Klub ESCO i Kodeks EPC

advertisement
Press book – Documentation of media coverings
POLAND
Transparense project
This document has been conducted within the framework of project “Transparense –
Increasing Transparency of Energy Service Markets” supported by the EU program
“Intelligent Energy Europe”
www.transparense.eu
Date
28.09.2015
Place
Warsaw
Author
Ryszard Zwierchanowski
[email protected]
The Polish National Energy Conservation Agency Co.
Poland
www.kape.gov.pl
Disclaimer
The sole responsibility for the content of this report lies with the authors. It does not necessarily
reflect the opinion of the European Union. Neither the EACI nor the European Commission are
responsible for any use that may be made of the information contained therein.
Contents
1
OVERVIEW OF THE ARTICLES.............................................................................................. 4
1.1
Rynek ESCO w POLSCE ............................................................................................................................ 5
1.2
Koncepcja funkcjonowania Klubu ESCO wspierającego rynek EPC w Polsce ............................................ 9
1.3
Umowy z gwarancją oszczędności ......................................................................................................... 13
1.4
KODEKS POSTĘPOWANIA EPC ............................................................................................................... 15
1.5 KODEKS POSTĘPOWANIA PRZY REALIZACJI UMÓW O EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W PROJEKCIE
”Transparense” .............................................................................................................................................. 18
1.6
Energy Effect Agreement Code of Conduct in “Transparense “ Project .................................................. 19
1.7
Klub ESCO ............................................................................................................................................. 20
1.8
Klub ESCO i Kodeks EPC ......................................................................................................................... 22
1.9
https://www.facebook.com/KAPE.SA.Polska ....................................................................................... 25
1.10
Streetlight – EPC: Rozwijanie rynku umów o poprawę efektywności energetycznej w projektach
modernizacji oświetlenia ulicznego ................................................................................................................ 25
1.11
Kolejne spotkanie Klubu ESCO 3 grudnia 2013 (2013-12-03) ............................................................. 29
1.12
Finansowanie efektywności energetycznej ....................................................................................... 29
1.13
Action Undertaken to promote EPC – 3rd CAEED Plenary meeting Athens, 27-28 March 2014 ......... 31
1.14
Europejski Kodeks Postępowania dla umów z gwarancją oszczędności na konferencji w Brukseli .... 33
D 6.7 Press book - Poland
1 Overview of the articles
Within the framework of the project TRANSPARENSE, which receives support from the
program IEE (Intelligent Energy Europe) of the European Union, European EPC Code of
Conduct has been developed for energy service providers (ESCOs) implementing EPC
projects. The objective of the Code is to increase the transparency of the EPC markets and
ensure the high quality of the energy services provided by the ESCO. By adhering to the EPC
core values and code of conduct, the ESCOs and customers develop a solid foundation for a
working partnerships based on trust and confidence. They are expected to utilise the Code in
order to further develop energy efficiency services to meet their goals and expectations
which shall be evaluated at a later stage.
But in fact the EPC energy services market in Poland virtually is nonexistent. Lack of law
regulatory , best practices and organizations which could take a role of "powerhouse" the
activities to EPC direction causes that talks on the possible implementation of EPC contracts
must be carried out only as on individual way with a potential client.
Therefore, press releases and activities to promote the achievement of the Transparense
project are extremely important to increase knowledge on EPC / ESCo system in Poland. At
early stage of the project realization the published an article "The ESCO market in Poland"
showing the rules and mechanisms for the implementation of contracts with guarantee of
achieve energy savings and economic benefits from investment. This theme in Poland is
discussed since the end of the last century. However, these activities have not caused so far
realization of a big projects investment in the above mentioned formula. . In such
unfavorable circumstances, it is difficult to lead a successful ESCO promotional campaign.
Despite this KAPE, according to the press information listed in below and conference
programs, KAPE continuously seeks to promote the idea of ESCO in Poland.
4
D 6.7 Press book - Poland
1.1 Rynek ESCO w POLSCE
5
D 6.7 Press book - Poland
6
D 6.7 Press book - Poland
7
D 6.7 Press book - Poland
8
D 6.7 Press book - Poland
1.2 Koncepcja funkcjonowania Klubu ESCO wspierającego
rynek EPC w Polsce
Koncepcja funkcjonowania klubu ESCO wpierającego rynek EPC w Polsce
Mgr inż. Ryszard Zwierchanowski
Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
W ramach projektu TRANSPARENSE, realizowanego przez Krajową Agencję
Poszanowania Energii S.A. przy wsparciu z programu IEE (Inteligent Energy Europe) Unii
Europejskiej, został opracowany Europejski Kodeks Postępowania dla umów z gwarancją
uzyskania oszczędności (EPC) realizowanych przez dostawców usług energetycznych
(ESCO). Celem Kodeksu jest zwiększenie przejrzystości rynków usług typu EPC i
zapewnienie wysokiej jakości usług energetycznych świadczonych przez firmy ESCO.
Ustawa o Efektywności Energetycznej nakłada na jednostki samorządu terytorialnego
obowiązek poprawy efektywności energetycznej. Zgodnie z art. 10 ust.2 Ustawy o
Efektywności Energetycznej jednostki samorządu terytorialnego powinny stosować w
szczególności dwie metody osiągnięcia poprawy efektywności energetycznej. Jedną z nich
jest zawieranie umów, których przedmiotem jest realizacja i finansowanie przedsięwzięć
służących poprawie efektywności energetycznej. W ten sposób Ustawa o Efektywności
Energetycznej udziela jednostkom samorządu terytorialnego uprawnienia do zawierania
między innymi umów w formule z gwarancją uzyskania oszczędności energetycznych.
Czym jest ESCO?
Zdarza się, że niekiedy brakuje środków na realizację inwestycji lub wykwalifikowany
personel. Co należy zrobić w takiej sytuacji? Zarządzić taktyczny odwrót chroniący od
9
D 6.7 Press book - Poland
porażki, pozostawiający poczucie niedosytu i zawodu? Niekoniecznie. Istnieje bowiem
możliwość tzw. „zakontraktowania” przedsięwzięcia i towarzyszących mu oszczędności
kosztów energii u firmy zewnętrznej zwanej „firmą ESCO” (skrót od angielskiego: Energy
Saving Company), co w rezultacie umożliwia efektywne przygotowanie oraz późniejszą
realizację inwestycji. Dzięki ESCO, użytkownik energii nieposiadający wystarczających
środków finansowych na realizację przedsięwzięcia, nie musi ponosić kosztów. W zamian za
to, firma w późniejszym terminie obciąża użytkownika opłatą, stanowiącą część oszczędności
energii, jaką udało się uzyskać w wyniku modernizacji. Przejęcie przez użytkownika obiektu
następuje po okresie spłaty.
