Faktury ++ Ogólne informacje na temat programu.

advertisement
FRAKTAL
FAKTURY++
Program do tworzenia dokumentów sprzedaży.
Aplikacja dedykowana dla agencji celnych.
FRAKTAL Faktury ++
FRAKTAL Faktury++ to nowoczesne oprogramowanie należące do
rodziny programów FRAKTAL STUDIO. Wraz z programami SAD++,
Zlecenia ++ i Rejestr ++ tworzy główny filar pakietu FRAKTAL
STUDIO. Program Faktury++ jest przeznaczony dla agencji celnych
oraz firm spedycyjnych i służy do przygotowywania dokumentów
sprzedaży za usługi celno-spedycyjne.
Faktury i noty mogą być wystawiane do konkretnych zleceń we
współpracy z modułem Zlecenia++. W takim przypadku do
wystawienia dokumentów wykorzystywane są dane wprowadzone w
trakcie obsługi zlecenia. Faktury i noty mogą być także wystawiane
odrębnie, bez powiązania ze zleceniem.
Oprogramowanie FRAKTAL Faktury ++ w połączeniu z
modułem Zlecenia++ w zdecydowany sposób skraca
czas obsługi zlecenia oraz ułatwia kontrolę rozliczeń z
klientami.
FRAKTAL STUDIO
FRAKTAL Faktury++ korzysta ze wspólnego interfejsu
wraz z innymi modułami należącymi do FRAKTAL
STUDIO. Oznacza to, że użytkownik korzystający z
kilku modułów otwiera jeden program, który zawiera
wszystkie opcje modułów. Moduły są dołączane w
miarę zakupu licencji. Użytkownik nie musi przełączać
się między aplikacjami – wszystkie funkcje są dostępne
w ramach jednego interfejsu.
Obrazki wykorzystane w prezentacji zostały wykonane
przy wykorzystaniu oprogramowania FRAKTAL
STUDIO z modułami: SAD++, Zlecenia++, Faktury++,
Rejestr++ i Procedura++.
Technologia wykonania
Program FRAKTAL Faktury++ jest aplikacją 32-bitową pracującą w
środowisku Windows pod kontrolą systemu operacyjnego Windows
Vista/XP/2000/NT/Millennium/98/95.
Program przechowuje wszelkie dane w bazie danych Microsoft
SQL Server 2000 lub w wersji Desktop Engine tego serwera. Dla
systemu operacyjnego Windows Vista program przechowuje dane
w bazie danych Microsoft SQL Server 2005 lub w jego darmowej
wersji Express Edition.
Program zabezpieczony jest kluczem sprzętowym.
Zadania programu Faktury ++
•
•
•
•
•
•
wystawianie dokumentów sprzedaży - faktury polskie i
zagraniczne, noty wykładowe, faktury i noty korygujące,
faktury proforma
możliwość zdefiniowania wielu serii dokumentów
automatyczne tworzenie dokumentów sprzedaży do
zlecenia spedycyjnego
drukowanie dokumentów według wzorców
możliwość drukowania logo na dokumentach oraz
tekstów własnych w ustalonych polach
eksport danych do programu Symfonia FK z
automatyczną dekretacją na określone konta
Menu programu
Górne
Boczne
Menu boczne wspólne
KARTOTEKI
• Kontrahenci
• Kursy walut
• Taryfa celna
ADMINISTRACJA
• Użytkownicy
• Parametry
• Wzorce SADów
• Numerator SADów
• Ustawienia wydruku SAD
• Import danych
Menu boczne modułu Faktury++
Faktury
• Dokumenty
• Serie dokumentów
• Stawki VAT
• Kategorie FK
• Wzorce wydruków
Menu górne – elementy stałe
Menu górne w programie rozwija się po kliknięciu na dany element.
Menu górne – elementy kontekstowe
Elementy kontekstowe menu górnego są powiązane logicznie z
działaniami podejmowanymi przez użytkownika programu.
