Wojewódzki plan postępowania na wypadek wystąpienia epidemii

advertisement
2
Spis treści
1. PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA WOJEWÓDZKIEGO PLANU DZIAŁANIA NA WYPADEK
WYSTĄPIENIA EPIDEMII NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ORAZ ZASADY
AKTUALIZACJI..................................................................................................................... 5
2.
1.1 Adresaci Planu oraz sposób udostępniania............................................................................................. 6
1.2 Podstawowe pojęcia i definicje .............................................................................................................. 6
CHARAKTERYSTYKA ZAGROŻEŃ EPIDEMICZNYCH NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA
ŁÓDZKIEGO Z ELEMENTAMI ANALIZY RYZYKA ............................................................... 11
3.
2.1 Sytuacja epidemiologiczna wybranych chorób zakaźnych .................................................................. 11
2.1.1 Zatrucia i zakażenia pokarmowe ................................................................................................. 12
2.1.2 Wirusowe zapalenia wątroby ...................................................................................................... 13
2.1.3 Choroby zakaźne wieku dziecięcego........................................................................................... 14
2.1.4 Grypa ........................................................................................................................................... 15
2.1.5 Choroby odzwierzęce .................................................................................................................. 16
2.1.6 Zakażenia szpitalne ..................................................................................................................... 18
2.1.7 Gruźlica ....................................................................................................................................... 20
2.1.8 HIV/AIDS ................................................................................................................................... 21
2.2 Choroby szczególnie niebezpieczne i wysoce zakaźne ........................................................................ 22
2.2.1Choroba wywołana przez wirus Ebola ......................................................................................... 23
2.2.2 SARS ........................................................................................................................................... 24
2.2.3MERS-CoV (Middle East respiratory syndrom- Coronavirus) .................................................... 24
2.2.4 Choroba Creutzfeldta-Jakoba ...................................................................................................... 24
2.3 Przyczyny powstawania zagrożeń epidemicznych ............................................................................... 25
2.3.1 Bioterroryzm ............................................................................................................................... 25
2.3.2Migracja ludności ......................................................................................................................... 28
ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA LUB ROZPOZNANIA ZAKAŻENIA
LUB CHOROBY ZAKAŹNEJ ORAZ W PRZYPADKU STWIERDZENIA ZGONU Z POWODU
CHOROBY ZAKAŹNEJ ........................................................................................................ 29
4.
3.1 Wykaz jednostek chorobowych, zespołów objawów oraz zdarzeń, których wystąpienie powoduje
uruchomienie systemu wczesnego powiadamiania .............................................................................. 29
3.2 Procedura reagowania kryzysowego (PRK) –Postępowanie w przypadku wystąpienia zagrożenia
epidemicznego lub stanu epidemii ....................................................................................................... 31
3.3 Wykaz i rozmieszczenie podmiotów leczniczych i innych obiektów użyteczności publicznej, które
mogą być przeznaczone na leczenie, izolację lub poddawanie kwarantannie ...................................... 35
3.3.1Podmioty lecznicze ...................................................................................................................... 35
3.3.2Obiekty użyteczności publicznej .................................................................................................. 39
Procedura uruchomienia miejsc kwarantanny ..................................................................................... 40
Transport do miejsc kwarantanny ........................................................................................................ 53
3.4 Wykaz osób mogących być skierowanymi do działań służących ochronie zdrowia publicznego przed
zakażeniami i chorobami zakaźnymi ................................................................................................... 54
3.5 Pomoc psychologiczna ......................................................................................................................... 56
Procedura organizacji pomocy psychologicznej .................................................................................. 57
3.6 Informowanie mediów ......................................................................................................................... 59
SPOSÓB REAGOWANIA NA SZCZEBLU WOJEWÓDZKIM/POWIATOWYM - KOMPETENCJE
ORGANÓW ......................................................................................................................... 59
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
Wojewoda ............................................................................................................................................ 59
Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny ...................................................................................... 60
Wojewódzki Sztab Wojskowy ............................................................................................................. 61
Starosta ................................................................................................................................................. 63
Państwowa Straż Pożarna..................................................................................................................... 63
3
4.6 Policja................................................................................................................................................... 64
4.7 Grupa robocza do spraw zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa Ebola .................... 64
4.8 Zabezpieczenie logistyczne .................................................................................................................. 64
4.8.1Transport sanitarny ....................................................................................................................... 64
4.8.2Zakłady DDD (Dezynfekcja Dezynsekcja Deratyzacja) .............................................................. 65
4.8.3Dezynfekcja i dekontaminacja pojazdów ..................................................................................... 66
4.8.4Odbiór odpadów niebezpiecznych i utylizacja odpadów medycznych ........................................ 66
4.8.5Pakowanie, oznakowanie i dokumentacja wymagana przy transporcie materiału zakaźnego oraz
próbek do celów diagnostycznych (wyciąg z wytycznych WHO 1997 b)................................... 69
4.8.6Postępowanie ze zwłokami osób zmarłych na choroby wysoce zakaźne ..................................... 71
4.8.7Środki ochrony osobistej .............................................................................................................. 72
4.9 Procedura zwolnienia rezerw strategicznych z Agencji Rezerw Materiałowych ................................. 72
4.10 Informacja dotycząca miejsc na obszarze województwa łódzkiego, gdzie możliwa jest realizacja
szczepień ochronnych .......................................................................................................................... 78
4.11 Zaopatrzenie w leki i szczepionki ........................................................................................................ 78
4.12 Wykaz jednostek współpracujących na wypadek wystąpienia epidemii .............................................. 79
4.13 Dane teleadresowe podmiotów leczniczych z terenu województwa łódzkiego ................................... 81
4.14 Wykaz placówek na terenie województwa łódzkiego wyposażonych w komory dezynfekcyjne ........ 87
4.15 Wykaz numerów telefonów Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi i
Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych województwa łódzkiego ................................ 88
4.16 Dane teleadresowe do Wojewódzkich Konsultantów Medycznych ..................................................... 90
4.17 Wykaz laboratoriów badających czynniki biologiczne na terenie województwa łódzkiego ................ 91
4.18 Informacja Głównego Inspektoratu Sanitarnego w sprawie badań w kierunku zakażenia wirusem
Ebola .................................................................................................................................................... 95
4.19 Finansowanie działań przeciwepidemicznych ..................................................................................... 95
TABELE .................................................................................................................................. 97
WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW ......................................................................................................... 97
KARTA AKTUALIZACJI PLANU ............................................................................................... 99
4
1. Podstawy prawne opracowania Wojewódzkiego Planu działania na wypadek
wystąpienia epidemii na terenie województwa łódzkiego oraz zasady aktualizacji
Wojewódzki Plan działania na wypadek wystąpienia epidemii na terenie województwa
łódzkiego jest narzędziem dla Wojewody Łódzkiego oraz Wojewódzkiego Zespołu
Zarządzania Kryzysowego w procesie podejmowania decyzji w sytuacji wystąpienia na terenie
województwa łódzkiego przypadków zachorowań ludzi na choroby szczególnie niebezpieczne.
Zasady opracowania Planu reguluje:
 art. 44 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób
zakaźnych u ludzi (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 947 ze zm.1)
”W celu zapewnienia skuteczności działań służących ochronie zdrowia publicznego
przed zakażeniami i chorobami zakaźnymi wojewoda sporządza wojewódzki plan na
działania na wypadek wystąpienia epidemii, (…) na okres trzech lat, z możliwością
aktualizacji.”
 art. 22 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej
w województwie (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 525 ze zm.2)
„Wojewoda odpowiada za wykonywanie polityki Rady Ministrów w województwie,
a w szczególności (…) zapewnia współdziałanie wszystkich organów administracji
rządowej i samorządowej działających w województwie i kieruje ich działalnością
w zakresie zapobiegania zagrożeniu życia, zdrowia lub mienia oraz zagrożeniom
środowiska, bezpieczeństwa państwa i utrzymania porządku publicznego, ochrony praw
obywatelskich, a także zapobiegania klęskom żywiołowym i innym nadzwyczajnym
zagrożeniom oraz zwalczania i usuwania ich skutków, na zasadach określonych
w odrębnych ustawach.”
 art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (j.t.
Dz. U. z 2013 r., poz. 1166 ze zm.3)
„Do zadań wojewody w sprawach zarządzania kryzysowego należy kierowanie
monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na
terenie województwa.”
Plan jest przygotowywany i aktualizowany na podstawie danych i informacji uzyskanych
z jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów leczniczych i innych dysponentów obiektów
1
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r., poz. 619 oraz poz. 1138
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w DZ. U. z 2015 r., poz. 1960
3
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w DZ. U. z 2015 r., poz. 1485
2
5
użyteczności publicznej 4 . W przypadku zmiany danych lub informacji ww. podmioty
zobowiązane są do niezwłocznego przekazania ich wojewodzie5.
1.1 Adresaci Planu oraz sposób udostępniania
Wojewódzki Plan działania na wypadek wystąpienia epidemii adresowany jest do
wszystkich podmiotów administracji publicznej w województwie łódzkim, które zajmują się
zapobieganiem wystąpieniu chorób zakaźnych u ludzi, planowaniem działań na wypadek
epidemii, reagowaniem, gdy wystąpi zagrożenie epidemiczne oraz usuwaniem jego skutków.
Plan zostaje podany do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji
Publicznej, z wyjątkiem danych podlegających ochronie w rozumieniu przepisów o ochronie
danych osobowych6.
1.2 Podstawowe pojęcia i definicje
Badanie sanitarno-epidemiologiczne - badanie, w którego skład wchodzą badanie lekarskie,
badania laboratoryjne oraz dodatkowe badania i konsultacje specjalistyczne, wykonywane
w ramach nadzoru epidemiologicznego w celu wykrycia biologicznych czynników
chorobotwórczych lub potwierdzenia rozpoznania choroby zakaźnej;
Biologiczny czynnik chorobotwórczy - posiadające zdolność wywoływania objawów
chorobowych drobnoustroje komórkowe lub wytwarzane przez nie produkty, zewnętrzne