Koncepcja funkcjonowania
Koncepcja Klubu ESCO realizowana jest w ramach projektu Transparence,
współfinansowanego przez Komisję Europejską w ramach programu Inteligentna Energia –
Europa (Intelligent Energy Europe). Na Klub składają się nieformalne spotkania firm i
instytucji zainteresowanych rozwojem polskiego Rynku ESCO, organizowane przez Instytut
Ekonomii Środowiska, Krajową Agencję Poszanowania Energii i Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Spotkania organizowane są od 2010 roku.
Firmy należące do Klubu ESCO specjalizują się w realizacji przedsięwzięć zwiększających
efektywność wykorzystania energii oraz obniżających wydatki na energię ponoszone przez
użytkowników. Idea Klubu, jako narzędzia wspomagającego realizację inwestycji, cieszy się
dużym zainteresowaniem zarówno w krajach Unii Europejskiej jak i innych krajach o
gospodarce rynkowej. Taka organizacja często przeradza się w formę stowarzyszenia lub
związku, co w dalszej kolejności wzmacnia rolę realizacji inwestycji w modelu ESCO. W
Polsce projekt ten jest w fazie początkowej, towarzyszy mu dużo niejasności i nie wszystko
zostało w nim jasno zdefiniowane. Głównymi barierami są braki uregulowań prawnych,
określonych definicji i tzw. „dobrych praktyk”. Z tego też powodu, w celu rozpowszechnienia
projektu oraz wprowadzenia go do polskich realiów, podjęto następujące działania:
Aktualizacja informacji na temat rynku EPC w Polsce i Europie
Głównym przyczyną braku działań realizacji kontraktów w systemie ESCO jest brak wiedzy
nt. działania mechanizmów takiego systemu i reguł kontraktów typu EPC, a także
wynikających z takich kontraktów korzyści. W celu rozjaśnienia wszelkich niejasności i
usystematyzowania wiedzy, planowane jest opracowanie podstawowego pakietu
informacyjnego, systematyzującego wiedzę na temat Klubu. W tworzonych materiałach poza
pełnieniem funkcji informacyjnej, upatruje się promocji Klubu ESCO, a także zwiększenia
zainteresowania usługami i produktami finansowymi w ramach kontraktu EPC (Energy
10
D 6.7 Press book - Poland
Performance Contracting), tj. kontraktu na wykonanie całości prac „pod klucz” z gwarancją
uzyskania oszczędności.
Dodatkowo planowane jest opracowanie drugiej wersji raportu, wcześniej przygotowanego
przez Instytut Ekonomii Środowiska, przedstawiającego stan na rok 2013, wraz z opisem
podstawowych barier rozwoju rynku ESCO. Oprócz tego, zostaną także opisane podstawowe
modele EPC wraz z ich sposobem finansowania.
Do szczegółowych zadań realizowanych w ramach tego postulatu należą:
✓ Zdefiniowanie podstawowych cech rynku EPC: modeli organizacyjnych i modeli
finansowych - praca zostanie wykonana w oparciu o wcześniej przygotowane
dokumenty;
✓ Przygotowanie strony internetowej wraz z przygotowaniem baz danych projektów
EPC oraz przeprowadzeniem benchmarkingu krajowych rynków EPC;
✓ Przygotowanie rekomendacji prowadzących do przyspieszenia rozwoju rynku ESCO
w Polsce.
Budowanie wiedzy i wzmocnienie instytucjonalne
Kluczowym założeniem tego postulatu jest wzmocnienie rozwoju rynku EPC poprzez
budowanie potencjału, transferu wiedzy i wzorców dla strony podażowej - firm ESCO i ich
organizacji oraz stowarzyszeń. Osiągnięcie tego celu jest wypadkową:
✓ współpracy firmy ESCO w ramach klubu ESCO,
✓ poszerzania wiedzy za sprawą organizowanych szkoleń, warsztatów lub seminariów
dla firm rozpoczynających działalność ESCO,
✓ doradztwa
zagranicznych partnerów projektu Transparance, polegającego na
stworzeniu wytycznych dotyczących przygotowania i realizacji projektów EPC,
począwszy od identyfikacji potencjalnych projektów i klientów, marketingu EPC,
przygotowania przetargu i przejścia przez wszystkie etapy procedury przetargowej, po
ostateczną realizację projektu EPC.
Doradztwo może mieć formę telefoniczną, mailową lub bezpośrednich spotkań.
Wypracowanie zasad przygotowywania kontraktów EPC
Głównym celem projektu Transparense jest opracowanie wytycznych dla funkcjonowania i
rozwoju rynku EPC w Europie, opierających się na kodeksie zasad przygotowywania
kontraktów EPC. W Kodeksie tym opisane są zagadnienia dotyczące jakości usług, a także
narzędzi do wprowadzania elastycznego mechanizmu inicjowania (w przypadkach
początkujących) i dalszego rozwijania zaawansowanego już rynku EPC. Dokument ten jest
11
D 6.7 Press book - Poland
zbiorem zasad na jakich udzielane będą gwarancje, zbiorem zasad zachowania stron kontraktu
i jakościowego wykonywania zadań określonych kontraktem, opisem sposobów wyliczeń
oszczędności oraz narzędzi komunikacyjnych i wykonawczych.
Działania pilotażowe
Działania pilotażowe polegają na testowaniu przygotowanych w Kodeksie postępowania przy
umowach z gwarancją uzyskania oszczędności wytycznych dotyczących EPC. Wynikiem
przeprowadzonych testów będzie ocena kodeksu oraz możliwości dostosowania go do
realiów rynków w krajach członkowskich UE. Wyniki te będą podstawowym i
opiniotwórczym źródłem, rozliczeniem pomiędzy oczekiwaniami, wizjami, a realiami. Opinie
będą koncentrowały się na wykonalności, użyteczności i praktyczności stosowania zasad
kodeksu. Do głównych zadań w zakresie działań pilotażowych należą:
✓ Wybranie projektów do pilotażu na podstawie sprawiedliwych oraz przejrzystych
kryteriów i procedur;
✓ Pilotażowe testowanie wytycznych EPC oraz
kodeksu zasad przygotowania
kontraktów EPC;
✓ Ocena realizacji projektów pilotażowych przygotowana w raporcie zawierającym
informację zwrotną od klientów i firm ESCO.
Promocja i komunikacja
Promocja oraz komunikacja mają na celu nagłośnienie zarówno wyników, jak i samego
projektu Transparence, w tym także klubu ESCO w Polsce - dotarcie do możliwie
najszerszego grona publiczności. W ramach tego komponentu powstaje strategia komunikacji
do rozpowszechniania idei Klubu oraz efektów projektu. W ramach projektu przygotowana
została międzynarodowa strona internetowa w tym również polska, biuletyny informacyjne,
ulotki, filmu wyjaśniającego ideę kodeksów określających zasady przygotowywania
kontraktów EPC, wygłaszanie prezentacji na organizowanych spotkaniach i seminariach, a
także publikacja artykułów prasowych oraz broszur.
