Załącznik nr 1 do warunków konkursu

advertisement
Załącznik nr 1 do szczegółowych warunków konkursu ZP-4240-1/14
Badania molekularne
A. Szczegółowego zakresu świadczeń zdrowotnych.
Przedmiotem konkursu jest udzielenie zamówienia są świadczenia zdrowotne obejmującego badania
molekularne w zakresie:
1. Analiza mutacji RAS (sekwencjonowanie DNA protoonkogenu KRAS (ekson 2,3,4) oraz
protoonkogenu NRAS (ekson 2,3,4) z rozpoznanym rakiem jelita grubego). Badanie ekspresji EGFR
będzie dokonane u Udzielającego; - ok. 40 badań
2. Analiza mutacji EGFR (rak płuca) - badanie mutacji w eksonach 19 i 21 genu EGFR metodą
sekwencjonowania; - ok. 35 badań
3. Analiza mutacji EGFR (rak płuca) - badanie mutacji w eksonach 18,19,20, 21 genu EGFR metodą
sekwencjonowania - ok. 35 badań
realizowane na rzecz w Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej Curie Oddział w
Krakowie, ul. Garncarska 11, 31-115 Kraków.
B. Określenie sposobu organizacji udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym miejsca, dni i godzin
udzielania świadczeń zdrowotnych.
1. Świadczenie zdrowotne udzielane będzie na podstawie pisemnego zlecenia Świadczeniodawcy.
2. Materiał do badań diagnostycznych będzie dostarczany przez Świadczeniodawcę we własnym
zakresie, w warunkach zapewniających jego przydatność do badań laboratoryjnych i gwarantujących
bezpieczeństwo osób zajmujących się transportem próbek.
3. Zlecenie na badania będzie zawierało następujące dane pacjenta
a) imię i nazwisko,
b) PESEL
c) adres zamieszkania
d) rozpoznanie
e) pieczątkę jednostki zlecającej usługę
f) dane do kontaktu z lekarzem
4. Świadczeniobiorca zobowiązuje się przekazywać Świadczeniodawcy wyniki badań molekularnych
na własny koszt drogą pocztową wg. imiennej listy wykonywanych badań.
5. Czas trwania badania od momentu dostarczenia materiału do badań do momentu pisemnej
odpowiedzi nie powinien przekroczyć 30 dni. W przypadku przekroczenia tego terminu Centrum
Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej Curie Oddział w Krakowie może naliczyć, o której mowa w
§11, ust. 1 umowy.
C. Minimalna liczba osób udzielających określonych świadczeń zdrowotnych.
Nie określa się
D. Określenie rodzajów i sposobu kalkulacji należności, jaka udzielający zamówienie przekazuje
przyjmującemu zamówienie, oraz sposób i zasady rozliczeń.
Rozliczenie pomiędzy stronami umowy następować będzie w okresach miesięcznych, jako iloczyn
faktycznej ilości wykonanych badań i ceny jednostkowej podanej w ofercie. Faktura za dany miesiąc
wystawiona będzie nie później niż do 7-go dnia następnego miesiąca.
……………………………… Podpis Oferenta
Download