zagadnienia-historia-do-opracowania-kurs-gdansk

advertisement
Historia - zagadnienia do opracowania
OT-TO przykłady zagadnień egzaminacyjnych "szerszych":
1. Przynależność państwowa Trójmiasta X - XXI wiek
2. Organizmy miejskie na terenie Trójmiasta X - XXI w.
3. Gdańscy książęta pomorscy.
4. Gdańsk w monarchii piastowskiej X - XIV w. – charakterystyka okresu
5. Zmiany ustroju wewnętrznego Gdańska do 1793 r.
6. Gdańsk w okresie wojen polsko-szwedzkich w XVII w.
7. Wojny polsko-krzyżackie o Gdańsk i Pomorze Gdańskie w XIV-XV w.
8. Gdańsk pod panowaniem Jagiellonów – charakterystyka okresu
9. Przywileje Kazimierzowskie i ich znaczenie
10. Konflikty Gdańska z królami polskimi – przyczyny, formy, skutki
11. Ustrój Wolnego Miasta Gdańska 1807-1814
12. Ustrój Wolnego Miasta Gdańska 1919-1939
13. Gdańsk w XIX w. – charakterystyka okresu
14. Napoleońskie Wolne Miasto Gdańsk – charakterystyka okresu
15. Prawa Polski w Wolnym Mieście Gdańsku 1919-39
16. Traktat wersalski a Polska. Gdańsk i Pomorze Gdańskie – postanowienia
17. Krzyżacy w Gdańsku – charakterystyka okresu
18. Gdańsk w czasie wojny 13.letniej.
19. Misje chrystianizacyjne wśród Prusów.
20. Gdańsk wobec polskich królów elekcyjnych.
21. Gdańsk i Pomorze Gdańskie w okresie rozbiorów 1772 – 1793
22. Przedstawicielstwa polskiego władztwa w Gdańsku X – XXI w.
23. Stosunki religijne w Gdańsku na przestrzeni wieków
24. Stosunki narodowościowe w Gdańsku na przestrzeni wieków.
25. Wybitni przedstawiciele nauki gdańskiej XVI - XVIII w.
26. Powstanie i rozwój państwa pruskiego 1525 - 1918
27. Wizyty królów polskich w Gdańsku.
28. Organizacje polskie w WMG 1919-39
29. Rola Gdańska w czasie konfliktu Sasów ze Stanisławem Leszczyńskim
30. Traktaty międzypaństwowe a Gdańsk i Pomorze Gdańskie
31. Rozwój Sopotu jako kąpieliska i uzdrowiska
32. Gdańsk w okresie panowania Wazów – charakterystyka okresu
33. Prawa miejskie, herby i ratusze Gdańska, Gdyni i Sopotu
34. Cmentarze wojenne, obeliski, tablice, pomniki i inne formy upamiętnień wydarzeń,
postaci historycznych w Trójmieście
35. Powstanie i organizacja królewskiej floty kaperskiej
36. Pojęcia: Prusowie, Prusy Królewskie, Prusy Książęce, Prusy Zachodnie, Prusy
Zakonne, Księstwo Pruskie, Cesarstwo Niemieckie, Związek Pruski, „plagi pruskie”,
(Dziedzic Pruski, Wawrzyniec Pruski, prusaki, kwas pruski ;)) )
37. Ustrój Prus Królewskich do 1569 r.
38. Powstanie i rozwój Gdyni
39. Działania Polskiej Marynarki Wojennej we Wrześniu 1939 r. – m.in. realizacja planów
„Peking”, „Rurka”, „Worek”
40. Grudzień 1970 w Trójmieście – geneza, przebieg, znaczenie i upamiętnienia
41. Sierpień 1980 w Trójmieście – geneza, przebieg, znaczenie i upamiętnienia
42. Obrona Wybrzeża w 1939 r. – plany, realizacja, dowódcy, upamiętnienia
43. Wrzesień 1939 r. w Trójmieście.
44. Obrona Poczty Polskiej w Gdańsku we wrześniu 1939 r.
45. Obrona Westerplatte we wrześniu 1939 r.
46. Wyzwolenie Trójmiasta w 1945 r.
47. Zniszczenia wojenne Trójmiasta w 1945 r. i odbudowa po 1945 r.
48. Opozycja demokratyczna „gdańska” w PRL-u
49. Geneza i powstanie NSZZ Solidarność
50. Historia i współczesność Marynarki Wojennej RP
51. Wizyty Jana Pawła II w Trójmieście – kiedy i miejsca związane z wizytami,
upamiętnienia wizyt
52. "Ojcowie" Gdyni i ich zasługi dla miasta
53. Cdn.
+ Wskazać miejsca w Trójmieście, gdzie o omawianych faktach, postaciach, wydarzeniach
historycznych można wspomnieć uczestnikom wycieczek, spacerów – topografia Trójmiasta!
