oparciu o oświadczenia stanowiące Załącznik nr 2 i 3 do SIWZ, na
zasadzie „spełnia” lub „nie spełnia” wymaganego warunku.
Zamawiający wezwie na podstawie art. 26 ust. 3 wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli
wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1
ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego
oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub złożyli wadliwe
pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta
wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na
wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane roboty budowlane wymagań
określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
7. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Zezwolenie do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej na terenie Polski w zakresie nie
mniejszym niż to wynika z przedmiotu zamówienia.
2. Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24
ust. 1 i 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych- załącznik nr 3
3. Oświadczenie Wykonawcy, że posiada możliwość realizacji zamówienia, zgodnie z wymogami
art. 22 ust. 1 ustawy, z którego winno wynikać, że Wykonawca:
1) spełnienia wymóg dot. posiadania pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi
min. 100% - według stanu na dzień 31.12.2007 r.
2) posiada kapitały własne w wysokości wymaganej przez Zamawiającego na dzień
31.12.2007 r.
3) dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, oraz potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia na terenie miasta Brodnicy
PRZETARG NIEOGRANICZONY
20
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
4) w przypadku wykorzystania przez Wykonawcę potencjału technicznego i osób innych
podmiotów
zdolnych
do
wykonania
zamówienia,
Wykonawca
dołączy
pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych
do wykonania zamówienia.
- sporządzone na załączniku nr 2
4. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do
ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.
5. W przypadku wykorzystania do wykonania zamówienia osób zdolnych do wykonania zamówienia
innych podmiotów, Wykonawca przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do
udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia.
Jeśli Wykonawca ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów
określonych w pkt. 4 składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę potwierdzający
odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości. Aktualność tego
dokumentu
określona jest analogicznie do dokumetnów o podobnej treści wystawionych przez
odpowiednie urzędy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Wykonawca musi załączyć do oferty dokumenty, o których mowa w formie oryginału lub kserokopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem.
Dodatkowo do oferty wykonawca dołączy:
Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli upoważnienie do jej złożenia nie wynika z przepisów bądź
z zapisów właściwego rejestru – KRS. Pełnomocnictwo winno być dołączone w formie oryginału lub
kopii poświadczonej przez notariusza.
W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia, listę wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz dokument ustanawiający pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
W przypadku wybrania przez Zamawiającego oferty wykonawców ubiegających się wspólnie
o zamówienie, Zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego zażąda
umowę regulującą współpracę tych wykonawców.
8. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, Z PODANIEM
PRZETARG NIEOGRANICZONY
21
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
ADRESU POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY WWW ZAMAWIAJĄCEGO, A TAKŻE
WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
1. Wykonawca może zwrócić się na piśmie bądź w formie faksu do Zamawiającego
o wyjaśnienie treści Specyfikacji. W przypadku przekazania dokumentów w formie faksu, każda
ze stron zobowiązana jest na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzić fakt ich otrzymania.
2. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jeżeli pisemne zapytanie Wykonawcy wpłynie do
niego nie później, niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, treść wyjaśnień zostanie
zamieszczona na stronie internetowej.
3. Zamawiający nie zamierza organizować zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości
dotyczących treści SIWZ.
4. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
Zamawiający lub Wykonawcy mogą
przekazać pisemnie, fax-em lub drogą elektroniczną.
W przypadku przekazania pism, o których mowa w formie fax-u lub droga elektroniczną , każda
ze stronna żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania
5. Osobami uprawnionymi do składania wyjaśnień Wykonawcom są:
- ze strony Zamawiającego Eugeniusz Skonieczka tel. (056) 498 30 75 od poniedziałku do
piątku w godz. 8.00 do 15.00.
- ze strony brokera Pani Aneta Sakowska tel. (056) 697 42 40 od poniedziałku do piątku w godz.
9.00 do 15.00.
6. Adres strony elektronicznej zamawiającego: www.pgk.com.pl
9. ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA ORAZ SIWZ-U.
1. Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmienić treść Specyfikacji. Dokonane
zmiany Zamawiający zamieści niezwłocznie na stronie internetowej. Zmiany SIWZ staną się
integralną częścią niniejszej Specyfikacji i będą dla Wykonawców wiążące.
2. W przypadku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia, jeżeli
Zamawiający uzna, że jest niezbędny czas na wprowadzenie tych zmian, przedłuży termin
składania ofert, zamieszczając tą informację na stronie internetowej.
3. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu,
Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
4. W przypadku dokonywania zmian treści ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w Biuletynie
Zamówień Publicznych, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny na
wprowadzenie zmian w ofercie, jeżeli uzna to za konieczne.
5. Jeżeli zmiana treści ogłoszenia jest istotna, w szczególności dotyczy określenia przedmiotu
zamówienia, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w
postępowaniu lub sposobu oceny ich spełniania, Zamawiający przedłuży termin składania ofert
o czas niezbędny na wprowadzenie tych zmian.