i wewnętrzne pasożyty człowieka lub wytwarzane przez nie produkty, cząstki bezkomórkowe
zdolne do replikacji lub przenoszenia materiału genetycznego, w tym zmodyfikowane
genetycznie hodowle komórkowe lub wytwarzane przez nie produkty;
Choroba zakaźna - choroba, która została wywołana przez biologiczny czynnik
chorobotwórczy;
Choroba szczególnie niebezpieczna i wysoce zakaźna - choroba zakaźna łatwo
rozprzestrzeniająca się, o wysokiej śmiertelności, powodująca szczególne zagrożenie dla
zdrowia publicznego i wymagająca specjalnych metod zwalczania, w tym cholera, dżuma, ospa
prawdziwa, wirusowe gorączki krwotoczne;
Czynnik alarmowy - biologiczny czynnik chorobotwórczy o szczególnej zjadliwości lub
oporności;
Dekontaminacja - proces niszczenia biologicznych czynników chorobotwórczych przez
mycie, dezynfekcję i sterylizację;
4
Zob. art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych
u ludzi (Dz. U. z 2013 r., poz. 947 ze zm.)
5
Zob. art. 44 ust. 5 ww. ustawy
6
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.)
6
Dezynfekcja - proces redukcji ilości biologicznych czynników chorobotwórczych przez
zastosowanie metod fizycznych i chemicznych;
Dochodzenie epidemiologiczne - wykrywanie zachorowań, czynnika etiologicznego oraz
określanie przyczyn, źródeł, rezerwuarów i mechanizmów szerzenia się choroby zakaźnej lub
zakażenia;
Epidemia - wystąpienie na danym obszarze zakażeń lub zachorowań na chorobę zakaźną
w liczbie wyraźnie większej niż we wcześniejszym okresie albo wystąpienie zakażeń lub
chorób zakaźnych dotychczas niewystępujących;
Izolacja - odosobnienie osoby lub grupy osób chorych na chorobę zakaźną albo osoby lub
grupy osób podejrzanych o chorobę zakaźną, w celu uniemożliwienia przeniesienia
biologicznego czynnika chorobotwórczego na inne osoby;
Izolatka – pomieszczenie przeznaczone do odosobnienia pacjenta lub grupy pacjentów,
chorych na chorobę zakaźną albo osoby lub grupy osób podejrzanych o chorobę zakaźną,
w celu uniemożliwienia przeniesienia biologicznego czynnika chorobotwórczego na inne
osoby7;
Izolatka w szpitalu – składa się z:
1. Pomieszczenia pobytu pacjenta;
2. Pomieszczenia higieniczno-sanitarnego, dostępnego z pomieszczenia pobytu pacjenta,
wyposażonego w:
a) umywalkę z baterią uruchamianą bez kontaktu z dłonią i dodatkowo w dozownik ze
środkiem dezynfekcyjnym uruchamiany bez kontaktu z dłonią, pojemnik z ręcznikami
jednorazowego użycia i pojemnik na zużyte ręczniki,
b) natrysk, z wyłączeniem izolatki w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii,
c) płuczkę-dezynfektor basenów i kaczek - w przypadku stosowania basenów i kaczek
wielorazowego użytku,
d) urządzenie do dekontaminacji oraz do utylizacji wkładów jednorazowych wraz
z zawartością, które powinno być zainstalowane w sposób eliminujący zagrożenia dla
pacjentów - w przypadku stosowania basenów i kaczek jednorazowych;
3. śluzy umywalkowo-fartuchowej pomiędzy pomieszczeniem pobytu pacjenta a ogólną
drogą komunikacyjną.
7
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim
powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r.
poz. 739)
7
Kwarantanna - odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w celu
zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych;
Nadzór epidemiologiczny - obserwacja osoby zakażonej lub podejrzanej o zakażenie, bez
ograniczenia
jej
swobody
przemieszczania
się,
wykonywanie
badań
sanitarno-
epidemiologicznych u tej osoby w celu wykrycia biologicznych czynników chorobotwórczych
lub potwierdzenia rozpoznania choroby zakaźnej oraz zebranie, analiza i interpretacja
informacji o okolicznościach i skutkach zakażenia (nadzór indywidualny), jak i stałe,
systematyczne gromadzenie, analiza oraz interpretacja informacji o zachorowaniach lub innych
procesach zachodzących w sferze zdrowia publicznego, wykorzystywane w celu zapobiegania
i zwalczania zakażeń lub chorób zakaźnych (nadzór ogólny);
Nadzór sentinel - wybiórczy nadzór epidemiologiczny, prowadzony przez wybrany podmiot
lub zespół podmiotów w zakresie ich podstawowej działalności;
Nosiciel - osoba bez objawów choroby zakaźnej, w której organizmie bytują biologiczne
czynniki chorobotwórcze, stanowiącą potencjalne źródło zakażenia innych osób;
Ozdrowieniec - osoba, u której ustąpiły objawy choroby zakaźnej;
Podejrzany o chorobę zakaźną - osoba, u której nie występują objawy zakażenia ani choroby
zakaźnej, która miała styczność ze źródłem zakażenia, a charakter czynnika zakaźnego
i okoliczności styczności uzasadniają podejrzenie zakażenia;
Podejrzany o zakażenie - osoba, u której nie występują objawy zakażenia ani choroby
zakaźnej, która miała styczność ze źródłem zakażenia, a charakter czynnika zakaźnego
i okoliczności styczności uzasadniają podejrzenie zakażenia;
Stan epidemii - sytuacja prawna wprowadzona na danym obszarze w związku z wystąpieniem
epidemii w celu podjęcia określonych w ustawie działań przeciwepidemicznych
i zapobiegawczych dla zminimalizowania skutków epidemii;
Stan zagrożenia epidemicznego - sytuacja prawna wprowadzona na danym obszarze
w związku z ryzykiem wystąpienia epidemii w celu podjęcia określonych w ustawie działań
zapobiegawczych;
Sterylizacja - proces zniszczenia zdolnych do namnażania się form biologicznych czynników
chorobotwórczych;
Styczność - bezpośredni lub pośredni kontakt osoby ze źródłem zakażenia, jeżeli charakter tego
kontaktu zagrażał lub zagraża przeniesieniem na tę osobę biologicznych czynników
chorobotwórczych;
Szczepienie ochronne - podanie szczepionki przeciw chorobie zakaźnej w celu sztucznego
uodpornienia przeciwko tej chorobie;
8
Śluza umywalkowo-fartuchowa – pomieszczenie wyposażone w:
1. umywalkę z baterią uruchamianą bez kontaktu z dłonią;
2. dozownik z mydłem w płynie;
3. dozownik ze środkiem dezynfekcyjnym uruchamiany bez kontaktu z dłonią;
4. pojemnik z ręcznikiem jednorazowego użycia i pojemnik za zużyte ręczniki;
5. zamykany pojemnik na brudną bieliznę;
6. miejsca na ubrania z zachowaniem rozdziału ubrań czystych i brudnych8.
Świadczenia zdrowotne - świadczenie zdrowotne w rozumieniu art. 5 pkt 40 ustawy z dnia
27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 581 ze zm.9);
Świadczenia szpitalne – wykonywane całą dobę kompleksowe świadczenia zdrowotne
polegające na diagnozowaniu, leczeniu, pielęgnacji i rehabilitacji, które nie mogą być
realizowane w ramach innych stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych lub
ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, świadczeniami szpitalnymi są także świadczenia
udzielane z zamiarem zakończenia ich udzielania w okresie nieprzekraczającym 24 godzin10;
Zabiegi sanitarne - działania służące poprawie higieny osobistej, w tym mycie i strzyżenie,
higieny odzieży, higieny pomieszczeń, podejmowane w celu zapobiegania oraz zwalczania
zakażeń i chorób zakaźnych;
Zagrożenie epidemiczne - zaistnienie na danym obszarze warunków lub przesłanek
wskazujących na ryzyko wystąpienia epidemii;
Zakażenie - wniknięcie do organizmu i rozwój w nim biologicznego czynnika
chorobotwórczego;
Zakażenie szpitalne - zakażenie, które wystąpiło w związku z udzieleniem świadczeń
zdrowotnych, w przypadku, gdy choroba:
a. nie pozostawała w momencie udzielania świadczeń zdrowotnych w okresie wylęgania
albo
b. wystąpiła po udzieleniu świadczeń zdrowotnych, w okresie nie dłuższym niż najdłuższy
okres jej wylęgania;
Zaraźliwość - zdolność biologicznego czynnika chorobotwórczego do przeżycia i namnażania
oraz do wywołania objawów chorobowych po przeniesieniu go do organizmu innego człowieka
lub zwierzęcia;
8
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny
odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r. poz. 739)
9
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r., poz. 396 oraz poz. 1491
10
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618 ze zm.)
9
Zdrowie publiczne - stan zdrowotny całego społeczeństwa lub jego części, określany na
podstawie wskaźników epidemiologicznych i demograficznych.
Objaśnienia skrótów
ARM – Agencja Rezerw Materiałowych
PSSE – Powiatowa Stacja Sanitarno-
CBR – Centralna Baza Rezerw Sanitarno –
Epidemiologiczna
Przeciwepidemicznych
PWIS – Państwowy Wojewódzki Inspektor
CDC - Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli
Sanitarny
Chorób
PGIS – Państwowy Graniczny Inspektor
ECDC -Europejskie Centrum ds.
Sanitarny
Zapobiegania i Kontroli Chorób
SOR – Szpitalny Oddział Ratunkowy
EVD – Choroba wywołana przez wirus Ebola WBiZK – Wydział Bezpieczeństwa
EVD – gorączka Ebola
i Zarządzania Kryzysowego
EBOV – wirus Ebola
WCZK – Wojewódzkie Centrum Zarządzania
GIF – Główny Inspektor Farmaceutyczny
Kryzysowego
GIS – Główny Inspektor Sanitarny
WIF – Wojewódzki Inspektor
IP – Izba Przyjęć
Farmaceutyczny
KWP w Łodzi – Komenda Wojewódzka
WPS – Wydział Polityki Społecznej
Policji w Łodzi
WSSE – Wojewódzka Stacja Sanitarno-
KW PSP w Łodzi – Komenda Wojewódzka
Epidemiologiczna
Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi
WZZK – Wojewódzki Zespół Zarządzania
LKRM – Lekarz Koordynator Ratownictwa
Kryzysowego
Medycznego
ZRM – Zespół Ratownictwa Medycznego
ŁUW w Łodzi – Łódzki Urząd Wojewódzki
w Łodzi
MSW – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
MZ – Ministerstwo Zdrowia
Plan – Wojewódzki Plan działania na
wypadek wystąpienia epidemii na terenie
województwa łódzkiego
PPIS – Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny
PPE – środki ochrony osobistej
PRM – Państwowe Ratownictwo Medyczne
10
2. Charakterystyka zagrożeń epidemicznych na obszarze województwa łódzkiego
z elementami analizy ryzyka
2.1 Sytuacja epidemiologiczna wybranych chorób zakaźnych11
Sytuacja epidemiologiczna chorób zakaźnych zarówno w skali wojewódzkiej, jak
i krajowej jest stabilna. Zgony z powodu chorób zakaźnych stanowią około 1% wszystkich
zgonów. Od kilku lat obserwowany jest spadek zapadalności wielu chorób zakaźnych w Polsce.
Coraz częstsze i szybsze przemieszczanie się ludzi w celach turystycznych, jak i biznesowych
stanowi zagrożenie przywleczenia różnych chorób zakaźnych. Dotyczy to chorób, które
w Polsce uległy eliminacji w wyniku wykonywanych obowiązkowych szczepień ochronnych
(poliomyelitis, błonica), chorób o niskiej zapadalności (WZW A, czerwonka bakteryjna), czy
też chorób, które dotychczas u nas nie występowały (gorączki krwotoczne). Przyczyną
pojawiania się nowych czynników zakaźnych mogą być ruchy migracyjne ludności oraz
globalny charakter transportu i handlu żywnością.
Jednym z najistotniejszych zagrożeń są epidemie grypy. W sezonach 2008/2009
i 2009/2010 epidemia grypy dotknęła ponad 100 tysięcy ludności w skali województwa
i przeszło 1 milion w skali kraju. Pomimo obawy przed nowym szczepem wirusa grypy
A/H1N1 odsetek osób zakażonych tą odmianą w województwie łódzkim okazał się znikomy.
W sezonie epidemicznym 2012/2013 zgłoszono ponad 185 tys. podejrzeń/zachorowań na
grypę. Tak wysokich liczb podejrzeń/zachorowań na grypę nie rejestrowano w okresie ostatnich
kilkunastu lat. U osób chorych wykrywano wirusy grypy typu A/H1N1, A i B. Wysokie liczby
podejrzeń/zachorowań na grypę notowano na terenie całego kraju i związane były z niskim
poziomem wykonywania szczepień ochronnych p/grypie.
W sezonie epidemicznym 2012/2013 zgłoszono ponad 185 tys. podejrzeń/zachorowań na
grypę, a w sezonie epidemicznym 2013/2014 niemal 120 tys. zachorowań i podejrzeń
zachorowań na grypę. Ponad 40% zachorowań w tych latach dotyczyła dzieci do 14 lat. U osób
chorych wykrywano wirusy grypy typu A (H1N1 i H3) i typu B.
Niemniej istotnym zagrożeniem była powódź w 2010 roku, która niosła ze sobą ryzyko
epidemii chorób takich jak: dur brzuszny, tężec, zatrucia pokarmowe i zakażenia jelitowe.
Również przy organizacji Turnieju EURO 2012 istniało zagrożeniem wystąpienia m.in. zatruć
pokarmowych i zakażeń jelitowych, chorób przenoszonych drogą kropelkową i chorób
importowanych. Podjęto wówczas działania w celu monitorowania sytuacji epidemiologicznej
oraz pozwalające zapobiec występowaniu i rozprzestrzenianiu się ewentualnych zagrożeń
11
Materiał opracowany w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi
epidemicznych. W tym czasie nie zgłoszono ognisk chorób zakaźnych i chorób zawleczonych
wśród uczestników i kibiców Turnieju EURO 2012.
Wśród chorób, których liczba zarejestrowanych przypadków, z mniejszymi bądź większymi
wahaniami jest wysoka lub stanowi istotne zagrożenie są: zatrucia pokarmowe i zakażenia jelitowe,
wirusowe zapalenia wątroby, choroby zakaźne wieku dziecięcego, choroby odzwierzęce, zakażenia
szpitalne, gruźlica, HIV/AIDS oraz choroby importowane.
2.1.1 Zatrucia i zakażenia pokarmowe
Sytuacja epidemiologiczna zatruć pokarmowych i zakażeń jelitowych w ostatnich latach
w województwie łódzkim ulegała zmianom. W 2014 r. w porównaniu z 2013 r. wzrosła
zapadalność na zatrucia pokarmowe i zakażenia jelitowe wirusowe. Szczególnie wysoką
zapadalność odnotowano dla zakażeń jelitowych wirusowych (112,66 na 100 tys. ludności).
Większość (91,5%) odnotowanych przypadków zatruć pokarmowych stanowiły zatrucia
salmonelozowe. 36,3% zakażeń bakteryjnych było wywołanych przez Clostridium difficile,
a 10,6% przez chorobotwórcze szczepy Escherichia coli. Natomiast czynnikiem etiologicznym
zakażeń wirusowych były najczęściej rotawirusy (72,5%), rzadziej norowirusy (4,1%).
W 2014 r. zarejestrowano 12 rodzimych przypadków czerwonki bakteryjnej i 1 po
powrocie z Egiptu. U osób chorych wykryto Shigella flexnerii i Shigella species. W roku
wcześniejszym odnotowano 3 zachorowania rodzime. Rodzime zachorowania na czerwonkę
bakteryjną rejestrowane w województwie łódzkim w ostatnich latach dotyczą osób o niskim
