Seminarium dyplomowe - Akademia Wychowania Fizycznego i

advertisement
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku
Katedra Promocji Zdrowia
Zakład Rekreacji i Turystyki kwalifikowanej
Seminarium dyplomowe
Osoby prowadzące przedmiot:
1.
Krzysztof Prusik, prof. nadzw. dr hab.,
e-mail: [email protected]
Materiały informacyjne dla studentów AWFiS kierunku Turystyka i Rekreacja
•
„ Problem badawczy to pytanie o naturę
badanego zjawiska, o istotę związków między
zdarzeniami lub istotami i cechami procesów,
cechami zjawiska, to mówiąc inaczej
uświadomienie sobie trudności z wyjaśnieniem i
porozumieniem określonego fragmentu
rzeczywistości, to mówiąc inaczej deklaracja o
naszej niewiedzy zawarta w gramatycznej
formie pytania” (Pilich, Bauman T. 2001).
ZMIENNE
Zmienna (Z. Skorny) to pewna kategoria zjawisk,
których wielkość, intensywność, częstość
występowania moŜe ulegać zmianom zaleŜnie
od róŜnych okoliczności.
Zmienna zaleŜna
Jest przedmiotem naszego badania,
której związki z innymi
zmiennymi chcemy ustalić,
określić, wyjaśnić.
Zmienna niezaleŜna
To zmienne od których zaleŜy zmienna zaleŜna.
(J. Brzeziński, 1980)
Przykład:
Jaka jest zaleŜność poziomu wykonania zadania
(zmienna zaleŜna) od poziomu aktywacji
organizmu? (zmienna niezaleŜna)
Zmienna (S. Nowak) określa jedynie, pod jakim
względem interesują nas analizowane
przedmioty i zjawiska, specyfikując ich
moŜliwe własności, stany lub zdarzenia, którym
podlegają, a ponadto jakie typy relacji będziemy
uwzględniać między przedmiotami
rozpatrywanymi pod danym względem.
•
•
Zmienna (K. Konarzewski) to zbiór stanów, w których obiekt
moŜe być. Stany te są rozłączne, a ich zbiór jest
wyczerpujący, tzn. pozwala scharakteryzować kaŜdy obiekt
naleŜący do rozpatrywanego zbioru obiektów. Sens
pojedynczego stanu zaleŜy od pozostałych. W matematyce,
skąd wywodzi się pojęcie zmiennej, poszczególne stany
nazywa się wartościami. MoŜna więc powiedzieć, Ŝe zmienna
to nazwa plus ustalony zbiór wartości.
Zdefiniować zmienną to tyle co wskazać ten zbiór. Płeć
zatem to zmienna o dwóch wartościach: /kobieta,
męŜczyzna/.
Zmienne mogą być wyraŜone :
1. ilościowo
(wskaźnik rozwodów, ilość telewizorów,
zagęszczenie klas szkolnych).
2. jakościowo
(przyczyny rozwodów, skutki nadmiernego
zagęszczenia klas szkolnych, recepcja
przekazów telewizyjnych).
Kryteria podziału zmiennych
WaŜniejsza jest jednak wiadomość jaki jest
związek między poszczególnymi cechami, jaki
jest kierunek zaleŜności między nimi, która
wpływa na inne, która podlega wpływom.
Podział zmiennych
zaleŜne
niezaleŜne .
Klasyfikacja zmiennych na dwa podstawowe typy
jest bardzo waŜna bo określa kierunek badań a
takŜe rozwiązania techniczne warsztatu
badawczego. (T. Pilch)
Przykład:
1.
2.
Poziom dochodów rodziny robotniczej
(zmienna niezaleŜna) wpływa na formy Ŝycia
kulturalnego tej rodziny (zmienna zaleŜna).
Ale Ŝycie kulturalne rodziny (zmienna
niezaleŜna) określa, wpływa na
zainteresowania, aspiracje kulturalne dzieci
(zmienna zaleŜna).
Przykład z naszego obszaru
1.
Poziom finansowania sportu (czy edukacji)
(zmienna niezaleŜna) wpływa na jakość
szkolenia sportowego (lub kształcenia
uczniów, studentów) (zmienna zaleŜna).
•
•
( M. Łobocki) Najpowszechniej dzieli się zmienne
na:
NiezaleŜne: zmiennymi niezaleŜnymi nazywa się
m.in. róŜne i ściśle określone sposoby działalności
dydaktycznej lub wychowawczej albo jednej i
drugiej. Są nimi szczególnie te oddziaływania
pedagogiczne, dzięki którym oczekuje się
określonych zmian w rozwoju umysłowym,
społecznym, moralnym lub fizycznym dzieci i
młodzieŜy.
•
Przykładami zmiennych niezaleŜnych w badaniach
pedagogicznych mogą być: rodzaje wychowania i
nauczania, czynniki psychospołeczne, warunkujące
efektywność pracy dydaktycznej lub
wychowawczej z uczniami, uwarunkowania
prawidłowego wychowania społecznego,
moralnego i religijnego w środowisku rodzinnym
lub w róŜnych placówkach opiekuńczo –
wychowawczych, czynniki dezorganizujące
poŜądany rozwój dzieci i młodzieŜy.