6. Zamawiający niezwłocznie po zamieszczeniu zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie
Zamówień Publicznych zamieści informację o tej zmianie w swojej siedzibie oraz na stronie
internetowej.
PRZETARG NIEOGRANICZONY
22
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.
Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wnoszenia wadium.
10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.
Okres związania Wykonawców złożoną ofertą wynosi 30 dni licząc od daty upływu terminu składania
ofert. Ewentualne wniesienie protestu zawiesza bieg tego terminu.
11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.
1. Oferta musi być przygotowana na formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia i zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
2. Oferta musi być przygotowana zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.
3. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
4. W przypadku, gdyby Wykonawca dołączył do oferty kopię jakiegoś dokumentu, kopia ta winna być
potwierdzona
za
zgodność
z
oryginałem
(na
każdej
stronie
kopii
dokumentu)
przez
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy lub notariusza.
5. Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, ma obowiązek przedstawić oryginały złożonych przez
siebie dokumentów, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, gdy przedstawiona
kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości,
a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.
6. Wykonawca winien złożyć tylko jedną ofertę zawierającą jednoznacznie opisaną propozycję.
Złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne (oferty wariantowej) spowoduje odrzucenie
wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
7. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, napisana czytelnie, nieścieralnym pismem
drukowanym (ręcznie, na maszynie do pisania lub w postaci wydruku komputerowego).
8. W przypadku załączenia dokumentów w językach obcych, niezbędne jest przedstawienie
tłumaczenia dokumentów, przez tłumacza przysięgłego.
9. Wykonawca może wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W takim przypadku Wykonawca
winien wyodrębnić te informacje w formie osobnego pakietu. Pakiet ten ma być wyraźnie
oznaczony „TAJEMNICE
PRZEDSIĘBIORSTWA – NIE
UDOSTĘPNIAĆ
INNYM
UCZESTNIKOM
POSTĘPOWANIA”. Pozostała część oferty wstępnej będzie dopuszczona do wglądu dla wszystkich
zainteresowanych.
10. Pełnomocnictwo do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono
z przepisów lub innych dokumentów załączonych do oferty (np. odpisu z rejestru sądowego).
11. Oferta musi być podpisana przez osoby wskazane w dokumencie upoważniającym do
występowania w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo.
PRZETARG NIEOGRANICZONY
23
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
12. Zaleca się, aby oferta zawierała spis treści wraz z wykazem załączników. Wszystkie strony oferty –
w tym wszystkie załączniki – winny być ponumerowane.
13. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany bądź poprawki winny być parafowane
przez upoważnione osoby ze strony Wykonawcy.
14. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej kopercie. Koperta powinna być zaadresowana do
Zamawiającego i oznaczona w następujący sposób:
„OFERTA
na ubezpieczenie majątku, odpowiedzialności cywilnej, odpowiedzialności cywilnej
posiadaczy i użytkowników pojazdów mechanicznych, następstw nieszczęśliwych
wypadków kierowcy i pasażerów, auto-casco Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp.
z o.o. z siedzibą w Brodnicy”
nie otwierać przed 30 grudnia 2008, godz. 12-ta”
”
15. Koperta musi posiadać nazwę i adres Wykonawcy.
16. Koperta winna być szczelnie zamknięta w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z treścią oferty.
17. W celu dokonania zmiany lub wycofania oferty – przed upływem terminu do składania ofert –
Wykonawca złoży Zamawiającemu kolejne koperty oznaczone jak w punkcie 14 i 15 z dodaniem
słowa „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
18. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić jakichkolwiek zmian w jej treści, po upływie
terminu do składania ofert.
19. Ważność i odrzucanie ofert.
Oferta zostanie odrzucona w sytuacji, gdy wystąpią okoliczności określone w art. 89 Ustawy –
Prawo zamówień publicznych.
W razie wystąpienia przesłanek ustawowych określonych w art. 24 Ustawy – Prawo zamówień
publicznych
lub
określonych
w
niniejszej
specyfikacji,
Zamawiający
wykluczy
Wykonawcę
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
12. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.
1.
Miejsce i termin składania ofert.
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego :
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o., ul. Gajdy 13, 87- 300 Brodnica, pok. Nr 10,
w godz. 730 – 1530.
2. Termin składania ofert upływa dnia 30 grudnia 2008 roku, o godz. o godz.1200.
3. Oferty złożone po terminie wskazanym w pkt. 2, zostaną zwrócone Wykonawcom bez
otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
PRZETARG NIEOGRANICZONY
24
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
2.
MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT.
1. Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy przybędą w dniu 30 grudnia
2008 roku, o godz. 1215 do siedziby Zamawiającego, przy ul. Gajdy 13, 87-300 w Brodnicy, w
sali nr 9.
2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, którą zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy,
którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania
zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach. Informacje te odnotowywane są
w protokole postępowania.
13. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.
1. Wykonawca podaje w ofercie ostatecznej jedną cenę.
2. Cena musi zostać podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku od
wartości brutto przedmiotu ubezpieczenia.