Wybrane opcje menu górnego w trakcie pracy użytkownika w:
Zakładce Kartoteki
Zakładce Zlecenia
Zakładce Fakturowanie
Zakładce Rejestry
Zakładce Dokumenty SAD
Zakładce Administracja
Konfiguracja programu
Przed rozpoczęciem pracy w programie należy
skonfigurować konta użytkowników, którzy będą korzystać
z programu. Nowi użytkownicy są dodawani w zakładce
Administracja/Użytkownicy.
Tylko Administrator (login SA) ma prawo dodawać nowych
użytkowników. Bardzo ważne jest bezpieczne
przechowywanie hasła użytkownika SA, które jest
niezbędne do wykonania wielu czynności (niektórych
aktualizacji, kopii bazy danych).
Tutaj podawane są dane
użytkownika, w tym login i
hasło.
Konfiguracja programu
Przed rozpoczęciem pracy w
programie należy założyć
przynajmniej jedną serię
dokumentów. Serie dodawane są
w Kartotece serii dokumentów
sprzedaży.
Nową serię zakładamy
wciskając przycisk „Dodaj”.
Konfiguracja programu
W oknie Seria dokumentów
sprzedaży definiujemy parametry
serii. Parametry definiowane są
na zakładkach:
• Parametry ogólne
• Uwagi – treść uwag jest
drukowana jest w określonych
miejscach na fakturze.
• Opcje eksportu do Symfonia FK
• Logo
Konfiguracja programu
W Numeratorze serii zleceń
definiowany jest cykl numeracji:
• ciągły
• roczny
• kwartalny
• miesięczny
oraz czas obowiązywania
numeratora i format numeru.
Format numeru podawany jest w następujący sposób:
• Dwa dowolne znaki (litery lub liczby), które określają symbol serii/
• YY – w tym miejscu program automatycznie będzie wstawiać w numerze
zlecenia dwie ostatnie cyfry roku/
• 9999 – cztery cyfry „9” definiują, że w tym miejscu będzie numer kolejny
zlecenia
Stawki VAT
Przed rozpoczęciem pracy w
programie należy wprowadzić
potrzebne stawki VAT. Informacje
te wprowadzane są w kartotece
stawek VAT.
Nową stawkę wprowadzamy po
wciśnięciu przycisku Dodaj.
Kategorie FK
Przed rozpoczęciem pracy w
programie należy wprowadzić
dane kategorii FK. Kartoteka
kategorii FK służy do określenia
sposobu dekretowania
poszczególnych pozycji faktur w
zależności od tego, czego dotyczy
płatność.
Nową stawkę wprowadzamy po
wciśnięciu przycisku Dodaj.
Menu Kartoteki Kontrahentów
Funkcje dostępne w
Kartotece Kontrahentów
●
●
●
●
●
●
●
Użycie wybranego rekordu
Wyświetlenie rekordu
Edycja rekordu
Dodanie rekordu
Usunięcie rekordu
Odświeżenie kartoteki
Porzucenie kartoteki
Wyszukiwanie rekordów
● Filtrowanie rekordów
●
Kartoteka kontrahentów
Kartoteka kontrahentów
zawiera dane o kontrahentach.
Dane kontrahenta wprowadzane
są na trzech tematycznych
zakładkach.
Dane klienta
Dane kontaktowe
Uwagi
Na zakładce Upoważnienia wyświetlane są
informacje o upoważnieniach udzielonych przez
klienta.
Kartoteka dokumentów sprzedaży
Funkcje dostępne w
Kartotece dokumentów
sprzedaży:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Użycie wybranego rekordu
Wyświetlenie dokumentu
Edycja dokumentu
Dodanie dokumentu
Usunięcie dokumentu
Odświeżenie kartoteki
Drukowanie dokumentu
Porzucenie kartoteki
Wyszukiwanie rekordów
Filtrowanie rekordów
Kartoteka dokumentów sprzedaży
Inne funkcje dostępne w
kartotece dokumentów
sprzedaży.
Drukowanie dokumentu
● Podgląd wydruku
● Wystawianie dokumentu
korygującego
● Oznaczenie jako zapłacony
● Oznaczenie jako zatwierdzony
● Wyczyszczenie statusu sprawy
● Eksport dokumentów do systemu
FK Symfonia
●
Tworzenie faktury do zlecenia
Faktury tworzone są automatycznie
na podstawie danych zlecenia
spedycyjnego (współpraca modułów
Zlecenia++ i Faktury ++).