+ Wskazać formy upamiętnień nie tylko pomnikowych, ale też np. nazwy ulic, wystawy,
imprezy, obiekty, itp.
+ Potrafić określać czas wydarzeń, daty "kanoniczne", postacie, nazwy
+ Wykazać się umiejętnością wykorzystania atlasu historycznego, mapy, planu Trójmiasta
+ Na pewno jakieś zagadnienia jeszcze z Wielkim Mistrzem wymyślimy
A tu przykładowe pytania:
Ad.
1. Przedstaw przynależność państwową Trójmiasta od X do XXI wieku.
Przedstaw genezę i postanowienia traktatów międzypaństwowych wobec Gdańska
i Pomorza Gdańskiego od X do XXI wieku.
Przedstaw znaczenie wydarzeń z dnia 10.02.1920 r. dla Polski i Trójmiasta.
2. Scharakteryzuj kształtowanie się organizmów miejskich na terenie Trójmiasta
od X do XXI w.
Lokacje miast (nadanie praw miejskich) na terenie Trójmiasta.
Scharakteryzuj pojęcia: prawo miejskie, lokacja, prawo lubeckie, prawo chełmińskie.
Przedstaw powstanie miasta i rozwój Gdyni w dwudziestoleciu międzywojennym.
Przedstaw rozwój Sopotu jako uzdrowiska i miasta.
3. Przedstaw rolę (polityczną, społeczną, kulturalną, gospodarczą) gdańskich książąt
pomorskich w dziejach Gdańska i Pomorza.
Przedstaw znaczenie wydarzeń z roku 1282, 1294 dla Polski, Gdańska i Pomorza
4. Scharakteryzuj (przedstaw zmiany polityczne, społeczne, gospodarcze, urbanistyczne)
okres funkcjonowania Gdańska w monarchii piastowskiej.
5. Przedstaw zmiany ustroju (władz, kompetencji) wewnętrznego Gdańska do 1793 r.
Scharakteryzuj pojęcia: Rada, Ława, Trzeci Ordynek.
Przedstaw znaczenie wydarzeń z roku 1526, 1678, 1750 dla kształtowania się ustroju
wewnętrznego Gdańska
6. Scharakteryzuj rolę Gdańska w okresie wojen polsko-szwedzkich. Przedstaw
znaczenie wydarzeń z roku: 1626-29, 1635, 1655, 1660 dla Polski i Gdańska.
Przedstaw postanowienia pokoju w Oliwie 1660
7. Przedstaw etapy konfliktu polsko-krzyżackiego o Gdańsk i Pomorze Gd. w latach
1308-1466.
Przedstaw znaczenie wydarzeń z roku: 1226, 1308, 1343, 1409-11, 1454, 1457, 1466
dla Polski i Gdańska.
Scharakteryzuj (przedstaw zmiany polityczne, społeczne, gospodarcze, urbanistyczne)
okres panowania krzyżackiego w Gdańsku.
Przedstaw postanowienia II pokoju w Toruniu 1466
8. Scharakteryzuj (przedstaw zmiany polityczne, społeczne, gospodarcze, urbanistyczne)
okres funkcjonowania Gdańska i Pomorza Gdańskiego pod panowaniem Jagiellonów.
Przedstaw ustrój Prus Królewskich do 1569 r.
Opisz herb Prus Królewskich
9. Przedstaw główne postanowienia Przywilejów Kazimierzowskich i ich znaczenie
dla Gdańska i Pomorza.
10. Przedstaw przyczyny, przebieg i skutki sporów Gdańska z królami polskimi
(na wybranych przykładach).
Przedstaw genezę, treść i znaczenie Konstytucji Karnkowskiego.
Przedstaw genezę i funkcjonowanie królewskiej floty kaperskiej.
11. Scharakteryzuj ustrój (władze) Wolnego Miasta Gdańska w latach 1807-1815.
Przedstaw genezę Wolnego Miasta Gdańska.
Przedstaw postanowienia traktatów z Tylży z 1807 r. dla ziem polskich i Gdańska.
Scharakteryzuj okres napoleońskiego WMG.
Przedstaw miejsca i formy upamiętnień związanych z okresem napoleońskim,
pobytem Napoleona w Gdańsku.
Przedstaw postać i działalność Jeana Georgesa Haffnera oraz miejsca, obiekty
i upamiętnienia z nim związane.
