Document 1331182

advertisement
Kraków, dn.21.04.2015r.
WYJAŚNIENIA
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
na stronę internetową: www.zamowienia.3rblog.wp.mil.pl
Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa taśm łączących i lin
wychwytujących do urządzeń awaryjnego hamowania samolotów BAK-12
(NCAG-21439) produkcji ESCO zainstalowanych na wybranych lotniskach
Sił Zbrojnych RP”, sprawa nr 59/2015.
Zamawiający – Jednostka Wojskowa 4228 ul. Montelupich 3, 30-901 Kraków
informuje, że wpłynęły od Wykonawcy pytania, dotyczące specyfikacji istotnych warunków
zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.
„Dostawa taśm łączących i lin wychwytujących do urządzeń awaryjnego hamowania
samolotów BAK-12 (NCAG-21439) produkcji ESCO zainstalowanych na wybranych
lotniskach Sił Zbrojnych RP”, sprawa nr 59/2015.
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity: DZ. U 2013, poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, Zamawiający
przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami.
Pytanie:
„W związku z przesłanym pismem nr 590/SZP/2015 dotyczącym informacji o zmianie treści
SIWZ w postępowaniu nr 59/2015, zwracamy się do Państwa z prośba
o odpowiedź na pytanie, dlaczego Zamawiający dopuszcza dostarczenie oświadczenia tylko
jednego producenta BAK-12 (firmy ESCO), że dostarczona część zamienna może być
zastosowana w urządzeniu bez obniżenia jego parametrów eksploatacyjnych
i bezpieczeństwa podczas wychwycenia samolotu, podczas gdy na świecie w chwili obecnej
istnieje co najmniej dwóch producentów tego rozwiązania?
Drugi, nie wskazany przez Zamawiającego producent – firma ATECH, w tej chwili realizuje
dostawę urządzeń BAK-12 na potrzeby Polskich Sił Zbrojnych, ( tożsamych
z obecnie wykorzystywanymi przez polskie siły zbrojne, korzystających z identycznych taśm
i lin). Oddział Obsługi Zagranicznej Inspektoratu Uzbrojenia może Państwu udzielić
wyczerpującej informacji na temat stopnia zaawansowania przedmiotowej umowy i
potwierdzić fakt uznania firmy ATECH jako producenta urządzeń BAK-12.
Pragniemy także zwrócić uwagę na fakt, że zarówno firma ESCO, jak i ATECH znają
i spełniają wymogi Rządu Stanów Zjednoczonych, będąc uznanymi przez Rząd USA
producentami BAK-12. Fakt uznania potwierdzają załączone pisma, w których przedstawiciel
Agencji Zarządzania Kontraktami Obrony (Defence Contract Management Agency – DCMA)
pan Rigsby poświadcza pozytywny odbiór urządzenia BAK-12 przeznaczonego dla polskich
sił zbrojnych, produkowanych przez firmą ATECH.
W świetle powyższego dopuszczenie oświadczenia tylko jednego producenta w sposób jasny
ogranicza uczciwą konkurencję i wskazuje preferencje w kierunku jednego wykonawcy.
Bardzo prosimy o odpowiedź na nasze pytanie […] oraz o zmianę spornych zapisów dla obu
zadać przedmiotowego postępowania, poprzez dopuszczenie oświadczenia także drugiego
producenta tj. firmy ATECH.”
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje swoje stanowisko w powyższej sprawie przekazane w SIWZ i
ogłoszonych zmianach w toczącej się procedurze przetargowej.
W przypadku dostawy taśm łączących dopuszczono możliwość przedstawienia zamiast
oświadczenia producenta urządzeń tj. firmy ESCO (że dostarczone taśmy mogą być
zastosowane w urządzeniu bez obniżania jego parametrów eksploatacyjnych
i bezpieczeństwa podczas wychwycenia samolotu), wyników badań potwierdzających
spełnienie przez taśmy normy MIL-W-38461C oraz WET.
W zakresie lin, ze względu na brak jednoznacznego określenia wymogów
technicznych w formie normy, instrukcji, wytycznych lub innego dokumentu, którego zapisu
mogłyby być wykorzystywane przez stronę wojskową do jednoznacznego określenia
kluczowych parametrów technicznych tego elementu, dla potwierdzenia pełnej przydatności
lin do współpracy z posiadanymi przez SZ RP urządzeniami wprowadzono wymóg
dostarczenia, podobnie jak w przypadku taśm łączących, oświadczenia producenta urządzeń,
od którego zakupione zostały urządzenia awaryjnego hamowania BAK-12 i BAK-2/P-IV, tj.
firmy ESCO.
Ponadto informujemy, że w przypadku zakupu powyższych materiałów do urządzenia
awaryjnego hamowania samolotów produkowanych przez firmę ATECH, Zamawiający
będzie żądać oświadczenia producenta.
Powyższe informacje stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
ZASTĘPCA KIEROWNIKA SEKCJI
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
/-/Jarosław MAJECKI
Dn. 21.04.2015
Download