3. Cenę oferty należy określić z należytą starannością, na podstawie przedmiotu zamówienia
z uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych z realizacją zadania wynikających z zakresu
usługi, niezbędnych do wykonania zadania i doliczyć do powstałej kwoty inne składniki
wpływające na ostateczną cenę.
4. Ponadto należy dokonać podziału ceny na ryzyka zgodnie z formularzem oferty (załącznik nr 1
do SIWZ).
14. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ
SPOSOBU OBLICZENIA OCENY OFERT.
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty ostatecznej Zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami i ich wagami:
a) cena oferty
85 %
b) klauzule fakultatywne
15 %
Ad a). W kryterium cena zostanie zastosowany wzór:
Ocena punktowa = (najniższa cena / cena oferty badanej) x 100 pkt. x 85 %
Ad b).W kryterium „Klauzule fakultatywne” przyjmując wagę 15% zagwarantowanie dodatkowych
klauzul od wymaganych, punktowane będzie w następujący sposób:
Fakultatywne
=
suma punktów
PRZETARG NIEOGRANICZONY
x
15%
25
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Klauzule
za klauzule fakultatywne
Ocena punktowa = (suma ocen za podkategorie A) x 15 %.
Tab.1. Punktacja za uwzględnienie klauzul fakultatywnych:
Lp.
A
B
Klauzula fakultatywna
Uznanie deklarowanych przez Ubezpieczającego wartości pojazdów i
przyjęcie ich jako obowiązujących sum ubezpieczenia, w przypadku
szkody całkowitej wysokość odszkodowania wypłacana do wysokości
deklarowanych sum ubezpieczenia pojazdów (niezmienność sumy
ubezpieczenia).
Wypłata odszkodowania do wartości rynkowej pojazdu w dniu szkody
Ustalenie dodatkowej sumy gwarancyjnej w ubezpieczeniu
odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego w
wysokości 1 mln zł na jedno i wszystkie zdarzenia – pokrycie dla
nadwyżek szkód ponad ubezpieczenie obowiązkowe.
Brak
40
0
30
0
Objęcie ochroną w ramach ubezpieczenia autocasco szkód
spowodowanych pod wpływem alkoholu lub innych środków
odurzających
C
Ilość
pkt.
30
Brak włączenia
0
Brak
0
15. OCZYWISTE OMYŁKI.
Zamawiający poprawia w ofercie:
1. oczywiste omyłki pisarskie,
2. oczywiste omyłki rachunkowe, które w szczególności poprawia w następujący sposób:
1) w przypadku mnożenia sumy ubezpieczenia i liczby jednostek miar, przy czym za jednostkę miary
Zamawiający rozumie stawkę/ składkę ubezpieczeniową, wyrażoną procentowo, kwotowo bądź w
promilach:
a) jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi sumy ubezpieczenia oraz liczby jednostek
miar, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz sumę
ubezpieczenia,
b) jeżeli sumę ubezpieczenia podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo
podano liczbę jednostek miar i ten zapis sumy ubezpieczenia, który odpowiada
dokonanemu obliczeniu ceny;
2) w przypadku sumowania cen za poszczególne części zamówienia:
a) jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen za części zamówienia, przyjmuje się, że
prawidłowo podano ceny za części zamówienia,
b) jeżeli cenę za część zamówienia podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że
prawidłowo podano ten zapis, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny,
PRZETARG NIEOGRANICZONY
26
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
c) jeżeli ani cena za część zamówienia podana liczbą, ani podana słownie nie odpowiadają
obliczonej cenie, przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za część zamówienia
wyrażone słownie;
3) w przypadku oferty z ceną określoną za cały przedmiot zamówienia albo jego część:
a)
przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę bez względu na sposób jej
obliczenia,
b)
jeżeli cena podana liczbą nie odpowiada cenie podanej słownie, przyjmuje
się za prawidłową cenę podaną słownie,
c)
jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen, przyjmuje się, że
prawidłowo podano poszczególne ceny.
4) Zamawiający poprawiając omyłki rachunkowe zgodnie z ust. 1 uwzględnia konsekwencje
rachunkowe dokonanych poprawek.
3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.
16. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNE ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO.
1.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta ostateczna otrzyma największą
ilość punktów.
2.
Jeżeli nie można będzie dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że
zostaną złożone oferty przedstawiające taki sam bilans ceny i innych kryteriów, Zamawiający
wybierze spośród złożonych ofert, ofertę z najniższą ceną.
3.
Zamawiający niezwłocznie poinformuje o wyborze najkorzystniejszej oferty Wykonawców,
którzy złożyli oferty o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę
i adres wykonawcy,
którego ofertę wybrano, i uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy
wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert
zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.
b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając
uzasadnienie faktyczne i prawne.
W powiadomieniu przesłanym do Wykonawcy, którego ofertę wybrano, Zamawiający poda
miejsce i termin zawarcia umowy.
4.
Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 7
dni od dnia zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu
związania ofertą. Jeżeli zostanie złożona tylko jedna oferta, Zamawiający zastrzega możliwość
zawarcia umowy przed upływem 7 dniowego terminu, o którym mowa.