12
D 6.7 Press book - Poland
1.3 Umowy z gwarancją oszczędności
Umowy z gwarancją oszczędności tzw. umowy EPC (ang. Energy Performance Contracting)
opierają się o zasadę zwrotu kosztów inwestycji bezpośrednio z zaoszczędzonych kosztów
energii.
Typowy projekt EPC jest przygotowywany przez przedsiębiorstwo usług energetycznych
ESCO (ang. Energy Saving Company lub Energy Service Company). Firmy typu ESCO
realizują kompleksowe usługi w zakresie gospodarowania energią (usługi związane ze
zmniejszeniem zużycia i zapotrzebowania na energię dla swoich klientów - użytkowników
energii) w oparciu o kontrakty wykonawcze i udzielają gwarancji uzyskania oszczędności.
W zakres usług ESCO mogą wchodzić nie tylko przedsięwzięcia zwiększające efektywność
wykorzystania energii, ale również konserwacja i naprawa urządzeń, skojarzone wytwarzanie
energii elektrycznej i ciepła, nowe technologie, alternatywne wytwarzanie energii
elektrycznej, jeżeli tylko zapłata za te usługi pochodzi z osiągniętych oszczędności.
Koszty wdrożenia energooszczędnych przedsięwzięć ponosi firma ESCO, która następnie,
w trakcie trwania kontraktu, uczestniczy w podziale korzyści z tych inwestycji lub
modernizacji. Zatem inwestor spłaca koszt inwestycji czy modernizacji z oszczędności
w kosztach eksploatacji wynikających z działań inwestycyjnych lub modernizacyjnych.
13
D 6.7 Press book - Poland
Firma ESCO przystępuje do realizacji prac tylko wtedy, gdy ma zagwarantowany
zadowalający ją zwrot środków zaangażowanych w realizację całego projektu. Jeżeli
przepływ pieniędzy do firmy ESCO z oszczędności energii w okresie trwania kontraktu byłby
mniejszy niż wszystkie poniesione koszty, firma ESCO ponosi straty. Po upływie określonego
okresu umownego właściciel obiektu uzyskuje pełne korzyści z uzyskanych oszczędności.
Dla osiągnięcia celów inwestycji czy modernizacji niezbędne jest wykonanie audytu
energetycznego i wykazanie efektów ekonomicznych i ekologicznych.
Typowy projekt EPC zawiera zatem następujące elementy :




usługę pod klucz - ESCO dostarcza wszystkie usługi niezbędne do
opracowania i wdrożenia kompleksowego projektu oszczędności energii w
zakładzie klienta, począwszy od wstępnego audytu energetycznego poprzez
długotrwały monitoring i weryfikację.
kompleksowe działania - ESCO dostosowuje kompleksowy zestaw środków
do konkretnych potrzeb klienta.
gwarancję oszczędności - ESCO gwarantuje, że oszczędności uzyskane w
projekcie pokryją poniesione koszty.
finansowanie projektów - ESCO może zapewnić długoterminowe
finansowanie projektu korzystając usług trzeciej strony.
Umowa z gwarancją oszczędności pozwala kadrze zarządzającej modernizować starzejące się
i nieefektywne aktywa w oparciu o zasadę odzyskiwania kapitału wymaganego do
modernizacji, bezpośrednio z oszczędności gwarantowanych przez firmę ESCO. ESCO
ponosi ryzyko techniczne i gwarantuje oszczędności .
Z umów EPC korzystają także instytucje publiczne zgodnie z ustawą o partnerstwie
publiczno-prywatnym.
Choć istnieje ogromna liczba definicji EPC w Europie, Dyrektywa Efektywności
Energetycznej 2012/27/(EDD) określa ją w następujący sposób: „umowa o poprawę
efektywności energetycznej” oznacza umowę pomiędzy beneficjentem a dostawcą
realizującym środek poprawy efektywności energetycznej, weryfikowaną i monitorowaną w
trakcie całego okresu jej obowiązywania, zgodnie z którą inwestycje (roboty, dostawa lub
usługa) w ten środek są spłacane w relacji do uzgodnionego w umowie poziomu poprawy
efektywności energetycznej lub innego uzgodnionego kryterium charakterystyki
energetycznej, na przykład oszczędności finansowych”
Ponadto „gwarantowane oszczędności” znajdują się wśród minimalnych wymogów jakie
powinny być uwzględnione w umowach dotyczących poprawy efektywności energetycznej
zawieranych z sektorem publicznym lub w odnośnych specyfikacjach przetargowych
(załącznik XIII).
14
D 6.7 Press book - Poland
Źródło: materiały opracowane w ramach projektu
1.4 KODEKS POSTĘPOWANIA EPC
Europejski Kodeks postępowania w dziedzinie umów o poprawę efektywności energetycznej
(ang. Energy Performance Contracting Code of Conduct) (zwany dalej Kodeksem EPC) jest
zbiorem wartości i zasad, uważanych za najważniejsze dla pomyślnego, profesjonalnego i
przejrzystego wdrażania projektów EPC (ang. Energy Performance Contracting) w krajach
europejskich.
Umowa EPC (więcej informacji co to są umowy EPC znajduje się TUTAJ) między firmą
ESCO a klientem, będącym właścicielem obiektu, zawiera gwarancję oszczędności oraz
reguluje podział ryzyk finansowych i technicznych, związanych z instalacją i
funkcjonowaniem wdrożonych środków przez cały okres trwania projektu – przy czym
większość ryzyk ponosi dostawca usługi. Każda ze stron ma obowiązki. Dostawca jest
zobowiązany do zapewnienia uzgodnionego poziomu oszczędności energii. Klient natomiast
jest zobowiązany do utrzymania uzgodnionego poziomu zużycia
15
D 6.7 Press book - Poland
Kodeks EPC określa zasady zachowań w głównej mierze przedstawicieli firm oferujących
klientom usługi energetyczne w oparciu o EPC. Kodeks postępowania EPC jest ponadto
znakiem jakości dla klientów. Jest zobowiązaniem o charakterze dobrowolnym, tak więc jego
przestrzeganie nie jest formalnie wymagane prawem. Naruszenie zasad Kodeksu EPC może
jednak podważyć dobre imię firm typu ESCO lub klientów oraz skutkować podjęciem działań
prawnych lub dyscyplinarnych.