ZaleŜne: zmienne zaleŜne są oczekiwanymi
skutkami zmiennych niezaleŜnych, czyli
nierzadko spodziewanymi przez badacza
wynikami zastosowanych w badaniach
oddziaływań pedagogicznych lub następstwami
róŜnych psychospołecznych uwarunkowań
poŜądanego lub niepoŜądanego rozwoju osób
objętych badaniami.
•
•
Oprócz zmiennych niezaleŜnych i zaleŜnych duŜą
rolę przywiązuje się do zmiennych
pośredniczących.
Pośredniczące: pozwalają lepiej zrozumieć
zachodzące współzaleŜności między zmiennymi
zaleŜnymi i niezaleŜnymi. Są próbą dodatkowego
wyjaśnienia współzaleŜności, nie uwzględnionych
często w przyjętym planie badawczym zmiennych
niezaleŜnych i zaleŜnych.
Przykład:
W badaniu wpływu czytania co wieczór
dziecku opowiadań (stanowiącego zmienną
niezaleŜną) na wewnętrzne jego „wyciszenie”
(uznane za zmienną zaleŜną) moŜe stanowić
sama obecność przy nim osoby czytającej.
•
•
•
Zazwyczaj mówi się o dwojakiego rodzaju
zmiennych pośredniczących:
Kontekstowych: oddziaływujących niemal
równolegle z objętymi kontrolą zmiennymi
niezaleŜnymi. Np. cechy osobowości nauczycieli
biorących udział w eksperymencie.
Okazjonalnych: tj. występujących sporadycznie.
Np. nagła choroba, pogarszające się warunki
pogodowe uniemoŜliwiających np. odbycie
zaplanowanej wycieczki.
•
•
•
(Konarzewski K.) Szczególne znaczenie w
metodologii nauk społecznych ma podział
zmiennych na niezaleŜne i zaleŜne:
Zmienna zaleŜna to zmienne obserwowalne
losowe, odnoszą się do jawnego zachowania się
obiektu.
Zmienna niezaleŜna to zmienne obserwowalne
ustalone, odnoszą się do oddziaływań lub
warunków, wartości tej zmiennej ustala sam
badacz.
•
Przykład: Badacz chce się dowiedzieć, czy wielkość
nagrody ma wpływ na wykonanie zadania. Wielkość
nagrody jest zmienną niezaleŜną, poniewaŜ badacz sam
ustala jej wartość i przydziela kaŜdego badanego do
jednej z nich. Jakość wykonania zadania jest zmienną
zaleŜną: badacz nie ma wpływu na to, jak dobrze
wykona zadanie Jan czy Piotr. Jeśli jakość wykonania
zadania w trzech grupach będzie się wyraźnie róŜnić,
uznamy, Ŝe nagroda jest jedną z przyczyn. Jest to
wniosek z badania, a nie załoŜenie, z którym przystępuje
się do pracy.
Typy zmiennych
W badaniach społecznych zmienne dzieli się na
obserwowalne i nieobserwowalne oraz na
ustalone i losowe.
(Konarzewski K.)
1) Zmienne obserwowalne
losowe
Odnoszą się do jawnych zachowań i stanów obiektów.
Nazywamy je losowymi, by podkreślić, Ŝe przyjmują
kaŜdą wartość z określonego zbioru z określonym
prawdopodobieństwem.
Taka zmienną jest np. odpowiedź uczniów na jedno
zadanie testu osiągnięć szkolnych. Wiadomo, Ŝe kaŜdy
badany moŜe odpowiedzieć na dwa sposoby: poprawnie i
niepoprawnie i wiadomo jakie jest prawdopodobieństwo
kaŜdej z tych wartości (tj. jaka jest trudność zadania), ale
nie sposób przewidzieć, jakiej odpowiedzi udzieli Jan czy
Piotr.
2) Zmienne obserwowalne
ustalone
Opisują oddziaływania, jakim poddaje
badanych eksperymentator, lub jawne cechy
badanego. Nazywamy je ustalonymi, poniewaŜ
z góry wiemy, jaką wartość przyjmą w kaŜdym
przypadku.
3) Zmienne nieobserwowalne
ustalone
Odnoszą się do wewnętrznych stanów i dyspozycji
jednostek (np. frustracja, inteligencja, przystosowanie) lub
cech zbiorowości (np. odsetek wyborców zmierzających
głosować na jednego kandydata). Są one ustalone,
poniewaŜ zakładamy, Ŝe istnieje prawdziwa wartość
odpowiadająca inteligencji Jana czy społecznemu poparciu
dla kandydata.
Są jednak nieobserwowalne, poniewaŜ bezpośrednio nie
moŜna określić wartość. Którą przyjmują w danym
obiekcie – moŜna ją tylko oszacować na podstawie
wartości zmiennych obserwowalnych.
4) Zmienne nieobserwowalne
losowe
Odnoszą się źródeł rozmaitych błędów. Kiedy
szacujemy parametr na podstawie wartości
zmiennych obserwowalnych. Opieramy się na
danych pochodzących od pewnej liczby osób.
Nigdy jednak nie moŜemy mieć pewności, Ŝe te
osoby zachowują się tak samo, jak wszystkie
osoby z interesującej nas populacji
Bibliografia
Brzeziński J. (1980) Elementy metodologii
badań psychologicznych. PWN, Warszawa,
348.
Nowak S. (2011) Metodologia badań
społecznych. Wydawnictwo Naukowe PWN,
496.
Pilch T. (1995) Zasady badań pedagogicznych.
Warszawa, 109.
Download