5.
Jeżeli wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie się uchylał od zawarcia umowy,
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez dokonywania ich
PRZETARG NIEOGRANICZONY
27
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
ponownej oceny, chyba że wystąpią przesłanki, o których mowa w art.93 ust.1 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
6.
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o
których mowa w ust. 3 lit. a, również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie
dostępnym w swojej siedzibie.
17. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.
Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
18. PRZEWIDYWANA ZMIANA UMOWY.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, która polegać może na:
1. zmianie ilości nabywanych przez Zamawiającego środków trwałych, modernizację i ulepszenie
środków trwałych, wdrażanie nowych inwestycji- w tym poza wysokości rozliczane zgodnie z
klauzulą automatycznego pokrycia;
2. zmianie wysokości sumy ubezpieczenia (w tym spadek wartości rynkowych pojazdów)/ sumy
gwarancyjnej
3. likwidacji środków trwałych, czy też inwestycji,
4. zmianie zakresu wykonywanej działalności, w szczególności rodzaju miejsca działalności
5. korzystne dla Zamawiającego zmiany zakresu ubezpieczenia wynikające ze zmian OWU
Wykonawcy za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy;
6. zmiana zakresu ubezpieczenia wynikająca ze zmian przepisów prawnych.
19. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO
TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, WZÓR
UMOWY.
1. Integralną część Umowy stanowi SIWZ i oferta ostateczna Ubezpieczyciela.
2. Wzór umowy generalnej.
20. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY
W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.
Wykonawcom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku
w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej
uregulowane w art. 179 i następne Pzp;
21. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT
CZĘŚCIOWYCH
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
22. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE
WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
23. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE
PRZETARG NIEOGRANICZONY
28
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy
Prawo Zamówień Publicznych.
24. INFORMACJA
ZAMÓWIENIA
DOTYCZĄCA
UDZIAŁU
PODWYKONAWCÓW
W PRZEDMIOCIE
W przypadku, gdy Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia przez
podwykonawców, Zamawiający wymaga
wskazania przez Wykonawcę tej części, której wykonanie
powierzy podwykonawcom.
Załączniki:
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
1
2
3
4
5
6
7
– formularz ofertowy
– oświadczenie wykonawcy na podstawie art.22 pzp
- oświadczenie wykonawcy na podstawie art. 24 pzp
– informacja o przebiegu szkodowy
– informacje dodatkowe
– wykaz pojazdów
–wzór umowy generalnej
PRZETARG NIEOGRANICZONY
29
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
ZAŁĄCZNIK NR 1
OFERTA
(pieczęć wykonawcy)
PRZYSTĘPUJĄC DO WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE
PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA UBEZPIECZENIA majątku,
odpowiedzialności cywilnej, odpowiedzialności cywilnej posiadaczy i użytkowników
pojazdów mechanicznych, następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów,
auto-casco Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Brodnicy
OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia:
- za cenę brutto za okres 12 miesięcy brutto :............................................zł (słownie złotych:
…………………………………………........................................................................................................),
- za cenę brutto za cały 36 miesięczny okres ubezpieczenia: :............................................zł (słownie
złotych:
…………………………………………........................................................................................................).
Według następującego podziału na pozycje:
Przedmiot
ubezpieczenia
Suma
Franszyza
Stawka
ubezpieczenia
(rodzaj i
(%)
/ Limit (w PLN)
wysokość)
I Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów
Środki trwałe
2.867.647,00
Zgodnie z siwz
Środki niskocenne
20.000,00
Zgodnie z siwz
Środki obrotowe
130.000,00
Zgodnie z siwz
Mienie pracownicze
48.000,00
Zgodnie z siwz
Wartości pieniężne
11.000,00
Zgodnie z siwz
Dewastacja wiat
10.000,00
Zgodnie z siwz
komunikacyjnych i
tablic informacyjnych
II Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku
Środki trwałe i mienie 10.000,00
Zgodnie z siwz
niskocenne
Wartości pieniężne,
Zgodnie z siwz
papiery wartościowe:
- kradzież z
11.000,00
włamaniem
- rabunek w lokalu
11.000,00
Zgodnie z siwz
- rabunek w
10.000,00
Zgodnie z siwz
transporcie
III Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od szkód materialnych
Sprzęt elektroniczny
89.653,57
Zgodnie z siwz
PRZETARG NIEOGRANICZONY
Składka za
12 m-cy (w
PLN)
30
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
stacjonarny
Sprzęt elektroniczny
9.686,03
Zgodnie z siwz
przenośny
V Postanowienia wspólne
Klauzule dodatkowe
Zgodnie z SIWZ
Zgodnie z siwz
VI Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zgodnie z SIWZ
OC
Zgodnie z SIWZ
Zgodnie z siwz
UBEZPIECZENIE OC komunikacyjne
Rodzaj
ilość pojazdów (szt.)
ciągniki rolnicze
4
Przyczepy
6
Ciężarowe
10
Specjalne
4
Pojazdy wolnobieżne
12
Pojazdy osobowe
1
Autobusy
11
Razem do OC 48 szt
stawka/1 pojazd składka za 12 m(PLN)
cy (PLN)
Razem składka OC za 12 m-cy
pojazdów
UBEZPIECZENIE NNW
rodzaj pojazdu
ilość pojazdów
składka za 1 pojazd
składka za 12
(szt.)