Kodeks postępowania EPC opisuje wartości rozpowszechnione wśród europejskich
dostawców usług energetycznych typu EPC, których przestrzeganie czyni umowę o poprawę
efektywności energetycznej szczególnie godną uwagi. Te wartości przedstawiają skuteczne,
profesjonalne i przejrzyste podejście do zarządzania projektami EPC.
Podstawy EPC
Kontrakt o poprawę efektywności energetycznej reguluje Dyrektywa o Efektywności
Energetycznej 2012/27/EU (EED) uchylająca dyrektywę w sprawie efektywności końcowego
wykorzystania energii i usług energetycznych 2006/32/WE. Weszła ona w życie 4 grudnia
2012 r. i powinna zostać wdrożona przez państwa członkowskie do 5 czerwca 2014 r.
Dyrektywa Ustanawia wspólne ramy działań na rzecz promocji efektywności energetycznej w
celu zapewnienia realizacji unijnego celu 20% oszczędności energii do 2020 roku. Nakłada na
państwa członkowskie obowiązek wspierania rynku usług energetycznych (m.in. modelowe
wzory umów, dostarczenie informacji i usuwanie barier).
Definicja umów z gwarancją oszczędności brzmi: „umowa pomiędzy beneficjentem a
dostawcą realizującym środek poprawy efektywności energetycznej, weryfikowaną i
monitorowaną w trakcie całego okresu jej obowiązywania, zgodnie z którą inwestycje
(roboty, dostawa lub usługa) w ten środek są spłacane w relacji do uzgodnionego w umowie
poziomu poprawy efektywności energetycznej lub innego uzgodnionego kryterium
charakterystyki energetycznej, na przykład oszczędności finansowych”.
Załącznik XIII do dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej określa minimalne
wymogi, jakie powinny znajdować się w umowach dotyczących poprawy efektywności
energetycznej.
Zasady Kodeksu EPC
Najważniejsze zasady Kodeksu EPC brzmią:



Usługodawca EPC zapewnia uzyskanie efektywnych ekonomicznie oszczędności dostawca zapewnia wg EPC efektywne energetyczne usprawnienie.
Dostawca usługi energetycznej EPC przyjmuje na siebie ryzyko uzyskania wyniku - są
to ryzyka nie osiągnięcia uzgodnionych w umownie oszczędności.
Oszczędności są gwarantowane przez dostawcę usług energetycznych i sprawdzane
przez niezależnego weryfikatora - jeśli w trakcie realizacji projektu EPC określone w
16
D 6.7 Press book - Poland






umowie oszczędności energetycznej nie są osiągane dostawca usług energetycznych,
zgodnie z zawartą umową zobowiązany jest do pokrycia powstałych różnic w
oszczędnościach w okresie trwania umowy ze środków własnych. Nadmiar
oszczędności powinien być dzielony pomiędzy zleceniodawcę i dostawcę usługi w
sposób sprawiedliwy, zgodnie z metodologią określoną w umowie.
Wsparcie ze strony dostawcy usługi energetycznej EPC przy długofalowym
zarządzaniu energią - dostawca usługi energetycznej EPC aktywnie wspiera
klienta/zleceniodawcę przy wdrażaniu systemu zarządzania energią w okresie
obowiązywania umowy jak i ewentualnie po zakończeniu umowy w drodze
odrębnego porozumienia.
Relacje między dostawcą usług energetycznych EPC a klientem są długookresowe,
uczciwe i przejrzyste.
Wszelkie kroki podejmowane przy realizacji projektu EPC powinny być zgodne z
prawem i uczciwe – w kraju w którym realizowany jest dany projekt EPC, dostawca
usługi energetycznej EPC oraz klient postępują zgodnie z wszelkimi przepisami i
obowiązującym w danym kraju prawem.
Dostawca usługi EPC wspiera klienta w finansowaniu projektu EPC - wsparcie klienta
w znalezieniu najbardziej korzystnego sposobu finansowania projektu przy
uwzględnieniu obopólnych korzyści dla stron kontraktu. Środki niezbędne do
sfinansowania projektu EPC mogą pochodzić ze środków własnych klienta lub być
zapewnione przez dostawcę usługi EPC lub też pochodzić od osób trzecich.
Finansowania przez dostawcę usługi EPC jest rozwiązaniem opcjonalnym.
Dostawca usługi EPC zapewnia wykwalifikowany personel do realizacji projektu EPC specjaliści dostawcy usługi posiadają odpowiednie kwalifikacje i zdolności związane z
przygotowaniem i realizacją Projekt EPC. Mniejsze doświadczenie ze strony klienta
może być zrównoważone poprzez wyspecjalizowaną firmę doradczą.
Dostawca usługi energetycznej EPC powinien koncentrować się na wysokiej jakości
swojej pracy jak również zapewnić nadzór na wszystkich etapach realizacji projektu dostawca usługi energetycznej EPC powinien wykorzystywać wzorcowe procedury,
świadczące o wysokiej jakości jego pracy, niezawodności stosowanych urządzeń oraz
produktów we współpracy z niezawodnymi poddostawcami.
Źródło: materiały opracowane w ramach projektu
www.transparense.eu
17
D 6.7 Press book - Poland
1.5 KODEKS POSTĘPOWANIA PRZY REALIZACJI UMÓW O EFEKTYWNOŚCI
ENERGETYCZNEJ W PROJEKCIE ”Transparense”
18
D 6.7 Press book - Poland
1.6 Energy Effect Agreement Code of Conduct in “Transparense “ Project
19
D 6.7 Press book - Poland
1.7 Klub ESCO
„Klub ESCO” to nieformalne spotkania firm i instytucji zainteresowanych rozwojem polskiego
Rynku ESCO, organizowane przez Instytut Ekonomii Środowiska, Krajową Agencję
Poszanowania Energii i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Spotkania organizowane są od roku 2010, średnio 2-3 razy w ciągu roku.
Firmy ESCO specjalizują się w realizacji przedsięwzięć zwiększających efektywne
wykorzystanie energii i w obniżaniu wydatków na energię ponoszoneych przez klientów. W
2011 r. zespół IEŚ przeprowadził badania na temat barier w rozwoju rynku ESCO w Polsce w
wyniku którego zidentyfikowano 13 podstawowych barier (zarówno w sektorze publicznym,
jak i prywatnym i mieszkaniowym). Klub ESCO powstał w celu eliminacji tych barier.
W 2013 miały miejsce dwa ważne wydarzenia dotyczące przyszłego rozwoju Klubu ESCO:


Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚ) objął oficjalny patronat nad Klubem
ESCO.
Krajowa Agencja Poszanowania Energii przy współpracy z Instytutem Ekonomii Środowiska wygrała konkurs
ogłoszony przez Intelligent Energy Europe Program na rozwijanie Klubu ESCO w Polsce. Od tej pory oficjalnymi
opiekunami Klubu są Karolina Loth-Babut z KAPE oraz Marek Zaborowski z IEŚ.