Tworzenie faktur/not do zlecenia
rozpoczyna się w oknie Zlecenie
spedycyjne na zakładce Rozliczenia.
Dzięki wprowadzeniu danych na tej
zakładce dokumenty powstaną w
sposób automatyczny, bez
konieczności wprowadzania danych
ręcznie w zakładce Fakturowanie.
Rozliczenie zlecenia
Za pomocą przycisku „Dodaj”
dodawane są nowe pozycje
rozliczenia.
Dane nowej pozycji:
• Typ (należność, wykład,
refaktura)
• Podtyp
• Opis pozycji
• Cena, waluta, kurs waluty
• Ilość, jednostka, rabat, stawka
VAT
• Kategoria FK i inne
Rozliczenie zlecenia
Użytkownik może korzystać z
tworzonych samodzielnie
podręcznych słowników.
Słownik jest dostępny np. w polu
„Opis pozycji rozliczenia”. Każdy
tekst wprowadzony w tym polu
można zapamiętać w podręcznym
słowniku a następnie użyć go
przy tworzeniu nowych zleceń.
Słownik jest dostępny w menu
kontekstowym, po wciśnięciu
prawego klawisza myszy.
Rozliczenie zlecenia
Po wprowadzeniu wszystkich
danych potrzebnych do
wystawienia klientowi faktur i not
pozycje są zatwierdzane
przyciskiem „Zatwierdź”.
Rozliczenie zlecenia
Faktury/noty można wygenerować
z zatwierdzonych pozycji za
pomocą przycisku „Faktura”.
Program domyślnie generuje
dokumenty ze wszystkich
zatwierdzonych pozycji. Możliwe
jest też generowanie dokumentów
tylko do zaznaczonych pozycji.
Rozliczenie zlecenia
Po wciśnięciu przycisku „Faktura”
otwiera się okno faktury do
zlecenia. W oknie uzupełniane są
dane potrzebne do przygotowania
dokumentu.
W oknie można zaznaczyć opcję
„Zapisz aktualną konfigurację jako
domyślną”, co spowoduje, że
widoczna konfiguracja będzie
stosowana domyślnie do innych
dokumentów sprzedaży.
W oknie można zaznaczyć także
opcję „Drukuj faktury po
zaimportowaniu”, co spowoduje,
że po wystawieniu faktury za
pomocą przycisku „Wystaw
fakturę” program automatycznie
wyśle dokumenty do wydruku na
drukarce.
Faktury do zlecenia
Wystawione dokumenty
sprzedaży można obejrzeć
przechodząc na zakładkę
Faktury/noty.
Podgląd dokumentu
wyświetlany jest po wciśnięciu
przycisku „Pokaż”.
Faktury do zlecenia
Dokumenty generowane ze
zleceń są przechowywane w
kartotece Dokumenty w module
Faktury++.
Dostęp do kartoteki z panelu
bocznego programu - zakładka
Fakturowanie, kartoteka
Dokumenty.
Więcej informacji na temat
obsługi zleceń znajduje się w
prezentacji programu
FRAKTAL Zlecenia ++
Faktura bez powiązania ze zleceniem
Dokumenty sprzedaży mogą być
wystawiane także odrębnie, bez
powiązania ze zleceniami.
Takie dokumenty wystawiane są
bezpośrednio w kartotece
dokumentów sprzedaży za
pomocą przycisku Dodaj. Po
wciśnięciu Dodaj należy wybrać
rodzaj dokumentu.
Faktura bez powiązania ze zleceniem
W oknie danych faktury należy
wprowadzić ręcznie dane
dokumentu.
Dziękujemy za zainteresowanie
oprogramowaniem
Fraktal Studio
moduł Zlecenia ++
Niniejsza prezentacja jest przeglądem
głównych funkcji programu.
W przypadku pytań prosimy o kontakt .
Chętnie udzielimy wszelkich informacji na temat
oprogramowania.
Studio Oprogramowania FRAKTAL
ul. Konstruktorska 4
02-673 Warszawa
Tel. (22) 339 02 06
Fax. (22) 339 02 07
[email protected]
www.fraktal.com.pl
Download