NNW (PLN)
m-cy (PLN)
Ciężarowe
10
Specjalne
4
Autobusy
11
Wolnobieżne
10
Pojazdy osobowe
1
Ciągniki
4
Razem składka OC za 12
Razem do NNW 40 pojazdy
m-cy
UBEZPIECZENIE AC bez ryzyka kradzieży
rodzaj pojazdu
ilość pojazdów
(szt.)
ciągniki rolnicze
4
Ciężarowe
9
Stawka %
PRZETARG NIEOGRANICZONY
składka za 12 m-cy
(PLN)
31
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Przyczepy
6
Specjalne
4
Pojazdy wolnobieżne
10
Autobusy
11
Razem do AC bez ryzyka kradzieży 44 pojazdów
UBEZPIECZENIE AC z ryzykiem kradzieży
ilość pojazdów
rodzaj pojazdu
(szt.)
Ciężarowe
1
Pojazdy osobowe
1
Stawka %
składka za 12 m-cy
(PLN)
Razem do AC z ryzykiem kradzieży 2 pojazdy
UBEZPIECZENIE ASS
rodzaj
ilość pojazdów
pojazdu
(szt.)
ciężarowe
2
specjalne
1
stawka za 1 pojazd Assistence
składka za 12 m-cy
(PLN)
(PLN)
Razem do ASS 3 szt pojazdów
Wykaz pojazdów
PRZETARG NIEOGRANICZONY
32
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Lp.
Zakres ubezpieczenia
marka/typ
Nr rejestracyjny
Wartość
rynkowa
Przebieg
składka OC
1
OC/NW/AC
Autosan H9-35
CBR M587
50 000,00
składka AC
bez ryzyka
kradzieży
składka AC z
ryzykiem
kradzieży
skladka NNW
160739
nie
2
OC/NW/AC
Autosan H9-35
CBR M870
4 200,00
155965
nie
3
OC/NW/AC
Autosan H9-35
CBR K084
90 000,00
101364
nie
4
OC/NW/AC
Autosan H9-35
CBR L824
100 000,00
288284
nie
5
OC/NW/AC
Autosan H9-35
CBR N558
35 000,00
203761
nie
6
OC/NW/AC
Autosan H9-35
CBR N550
12 000,00
129712
nie
7
8
9
OC/NW/AC
OC/NW/AC
OC/NW/AC
Autosan
A1010M.08
TUI 4934
Autosan
A1010M.12
CBR X572
Solbus B-9,5
CBR 19CK
45 000,00
298923
nie
135 000,00
155258
nie
200 000,00
129540
nie
10
OC/NW/AC
Autosan H9-21
CBR Y125
12 000,00
126628
nie
PRZETARG NIEOGRANICZONY
33
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
11
12
OC/NW/AC
OC/NW/AC
Jelcz SM
200/16
TYN 3077
Man 14.224
CBR 46AF
30 000,00
83976
nie
80 000,00
109227
nie
13
14
15
16
17
18
OC/NW/AC
OC/NW/AC/ASS
OC/NW/AC/ASS
OC/NW/AC/ASS
OC/NW/AC
OC/NW/AC
Man 18.224 L KO
CBR T794
Volkswagen
Transport
CBR W149
Volkswagen
Transport
CBR 02ET
Multicar
M2548
CBR 18PT
Man 12.192
M07
CBR R884
Zetor 8441
CBR 50FT
150 000,00
72484
nie
10 000,00
206404
nie
12 000,00
242057
nie
2 000,00
6010
nie
30 000,00
86222
nie
75 000,00
2469 mtg
nie
19
OC/NW/AC
Ursus 1222
TUL 5102
10 000,00
1411 mtg
nie
20
OC/NW/AC
Escort C-335
CBR V989
6 500,00
7920 mtg
nie
21
22
OC/AC
OC/AC
POM-Śrem
TO-35
CBR 04PC
Biafamar T169/2
CBR E838
2 500,00
15 000,00
nie
nie
nie
nie
-
PRZETARG NIEOGRANICZONY
34
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
23
OC/AC
POM PJ90
CBR J185
2 000,00
nie
24
OC/NW/AC
KIA Pregio
CBR W153
5 000,00
nie
67408
nie
25
26
27
28
29
30
Przyczepa
T672
CBR 71GH
OC/NW/AC/ASS + kradzież
Skoda Octavia
Ambiente
CBR 80AC
OC/NW/AC/ASS
Opel F7ABA5
VIVARO
FURGON
CBR 76GM
OC/AC
Przyczepa CI
SPOTR
CBR 15JS
OC/NW/AC
Renault
Mascott
52AFA641L
CBR39LS
DAF FA
LF55.220
CBR 90MA
Scania P94
DB4X2LA220
CBR 09RL
OC/AC
OC/NW/AC
OC/NW/AC
OC-20.02.2008 do
31
19.02.2009
AC/NW -20.02.2008 do
31.01.2009
OC/NW/AC
OC-28.08.2008do 27.08.2009
32
AC/NW -od28.08.2008do
31.01.2009
AC/OC/NW OC19.08.2008do 18.08.2009
33
NW -28.08.2008do
31.01.2009
14 000,00
nie
25 000,00
nie
114500
nie
50 000,00
100918
nie
2 000,00
nie
50 000,00
nie
287180
nie
295 000,00
18066
nie
130 000,00
104814
nie
Scania P94
D84X2NB
CBR 45TV
95 000,00
235854
nie