20
D 6.7 Press book - Poland
Plan działań Klubu na rok 2013-2016:
1.
Aktualizacja informacji nt. rynku EPC w Polsce i Europie.
Planowane jest opracowanie podstawowego pakietu informacyjnego wspomagającego przejrzystość i zrozumienie
mechanizmów a także wsparcie decydentów i potencjalnych klientów. Zakłada się, że przygotowane materiały
zbudują wiarygodność i zaufanie, które z kolei spowodują zwiększone zainteresowanie usługami i produktami
finansowanymi w ramach kontraktów EPC. Rezultatem będzie opracowanie drugiej wersji raportu, wcześniej
przygotowanego przez Instytut Ekonomii Środowiska, przedstawiający stan na rok 2013, wraz z opisem
podstawowych barier rozwoju rynku ESCO. Zostaną także opisane podstawowe modele EPC wraz z ich sposobem
finansowania.
2.
Budowanie wiedzy i wzmocnienie instytucjonalne.
Planowane jest wzmocnienie rozwoju rynku EPC poprzez budowanie potencjału, transferu wiedzy i wzorców dla
strony podażowej - firm ESCO i ich organizacji i stowarzyszeń. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez wzmocnienie
instytucjonalne rynku EPC poprzez zacieśnianie współpracy firm ESCO w ramach Klubu ESCO (networking),
poszerzenie wiedzy poprzez organizację szkoleń dla firm rozpoczynających działalność ESCO
3.
Wypracowanie zasad przygotowania kontraktów EPC.
Planowane jest opracowanie Kodeksu zasad przygotowania kontraktów EPC (ang. Code of Conduct). Dokument
będzie narzędziem do zdobycia zaufania klienta poprzez zastosowanie opisanej w nim jakości usług a także
narzędziem do wprowadzania elastycznego mechanizmu inicjowania (w przypadkach początkujących) i dalszego
rozwijania zaawansowanego już rynku EPC. Dokument będzie zbiorem zasad udzielania gwarancji, sposobów
wyliczeń oszczędności, zasad zachowania jakości i narzędzi komunikacyjnych oraz wykonawczych (np. analizy i
audyty energetyczne, zarządzanie energią, projektowanie i wdrażanie projektu , utrzymanie i eksploatacja,
monitorowanie i ocena oszczędności, zarządzanie obiektem).
4.
Działania pilotażowe.
Planowane jest pilotażowe testowanie przygotowanych wcześniej wytycznych EPC oraz „Kodeksu zasad
przygotowania kontraktów EPC”. Projekty pilotażowe będą stanowiły ważną ocenę i możliwość dostosowania
Kodeksu do realiów rynku.
By dowiedzieć się więcej o rynku ESCO w Polsce, zobacz raport „Rynek ESCO w Polsce.
Stan obecny i perspektywy rozwoju"
21
D 6.7 Press book - Poland
1.8 Klub ESCO i Kodeks EPC
Zdarza się, że niekiedy brakuje środków na realizację inwestycji mającej na celu poprawę
efektywności energetycznej lub wykwalifikowanego personelu. Co należy zrobić w takiej
sytuacji? Zarządzić taktyczny odwrót chroniący przed porażką, pozostawiający poczucie
niedosytu i zawodu? Niekoniecznie.
Istnieje możliwość tzw. „zakontraktowania” przedsięwzięcia i towarzyszących mu
oszczędności kosztów energii u firmy zewnętrznej zwanej „firmą ESCO” (skrót od
angielskiego: Energy Saving Company), co w rezultacie umożliwia efektywne przygotowanie
oraz późniejszą realizację inwestycji. Dzięki ESCO, użytkownik energii nieposiadający
wystarczających środków finansowych na realizację przedsięwzięcia, nie musi ponosić
kosztów. W zamian za to, firma ESCO w późniejszym terminie obciąża użytkownika opłatą,
stanowiącą część oszczędności energii, jaką udało się uzyskać w wyniku modernizacji.
Koncepcja funkcjonowania ESCO
Koncepcja Klubu ESCO realizowana jest w ramach projektu Transparense,
współfinansowanego przez Komisję Europejską w ramach programu Inteligentna Energia –
Europa. Na Klub składają się nieformalne spotkania firm i instytucji zainteresowanych
rozwojem polskiego Rynku ESCO, organizowane przez Instytut Ekonomii Środowiska,
22
D 6.7 Press book - Poland
Krajową Agencję Poszanowania Energii i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej. Spotkania organizowane są od 2010 r.
Firmy należące do Klubu ESCO specjalizują się w realizacji przedsięwzięć zwiększających
efektywność wykorzystania energii oraz obniżających wydatki na energię ponoszone przez
użytkowników.
Idea Klubu, jako narzędzia wspomagającego realizację inwestycji, cieszy się dużym
zainteresowaniem zarówno w krajach Unii Europejskiej jak i innych krajach o gospodarce
rynkowej. Taka organizacja często przeradza się w formę stowarzyszenia lub związku, co w
dalszej kolejności wzmacnia rolę realizacji inwestycji w modelu ESCO. W Polsce projekt ten
jest w fazie początkowej, towarzyszy mu dużo niejasności i nie wszystko zostało w nim jasno
zdefiniowane. Głównymi barierami są braki uregulowań prawnych, określonych definicji i
tzw. „dobrych praktyk”. Z tego też powodu, w celu rozpowszechnienia projektu oraz
wprowadzenia go do polskich realiów, podjęto opisane poniżej działania.
Aktualizacja informacji na temat rynku EPC w Polsce i Europie
Główną przyczyną braku realizacji kontraktów w systemie ESCO jest brak wiedzy nt.
działania mechanizmów takiego systemu i reguł kontraktów typu EPC, a także wynikających
z takich kontraktów korzyści. W celu usystematyzowania wiedzy, planowane jest
opracowanie podstawowego pakietu informacyjnego, systematyzującego wiedzę na temat
Klubu. W opracowywanych właśnie matreriałach, poza pełnieniem funkcji informacyjnej,
upatruje się promocji Klubu ESCO, a także zwiększenia zainteresowania usługami i
produktami finansowymi w ramach kontraktu EPC (Energy Performance Contracting), tj.
kontraktu na wykonanie całości prac „pod klucz” z gwarancją uzyskania oszczędności.
Dodatkowo planowane jest opracowanie drugiej wersji raportu, wcześniej przygotowanego
przez Instytut Ekonomii Środowiska, przedstawiającego stan na rok 2013, wraz z opisem
podstawowych barier rozwoju rynku ESCO. Oprócz tego, zostaną także opisane podstawowe
modele EPC wraz z ich sposobem finansowania.