12. Scharakteryzuj ustrój (władze) Wolnego Miasta Gdańska w latach 1919-1939.
Przedstaw genezę Wolnego Miasta Gdańska.
Przedstaw postanowienia traktatu wersalskiego z 1919 r. dla ziem polskich i Gdańska.
Przedstaw prawa Polski w WMG w latach 1919 – 1939.
Wymień najważniejsze instytucje i organizacje polskie w WMG w latach 1919 –
1939.
Przedstaw genezę, status i działalność Wysokich Komisarzy Ligi Narodów w WMG.
Przedstaw genezę, status i działalność Komisarzy Generalnych RP w WMG.
13. Scharakteryzuj rozwój (zmiany urbanistyczne, społeczne i gospodarcze) Gdańska
w XIX i na przełomie XIX/XX w.
Przedstaw postać i znaczenie dla Gdańska „rządów” Leopolda Wintera.
14. Patrz pytanie 11.
15. Patrz pytanie 12.
16. Patrz pytanie 12.
17. Patrz pytanie 7.
18. Scharakteryzuj rolę Gdańska w czasie wojny trzynastoletniej 1454-1466.
Przedstaw postanowienia II pokoju toruńskiego dla Polski, Pomorza Gd. i Gdańska.
19. Scharakteryzuj przebieg i efekty misji chrystianizacyjnych wśród Prusów X-XIII w.
Przedstaw znaczenie wydarzeń z roku 997, 1000 dla Polski i Gdańska.
Przedstaw postać i działalność św. Wojciecha oraz miejsca, obiekty i upamiętnienia
z nim związane.
20. Scharakteryzuj postawę Gdańska wobec elekcji królów polskich.
21. Przedstaw znaczenie wydarzeń z roku 1772, 1793 dla Polski i Gdańska.
Scharakteryzuj politykę Królestwa Prus wobec Gdańska w latach 1772 – 93.
(„Plagi pruskie”)
22. Przedstaw formy reprezentacji polskiego władztwa (władzy królewskiej, państwowej)
w Gdańsku X – XXI w. (urzędnicy, instytucje – np. namiestnik, sędzia, wojewoda,
komisarz, Komisja Morska, Urząd Wojewódzki, Policja, Straż Graniczna)
23. Scharakteryzuj stosunki religijne w Gdańsku od X do XXI w.
Przedstaw główne wyznania w dawnym Gdańsku i ich najważniejsze obiekty sakralne.
24. Scharakteryzuj stosunki narodowościowe w Gdańsku od X do XXI w.
Przedstaw postacie, obiekty, nazwy własne świadczące o obecności „innych”
w Gdańsku.
25. Wymień wybitnych przedstawicieli nauki gdańskiej XVI – XVIII w., dziedziny nauki
którymi się zajmowali, osiągnięcia, upamiętnienia.
Przedstaw postać i działalność Jana Heweliusza, Daniela Gabriela Fahrenheita oraz
miejsca, obiekty i upamiętnienia z nim związane.
Instytucje naukowe w Gdańsku
26. Przedstaw etapy powstania i rozwoju państwa pruskiego w latach 1525 – 1918.
Przedstaw rolę dynastii Hohenzollernów w dziejach Gdańska – przedstawiciele,
upamiętnienia.
Przedstaw znaczenie wydarzeń z roku 1525, 1657, 1701, 1870-71, 1918 dla Polski
i Gdańska.
Wyjaśnij pojęcia: Prusowie, Prusy Królewskie, Prusy Książęce, Prusy Zachodnie,
Prusy Zakonne, Księstwo Pruskie, Cesarstwo Niemieckie, Związek Pruski, „plagi
pruskie”, [Dziedzic Pruski, Wawrzyniec Pruski, prusaki, kwas pruski ;))]
27. Przedstaw przyczyny, przebieg i znaczenie wizyt królów polskich w Gdańsku
od X do XVIII w.
Scharakteryzuj przebieg i następstwa wizyt króla Jan III Sobieskiego w Gdańsku oraz
współczesne upamiętnienia z nim związane.
28. Patrz pytanie 12.
29. Patrz pytanie 20.
30. Patrz pytanie 1.
31. Patrz pytanie 2.
32. Scharakteryzuj (przedstaw zmiany polityczne, społeczne, gospodarcze, urbanistyczne)
okres funkcjonowania Gdańska pod panowaniem Wazów.
33. Patrz pytanie 2.
34. Patrz wszystkie pytania.
35. Patrz pytanie 10.
36. Patrz pytanie 26.
37. Patrz pytanie 8.
Download