Autosan
A10.10M.08
CBR 09TT
70 000,00
398452
nie
PRZETARG NIEOGRANICZONY
35
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
OC/NW/AC
OC-10.11.2008do 09.11.2009
34
AC/NW -od10.11.2008do
31.01.2009
OC/AC
OC od 19.12.2008 do
35
18.12.2009
AC od
19.12.2008 do 31.01.2009
OC/NW/AC/ASS + kradzież
OC-19.12.2008do 18.12.2009
36
AC/NW -od 19.12.2008do
31.01.2009
NEW
HOLLAND
TD70D
CBR 57SW
Pronar T655
CBR 79NN
81 000,00
25 mtg
nie
8 500,00
nie
Fiat Panda
VAN
CBR 16LG
17 000,00
nie
378000
nie
Pojazdy wolnobieżne
Lp.
Zakres ubezpieczenia
marka/typ
Wartość
rynkowa
Ilość miejsc
składka OC
1
OC/NW/AC
Melex
składka AC bez
ryzyka kradzieży
skladka NNW
2 000,00
2
2
OC/NW/AC
Melex - 2
3 500,00
2
3
4
5
6
OC/NW/AC
OC/NW/AC
OC/NW/AC
OC
Mikrociągnik
Gudbrood
4 000,00
Mikrociągnik
STIGA
5 000,00
Ładowarka
KRAMER
25 000,00
Przyczepa do
przewozu osób
1
1
1
0
PRZETARG NIEOGRANICZONY
nie
nie
36
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
7
OC /NW od 27.01.2008do 26.01.2009
Ładowarka
teleskopowa
60 000,00
1
8
9
OC
OC/NW/AC
OC-od 25.09.2008do 24.09.2009
AC/NW-od25.09.2008do 31.01.2009
Brodson Nordic
zamiatarka
elewatorowa
Zamiatarka RAVO
330CD
0
nie
nie
140 000,00
1
10
OC/NW/AC
OC-od 02.10.2008do 01.10.2009
AC/NW-od 02.10.2008do 31.01.2009
Melex 967 nr
seryjny 602915
30 000,00
1
11
OC/NW/AC
Mikrociągnik
Murray model
425615X50B
9 800,00
2
12
OC/AC/NW
OC-od 01.12.2008do 30.11.2009
AC/NW -od 01.12.2008do 31.01.2009
Piaskarko –
Solarka
„STRATOS” STB
11427
38 000,00
1
PRZETARG NIEOGRANICZONY
37
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
PRZETARG NIEOGRANICZONY
38
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Klauzule fakultatywne:
Lp.
Ilość
pkt.
Klauzule fakultatywne
Uznanie deklarowanych przez Ubezpieczającego wartości pojazdów i
przyjęcie ich jako obowiązujących sum ubezpieczenia, w przypadku
A szkody całkowitej wysokość odszkodowania wypłacana do wysokości
deklarowanych sum ubezpieczenia pojazdów (niezmienność sumy
ubezpieczenia).
Wypłata odszkodowania do wartości rynkowej pojazdu w dniu szkody
Ustalenie dodatkowej sumy gwarancyjnej w ubezpieczeniu
odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego w
B wysokości 1 mln zł na jedno i wszystkie zdarzenia – pokrycie dla
nadwyżek szkód ponad ubezpieczenie obowiązkowe.
Brak
Objęcie ochroną w ramach ubezpieczenia autocasco szkód
C spowodowanych pod wpływem alkoholu lub innych środków
odurzających
Brak włączenia
*wybrany zakres zaznaczyć
1.
OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i
uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.
7.
UWAŻAMY się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, czyli przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
8.
OFERTĘ niniejszą składamy na ............... kolejno ponumerowanych stronach.
9.
ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:
1) .............................................................................,
2) ..............................................................................
3) .............................................................................,
4) .............................................................................,
.................................. dn. ............................
...........................................................................