standardzie mieszkaniowym. W 2014 r. zarejestrowano także 1 importowany przypadek duru
brzusznego po powrocie z Indii.
W 2014 r. odnotowano 27 ognisk zbiorowych zatruć/zakażeń pokarmowych, w tym
10 w mieszkaniach prywatnych i 5 w szpitalach. Pozostałe pojedyncze ogniska odnotowano
m.in. w centrum rehabilitacyjno-opiekuńczym, hotelu, domu dziecka dla małych dzieci,
centrum promocji zdrowia, przedszkolu i internacie. Najczęstszymi czynnikami etiologicznymi
tych ognisk były bakterie Salmonella i rotawirusy. Główną podejrzewaną przyczyną
wystąpienia ognisk wywołanych przez bakterie Salmonella było użycie do potraw jaj kurzych
poddanych
niewystarczającej
obróbce
cieplnej
oraz
zaniedbania
higieniczne
w przygotowywaniu potraw i ich przechowywaniu. Największe ognisko zgłoszone w 2014 r.
wystąpiło w internacie. W ognisku tym zachorowały 43 osoby i nie udało się ustalić czynnika
etiologicznego.
Dzieci stanowią liczną grupę chorych na zatrucia pokarmowe, a zwłaszcza zakażenia
jelitowe,
dlatego
zwiększeniu
powinna
ulec
uwaga
rodziców,
służb
sanitarno-
epidemiologicznych, a także zespołów kontroli zakażeń szpitalnych. Istotne jest również
12
kształtowanie zachowań prozdrowotnych, mających na celu zwiększenie higieny osobistej
i higieny przygotowywania posiłków.
2.1.2 Wirusowe zapalenia wątroby
Wirusowe zapalenia wątroby są grupą chorób stanowiących ważny problem zdrowia
publicznego. Większość przypadków wirusowych zapaleń wątroby wywoływana jest przez trzy
typy wirusów (HAV, HBV, HCV). Różne są drogi zakażenia tymi wirusami.
W 2014 r. w porównaniu do roku poprzedniego w województwie łódzkim wzrosła
zapadalność na wirusowe zapalenie wątroby typu C według definicji z 2005 r. - przypadki
objawowe (z 8,82 do 11,92/100 tys. ludności), wzw typu C według definicji z 2009 r. przypadki potwierdzone laboratoryjnie (z 9,65 do 14,71/100 tys. ludności) i wzw typu A (z 0,16
do 0,28/100 tys. ludności).
Polska przestała być krajem o wysokiej endemiczności występowania wzw A, jednak nadal
istnieje zagrożenie wybuchem epidemii wyrównawczej z uwagi na fakt powszechnej
i wzrastającej wrażliwości populacji na zakażenie tym wirusem. Ostatnia taka epidemia
wystąpiła w województwie łódzkim i całym kraju w 2009 r. Przeniesienie wirusa HAV
następuje drogą pokarmową lub przez brudne ręce, najczęściej pomiędzy osobami
pozostającymi ze sobą w bliskim kontakcie. Wirus może znajdować się na produktach
pokarmowych. Ryzyko zakażenia ogranicza szczepionka, ale ważne jest również
przestrzeganie zasad higieny osobistej. Ryzyko wystąpienia epidemii wyrównawczej jest
związane z występowaniem przypadków importowanych z krajów o wysokiej zapadalności na
tę chorobę. Ponad połowa zarejestrowanych w 2014 r. przypadków wzw typu A były to
zachorowania importowane z różnych krajów i kontynentów.
Większość rejestrowanych w województwie łódzkim przypadków wzw typu B i C (ponad
95%) stanowią przypadki przewlekłe, o wieloletnim przebiegu, będące rezultatem zakażeń, do
których doszło kilka lub kilkanaście lat wcześniej. Zapadalność na wzw typu C była w 2014 r.
ponad dwukrotnie wyższa od zapadalności na wzw typu B. Zakażenia wirusem HCV ujawniają
się w fazie przewlekłego zapalenia wątroby, co ma znaczenie terapeutyczne, ekonomiczne
i społeczne. Ograniczenie ryzyka zakażenia polega na unikaniu zachowań ryzykownych
i przestrzeganiu procedur higienicznych przy zabiegach związanych z naruszeniem ciągłości
tkanek. Należy stale monitorować poziom zachorowalności na wzw typu C, gdyż w odniesieniu
do tej choroby nadal nie można zastosować działań profilaktycznych w postaci szczepień
ochronnych.
Liczba zarejestrowanych przypadków zachorowań na ostre wirusowe zapalenie wątroby
typu B uległa zmniejszeniu do kilku przypadków rocznie Jest to efekt prowadzonych od 1989 r.
13
obowiązkowych szczepień ochronnych i uodpornieniu coraz większej części populacji.
Zakażenie wirusem HBV, podobnie jak HCV może doprowadzić do odległych skutków
zdrowotnych, jakimi są przewlekłe zapalenie wątroby, marskość wątroby oraz pierwotny rak
wątroby.
2.1.3 Choroby zakaźne wieku dziecięcego
Ze względu na szeroko prowadzoną realizację programu szczepień ochronnych część
chorób zakaźnych wieku dziecięcego została znacznie ograniczona, jednak aby całkowicie
wyeliminować te choroby trzeba utrzymać wysoki stopień uodpornienia populacji. Do chorób
zakaźnych wieku dziecięcego o szczególnym znaczeniu należą krztusiec, odra, ospa wietrzna,
różyczka, świnka oraz poliomyelitis. Większość z tych chorób przebiega w obecnym czasie
łagodniej bądź zostały one znacznie ograniczone w wyniku prowadzonych szczepień
ochronnych. W niektórych przypadkach choroby te mogą jednak prowadzić do poważnych
powikłań. Najbardziej skutecznym sposobem zapobiegania tym chorobom są szczepienia
ochronne. W Polsce u wszystkich dzieci wykonywane są obowiązkowe szczepienia ochronne
przeciwko krztuścowi, odrze, różyczce, śwince i poliomyelitis, a u określonych grup dzieci
wykonywane są szczepienia przeciwko ospie wietrznej.
W 2014 r. w porównaniu z rokiem wcześniejszym spadła zapadalność na różyczkę, ospę
wietrzną i krztusiec. Zapadalność na świnkę nieznacznie wzrosła. Odnotowano również
1 importowany przypadek zachorowania na odrę.
W województwie łódzkim najwięcej zarejestrowanych przypadków chorób zakaźnych
wieku dziecięcego dotyczyło ospy wietrznej. Taka sytuacja epidemiologiczna występuje od
kilku lat. W 2013 r. odnotowano około 10,5 tys. przypadków zachorowań na tę chorobę,
a w 2014 r. około 9,8 tys. przypadków.
Korzystnie przedstawia się sytuacja zapadalności na różyczkę. W 2014 r. nastąpił
dwukrotny spadek zapadalności na tę chorobę w porównaniu z rokiem wcześniejszym.
Różyczka ulega wahaniom epidemicznym, mimo że prowadzone są obowiązkowe szczepienia
ochronne. Jest to związane z występowaniem zachorowań osób nieuodpornionych, których
liczba wzrasta w ciągu kolejnych lat. Epidemie wyrównawcze różyczki wystąpiły
w województwie łódzkim w 2008 r. i 2013 r. Podczas epidemii w 2013 r. większość
zachorowań dotyczyła chłopców w wieku 15-19 r.ż. i młodych mężczyzn w wieku 20-24 r.ż.,
nieszczepionych przeciwko tej chorobie. Sytuacja ta nie odbiegała od rejestrowanej na terenie
kraju.
Zachorowalność na krztusiec cechuje się dużą zmiennością. Wyraźny wzrost zapadalności
na tę chorobę (ponad 3-krotny w porównaniu z rokiem wcześniejszym) odnotowano w 2012 r.
14
W latach 2013 i 2014 rocznie rejestrowano ponad 300 przypadków zachorowań. Od 2004 r.
prowadzone są szczepienia przypominające przeciwko krztuścowi u dzieci w 6 r.ż., które mają
na celu ograniczyć zachorowalność na tę chorobę. Szczepienia przeciwko krztuścowi zalecane
są młodzieży, osobom powyżej 19 r.ż., osobom w podeszłym wieku, które ze względu na
wykonywane zajęcia są narażone na zakażenie oraz osobom zatrudnionym na oddziałach
neonatologicznych i pediatrycznych.
Nadzór nad przypadkami ostrych porażeń wiotkich u dzieci do lat 14 prowadzony jest
w ramach programu eliminacji poliomyelitis. Do stacji sanitarnych na terenie województwa
łódzkiego w 2014 r. zostały zgłoszone 4 przypadki ostrego porażenia wiotkiego u dzieci
w wieku 0-14 lat.
W związku z rejestrowanym w ostatnich latach w wielu krajach i na różnych kontynentach
wzrostem liczby zachorowań na odrę oraz występowaniem ognisk tej choroby, obecnie
szczególne znaczenie ma nadzór epidemiologiczny prowadzony nad przypadkami podejrzeń
zachorowań na tę chorobę. W 2011 r. odnotowano 4 przypadki odry u osób pochodzenia
romskiego w wieku od 9 do 25 lat, nieszczepionych przeciw odrze. Trzy spośród nich to
przypadki powiązane ze sobą epidemiologicznie (rodzina). W 2012 r. zarejestrowano
1 przypadek zachorowania na odrę u ponad rocznego dziecka, które przed wystąpieniem
objawów przebywało w Wielkiej Brytanii (tam zostało zaszczepione szczepionką przeciwko
odrze, śwince i różyczce), a w 2014 r. - 1 przypadek zachorowania na odrę 29-letniej kobiety
po powrocie z Filipin. W nieszczepionych populacjach odra szerzy się epidemicznie głównie
wśród dzieci. Odra może przebiegać ciężko i prowadzić do wyniszczenia organizmu, w tym
wtórnych zakażeń bakteryjnych. Wśród najczęstszych powikłań wymienia się zapalenie ucha
środkowego, płuc, mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych oraz nieżyt żołądkowo-jelitowy.
Odległym następstwem odry jest ostre stwardniające zapalenie mózgu (SSPE) ujawniające się
po kilku, a nawet kilkunastu latach od zakażenia.
2.1.4 Grypa
Grypa jest ostrą, bardzo zaraźliwą chorobą układu oddechowego ludzi i zwierząt.
Występuje w postaci ognisk miejscowych, epidemii, pandemii, najczęściej w okresach
jesienno-zimowych. Jest niebezpieczna zarówno dla dzieci, jak i dla osób starszych. Epidemie
grypy powodują znaczne koszty społeczne. Przyczyną grypy są różne szczepy wirusów
3 typów: A, B i C. Dwa pierwsze są przyczyną ciężkich zachorowań i mogą powodować
epidemie, natomiast typ C prowadzi do zachorowań o lżejszym przebiegu i nie wywołuje
epidemii.
15
Wirusy grypy bytujące u ptaków rzadko są dla ludzi zaraźliwe w swej pierwotnej formie.
Wirusy A/H5N1 i A/H7N9 są szczególnie niebezpieczne dla drobiu i innych ptaków,
a zachorowania ludzi dotychczas zarejestrowane na świecie dotyczyły osób, które
kontaktowały się bezpośrednio z chorym ptactwem. Istnieje niebezpieczeństwo mutacji tych
wirusów i powstania nowego zjadliwego dla ludzi szczepu pandemicznego. Wirus
A/H1N1/2009 spowodował pandemię grypy, zapoczątkowaną w Meksyku wiosną 2009 r. Pod
względem genetycznym był kombinacją genów wirusów świń, ptasiego i ludzkiego. Grypa
A/H1N1/2009 miała przebieg niewiele odbiegający pod względem ciężkości od grypy
sezonowej. Większość przypadków śmiertelnych dotyczyła osób z chorobami przewlekłymi,
lecz zdarzały się także przypadki zgonów wśród dzieci i młodych osób dorosłych bez
współistniejących chorób oraz u kobiet w ciąży.
Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła fazę 5 alarmu pandemicznego 29 kwietnia 2009 r.
Decyzja o jej ustanowieniu wskazuje państwom członkowskim WHO na potrzebę
uruchomienia planów reagowania kryzysowego. Krajowy Komitet ds. Pandemii Grypy
opracował „Krajowy plan działań dla Polski na wypadek wystąpienia kolejnej pandemii
grypy”. Główny Inspektor Sanitarny zatwierdził „Plan działań Państwowej Inspekcji Sanitarnej
na wypadek wystąpienia epidemii lub pandemii grypy”. Zakończenie pandemii grypy
A/H1N1/2009 zostało ogłoszone przez WHO 10 czerwca 2011 r.
Wirusy grypy mają dużą zdolność mutacji. Wysoki potencjał pandemiczny mają zwłaszcza
wirusy grypy typu A. Co kilkanaście – kilkadziesiąt lat występują epidemie grypy o zasięgu
światowym wywołane nowo pojawiającymi się podtypami wirusa, gdyż wrażliwość populacji
ludzkiej na nowy szczep jest powszechna.
Państwowa Inspekcja Sanitarna od wielu lat prowadzi nadzór epidemiologiczny
i wirusologiczny nad grypą w systemie Sentinel w okresach sezonowych zwyżek zachorowań
(wrzesień – kwiecień następnego roku), w ramach którego monitoruje się wirusy grypy krążące
w populacji.
2.1.5 Choroby odzwierzęce
W Polsce nadzór nad chorobami odzwierzęcymi i odzwierzęcymi czynnikami
chorobotwórczymi oraz ich odpornością na środki przeciwdrobnoustrojowe sprawuje
Państwowa Inspekcja Sanitarna we współpracy z Inspekcją Weterynaryjną. Nadzór ten oparty
jest na zaleceniach organizacji międzynarodowych, tj. Światowej Organizacji Zdrowia (WHO),
Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), Światowej
Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE) oraz europejskich instytucji: Europejskiego Centrum ds.
16
Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) i Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa
Żywności (EFSA).
Choroby odzwierzęce spowodowane są przez drobnoustroje i pasożyty bytujące nie tylko
na chorych zwierzętach, ale także w ich narządach wewnętrznych i wydzielinach, ponadto
mogą znajdować się w produktach pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, w glebie, kompoście,
wodzie i powietrzu. Nie wszystkie zarazki wywołują objawy chorobowe u zwierząt, dlatego
mogą one być nosicielami bakterii, wirusów, grzybów czy pasożytów, które wywołują poważne
schorzenia u ludzi.
Przed chorobami odzwierzęcymi można się uchronić poprzez stosowanie zaleceń
higieniczno-sanitarnych,
do
których
należy
utrzymywanie
właściwych
warunków
higienicznych otoczenia, dbanie o higienę osobistą, ostrożność w kontaktach ze zwierzętami,
zarówno domowymi, jak i dzikimi. Przykładowo - po powrocie z lasu należy obejrzeć
dokładnie swoje ciało, gdyż mogą znajdować się na nim kleszcze, które są nosicielami wielu
groźnych chorób. Należy także spożywać mięso i produkty mięsne tylko z legalnych źródeł,
zbadane przez lekarza weterynarii.
W przypadku skaleczeń i ran zanieczyszczonych ziemią, pokąsania przez zwierzę, należy
zgłosić się do lekarza. W tych przypadkach mogą być stosowane poekspozycyjne szczepienia
ochronne przeciwko tężcowi, wściekliźnie.
Sytuacja epidemiologiczna niektórych chorób odzwierzęcych jest niepokojąca i może być
narastającym problemem w najbliższych latach. Do najczęściej występujących chorób
odzwierzęcych należą między innymi salmonelozy odzwierzęce, borelioza, tasiemczyce i tężec.
Najczęściej rejestrowaną chorobą odzwierzęcą w województwie łódzkim jest borelioza. Liczba
przypadków rejestrowanych wzrasta w ostatnich latach, co najprawdopodobniej jest związane
m.in. z powszechniejszym wykonywaniem badań w tym kierunku oraz rozpoznawaniem
i zgłaszaniem tej choroby przez lekarzy. Spośród innych chorób odzwierzęcych w ostatnich
latach na terenie województwa łódzkiego rejestruje się pojedyncze przypadki listeriozy, tężca,
bąblowicy oraz choroby Creutzfeldta-Jakoba.