Do szczegółowych zadań realizowanych w ramach tego postulatu należą:



zdefiniowanie podstawowych cech rynku EPC: modeli organizacyjnych i modeli
finansowych - praca zostanie wykonana w oparciu o wcześniej przygotowane
dokumenty;
przygotowanie strony internetowej wraz z przygotowaniem baz danych projektów
EPC oraz przeprowadzeniem benchmarkingu krajowych rynków EPC;
przygotowanie rekomendacji prowadzących do przyspieszenia rozwoju rynku ESCO
w Polsce.
Budowanie wiedzy i wzmocnienie instytucjonalne
23
D 6.7 Press book - Poland
Najważniejszym założeniem tego postulatu jest wzmocnienie rozwoju rynku EPC poprzez
budowanie potencjału, transferu wiedzy i wzorców dla strony podażowej - firm ESCO i ich
organizacji oraz stowarzyszeń. Osiągnięcie tego celu jest wypadkową:



współpracy firmy ESCO w ramach klubu ESCO,
poszerzania wiedzy za sprawą organizowanych szkoleń, warsztatów lub seminariów
dla firm rozpoczynających działalność ESCO,
doradztwa zagranicznych partnerów projektu Transparance, polegającego na
stworzeniu wytycznych dotyczących przygotowania i realizacji projektów EPC,
począwszy od identyfikacji potencjalnych projektów i klientów, marketingu EPC,
przygotowania przetargu i przejścia przez wszystkie etapy procedury przetargowej, po
ostateczną realizację projektu EPC.
Doradztwo może mieć formę telefoniczną, mailową lub bezpośrednich spotkań.
Wypracowanie zasad przygotowywania kontraktów EPC
Głównym celem projektu Transparense jest opracowanie wytycznych dla funkcjonowania i
rozwoju rynku EPC w Europie, opierających się na kodeksie zasad przygotowywania
kontraktów EPC. W Kodeksie tym opisane są zagadnienia dotyczące jakości usług, a także
narzędzi do wprowadzania elastycznego mechanizmu inicjowania (w przypadkach
początkujących) i dalszego rozwijania zaawansowanego już rynku EPC. Dokument ten jest
zbiorem zasad na jakich udzielane będą gwarancje, zbiorem zasad zachowania stron kontraktu
i jakościowego wykonywania zadań określonych kontraktem, opisem sposobów obliczania
oszczędności oraz narzędzi komunikacyjnych i wykonawczych. Kodeks dostępny jest
TUTAJ.
Działania pilotażowe
Działania pilotażowe polegają na testowaniu przygotowanych w Kodeksie postępowania przy
umowach z gwarancją uzyskania oszczędności wytycznych dotyczących EPC. Wynikiem
przeprowadzonych testów będzie ocena Kodeksu oraz możliwości dostosowania go do
realiów rynków w krajach członkowskich UE. Wyniki te będą podstawowym i
opiniotwórczym źródłem, rozliczeniem pomiędzy oczekiwaniami, wizjami, a realiami. Opinie
będą koncentrowały się na wykonalności, użyteczności i praktyczności stosowania zasad
kodeksu. Do głównych zadań w zakresie działań pilotażowych należą:



wybranie projektów do pilotażu na podstawie sprawiedliwych oraz przejrzystych
kryteriów i procedur;
pilotażowe testowanie wytycznych EPC oraz kodeksu zasad przygotowania
kontraktów EPC;
ocena realizacji projektów pilotażowych przygotowana w raporcie zawierającym
informację zwrotną od klientów i firm ESCO.
24
D 6.7 Press book - Poland
Źródło: materiały opracowane w ramach projektu
1.9 https://www.facebook.com/KAPE.SA.Polska
1.10 Streetlight – EPC: Rozwijanie rynku umów o poprawę efektywności
energetycznej w projektach modernizacji oświetlenia ulicznego
W większości regionów europejskich umowy o poprawę efektywności energetycznej (energy
performance contracting – EPC) nie są jeszcze rozwiniętym mechanizmem. Umowy te mogą
być bardzo dobrym rozwiązaniem dla modernizacji oświetlenia ulicznego: gwarantowane
25
D 6.7 Press book - Poland
usługi energetyczne w postaci EPC sprawdzają się najlepiej w przypadku projektów o dużym
potencjale oszczędności energii i kosztów. Wolny rozwój tego typu umów jest spowodowany
istnieniem barier prawnych, brakiem zrozumienia i zaufania do EPC, a także małą liczbą
przedsiębiorstw usług energetycznych (ESCO) i organizacji ułatwiających rozwój rynku EPC.
Oświetlenie uliczne jest znakomitym „polem doświadczalnym” dla EPC, z uwagi na dość
prostą konstrukcję z technicznego i ekonomicznego punktu widzenia – w porównaniu np. z
EPC w budownictwie. Ponadto, wprowadzenie technologii LED na rynku oświetlenia
ulicznego oferuje znaczące oszczędności energii i kosztów ze stosunkowo krótkim okresem
zwrotu.
Projekt „Streetlight-EPC” ma za zadanie zwiększyć zarówno popyt, jak i podaż projektów
typu EPC w 9 europejskich regionach poprzez zaoferowanie usług ułatwiających stosowanie
EPC. Usługi te zapewnią kompleksowe wsparcie gminom oraz sektorowi MŚP. Celem
projektu jest wdrożenie 36 projektów z zakresu oświetlenia ulicznego, co pozwoli na
zwiększenie świadomości na temat zarówno technologii LED, jak i modelu EPC.
Więcej informacji na temat realizowanego projektu można znaleźć na
stronie: www.streetlight-epc.eu
Bałtycka Agencja Poszanowania Energii Sp. z o.o. wspiera gminy i firmy we wdrażaniu
projektów modernizacji oświetlenia ulicznego oraz projektów o poprawę efektywności
energetycznej EPC poprzez Punkt informacji i doradztwa „Oświetlenie uliczne – EPC.
Punkt prowadzi działalność w następującym zakresie:




Upowszechnianie informacji na dedykowanej umowom EPC w oświetleniu ulicznym
Publikacje i wydarzenia na temat modernizacji oświetlenia ulicznego oraz umów o
poprawę efektywności energetycznej
Doradztwo dla projektów modernizacji oświetlenia, wstępne analizy
przedsięwzięć/umów
Upowszechnianie informacji o możliwościach pozyskania środków na inwestycje na
poziomie regionalnym i krajowym
Ponadto, oferujemy wykonanie audytu energetycznego oświetlenia ulicznego i dokumentacji
projektowej oraz przygotowanie wniosków o dofinansowanie inwestycji.