(podpis
upełnomocnionego
przedstawiciela
wykonawcy)
PRZETARG NIEOGRANICZONY
39
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
ZAŁĄCZNIK NR 2
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
na podstawie art. 44 w związku z art. 22 ustawy Prawa zamówień publicznych
Ja
________________________________________________________________________
reprezentując firmę -------------------------------------------------------------------------------------jako (stanowisko) ----------------------------------------------------------------------------------------upoważniony przez -------------------------------------------------------------------------------------SKŁADAJĄC OFERTĘ W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU
NIEOGRANICZONEGO
NA
UBEZPIECZENIA
NA
UBEZPIECZENIA
MAJĄTKU,
ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY I
UŻYTKOWNIKÓW POJAZDÓW MECHANICZNYCH, NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH
WYPADKÓW KIEROWCY , AUTO-CASCO PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ
SP. Z O.O. W BRODNICY OŚWIADCZAMY, ŻE:
1. Jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
2. Posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania określonych w dokumentacji przetargowej prac
lub czynności.
3. Dysponujemy niezbędną wiedzą i doświadczeniem, oraz potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia na terenie miasta Brodnicy
lub przedstawiamy/ nie
przedstawiamy* pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do
wykonania zamówienia.
3. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj.
1)
Firma znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia i posiada pokrycie marginesu wypłacalności środkami własnymi na poziomie
powyżej 100%.
2)
Wskaźnik pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi wg stanu
na dzień 31.12.2007r. wynosił ________ %.
3)
Firma posiada kapitały własne w wysokości _________________ zł na
dzień 31.12.2007.
PRZETARG NIEOGRANICZONY
40
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
-----------------------------miejscowość, data
-------------------------------------
/ podpis i pieczątka upoważnionego
przedstawiciela/
*niepotrzebne skreślić
PRZETARG NIEOGRANICZONY
41
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Załącznik nr 3
Oświadczenie wykonawcy na podstawie art. 24 pzp
(pieczęć wykonawcy)
SKŁADAJĄC
OFERTĘ
OŚWIADCZENIE NA PODSTAWIE ART. 24 pzp
W
NIEOGRANICZONEGO
POSTĘPOWANIU
NA
PROWADZONYM
UBEZPIECZENIA
NA
W
TRYBIE
PRZETARGU
UBEZPIECZENIA
MAJĄTKU,
ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY I
UŻYTKOWNIKÓW
POJAZDÓW
MECHANICZNYCH,
NASTĘPSTW
NIESZCZĘŚLIWYCH
WYPADKÓW KIEROWCY , AUTO-CASCO PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ
SP. Z O.O. W BRODNICY.
OŚWIADCZAMY, ŻE:
Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy, tj.:
1) Oświadczam, że nie wyrządziliśmy szkody/ wyrządziliśmy szkodę* nie wykonując
zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta została stwierdzona prawomocnym
orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania.
.........................dn. ...................
.....………..............................................................
(podpis
upełnomocnionego
wykonawcy)
2)
przedstawiciela
Oświadczam, że otwarto/nie otwarto* w stosunku do nas likwidacji lub ogłoszono/
nie ogłoszono* upadłości (z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli
układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego.
............................. dn. ...................
………….............................................................
(podpis
upełnomocnionego
wykonawcy)
PRZETARG NIEOGRANICZONY
przedstawiciela
42
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
3)
Oświadczam, że zalegamy/nie zalegamy* z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, uzyskaliśmy/nie uzyskaliśmy* przewidzianego
prawem zwolnienia, odroczenia, rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymano/
nie wstrzymano* w całości wykonania decyzji właściwego organu.
............................. dn. ...................
………..................................................................
(podpis upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy)
4) Oświadczam, że urzędującego członka organu zarządzającego skazano/ nie skazano*
prawomocnie za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę
zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub
inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za
przestępstwa skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku
mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego
............................. dn. ...................
………….............................................................
(podpis
upełnomocnionego
wykonawcy)
przedstawiciela
5) Oświadczam, że sąd orzekł/nie orzekł* wobec podmiotu zbiorowego zakaz ubiegania się
o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny
zabronione pod groźbą kary,
............................. dn. ...................
………….............................................................
(podpis
upełnomocnionego
wykonawcy)
PRZETARG NIEOGRANICZONY
przedstawiciela
43
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
6) Oświadczam, że spełniamy/nie spełniamy* warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1-3
............................. dn. ...................
………….............................................................
(podpis
upełnomocnionego
wykonawcy)
przedstawiciela
7) Oświadczam, że złożyliśmy prawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego
postępowania
............................. dn. ...................
………
.......................................................................
(podpis
upełnomocnionego
wykonawcy)
przedstawiciela
*niepotrzebne skreślić
PRZETARG NIEOGRANICZONY
44
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Załącznik nr 7
WZÓR
UMOWA UBEZPIECZENIA GENERALNEGO
zawarta w dniu ……………… w …………….…………. ,
pomiędzy Przedsyiebistwem Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Brodnicy przy
ul. Gajdy 13 wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy xxxxx
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS xxxxx
reprezentowanego przez
1) xxxx
2) xxx
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym
oraz przy udziale brokera ubezpieczeniowego NORD PARTNER sp.z o.o. z siedzibą w Toruniu,
przy ul. Fałata 94 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod
nr KRS 00000718665 przez Sąd Rejonowy w Toruniu, NIP: 956-19-33-030, wysokość
kapitału zakładowego 507 000,00 PLN
z jednej strony
a
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
reprezentowanym przez:
1) ............................................................................,
2) …………………………………………………
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą.
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Działając na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych (t.jedn. z 2007 r. Dz. U. Nr 223, poz.1655 z późn. zm.), w oparciu
o postępowanie przetargowe nr ……… Zamawiający udziela Wykonawcy zamówienia na
usługi ubezpieczeniowe w zakresie ubezpieczeń ……………………...
PRZETARG NIEOGRANICZONY
45
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
§2
PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA
1. Przedmiotem ubezpieczenia jest ubezpieczenia majątku, odpowiedzialności cywilnej,
odpowiedzialności cywilnej posiadaczy i użytkowników pojazdów mechanicznych,
następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów, auto-casco
2. Szczegółowy zakres ochrony ubezpieczeniowej reguluje pkt 4 Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, stanowiącej integralną część niniejszej Umowy.
§3
OKRES UBEZPIECZENIA
Umowa ubezpieczenia generalnego zostaje zawarta na okres od dnia 1 lutego 2009 do 31
stycznia 2012, umowy ubezpieczenia których zawarcie nastąpi w trakcie okresu realizacji
niniejszej Umowy objęte będą ochroną ubezpieczeniową do czasu ich ukończenia na
warunkach niniejszej Umowy.
§4
ZASADY UBEZPIECZENIA
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferta Wykonawcy stanową
integralną część niniejszej Umowy.
W wykonaniu niniejszej Umowy zawierane będą umowy ubezpieczenia w oznaczonym w
tych umowach okresie w oparciu o postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia. Polisy ubezpieczenia będą wystawiane na podstawie aktualnych danych
/sum ubezpieczenia mienia przekazywanych przez Zamawiającego w każdym z trzech
okresów ubezpieczenia.
2. Wykonawca wystawi polisy ubezpieczenia określające zakres i koszt ubezpieczenia.
§5
NIEZMIENNOŚĆ UMOWY
1. W okresie obowiązywania Umowy warunki ubezpieczenia, w tym określone Ogólne
Warunki Ubezpieczenia, nie mogą zostać zmienione w stosunku do treści oferty.
2. Zmiana umowy
może nastąpić tylko w okolicznościach przewidzianych w treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w pkt. 18.
3. Wszelkie zmiany umowy wymagają sporządzenia pisemnego aneksu pod rygorem
nieważności.
4. W przypadku sprzeczności pomiędzy treścią niniejszej Umowy ubezpieczenia
generalnego, a treścią umów indywidualnych lub ogólnych warunków ubezpieczenia,
decyduje treść Umowy.
PRZETARG NIEOGRANICZONY
46
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
5. W przypadku sprzeczności Ogólnych Warunków Ubezpieczenia z treścią Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia, decyduje treść Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia oraz oferta Wykonawcy.
§6
SKŁADKI
1. Łączna wysokość składki za cały okres trwania umowy jest zgodna ze złożoną ofertą
Wykonawcy z dnia ……………………………… .
2. Płatność składki dokonana zostanie na konto Wykonawcy w wysokości i terminach
określonych w polisach.
3. Cena za zamówienie winna być rozliczana w trakcie i po zakończeniu trwania umowy
w oparciu o dane aktualne na dzień zawarcia umowy.
§7
ROZWIĄZANIE UMOWY
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o tych okolicznościach.
2. W dacie rozwiązania Umowy, rozwiązaniu ulegają umowy indywidualne zawarte
w wykonaniu niniejszej Umowy.
3. W przypadku rozwiązania Umowy, Wykonawcy należy się składka za okres, w którym
udzielał on ochrony ubezpieczeniowej.
4. Strony dopuszczają wypowiedzenie niniejszej umowy, która w takim przypadku
rozwiązuje się z dniem kończącym polisowy okres ubezpieczenia, o ile strona
składająca oświadczenie woli o wypowiedzeniu niniejszej umowy doręczy je drugiej
stronie na co najmniej 3 miesiące przed końcem polisowego okresu ubezpieczenia.
§8
ROZSTRZYGANIE SPORÓW
Ewentualne spory mogące wyniknąć z Umowy będą rozpatrywane przez sądy właściwe
ze względu na siedzibę Zamawiającego, zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r.
o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1151 z późn. zm.)
PRZETARG NIEOGRANICZONY
47
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
§9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania.
2. Zawiadomienia/oświadczenia, jakie w związku z Umową składane są przez strony tej
Umowy, powinny być dokonywane na piśmie i doręczane za pokwitowaniem lub
przesyłane listem poleconym.
3. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie
przepisy prawa, w szczególności ustawa kodeks cywilny, ustawa o działalności
ubezpieczeniowej oraz ustawa Prawo zamówień publicznych.
5. Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po
jednym dla Wykonawcy oraz Zamawiającego.
ZAMAWIAJĄCY
WYKONAWCA
.......................................
....................................................
PRZETARG NIEOGRANICZONY
48
Download