Zespół Bałtyckiej Agencji Poszanowania Energii Sp. z o.o. zaprasza do współpracy:
Punkt doradztwa „Oświetlenie uliczne – EPC”
26
D 6.7 Press book - Poland
tel.: 48 58 347 55 35
e-mail: [email protected]
Materiały do pobrania:
1. Analiza warunków modernizacji oświetlenia ulicznego w oparciu o umowy o efekt
energetyczny
2. Poradnik wdrażania umów o poprawę efektywności energetycznej
3. Lista sprawdzająca dla projektów modernizacji oświetlenia ulicznego
4. Arkusz zbierania danych do projektów modernizacji oświetlenia ulicznego
5. Modernizacja oświetlenia ulicznego – przewodnik
6. Źródła finansowania modernizacji oświetlenia ulicznego – województwo pomorskie
7. Źródła finansowania oświetlenia ulicznego w Polsce w latach 2014-2020
8. Modernizacja oświetlenia ulicznego na podstawie umów o poprawę efektu
energetycznego – cz. 1 – Artykuł opublikowany w miesięczniku Rynek elektryczny
9. Finansowanie modernizacji oświetlenia ulicznego – cz. 2 – Artykuł opublikowany w
miesięczniku Rynek elektryczny
Zachęcamy do odwiedzania strony portalu www.akademialed.pl będącego
źródłem informacji na temat zastosowania technologii LED w oświetleniu. Informacje
zamieszczane na portalu są przeznaczone m.in. dla działów inwestycyjnych urzędów miast i
gmin oraz wszystkich, którzy zamierzają wykorzystywać sprzęt oświetleniowy z LED do
oświetlenia i iluminacji.
Głównym celem projektu Green ProcA jest promowanie zielonych
zamówień publicznych wśród samorządów m.in. poprzez szkolenia, helpdesk, promowanie
przykładów dobrych praktyk. Na stronie projektu można znaleźć informacje i poradniki
dotyczące zielonych zamówień publicznych m.in. w oświetleniu ulicznym. Więcej informacji
na stronie gpp-proca.eu.
27
D 6.7 Press book - Poland
EESI 2020 – European Energy Service Initiative towards the EU 2020 energy saving targets.
Celem tego europejskiego projektu jest promowanie stosowania umów typu EPC w
większych miastach i obszarach metropolitalnych w Europie. Więcej informacji na stronie
eesi2020.eu.
Celem projektu Transparense jest zwiększenie przejrzystości i wiarygodności umów z
gwarancją oszczędności (EPC) w Europie. Więcej informacji na transparense.eu.
Możliwości finansowania inwestycji w oświetlenie uliczne w województwie pomorskim w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 20142020. Więcej informacji tu.
Zapraszamy do odwiedzenia strony Związku Producentów Sprzętu Oświetleniowego POL
Lighting (pollighting.pl). Związek jest ogólnopolską organizacją producentów branży
oświetleniowej zrzeszającą wiodących producentów źródeł światła i profesjonalnego sprzętu
oświetleniowego. Na ww. stronie można znaleźć opracowania, stanowiska, przewodniki i
inne materiały z zakresu oświetlenia zarówno profesjonalnego, jak i konsumenckiego.
28
D 6.7 Press book - Poland
1.11 Kolejne spotkanie Klubu ESCO 3 grudnia 2013
(2013-12-03)
3 grudnia 2013 r. w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odbyło się kolejne
spotkanie Klubu ESCO. Spotkanie składało się z dwóch części: dyskusyjnej, którą poprowadził Koordynator Klubu ESCO
Marek Zaborowski oraz części warsztatowej, którą poprowadził Dariusz Koc, Dyrektor Operacyjny ds. Rozwoju Krajowej
Agencji Poszanowania Energii.
Pierwsza część spotkania poświęcona była zagadnieniom związanym z problemem łączenia finansowania
typu ESCO (Energy Saving Company) / PPP (Partnerstwo Publiczno Prywatne) z finansowaniem w formie dotacji.
Spotkanie otworzył Prezes Krajowej Agencji Poszanowania Energii Zbigniew Szpak, który omówił problemy rozwoju rynku
ESCO w Polsce. Zdaniem Prezesa, a prawdopodobnie zdaniem większości zebranych, wiele zostało w ostatnich dwóch
latach powiedziane na temat konieczności uruchamiania rynku ESCO, natomiast w rzeczywistości wszystkie bariery
zidentyfikowane w raporcie Instytutu Ekonomii Środowiska w roku 2011 wciąż istnieją.
Michał Muszyński (NFOŚiGW) mówił o przygotowywaniu przez Fundusz nowego instrumentu
finansowania dla wsparcia projektów finansowanych w formule ESCO. Przygotowania nowego instrumentu powinny
zakończyć się w 1 kwartale 2014 roku. Na spotkaniu został również przedstawiony program Transparense, którego celem jest
między innymi uzupełnienie braku wiedzy w zakresie mechanizmów ESCO oraz EPC. Wystąpił również przedstawiciel
nowopowstałego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Michał Piwowarczyk z Departamentu Wsparcia Projektów PPP,
który przedstawił zamierzenia Ministerstwa w zakresie wspierania PPP, w tym ESCO, oraz przedstawił platformę
internetową PPP prowadzoną przez zespół Ministerstwa, zawierającą m.in. dokumentację w zakresie dobrych praktyk. W
roku 2014 szczególny nacisk zostanie położony na projekty w obszarze efektywności energetycznej.
Ważnym punktem programu była prezentacja Zastępcy Burmistrza Karczewa Bartłomieja Tkaczyka pt.
„Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Karczew w formule partnerstwa publiczno prywatnego”, ponieważ pokazywała innowacyjny i skuteczny sposób finansowania inwestycji polegający na połączeniu
kredytu i dotacji oraz podziału ryzyk pomiędzy partnera publicznego i prywatnego.
Druga część spotkania prowadzona w formie warsztatowej przez Dariusza Koca. W ramach tej części
spotkania wygłoszone zostały trzy prezentacje. Tematem pierwszej był Energy Performance Contracting (EPC). Druga i
trzecia dotyczyły procesu stosowania umów o poprawę efektywności energetycznej (umów PEE).
1.12 Finansowanie efektywności energetycznej
Czas trwania
kwiecień 2013 r. - wrzesień 2015 r.
Działania
Celem projektu Transparense jest zwiększenie przejrzystości i wiarygodności umów z
gwarancją oszczędności (EPC) w Europie. Dzięki dwudziestu partnerom, wśród których są
zarówno dojrzałe i początkujące rynki EPC, projekt ma ogromny potencjał do rozwoju
i zwiększenia europejskiego rynku EPC oraz do osiągnięcia znacznej poprawy w zakresie
efektywności energetycznej państw uczestniczących.
29
D 6.7 Press book - Poland
Projekt skupia się na najważniejszych cechach projektów EPC w poszczególnych krajach.
Jednym z głównych wyników pracy jest Europejski Kodeks postępowania w przypadku
realizacji umów EPC oraz jego krajowe odpowiedniki. Kodeks postępowania określa
podstawowe zasady przygotowania i realizacji projektów EPC. Zgodność z Kodeksem
postępowania jest gwarancją jakości realizowanych projektów EPC. Duży udział
usługodawców EPC stanowią przedsiębiorstwa usług energetycznych (ESCO), które
przestrzegając zasad kodeksu postępowania przyczyniają się do podniesienia zaufania
potencjalnych klientów wobec kontraktów EPC. Poszczególne kodeksy postępowania zostaną
przetestowane na konkretnych projektach we wszystkich państwach uczestniczących,
przyczyniając się do promowania sprawdzonych rozwiązań zarówno po stronie ESCO
jak i klientów.
W Polsce do projektu przystąpiła firma COFELY Technika Instalacyjna Sp. z o.o. deklarując
stosowanie w swojej działalności zasad Kodeksu EPC.
Strona www projektu
www.transparense.eu
Konsorcjum projektu
1. SEVEn, The Energy Efficiency Center, Czechy
2. e7 Energie Markt Analyse GmbH, Austria
3. Factor4, Belgia
4. Black Sea Energy Research Center (BSERC), Bułgaria
5. ECNet, Energy Consulting Network, Dania
6. BEA, Berliner Energieagentur GmbH, Niemcy
7. REACM, Anatoliki Development Agency of Eastern Thessaloniki’s Local Authorities S.A,
Grecja
8. GDI, GreenDependent Institute Nonprofit Ltd, Węgry
9. DTTN, Trentino Technological Cluster S.c.ar.l., Włochy
10. Ekodoma, Łotwa
11. LEI, Lithuanian Energy Institute, Litwa
12. ECN, Energy research Centre of the Netherlands, Holandia
13. NEE, Norsk Enøk og Energi AS, Norwegia
14. Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A., polska
15. ISR-UC, ISR - University of Coimbra, Portugalia
16. ECB, Energy Centre Bratislava, Słowacja
17. IJS, Jozef Stefan Institute, Słowenia
18. ESCAN, Escan s.l., Hiszpania
30
D 6.7 Press book - Poland
19. IVL, IVL Swedish Environmental Research Institute Ltd., Szwecja
20. EEVS Insight Ltd, Wielka Brytania
Kontakt
Ryszard Zwierchanowski
[email protected]
1.13 Action Undertaken to promote EPC – 3rd CAEED Plenary meeting
Athens, 27-28 March 2014
31
D 6.7 Press book - Poland
32
D 6.7 Press book - Poland
1.14 Europejski Kodeks Postępowania dla umów z gwarancją oszczędności na
konferencji w Brukseli
Czy Europejski Kodeks Postępowania dla
umów z gwarancją uzyskania oszczędności ma wpływ na jakość usług energetycznych i
wzrost zaufania klientów do firm świadczących takie usługi?
W dniach 16-18 czerwca 2015 r. w Brukseli odbywa się Konferencja Sustainable Energy
Week Policy (EUSEW). Podczas Konferencji w sesji Europejski Tydzień Zrównoważonej
Energii w dniu 18 czerwca firma SEVEn, koordynator projektu “Transparense – zwiększenie
przejrzystości rynku usług energetycznych”, współfinansowanego przez program
„Inteligentna Energia-Europa”, przedstawi sposoby podniesienia zaufania do umów
z gwarancją uzyskania oszczędności (Energy Performance Contract - EPC) na rynkach krajów
członkowskich UE.
W sesji wezmą udział prelegenci z dwóch europejskich stowarzyszeń dostawców usług
energetycznych, EFIEES i eu.ESCO, jak również EESI2020 i projektów finansowanych ze
33
D 6.7 Press book - Poland
środków europejskich ICP przez Komisję Europejską, która będzie również reprezentowana
w panelu zamknięcia.
Umowa z gwarancją uzyskania oszczędności (EPC) jako sprawdzony model usług
energetycznych, oferuje możliwość wniesienia istotnego wkładu w realizację ambitnych
celów zmniejszenia emisji CO2 do 2020 r. i zmniejszenia zużycia energii w UE. W
porównaniu do rozwiniętych rynków w USA i Kanadzie niewielki potencjał tych możliwości
został w Europie wykorzystany. Na Konferencji odbędzie się identyfikacja barier, które
hamują rozwój kontraktów EPC w Europie i zostanie określona strategia przyspieszenia
rozwoju tego rynku.
Jednym z mechanizmów mających na celu zwiększenie zaufania do umów z gwarancją
oszczędności, a także popularyzowanie tego rozwiązania w Europie ma być Europejski
Kodeks Postępowania umów EPC. Kodeks ten ma także gwarantować jakość zrealizowanych
tego typu umów.
Kodeks postępowania EPC określa podstawowe wartości i zasady, które mają
fundamentalne znaczenie dla skutecznego przygotowania i realizacji projektów EPC. Został
on opracowany w ramach projektu Transparense we współpracy z Europejskim
Stowarzyszeniem Przedsiębiorstw Usług Energetycznych (eu.ESCO) (4), Europejską
Federacją Usługodawców w zakresie efektywności energetycznej (EFIEES) (5) i innymi
zainteresowanymi podmiotami.
Głównym zadaniem Europejskiego Kodeksu Postępowania EPC jest zwiększenie
zaufania do rynku umów EPC. Bierze on pod uwagę różnorodność rynków europejskich.
Kodeks ma już znaczną liczbę sygnatariuszy w całej Europie i jest stosowany w praktyce. Jest
z powodzeniem wykorzystywany w celu wprowadzenia potencjalych klientów w zagadnienia
umów EPC. Kodeks jest zobowiązaniem dobrowolnym i nie jest dokumentem prawnie
wiążącym. Dlatego ważne jest, aby był stosowany w ramach umów i przy tworzeniu
dokumentacji przetargowej.
To pozytywny znak dla rozwijającego się rynku i dobry fundament rozwoju długoterminowego
mówi Peter Hug, dyrektor zarządzający eu.ESCO, który we wrześniu 2015 r. zostanie
administratorem Kodeksu.
Głównym zadaniem Europejskiego Kodeksu Postępowania EPC jest zwiększenie zaufania do
rynku umów EPC z uwzględnieniem różnorodności rynków europejskich mówi Valérie
Plainemaison, Sekretarz Generalna Europejskiej Federacji Usługodawców w zakresie
efektywności energetycznej (EFIEES).
34
D 6.7 Press book - Poland
35
Download