Od kilku lat obserwowana jest w województwie łódzkim tendencja spadkowa liczby
pokąsań ludzi przez zwierzęta przy jednoczesnym wzroście liczby osób szczepionych
przeciwko wściekliźnie. Jednak w 2014 r. w porównaniu z rokiem poprzednim odnotowano
wzrost liczby osób pokąsanych przez zwierzęta i szczepionych przeciwko wściekliźnie z 592
osób do 644 osób. Od 2005 r. na terenie województwa łódzkiego nie rejestruje się zachorowań
zwierząt na wściekliznę.
17
2.1.6 Zakażenia szpitalne
Zakażenia szpitalne są zespołem różnych chorób powiązanych ze środowiskiem
szpitalnym. Są to zakażenia, do których dochodzi w związku z udzielaniem świadczeń
zdrowotnych, w przypadku gdy choroba nie pozostawała w momencie udzielania świadczeń
zdrowotnych w okresie wylęgania lub wystąpiła po udzielaniu świadczeń zdrowotnych,
w okresie nie dłuższym niż najdłuższy okres jej wylęgania. Zwykle zakażenia te występują
po okresie 48-72 godzin od przyjęcia ze szpitala. Zakażenia o długim okresie wylęgania (HBV,
HCV, HIV, gruźlica) mogą rozwijać się po okresie kilku miesięcy czy lat. Zakażenia szpitalne
występują na całym świecie, we wszystkich, nawet najlepszych szpitalach. Prowadzony
w szpitalach monitoring zakażeń umożliwia bieżącą ocenę sytuacji epidemiologicznej
w placówce, szybką identyfikację zagrożenia i zminimalizowanie jego skutków.
Zakażenia szpitalne dotyczą nie tylko pacjentów, ale również personelu. Mogą wystąpić
w szpitalu i innych placówkach ochrony zdrowia. Przyczyn powstawania zakażeń szpitalnych
jest wiele, ale przede wszystkim pojawiły się one w związku z rozwojem inwazyjnych technik
diagnostycznych i terapeutycznych, pojawieniem się nowych chorób, stosowaniem
antybiotyków bez odpowiedniej kontroli, a także nieprzestrzeganiem zasad higieny szpitalnej.
Częstość występowania zakażeń pozostaje w ścisłej relacji z rodzajem i liczbą wykonanych
u pacjentów zabiegów diagnostycznych i terapeutycznych. Jednym z bezpośrednich czynników
ryzyka jest schorzenie podstawowe, które jest powodem przyjęcia pacjenta do szpitala, gdyż
decyduje, na którym oddziale będzie on hospitalizowany, a także jakie będzie miał wykonane
procedury i jak długo będzie przebywał w szpitalu. Znaczenie ma również standard oddziału.
Dążenie do zmniejszenia występowania zakażeń szpitalnych powinno być podstawowym
z obowiązków kierownictwa i całego personelu zatrudnionego w każdej jednostce ochrony
zdrowia.
Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób
zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2013 r. poz. 947 ze zm.) nałożyła na kierowników podmiotów
leczniczych obowiązek wykonywania działań mających na celu zapobieganie szerzeniu się
zakażeń i chorób zakaźnych, takich jak: ocenę ryzyka wystąpienia zakażeń związanych
z wykonywaniem świadczeń zdrowotnych, monitorowanie tych zakażeń i czynników
alarmowych, opracowanie, wdrożenie i nadzór nad procedurami zapobiegającymi zakażeniom
i chorobom zakaźnym związanym z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, stosowanie środków
ochrony indywidualnej i zbiorowej, wykonywanie badań laboratoryjnych i analiz lokalnej
sytuacji epidemiologicznej w podmiotach leczniczych, również w celu optymalizacji
profilaktyki i terapii antybiotykowej oraz prowadzenie kontroli wewnętrznych w zakresie
18
realizacji wszystkich tych działań. Kierownicy podmiotów leczniczych wykonujących
działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne są obowiązani do wdrożenia
i zapewnienia funkcjonowania systemu zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych,
obejmującego: powołanie i nadzór nad działalnością zespołów i komitetów kontroli zakażeń
szpitalnych, ocenę ryzyka oraz monitorowanie i rejestrację występowania zakażeń szpitalnych
i czynników alarmowych, właściwą organizację udzielania świadczeń zdrowotnych, a także
przekazywanie do organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej raportów o bieżącej sytuacji
epidemiologicznej szpitala i zgłoszeń ognisk epidemicznych.
W 2010 r. ukazały się rozporządzenia wykonawcze do ww. ustawy, które określiły sposób
dokumentowania realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych,
zakres, sposób i częstotliwość prowadzenia kontroli wewnętrznych w obszarze tych działań
oraz kwalifikacje członków zespołów kontroli zakażeń szpitalnych.
Zgodnie z ww. ustawą i rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2011 r.
w sprawie listy czynników alarmowych, rejestrów zakażeń szpitalnych i czynników
alarmowych oraz raportów o bieżącej sytuacji epidemiologicznej szpitala (Dz. U. z 2011 r.
Nr 294, poz. 1741) w szpitalach prowadzone są rejestry zakażeń szpitalnych i czynników
alarmowych oraz istnieje obowiązek przesyłania do właściwych państwowych inspektorów
sanitarnych raportów o ogniskach epidemicznych występujących w szpitalach, a także raportów
rocznych o zakażeniach szpitalnych i czynnikach alarmowych. Rozporządzenie to określiło
czynniki alarmowe, które muszą być monitorowane oraz sposób prowadzenia rejestrów
zakażeń szpitalnych i tych czynników. Na listę czynników alarmowych wpisane zostały
biologiczne czynniki chorobotwórcze o szczególnej zjadliwości lub oporności na antybiotyki.
Kontrole wewnętrzne w podmiotach leczniczych wykonywane są od 2010 r. w związku
z ww. ustawą i rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zakresu,
sposobu i częstotliwości prowadzenia kontroli wewnętrznej w obszarze realizacji działań
zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 100, poz. 646).
Z roku na rok obserwowana jest poprawa realizacji działań zapobiegających szerzeniu się
zakażeń i chorób zakaźnych w podmiotach leczniczych, głównie w zakresie rejestracji
czynników alarmowych i zakażeń szpitalnych oraz przeprowadzania kontroli wewnętrznych.
W 2014 r. do państwowych inspektorów sanitarnych w województwie łódzkim zgłoszono
25 ognisk epidemicznych w szpitalach (16 w 2013 r.). Większość zachorowań w zgłoszonych
ogniskach były to nieżyty żołądkowo–jelitowe. Poprawy wymaga wykonywanie badań
mikrobiologicznych w podmiotach leczniczych w celu wykrywania czynników etiologicznych
zakażeń. W 2014 r. średnia liczba badań mikrobiologicznych na łóżko szpitalne
19
w województwie łódzkim wynosiła około 15 (17 w 2014 r.). Niska liczba wykonywanych
badań mikrobiologicznych związana jest z niedoborem środków finansowych, brakiem dostępu
do badań przez całą dobę, a także likwidacją szpitalnych laboratoriów mikrobiologicznych
i korzystaniem z usług laboratoriów poza szpitalnych. Brak rzetelnych analiz czynników
etiologicznych zakażeń i właściwej oceny aktualnego stanu oporności na leki nie pozwala na
odpowiednie postępowanie profilaktyczno-terapeutyczne. W efekcie doprowadza do wzrostu
liczby zakażeń szpitalnych, a tym samym do zwiększenia kosztów leczenia, przedłużenia czasu
hospitalizacji i procesów odszkodowawczych.
W województwie łódzkim oddziałami najwyższego ryzyka wystąpienia zakażeń są
oddziały intensywnej opieki medycznej, patologii noworodków i inne oddziały pediatryczne
oraz te oddziały, w których wykonywane są inwazyjne metody diagnostyczne. Z raportów
szpitali w województwie łódzkim przesyłanych w ostatnich latach do organów Państwowej
Inspekcji Sanitarnej i dotyczących wykrywanych w szpitalach czynników alarmowych wynika,
że wzrasta liczba przypadków wykrycia rotawirusów, Clostridium difficile, bakterii Gram (-)
z rodziny Enterobacteriaceae i metycylinooporny Staphylococcus aureus (MRSA).
2.1.7 Gruźlica
Gruźlica to choroba zakaźna układu oddechowego, wywołana prątkiem gruźlicy. Choroba
ta może dotyczyć nie tylko układu oddechowego (głównie płuc), ale również innych układów
i narządów takich jak np: nerki, kości, ośrodkowy układ nerwowy. Najbardziej narażone na
zachorowanie na gruźlicę są osoby z obniżoną odpornością z różnych przyczyn, np.
niewłaściwie się odżywiające, prowadzące niehigieniczny tryb życia oraz przeżywające silny
stres psychiczny. Gruźlica płuc w okresie prątkowania cechuje się wysoką zaraźliwością.
Do zakażenia najczęściej dochodzi drogą powietrzną. Jeden nieleczony chory obficie
prątkujący może zakazić w ciągu roku około 10-15 osób. Zakażenie przebiega zazwyczaj
bezobjawowo. Prątki gruźlicy mogą trwać w utajeniu i przez dłuższy czas nie wywoływać
choroby. Ryzyko zachorowania rośnie, gdy spada odporność organizmu.
Na terenie województwa łódzkiego z początkiem 2009 r. wdrożona została „Procedura
postępowania w zakresie zwalczania i zapobiegania gruźlicy na terenie województwa
łódzkiego w 2009 roku” opracowana przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora
Sanitarnego w Łodzi. Zgodnie z tą procedurą Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
w Łodzi prowadzi wojewódzki rejestr zachorowań na gruźlicę, każdy przypadek zachorowania
mieszkańca województwa na gruźlicę jest objęty dochodzeniem właściwego państwowego
powiatowego inspektora sanitarnego, wszystkie osoby dorosłe narażone na kontakt z chorym
na gruźlicę płuc prątkującą są kierowane przez państwowych powiatowych inspektorów
20
sanitarnych do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, a w skupiskach dziecięcych
i młodzieżowych, do których uczęszczał chory prątkujący przeprowadzane są działania
profilaktyczne w celu objęcia osób narażonych na zakażenie nadzorem epidemiologicznym,
klinicznym i wykonania badań w kierunku gruźlicy.
Sytuacja epidemiologiczna gruźlicy w województwie łódzkim nie jest korzystna.
Zapadalność na gruźlicę w województwie łódzkim przez wiele lat była jedną z wyższych
w Polsce i przewyższała średnie zapadalności dla kraju. W 2014 r. odnotowano 533
zachorowania na gruźlicę (zapadalność 21,24/100 tys. ludności), czyli o 37 przypadków więcej
niż w 2013 r. (496 przypadków). Najwyższą zapadalność odnotowano u osób w wieku 65 lat
i powyżej (39,57/100 tys. ludności), zaś najniższą wśród dzieci w wieku 0-14 lat (0,28/100 tys.
ludności). Nieco wyższą zapadalność na gruźlicę notowano wśród mieszkańców wsi
(22,69/100 tys. ludności) niż miast (20,53/100 tys. ludności). Częściej na gruźlicę chorowali
mężczyźni (65,6%) niż kobiety.
2.1.8 HIV/AIDS
Zespół nabytego upośledzenia odporności (AIDS) wywołany jest przez ludzkiego wirusa
upośledzenia odporności (HIV). Dotychczas poznano dwa typy wirusów HIV-1 i HIV-2. HIV
obecnie jest dobrze poznanym wirusem, ale charakteryzuje się zmiennością, która może mieć
miejsce nawet u jednego pacjenta. Najczęściej do zakażenia dochodzi w wyniku ryzykownych
zachowań seksualnych (kontakty heteroseksualne i homoseksualne) i drogą krwiopochodną,
głównie u osób stosujących środki odurzające drogą dożylną i drogą donosową.
W 2014 r. w województwie łódzkim odnotowano 59 przypadków nowych zakażeń HIV
osób przebywających na terenie województwa łódzkiego (41 w 2013 r.). 78,0% zakażonych
stanowili mężczyźni, a 22,0% kobiety. Osoby zakażone były w wieku 16-62 lata. Najwięcej
zakażonych zarejestrowano wśród osób w wieku 20-39 r.ż. W 2014 r. zarejestrowano
21 przypadków zachorowań na AIDS (15 w 2013 r.) osób przebywających na terenie
województwa łódzkiego. Chorzy byli w wieku 27-47 lat. Zachorowało 13 mężczyzn i 8 kobiet.
Zmarło 8 osób. Od początku rejestracji tj. od 1986r. do końca 2014 r. w województwie łódzkim
zarejestrowano 980 przypadków zakażeń HIV, zaś na AIDS zachorowało 229 zakażonych,
z których 84 osoby zmarły. Od kilku lat na terenie województwa łódzkiego obserwuje się
wzrost liczby zakażeń HIV drogą ryzykownych zachowań seksualnych, częściej
heteroseksualnych niż homoseksualnych oraz zakażeń HIV wykrywanych dopiero w fazie
AIDS, a nawet w fazie agonalnej, a także spadek liczby zakażeń HIV u osób stosujących środki
odurzające.
21
2.2 Choroby szczególnie niebezpieczne i wysoce zakaźne
Zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób
zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2013 r. poz. 947 ze zm.) choroby szczególnie niebezpieczne
i wysoce zakaźne to takie choroby zakaźne, które łatwo rozprzestrzeniają się, o wysokiej
śmiertelności, powodujące szczególne zagrożenie dla zdrowia publicznego i wymagające
specjalnych metod zwalczania. Należą do nich między innymi cholera, dżuma, ospa prawdziwa,
wirusowe gorączki krwotoczne. Oprócz tych chorób zakaźnych w ostatnich latach pojawiły się
także nowe zakażenia mogące występować epidemicznie. W przypadku chorób szczególnie
niebezpiecznych muszą być m.in. stosowane bardzo rygorystyczne zasady zapobiegania
szerzeniu się tych zakażeń, zgodne z zaleceniami WHO i innych instytucji (CDC, ECDC).
Szczególne znaczenie ma izolacja osób podejrzanych o zakażenie, w pokojach
z podciśnieniem, z zachowaniem rygorystycznych barier epidemicznych, stosowanie
właściwych środków ochrony osobistej (PPE) przed zakażeniem przez wszystkie osoby mające
kontakt z osobami zakażonymi i chorymi oraz ścisły nadzór nad wszystkimi osobami
narażonymi, w tym również stosowanie kwarantanny.
Osoby chore lub podejrzane o zachorowanie na ww. choroby podlegają obowiązkowej
hospitalizacji. Osoby zdrowe, które pozostawały w styczności z chorymi na w/w choroby
podlegają obowiązkowej kwarantannie lub nadzorowi epidemiologicznemu nie dłużej niż
następującą liczbę dni licząc od ostatniego dnia styczności z osobą chorą lub podejrzaną
o zachorowanie:
 5 dni w przypadku cholery
 6 dni w przypadku dżumy płucnej
 21 dni w przypadku ospy prawdziwej
 21 dni w przypadku gorączek krwotocznych (w tym gorączka Ebola)
 10 dni w przypadku zespołu ostrej niewydolności oddechowej (SARS).
Zawleczenie przez osobę chorą lub podejrzaną o zachorowanie na chorobę szczególnie
niebezpieczną i wysoce zakaźną może zostać ujawnione m.in.:
 w podmiotach leczniczych udzielających świadczeń w zakresie podstawowej opieki
zdrowotnej oraz nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej
 przez państwowe ratownictwo medyczne
 w izbach przyjęć i szpitalnych oddziałach ratunkowych
 na pokładzie statku powietrznego lub w porcie lotniczym.
22
2.2.1 Choroba wywołana przez wirus Ebola
W lutym 2014 r. w krajach Afryki Zachodniej: Gwinei, Liberii i Sierra Leone rozpoczęła
się największa dotychczas epidemia gorączki Ebola (do dnia 24.05.2015 r. łącznie 27049
zachorowań, w tym 11149 zgonów). Odnotowano przypadki zawleczenia tej choroby do
innych, głównie sąsiednich krajów Afryki, pojedyncze przypadki zawleczenia do krajów
umiarkowanej strefy klimatycznej (USA, Wielka Brytania, Włochy) a także przypadki zakażeń
szpitalnych (wtórnych) od chorych przetransportowanych z Afryki na planowe leczenie (USA,
Hiszpania). Do dnia 24.05.2015 r. nie wystąpiły przypadki zawleczeń do Francji, Belgii, tj.
krajów, które łączą szczególnie intensywne kontakty społeczno-gospodarcze z krajami
objętymi epidemią. Obecne ryzyko zawleczenia wirusa Eboli (EBOV) do Polski oceniane jest
przez WHO jako niezwykle niskie, nie może być jednak całkowicie wykluczone. Przeniesienie
EBOV następuje przez bezpośredni kontakt z krwią, wydzielinami i wydalinami osoby
zakażonej. W przypadku bliskiego kontaktu z chorym twarzą w twarz - personel medyczny
musi zabezpieczać twarz (błony śluzowe oczu, nosa i ust) przed przeniesieniem wirusa na bliską
odległość (do 1 m) w wyniku zachlapania lub aerolizacji wydzielin chorego. Osoba zakażona
staje się zakaźna dopiero po wystąpieniu objawów. Natomiast w odróżnieniu od wirusów odry,
ospy wietrznej lub grypy EBOV nie szerzy się drogą powietrzną. Transmisja EBOV możliwa
jest również od osoby zmarłej z powodu zakażenia oraz od zakażonych/padłych zwierząt takich
jak: małpy czy nietoperze. Maksymalny okres wylęgania choroby (inkubacji) wynosi do 21 dni
od chwili kontaktu ze źródłem zakażenia. Wirus Ebola należy do rodziny Filoviridae, podobnie
jak wirus Marburg. Wyróżnia się kilka postaci wirusa Ebola w zależności od sekwencji RNA:
Ebola Zair i Ebola Sudan, które są chorobotwórcze dla człowieka i małp oraz Ebola Reston,
która jest chorobotwórcza tylko dla małp.
W związku z wystąpieniem epidemii gorączki krwotocznej Ebola w Afryce i możliwością
zawleczenia do Polski, w województwie łódzkim prowadzono działania przygotowawcze
w tym kierunku. W dniu 13.10.2014 r. na terenie województwa łódzkiego zgłoszone zostało
podejrzenie zachorowania na gorączkę krwotoczną Ebola mieszkańca powiatu sieradzkiego,
które nie zostało potwierdzone badaniami laboratoryjnymi. Jednakże przed uzyskaniem wyniku
badania wirusologicznego u tego chorego, zostały w stosunku do niego zastosowane wszystkie
zalecane w takich przypadkach metody zapobiegania zakażeniom wirusem Ebola w czasie
transportu medycznego i hospitalizacji.
Celem właściwego reagowania w przypadku wystąpienia zachorowania lub podejrzenia
zachorowania na chorobę wywołaną przez wirus Ebola zostały opracowane we współpracy
z Głównym Inspektorem Sanitarnym w Ministerstwie Zdrowia schematy postępowania dla
23
pracowników ochrony zdrowia ze względu na miejsce udzielania świadczenia oraz procedura
postępowania dla personelu portu lotniczego (stan na 17.10.2014 r.), które stanowią załącznik
8-12.
Osoby podejrzane o zachorowanie na EVD powinny być przewożone w izolatorach
transportowych (typu biovak), co podnosi stopień bezpieczeństwa personelu medycznego, jak
również w znaczący sposób ogranicza zakres niezbędnej dekontaminacji ambulansów,
w szczególności w przypadku wystąpienia u pacjenta wymiotów, biegunki lub krwotoków.
2.2.2 SARS
SARS (ang. Severe Acute Respiratory Syndrome) jest to ostra choroba zakaźna
charakteryzująca się gorączką i objawami ze strony układu oddechowego, która może
prowadzić do ciężkiej niewydolności oddechowej i zgonu. Przyczyną jest zakażenie
stosunkowo niedługo znanym wirusem z rodziny Coronaviridae, nazwanym wirusem SARS.
Po raz pierwszy pojawił się w końcu 2002 r. w prowincji Guangdong, w południowowschodnich Chinach. Do sierpnia 2003 r. zachorowania występowały epidemicznie w innych
prowincjach Chin, Hongkongu, Hanoi, Singapurze, a także w Kanadzie i USA. Do zakażenia
dochodzi głównie drogą kropelkową, ale również poprzez kontakt z wydzielinami
i przedmiotami z otoczenia pacjenta. Śmiertelność oceniana jest oceniana jest na około 5-7%.
Objawy na początku przypominają grypę, następnie w wyniku rozwoju zapalenia płuc
i niewydolności oddechowej pojawia się duszność. W około 10-20% przypadków konieczne
jest podłączenie chorego do respiratora.
2.2.3 MERS-CoV (Middle East respiratory syndrom- Coronavirus)
We wrześniu 2012 r. w Wielkiej Brytanii rozpoznano pierwsze zachorowanie wywołane
przez MERS-CoV u pacjenta, który podróżował do Arabii Saudyjskiej i Kataru. W wyniku
prowadzonego dochodzenia epidemiologicznego ustalono, że w okresie kwiecień 2012 r. –
lipiec 2013 r. do WHO zgłoszono ogółem 82 zachorowania, w tym 45 zgonów. Przypadki
importowane wystąpiły w kilku krajach europejskich. Czynnikiem etiologicznym tej choroby
jest podobnie, jak w przypadku SARS wirus z rodziny Coronaviridae. Zakażenie tym wirusem
prowadzi do zapalenia płuc, niewydolności oddechowej i wstrząsu septycznego. Śmiertelność
szacuje się na ponad 50%.
2.2.4 Choroba Creutzfeldta-Jakoba
Choroba Creutzfeldta-Jakoba spowodowana jest prawdopodobnie przez priony. Jest to
rzadko występująca, śmiertelna choroba ośrodkowego układu nerwowego, z grupy
pasażowalnych encefalopatii gąbczastych. Choroba ta występuje u ludzi w 3 odmianach:
sporadyczna, inaczej spontaniczna, stanowiąca około 80% przypadków, o nieznanej drodze
24
szerzenia się tego typu zachorowań, odmiana choroby przekazywana rodzinnie (dziedziczna),
spowodowane dziedzicznymi mutacjami genu, stanowiące około 15% przypadków oraz
jatrogenna – około 5% przypadków. Klasyczna postać choroby (nie obejmuje tzw. nowego
wariantu CJD) prowadzi do śmierci chorego w ciągu roku z powodu postępującego otępienia
umysłowego, zaburzeń neurologicznych (mioklonie) oraz charakterystycznych zmian w EEG.
Około 5% przypadków charakteryzuje się długim, przewlekłym przebiegiem. Częstość
pojawiania się tej choroby na świecie wynosi 1 przypadek na milion ludzi w ciągu roku. Nowy
wariant choroby nvCJD jest najprawdopodobniej nabyty drogą pokarmową i jest skutkiem
przeniesienia encefalopatii gąbczastej bydła (BSE) na człowieka lub nabyty jest drogą
krwiopochodną (zabiegi medyczne).
2.3 Przyczyny powstawania zagrożeń epidemicznych
Do przyczyn powstawania zagrożeń epidemicznych należą:
1) Nieprzestrzeganie zasad ochrony przed zagrożeniami epidemiologicznymi przez
turystów podczas podróży zagranicznych.
2) Nieświadomość i zaniedbania osób chorych zakaźnie oraz nosicieli tych chorób.
3) Nieprzestrzeganie programu szczepień ochronnych wśród dzieci i osób z grup ryzyka.
4) Nieprzestrzeganie reżimu sanitarno-higienicznego w podmiotach leczniczych.
5) Nieodpowiednie zabezpieczenie biologicznych odpadów niebezpiecznych.
6) Wystąpienie klęski żywiołowej.
7) Przylot/przyjazd z zagranicy osoby chorej zakaźnie w okresie objawowym lub wylegania
choroby.
8) Awarie instalacji sanitarnych (ujęcia wodne, oczyszczalnie ścieków, przepompownie,
stacje uzdatniania wody).
9) Zaniedbania służb komunalnych odpowiedzialnych za utrzymanie właściwego stanu
sanitarnego.
2.3.1 Bioterroryzm
Bioterroryzm to zamierzone ataki przy użyciu czynników biologicznych. Zapobieganie
zjawisku polega na przeglądzie istniejących systemów ochrony i ograniczeniu w jak
największym stopniu zagrożenia dla ludności.
Podział zagrożeń biologicznych
Amerykańskie Centrum Kontroli i Prewencji Chorób (Center for Disease Control and
Prevention - CDC) podzieliło zagrożenia biologiczne, które mogą zostać wykorzystane przez
terrorystów, na trzy grupy: A, B, C.
25
Grupa A: najgroźniejsze czynniki patogenne, charakteryzujące się wysoką zachorowalnością,
śmiertelnością oraz szybkim rozprzestrzenianiem, takie jak: wirus ospy prawdziwej (Variola
virus), wąglik (Bacillus anthracis), dżuma (Yersinia pestis), tularemia (Francisella tularensis),
botulizm (toksyna Clostridium botulinum), wirusy gorączki krwotocznej – filowirusy (np.
Ebola, Marburg) oraz arenawirusy (np. Lassa, Machupo).
Grupa B: czynniki powodujące umiarkowaną zachorowalność, śmiertelność i tempo
rozprzestrzeniania. Zalicza się do nich niektóre czynniki wywołujące choroby zwierząt
(gorączka Q – Coxiella burnetii, bruceloza – Brucella, nosacizna – Burkholderia pseudomallei,
papuzica – Chlamydia psitacci), choroby wywołane przez patogeny żywnościowe
(salmonellozy – Salmonella, czerwonka - Shigella dysenteriae, biegunki krwotoczne – E. coli,
cholera – Vibrio cholerae, toksyna Epsilon – Clostridium perfringens), enterotoksyna
gronkowcowa B – Staphylococcus aureus, wirusy zapalenia mózgu (końskiego,
wenezuelskiego, wschodnio i zachodnioamerykańskiego zapalenia mózgu) oraz toksyna
rycynowa (Ricinus communis).
Grupa C: patogeny, które w przyszłości mogą być obiektem badań inżynierii genetycznej
w kierunku łatwej produkcji i szybkiego rozprzestrzeniania, przy dużej zachorowalności
i śmiertelności ( np. wirus Nipah i hantawirus).
Grupa D: czasem dodatkowo wymienia się tę grupę, na którą składają się patogeny, które
prawdopodobnie nigdy nie zostaną wykorzystane jako broń biologiczna (np. wirus grypy łatwy do rozpoznania przez epidemiczne występowanie, wirus HIV - przez długi okres
utajenia).
Tab. 1 Potencjalne patogeny – ich wady i zalety w ataku terrorystycznym
Patogen
Zalety
Wady
Patogeny replikowane
Laseczka wąglika
Duża zakaźność i śmiertelność
Umiarkowana transmisja wśród
ludzi
Pałeczka dżumy
Duża zakaźność i śmiertelność w postaci
płucnej, możliwy skryty rozsiew zakażonych
pcheł
Niepełna wrażliwość populacji na
bakterię
Pałeczka tularemii
Wyjątkowo duża zakaźność, trudna
diagnostyka
Stosunkowo mała śmiertelność
Pałeczki
Salmonella
Łatwość dystrybucji i niskie koszty
pozyskania patogenu
Mała śmiertelność, łatwa
identyfikacja patogenu
Filowirusy
(wirusowe gorączki
krwotoczne)
Duża śmiertelność i dynamika epidemii
(wyjątkowa zaraźliwość)
Trudności w uzyskaniu wirusa
Wirus ospy
prawdziwej
Obecnie duża śmiertelność, wysoka
zakaźność i zaraźliwość
Trudności w uzyskaniu wirusa,
specyficzny wygląd chorych
26
Patogeny niereplikowane
Rycyna
Dość duża śmiertelność, możliwość
masowej produkcji (jest pozostałością po
produkcji paliwa roślinnego)
Konieczność uzyskania dużych
stężeń aerozolowych,
umiarkowana toksyczność
Botulina
Duże zapasy na świecie, bardzo wysoka
toksyczność
Dość charakterystyczne objawy
Najbardziej niebezpieczne choroby zakaźne szerzone za pomocą broni biologicznej to:
 dżuma, która jest ostrą bakteryjną chorobą zakaźną gryzoni i innych drobnych ssaków
(rzadziej), a także człowieka. Wywołana jest przez niewytwarzającą przetrwalników
bakterię Yersinia pestis. Bakterie dżumy są zaliczane do „klasycznego” arsenału broni
biologicznej. Ich znaczenie wynika z rzadkiego występowania dżumy w krajach
rozwiniętych, dość dużej śmiertelności i powszechnej wrażliwości populacji,
 wąglik (anthrax) jest chorobą zakaźną wywoływaną przez laseczkę wąglika (Bacillus
anthracis). Zarodniki są wyjątkowo odporne na działanie warunków zewnętrznych,
a w glebie mogą przetrwać nawet kilkadziesiąt lat, rozwijają się do postaci laseczki
dopiero wtedy, gdy dostaną się do krwi ludzkiej lub zwierzęcej. Zakażenie następuje
przez rany, drogą inhalacyjną lub pobranie razem z pokarmem. Bakteria nie przenosi
się z człowieka na człowieka, nie ma więc potrzeby izolacji chorych. Wąglik u ludzi
może występować pod postacią skórną (ok. 90% wszystkich zakażeń), płucną
i żołądkowo-jelitową. Śmiertelność w przypadku postaci płucnej i żołądkowo-jelitowej
wynosi 25-90%, szczególnie wysoką śmiertelnością charakteryzują się zakażenia
powikłane posocznicą.
 ospa prawdziwa (czarna ospa) jest wirusową chorobą zakaźną o ostrym przebiegu,
wywoływaną przez Poxvirus variola. Zakażenie następuje głównie drogą kropelkową,
dlatego epidemia szybko się rozprzestrzenia. Śmiertelność w populacji wrażliwej
wynosi ok. 30%, natomiast u szczepionych 3%. W 1980 r. Światowa Organizacja
Zdrowia ogłosiła eradykację ospy na świecie. Jedno z największych osiągnięć
medycyny – eradykacja ospy i likwidacja powszechnych szczepień ochronnych –
paradoksalnie stworzyło ponowną możliwość zagrożenia tym wirusem poprzez
ewentualne użycie wirusa ospy jako broni biologicznej,
 zatrucie jadem kiełbasianym (botulizm) jest to zespół toksycznych objawów wywołany
działaniem toksyny wytwarzanej przez beztlenową bakterię Clostridium botulinum na
organizm ludzki. Toksyna botulinowa (botulina) jest najsilniejszą znaną toksyną
pochodzenia bakteryjnego, dawka 0,12 µg toksyny może spowodować śmierć
człowieka,
27
 tularemia (zwana dżumą zajęczą) jest ostrą bakteryjną chorobą zakaźną zwierząt
i ludzi wywoływaną przez małą, polimorficzną pałeczkę Francisella tularensis. Bakterie
te charakteryzują się bardzo dużą zakaźnością tzn. już niewielka ilość 10-15 CFU
(mikroorganizmów) może spowodować chorobę.
 gorączka krwotoczna to grupa chorób zakaźnych przebiegających z wysoką gorączką
i objawami krwotocznymi. Wirusy mogące spowodować gorączkę krwotoczną są
spotykane na wszystkich kontynentach z wyjątkiem Antarktydy, jednak najbardziej
rozpowszechnione są w Afryce, Ameryce Południowej i Azji Południowo-Wschodniej.
W Europie Środkowej śmiertelne zachorowania na choroby z tej grupy są niezwykle
rzadkie i dochodzi do nich zwykle wskutek przywleczenia z obszarów endemicznych.
Oznaki ataku bioterrorystycznego:

duża liczba niewyjaśnionych zachorowań lub zgonów w pewnym czasie i o podobnych
objawach, dotyczących np. występowania zmian na skórze lub na błonach śluzowych,
objawów uszkodzenia układu nerwowego czy układu oddechowego,

nagły wzrost zachorowań i umieralności w wyniku znanych chorób,

wystąpienie nietypowych dla czasu i miejsca zachorowań,

pojawienie się dziwnych chorób,

nietypowy sposób transmisji chorób,

niewyjaśniony wzrost zachorowań na chorobę endemiczną.
2.3.2 Migracja ludności
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta
Zgodnie z art. 27 ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zwalczaniu zakażeń i chorób
zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2013 r. poz. 947 ze zm.) w przypadku podejrzenia zachorowania
na chorobę szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną lub zgonu z powodu takiej choroby
członka załogi lub pasażera odbywającego podróż międzynarodową dowódca statku
powietrznego za pośrednictwem zapewniających służby ruchu lotniczego jest zobowiązany do
niezwłocznego zgłoszenia tego faktu, dostępnymi środkami łączności, państwowemu
powiatowemu inspektorowi sanitarnemu lub państwowemu granicznemu inspektorowi
sanitarnemu właściwemu dla planowanego miejsca przekroczenia granicy państwowej albo
portu lotniczego lub morskiego, a jeżeli podejrzenie zachorowania na chorobę szczególnie
niebezpieczną i wysoce zakaźną lub zgonu z powodu takiej choroby powzięto po przekroczeniu
granicy państwowej – państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu lub
państwowemu granicznemu inspektorowi sanitarnemu właściwemu dla miejsca powzięcia
podejrzenia zachorowania na taką chorobę lub zgonu z jej powodu.
28
Dokumentem, w którym zawarto procedury mające na celu zminimalizowanie skutków
nadzwyczajnych sytuacji, jak również ratowanie życia i zdrowia ludzi oraz zabezpieczenie
operacji wykonywanych przez statki powietrzne na terenie Portu Lotniczego Łódź jest Plan
działania w sytuacji zagrożenia (wrzesień 2013 r.) Wykorzystanie sił i środków, komunikacja
oraz działania w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego na terenie Portu Lotniczego
prowadzone są na podstawie Procedury nr 10 Zagrożenie epidemiczne na terenie lotniska
w godzinach pracy Portu Lotniczego.
Ponadto w Ministerstwie Zdrowia został opracowany schemat postępowania dla personelu
portu lotniczego w przypadku podejrzenia zakażenia wirusem Ebola u osoby przekraczającej
granicę państwa (Załącznik 12).
3. Zasady postępowania w przypadku podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub
choroby zakaźnej oraz w przypadku stwierdzenia zgonu z powodu choroby zakaźnej
3.1 Wykaz jednostek chorobowych, zespołów objawów oraz zdarzeń, których
wystąpienie powoduje uruchomienie systemu wczesnego powiadamiania
Jednostki chorobowe
1) Botulizm
2) Cholera
3) Dżuma
4) Gorączka Q
5) Ospa prawdziwa
6) Tularemia
7) Wąglik w postaci płucnej lub jelitowej
8) Wirusowe gorączki krwotoczne
Zespoły objawów
1) Porażenia symetryczne wiotkie.
2) Choroby gorączkowe z objawami krwotocznymi, bez wyjaśnienia przyczyny,
w szczególności u osób, które w okresie 3 tygodni powróciły z zagranicy.
3) Choroby gorączkowe z objawami niewydolności oddechowej u osób, które w okresie
3 tygodni powróciły z obszarów szerzenia się SARS.
Zdarzenia
1) Wystąpienie w zbliżonym czasie dużej liczby niewyjaśnionych zachorowań, zespołów
chorobowych lub zgonów o podobnym obrazie klinicznym, powodujących
w szczególności zmiany na skórze i/lub błonach śluzowych, objawy uszkodzenia układu
29
nerwowego, układu oddechowego, przewodu pokarmowego lub uszkodzenia
wieloukładowe.
2) Pojawienie się wśród ludności niespotykanych wcześniej chorób lub zespołów
o nieznanym wcześniej obrazie klinicznym.
3) Nagły, nieoczekiwany wzrost zachorowalności i umieralności z powodu znanych
chorób lub zespołów chorobowych.
4) Zaobserwowanie braku skuteczności stosowanego zazwyczaj leczenia występujących
powszechnie chorób.
5) Nawet pojedynczy przypadek choroby spowodowany niewystępującym w kraju
czynnikiem, u osoby, która nie opuszczała Polski w ostatnim okresie.
6) Wystąpienie zachorowań w nietypowym dla nich sezonie i terenie geograficznym.
7) Wystąpienie u wielu chorych nietypowych dla danego czynnika zakaźnego objawów
chorobowych.
8) Podobne genetyczne typy czynników etiologicznych wyizolowanych z różnych źródeł
odległych w czasie i terenie.
9) Izolacja niespotykanego, atypowego czynnika zakaźnego, podejrzanego o modyfikację
genetyczną lub uzyskanego ze źródeł uznanych za nieczynne.
10) Niewyjaśniony, epidemiczny wzrost zachorowań na chorobę uważaną za endemiczną.
11) Jednoczesne wystąpienie ognisk zachorowań na podobne choroby na niegraniczących
ze sobą obszarach w kraju lub zagranicą.
12) Wystąpienie przypadków szerzenia się dobrze znanych chorób w sposób dla nich
nietypowy.
13) Wystąpienie licznych ognisk zatruć pokarmowych, wykraczających poza granice
jednego województwa.
30
3.2 Procedura reagowania kryzysowego (PRK) –Postępowanie w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub stanu
epidemii
PRK-7
Nazwa dokumentu:
Postępowanie w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.
Podmiot opracowujący:
WBiZK ŁUW w Łodzi, 2015 r.
Plan szczegółowy:
Wojewódzki plan działania na wypadek wystąpienia epidemii dla województwa łódzkiego.
I. Cel procedury:
Określenie zasad postępowania Wojewody Łódzkiego i innych podmiotów w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.
II. Uczestnicy procedury:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Wojewoda Łódzki (dalej „Wojewoda”);
Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi (dalej „ŁUW”);
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŁUW (dalej „WBiZK ŁUW”);
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego (dalej „WCZK”);
Lekarz Koordynator Ratownictwa Medycznego (dalej „LKRM”);
Biuro Wojewody ŁUW (dalej „BW ŁUW”);
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli ŁUW (dalej „WPNiK ŁUW”);
Wydział Polityki Społecznej ŁUW (dalej „WPS ŁUW”);
Wydział Finansów i Budżetu ŁUW („dalej WFiB ŁUW”);
Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego (dalej „WZZK”);
Minister właściwy ds. zdrowia;
Minister właściwy ds. obrony narodowej (dalej „MON”);
Minister właściwy ds. gospodarki;
Agencja Rezerw Materiałowych (dalej „ARM”);
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (dalej „RCB”);
Główny Inspektor Sanitarny (dalej „GIS”);
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Marszałek Województwa Łódzkiego;
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi (dalej „KW PSP”);
Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi (dalej „KWP”);
Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi (dalej „PWIS”);
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny (dalej „PPIS”);
Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny (dalej „WIF”);
Dyspozytor medyczny Państwowego Ratownictwa Medycznego (dalej „Dyspozytor PRM”);
Narodowy Fundusz Zdrowia Łódzki Oddział Wojewódzki w Łodzi (dalej „ŁOW NFZ”);
Rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi;
Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej (dalej „SZ RP”);
Wojewódzki Sztab Wojskowy w Łodzi (dalej „WSzW”);
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego (dalej „PCZK”);
Właściciele obiektów użyteczności publicznej;
Podmioty lecznicze;
Inne podmioty związane z prowadzonymi działaniami.
III. Wejście, wyjście oraz formalne podstawy realizacji procedury:
WEJŚCIE
Wystąpienie zachorowań powodujących zagrożenie epidemiczne.
WYJŚCIE
Odwołanie zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.
PODSTAWY PRAWNE REALIZACJI PROCEDURY
1.
2.
3.
4.
5.
Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi;
Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej;
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru zakażeń i zachorowań na chorobę zakaźną oraz zgonów spowodowanych zakażeniem lub chorobą zakaźną, ich podejrzeń,
przypadków stwierdzenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego oraz wzorów i terminów przekazywania raportów zawierających te informacje;
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej;
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie wykazu chorób, które uzasadniają podjęcie decyzji o wydaleniu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatela UE lub członka rodziny niebędącego
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
obywatelem UE z powodu zagrożenia dla zdrowia publicznego;
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2002 r. w sprawie trybu finansowania z budżetu państwa kosztów świadczeń zdrowotnych, udzielanych w związku z chorobami zakaźnymi i zakażeniami;
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 28 maja 2003 r. w sprawie trybu kierowania osób do pracy przy epidemii oraz trybu finansowania kosztów świadczeń zdrowotnych udzielanych w związku z zwalczaniem epidemii;
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie biologicznych czynników chorobotwórczych podlegających zgłoszeniu, wzorów formularzy zgłoszeń dodatnich wyników badań w kierunku biologicznych
czynników chorobotwórczych oraz okoliczności dokonywania zgłoszeń;
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie współdziałania między organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Weterynaryjnej oraz Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie zwalczania
zakażeń i chorób zakaźnych, które mogą być przenoszone ze zwierząt na ludzi lub z ludzi na zwierzęta;
Aneks do Krajowego Planu działań Polski na wypadek wystąpienia kolejnej pandemii grypy;
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 września 2010 r. w sprawie wykazu zalecanych szczepień ochronnych oraz sposobu finansowania i dokumentowania zalecanych szczepień ochronnych wymaganych międzynarodowymi
przepisami zdrowotnymi;
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie sposobu przekazywania szczepionek świadczeniodawcom prowadzącym obowiązkowe szczepienia ochronne oraz sposobu przechowywania szczepionek
stanowiących rezerwę przeciwepidemiczną kraju;
Zarządzenie nr 283/10 Wojewody Łódzkiego z dnia 4 października 2010 r. w sprawie określania składu, organizacji, siedziby oraz trybu pracy Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
IV. Przebieg procedury:
Etap
Zadanie
Wykonawca
1.
Wystąpienie zagrożenia epidemicznego:
1.1.
Przekazanie do WCZK informacji o podejrzeniu lub wystąpieniu
pojedynczych/masowych zachorowań lub/i zgonów z powodu szczególnie
niebezpiecznych chorób zakaźnych.
2.
Przekazanie informacji o zagrożeniu epidemicznym osobom funkcyjnym ŁUW oraz podmiotom współpracującym:
2.1
Działania WCZK.
3.
Działania mające na celu likwidację zagrożenia epidemicznego / stanu epidemii:
3.1
Koordynacja działań PRM przez LKRM.
Dyspozytor PRM,
PWIS
Uczestnik
Sposób realizacji,
wskazówki, uwagi
PPIS,
PCZK
WCZK
PRZ-18 – Działania WCZK w sytuacji wystąpienia
zagrożeń (..).
LKRM
PRZ-15 – Koordynacja działań PRM przez LKRM.
PRZ-16 – Koordynacja działań PRM przez LKRM
w przypadku wystąpienia lub podejrzenia
zachorowania na gorączkę krwotoczną wywołaną
wirusem Ebola (EVD).
3.2
Aktualizacja, ocena oraz szacowanie liczby zachorowań i absencji chorobowej oraz
wpływu zachorowań na funkcjonowanie infrastruktury zdrowotnej, gospodarczej i
społecznej na obszarze województwa.
PWIS, PPIS,
LKRM, WCZK,
WPS ŁUW
Marszałek Województwa Łódzkiego
3.3
Zwołanie posiedzenia WZZK.
Wojewoda,
WBiZK ŁUW
Stali członkowie WZZK oraz osoby
zaproszone
3.4
Kontakt z mediami – wiodący komunikator PWIS;
W przypadku potwierdzenia choroby zakaźnej – wiodący komunikator minister
właściwy ds. zdrowia lub GIS.
PWIS lub wskazany PPIS,
Minister właściwy ds. zdrowia lub GIS
3.5
Działania Policji.
KWP
(w zależności od potrzeb)
PRZ-22 – Działania Policji w sytuacji wystąpienia
zagrożeń.
32
Etap
Zadanie
Wykonawca
Uczestnik
Sposób realizacji,
wskazówki, uwagi
3.6
Działania PSP.
KW PSP
PRZ-23 – Działania Państwowej Straży Pożarnej w
sytuacji wystąpienia zagrożeń.
3.7
Wydanie rozporządzenia w sprawie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub
stanu epidemii na podstawie wniosku PWIS na obszarze województwa lub w jego
części, w którym można ustanowić:

- czasowe ograniczenie określonego sposobu przemieszczania się,

- czasowe ograniczenie lub zakaz obrotu i używania określonych
przedmiotów lub produktów spożywczych,

- czasowe ograniczenie funkcjonowanie określonych instytucji lub zakładów
pracy,

- zakaz organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności,

-obowiązek wykonania określonych zabiegów sanitarnych, jeżeli wykonanie
ich wiąże się z funkcjonowaniem określonych obiektów produkcyjnych,
usługowych, handlowych lub innych obiektów,

- nakaz udostępniania nieruchomości, lokali terenów i dostarczania środków
transportu do działań przeciwepidemicznych przewidzianych planami
przeciwepidemicznymi

obowiązek przeprowadzania szczepień ochronnych oraz grupy osób
podlegające tym szczepieniom, rodzaj przeprowadzonych szczepień
ochronnych uwzględniając drogi szerzenia się zakażeń i chorób zakaźnych
oraz sytuację epidemiczną na obszarze, na którym ogłoszono stan
zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii.
PWIS,
Wojewoda,
WBiZK ŁUW,
WPNiK ŁUW
3.8
Przekazanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych Wojewoda,
wydanych przez Prezydenta, Radę Ministrów, ministra kierującego działem
WBiZK ŁUW,
administracji rządowej lub wojewody.
BW ŁUW
3.9
Informowanie ludności o zagrożeniach i zasadach postępowania w przypadku
wystąpienia choroby zakaźnej szczególnie niebezpiecznej.
Wojewoda,
BW ŁUW
WBiZK ŁUW,
WCZK,
LKRM
3.10
Uruchomienie zaplanowanych miejsc kwarantanny i izolacji wraz z zabezpieczeniem
logistycznym
Wojewoda,
WBiZK ŁUW
PCZK,
Właściciele obiektów użyteczności
publicznej
Wykaz miejsc kwarantanny i izolacji znajduje się w
Wojewódzkim planie działania na wypadek
wystąpienia epidemii na terenie województwa
łódzkiego.
3.11
Koordynacja transportu osób skierowanych do kwarantanny do wyznaczonych miejsc
oraz uruchamianie obiektów użyteczności publicznej wyznaczonych, jako miejsca
wykorzystywane do kwarantanny.
WBiZK ŁUW
PPIS,
PCZK,
Właściciele obiektów użyteczności
publicznej
Transport realizowany na podstawie zawartych
porozumień.
3.12
Skierowanie osób do działań służących ochronie zdrowia publicznego przed
zakażeniami i chorobami zakaźnymi – w formie decyzji, obowiązek pracy przez okres
do 3 miesięcy.
Wojewoda,
WBiZK ŁUW,
WPNiK ŁUW,
WFiB ŁUW
Podmioty lecznicze,
Rektor Uniwersytetu Medycznego w
Łodzi
Osoby kierowane spośród wytypowanego
personelu podmiotów leczniczych lub studenci UM
w Łodzi (zgodnie z zawartym porozumieniem).
PPIS,
Podmioty lecznicze,
Właściciele obiektów użyteczności
publicznej
Jeśli obszar zagrożenia epidemicznego lub
epidemii obejmuje więcej niż jedno województwo
rozporządzenie wydaje minister właściwy do spraw
zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym
do spraw administracji publicznej na wniosek GIS.
PRZ-9 – Przekazanie ludności informacji o
zagrożeniu lub możliwości jego wystąpienia.
33
Etap
Zadanie
Wykonawca
Uczestnik
Sposób realizacji,
wskazówki, uwagi
3.13
Podwyższenie gotowości działania wszystkich lub niektórych szpitali – w przypadku
szerzenia się epidemii do stanu noszącego znamiona katastrofy naturalnej.
Wojewoda,
WBiZK ŁUW,
LKRM
Podmioty lecznicze
3.14
Zabezpieczenie odpowiedniej ilości leków i szczepionek.
WBiZK ŁUW,
WIF
PWIS
3.15
Wnioskowanie do MON o wsparcie działań siłami i środkami SZ RP.
WBiZK ŁUW
MON,
SZ RP,
WSzW
PRZ-7 – Wnioskowanie o wsparcie działań siłami i
środkami SZ RP.
(w zależności od potrzeb)
3.16
Uruchomienie rezerw strategicznych.
WBiZK ŁUW
Minister właściwy ds. gospodarki,
ARM
PRZ-6 – Uruchamianie rezerw strategicznych.
(w zależności od potrzeb)
4.
Odwołanie stanu zagrożenia:
4.1
Wydanie rozporządzenia w sprawie odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub
stanu epidemii na podstawie wniosku PWIS na obszarze województwa lub w jego
części.
5.
Działania podejmowane po odwołaniu stanu zagrożenia:
5.1
Pozyskanie informacji o kosztach poniesionych w związku ze zwalczaniem epidemii od WBiZK ŁUW
podmiotów leczniczych oraz właścicieli obiektów użyteczności publicznej
wykorzystywanych, jako miejsca izolacji i kwarantanny.
5.2
Pokrycie kosztów udzielanych w związku ze zwalczaniem epidemii:
- świadczeń zdrowotnych,
- pracy przy zwalczaniu epidemii, podróży, zakwaterowania i wyżywienia osób, które
zostały skierowane do pracy,
- zorganizowania miejsc izolacji i kwarantanny
WBiZK ŁUW,
WFiB ŁUW
5.3
Podsumowanie przebiegu zdarzenia epidemicznego, wyciągnięcie wniosków,
wprowadzenie zmian do WPZK na podstawie raportu PWIS.
WBiZK ŁUW,
WZZK
Wojewoda,
PWIS
Podmioty lecznicze,
ŁOW NFZ,
Marszałek Województwa Łódzkiego,
Minister właściwy ds. zdrowia,
Właściciele obiektów użyteczności
publicznej,
34
PRZ-15 – Koordynacja działań PRM przez LKRM.
3.3 Wykaz i rozmieszczenie podmiotów leczniczych i innych obiektów użyteczności
publicznej, które mogą być przeznaczone na leczenie, izolację lub poddawanie
kwarantannie
3.3.1 Podmioty lecznicze
W województwie łódzkim 5 szpitali dysponuje 166 łóżkami w oddziałach obserwacyjnozakaźnych. Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi jest
wyznaczonym podmiotem leczniczym, do którego w pierwszej kolejności kierowani będą
pacjenci z podejrzeniem choroby zakaźnej szczególnie niebezpiecznej. W przypadku
masowych zachorowań na hospitalizację zostaną przeznaczone wszystkie oddziały
obserwacyjno-zakaźne ww. szpitala oraz inne oddziały zakaźne na terenie województwa
łódzkiego.
Lekarz dyżurny szpitala zakaźnego podejmuje działania w celu ustalenia (potwierdzenia)
diagnozy, w tym:
 zasięga opinii innych lekarzy oraz konsultantów w dziedzinie chorób zakaźnych
i epidemiologii;
 wykonuje odpowiednie badania diagnostyczne.
Po ustaleniu rozpoznania lekarz:
 podejmuje decyzję o hospitalizacji chorego;
 podejmuje decyzję o izolacji chorego;
 dokonuje zgłoszenia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego zgodnie
z siedzibą szpitala.
Charakterystyka podmiotów leczniczych dysponujących łóżkami w oddziałach zakaźnych:
1. zaktualizowane zostały procedury postępowania w przypadku zagrożenia chorobą
wysoce zakaźną i szczególnie niebezpieczną, a tym plany zarządzania kryzysowego na
poziomie szpitali;
2. personel medyczny ma dostęp do środków ochrony osobistej i w razie potrzeby jest
możliwość ich dodatkowego pozyskania. W przypadku wystąpienia niedoborów
przedmiotowych środków szpitale rozpoczną działania zmierzające do ich pozyskania;
3. większość szpitali ma opracowane procedury dotyczące zabezpieczenia przed wejściem
do izolowanych pomieszczeń;
4. personel pobierający materiał od pacjenta chorego lub podejrzanego o zachorowanie na
chorobę zakaźną szczególnie niebezpieczną do badań diagnostycznych zna procedury
dotyczące bezpiecznego pakowania materiału do transportu.
Na terenie województwa łódzkiego podmiotem leczniczym, który przygotowany jest na
przyjęcie pacjentów pediatrycznych podejrzanych lub zakażonych wirusem Ebola jest
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi, Oddział Chorób
Zakaźnych, Tropikalnych i Pasożytniczych dla Dorosłych, Klinika Chorób Zakaźnych
i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego z Odcinkiem Izolacyjnym, Pokój Lekarzy: 42 251 61
99, 91-347 Łódź, ul. Kniaziewicza 1/5. Ordynator Kliniki: dr hab. n. med. Ewa MajdaStanisławska; tel. 42 251 61 04 Sekretariat Kliniki tel./fax 42 251 60 18, e-mail:
[email protected]
36
Tab. 2 Podmioty lecznicze z oddziałem zakaźnym lub obserwacyjno-zakaźnym w województwie łódzkim
Nazwa zakładu
ADRES
Ogółem
Wojewódzki
Specjalistyczny Szpital
im. dr Wł. Biegańskiego
w Łodzi
Wojewódzki Szpital
Zespolony im. Rybickiego
w Skierniewicach
Tomaszowskie Centrum
Zdrowia Sp. z o.o.
Szpital Wojewódzki im.
Jana Pawła II w
Bełchatowie
Szpital Powiatowy w
Radomsku
Liczba
łóżek w
oddziale
zakaźnym
166
4
19/6
43/11
-
53 – dorośli
32 – dzieci
4
4/1
20/1- dorośli
4/1 – dzieci
-
-
20 – dorośli, w
tym 4 dzieci
-
4/2
1/1
3/1
-
-
3 – dzieci
22 – dorośli
-
10/2
1/2
1/3
-
-
6 – dzieci
10 - dorośli
-
-
5/2
6/1
-
-
20 – dorośli
-
-
3/1
-
120
ul. Kniaziewicza 1/5 32 – dzieci
91-347 ŁÓDŹ
88 – dorośli
ul. Rybickiego 1
96-100
SKIERNIEWICE
ul. Jana Pawła II 35
97 – 200
TOMASZÓW
MAZOWIECKI
ul. Czapliniecka 123
97-400
BEŁCHATÓW
ul. Jagiellońska 36
97-500
RADOMSKO
Liczba
Liczba łóżek
Liczba boksów
urządzeń do
Liczba boksów
w oddziale
Liczba
melcerowskich/
transportu
standardowych/liczba
obserwacyjno – stanowisk PIO
liczba łóżek
chorych na
łóżek w boksie
zakaźnym
w boksie
choroby wysoce
zakaźne
Tab. 3 Całodobowe numery telefonów do podmiotów leczniczych z oddziałem zakaźnym na terenie kraju
Lp.
1
Województwo
dolnośląskie
2
lubelskie
3
małopolskie
4
mazowieckie
5
podlaskie
6
pomorskie
7
wielkopolskie
8
zachodniopomorskie
9
śląskie
10
kujawsko-pomorskie
Podmiot leczniczy
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego we
Wrocławiu
Tel. 71 395 75 20 (IP – zakaźna)
Tel. 71 395 75 50 (Ordynator – I oddział zakaźny)
Tel. 71 395 75 35 (lekarz dyżurny)
Tel. 71 395 75 30/533/529 (pielęgniarka dyżurna)
Tel. 71 395 75 91 (Ordynator – II oddział zakaźny)
Tel. 71 395 75 31 (lekarz dyżurny)
Tel. 71 395 75 15 (pielęgniarka dyżurna)
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie – Klinika
Chorób Zakaźnych
Tel. 81 532 45 20 (IP)
Tel. 81 534 94 12 (lekarz dyżurny)
Tel. 81 534 94 12 (Kl. chorób zakaźnych)
Szpital Uniwersytecki w Krakowie
Tel. 12 424 73 55 (IP zakaźna)
Tel. 12 424 73 49/50 (lekarz dyżurny)
Tel. 12 424 73 46 (Dyżurka lekarzy nocnych)
Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie
Tel. 22 335 53 19 (lek. dyżurny)
Tel. 22 335 53 16 (ordynator)
Tel. 22 335 53 18 (pielęgniarka dyżurna)
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
Tel. 85 740 95 57 (lek. dyżurny)
Tel. 85 740 94 77/8 (piel. dyżurna)
Tel. 85 746 88 31 (IP)
Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy
Sp. z o.o. w Gdańsku
Tel. 58 341 40 41 (IP) – łączą do lekarza
i pielęgniarki dyżurnej
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia z Zakładem
Opiekuńczo-Leczniczym w Poznaniu
Tel. 61 873 93 72/67 (lekarz dyżurny)
Tel. 61 873 93 71/375 (pielęgniarka dyżurna)
Tel. 61 873 93 46 (IP/SOR)
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony im. Marii
Skłodowskiej Curie
w Szczecinie
Tel. 91 813 94 45 (oddział zakaźny)
Tel. 506 586 097 (lekarze dyżurni ch. zakaźnych)
ZZOZ Szpital Śląski w Cieszynie,
ul. Bielska 4, 43-400 Cieszyn
Tel. 33 852 15 69 (IP/SOR)
Tel. 33 852 14 91 (lekarz dyżurny)
Tel. 33 852 14/93 (pielęgniarka dyżurna)
Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza
w Bydgoszczy,
ul. Św. Floriana 12, 85-030 Bydgoszcz
Tel. 52 325 56 00
(ochrona łączy do lekarza dyżurnego)
3.3.2 Obiekty użyteczności publicznej
Zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób
zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2013 r., poz. 947 ze zm.) kwarantanna polega na odosobnieniu
osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób
szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych, zwłaszcza takich w stosunku do których nie
ma skutecznego leczenia. Pozwala to na szybką identyfikację osób, u których zaczynają
pojawiać się pierwsze objawy zakażenia i poddanie ich leczeniu w warunkach izolacji. Zatem
osoba podlegająca kwarantannie to osoba niewykazująca w danym momencie objawów
chorobowych, czyli „podejrzany o zakażenie” – osoba, u której:
 nie występują objawy zakażenia ani choroby zakaźnej,
 miała styczność ze źródłem zakażenia,
 charakter czynnika zakaźnego i okoliczności styczności uzasadniają podejrzenie
zakażenia.
Kwarantanna dotyczy wyłącznie:
1. chorób zakaźnych szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych łatwo
rozprzestrzeniających się, o wysokiej śmiertelności, powodujących szczególne
zagrożenie dla zdrowia publicznego i wymagających specjalnych metod zwalczania cholera, dżuma, ospa prawdziwa, wirusowe gorączki krwotoczne;
2. osób narażonych o wysokim ryzyku zakażenia tymi chorobami (stopień narażenia na
tyle wysoki, aby zasadnym było poddać je kwarantannie, nie zaś indywidualnemu
nadzorowi epidemiologicznemu), gdyż nie wiadomo, kto spośród osób narażonych
(podlegających kwarantannie) został rzeczywiście zakażony i zachoruje lub nie został
zakażony i pozostanie zdrowy.
Osoby kwarantannowe nie mogą:
1. pozostawać w tym samym pomieszczeniu,
2. korzystać ze wspólnego węzła sanitarnego.
W przypadku zakwalifikowania osoby do kwarantanny, która miała styczność z osobą
podejrzaną o zakażenie chorobą zakaźną szczególnie niebezpieczną, ma ona postać
kwarantanny indywidualnej i jest wymagany jednoosobowy pokój z własnym węzłem
sanitarnym. Może być przeprowadzona kwarantanna indywidualna, której miejscem jest dom
osoby bezobjawowej.
W przypadku masowych zachorowań na choroby zakaźne obiekty, tj. podmioty lecznicze
lub obiekty użyteczności publicznej będą mogły pełnić rolę miejsc izolacji i kwarantanny. Przy
sporządzaniu listy obiektów użyteczności publicznej, które w razie wystąpienia epidemii mogą
posłużyć poszerzeniu bazy łóżkowej aktualnie funkcjonujących podmiotów leczniczych,
uwzględniane były obiekty takie jak: hotele, internaty, szkoły, ośrodki kultury, ośrodki sportu
i rekreacji, które spełniają następujące kryteria:
 możliwość komunikacji samochodowej po drodze o nawierzchni utwardzonej,
optymalnie o nawierzchni asfaltowej lub betonowej;
 plac manewrowy (parking) o powierzchni umożliwiającej jednoczesny postój co
najmniej 5 samochodów typu furgon bezpośrednio w sąsiedztwie obiektu;
 dostęp do sieci telefonicznej;
 zaopatrzenie obiektu w wodę bieżącą zdatną do celów sanitarno-higienicznych
i żywnościowych;
 wyposażenie obiektu w podstawowe urządzenia sanitarno-higieniczne, takie jak
umywalki, natryski, toalety;
 ze
względów
sanitarnych
pożądany
jest
wybór
posiadającego
kanalizację
odprowadzająca nieczystości do izolowanych zbiorników typu „szambo”, odkażanie
gromadzonych w tego typu zbiornikach nieczystości musi odbywać się pod nadzorem
właściwych władz sanitarnych;
 lokalizacja na obrzeżach miast i osiedli, o ile to możliwe należy wskazać obiekty
sąsiadujące bezpośrednio z zabudową mieszkaniową, miejscami czasowego pobytu
dużej grupy ludzi, takimi jak ośrodki handlowo-rozrywkowe, centra miast, dworce
kolejowe i autobusowe.
Miejsca do kwarantanny zostały wyznaczone przez jednostki samorządu terytorialnego
w obiektach użyteczności publicznej. Wykaz wskazanych miejsc znajduje się w tabeli 3.
Możliwe będzie doraźne wyznaczenie innych obiektów, jako miejsc kwarantanny, np. hoteli,
ośrodków wypoczynkowych, w których przebywać mogą osoby mając kontakt z osobami
zakażonymi.
Procedura uruchomienia miejsc kwarantanny
W przypadku konieczności poddania kwarantannie osób z kontaktu z osobą podejrzaną
o zakażenie/chorą na chorobę zakaźną właściwy terenowo Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny wydaje decyzje administracyjne nakazujące poddanie się obowiązkowej
kwarantannie określając miejsce i czas. W województwie łódzkim wyznaczone zostały 64
obiekty, które mogą pełnić rolę miejsc izolacji (ponad 2300 osób) i kwarantanny (ponad 3270
osób). Sposób przeprowadzenia kwarantanny domowej/uruchomienia miejsc kwarantanny
opisany jest w PRZ-17.
40
PRZ-17
Nazwa dokumentu:
Uruchomienie miejsc kwarantanny
Podmiot opracowujący:
WBiZK ŁUW w Łodzi, 2015 r.
Plan szczegółowy:
Wojewódzki plan działania na wypadek wystąpienia epidemii dla województwa łódzkiego.
I. Cel procedury:
Określenie zasad postępowania Wojewody Łódzkiego i innych podmiotów w przypadku uruchomienia miejsc kwarantanny.
II. Uczestnicy procedury:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŁUW (dalej „WBiZK ŁUW”);
Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego (dalej „WZZK”)
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego (dalej „WCZK”);
Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi (dalej „KWP”);
Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi (dalej „PWIS”);
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny (dalej „PPIS”);
7.
8.
9.
10.
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego (dalej „PCZK”);
Właściciele obiektów użyteczności publicznej;
Podmioty lecznicze;
Inne podmioty związane z prowadzonymi działaniami.
III. Wejście, wyjście oraz formalne podstawy realizacji procedury:
WEJŚCIE
Decyzja PPIS o skierowaniu osób do kwarantanny
WYJŚCIE
Decyzja PPIS o zakończeniu kwarantanny.
PODSTAWY PRAWNE REALIZACJI PROCEDURY
1.
2.
3.
4.
5.
Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi;
Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej;
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym;
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2002 r. w sprawie trybu finansowania z budżetu państwa kosztów świadczeń zdrowotnych, udzielanych w związku z chorobami zakaźnymi i zakażeniami;
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 28 maja 2003 r. w sprawie trybu kierowania osób do pracy przy epidemii oraz trybu finansowania kosztów świadczeń zdrowotnych udzielanych w związku z zwalczaniem epidemii;
IV. Przebieg procedury:
Etap
Zadanie
Wykonawca
1.
Decyzja PPIS o skierowaniu osób do kwarantanny.
1.1.
Przekazanie do WCZK informacji o decyzji PPIS dotyczącej skierowania osób do kwarantanny.
PPIS/PCZK
1.2
Działania WCZK.
WCZK
2.
Uruchomienie kwarantanny domowej
Uczestnik
Sposób realizacji,
wskazówki, uwagi
PRZ-18 – Działania WCZK w sytuacji
wystąpienia zagrożeń (..).
2.1
Uzgodnienie warunków zorganizowania kwarantanny domowej.
1. Wyznaczenie osób odpowiedzialnych za zapewnienie potrzeb socjalnych osób
skierowanych do kwarantanny.
2. Kontakt PCZK z Komendą Miejską/Powiatową Policji:

informacja o skierowaniu funkcjonariuszy policji do całodobowych dyżurów
zapobiegających opuszczeniu miejsca kwarantanny oraz wejścia do lokalu osób
z zewnątrz – przekazanie adresu miejsca objętego kwarantanną.
3. Ustalenie sposobu kontaktowania się z osobami z kwarantanny (np. tel. komórkowy,
poczta elektroniczna, umówiony sygnał dzwonka do drzwi) oraz wyposażenia.
4. Ustalenie sposobu dostawy produktów spożywczych lub gotowych posiłków w opakowaniach jednorazowych (zawarcie umów z firmami cateringowymi w zależności
od potrzeb), środków czystości, środków dezynfekcyjnych, leków oraz innych artykułów
niezbędnych podczas kwarantanny.
5. Wyposażenie w pościel wielokrotnego użytku (zawarcie umowy na pranie pościeli
wielokrotnego użytku skażonej biologicznie - w zależności od potrzeb).
6. Zapewnienie właściwej gospodarki odpadami.
7. Przekazanie osobom poddanym kwarantannie w bezpieczny sposób bez kontaktu
osobistego materiałów informacyjnych na temat choroby zakaźnej, w tym stosowania
profilaktyki i zasad przestrzegania reżimu sanitarno-higienicznego.
8. Zapewnienie środków ochrony indywidualnej dla osób wchodzących do miejsca
kwarantanny.
9. Zapewnienie pomocy psychologicznej.
10. Przygotowanie zestawienia poniesionych kosztów.
3.
Uruchomienie miejsc kwarantanny w wyznaczonym obiekcie
42
PPIS/PCZK
WCZK, Policja, PWIS, Inne podmioty
związane z prowadzonymi działaniami
PRZ-11 Organizacja pomocy
psychologicznej
3.1
Ustalenie obiektu, który ma pełnić miejsce kwarantanny.
1. Przekazanie polecenia do prezydentów, burmistrzów i wójtów o uruchomieniu określonej
liczby miejsc do kwarantanny zawartych w Wojewódzkim Planie działania na wypadek
wystąpienia epidemii.
2. Ustalenie transportu osób skierowanych do kwarantanny z miejsca ich pobytu (wykaz
środków transportu ujętych w Planie działania w przypadku wystąpienia epidemii lub
decyzja indywidualna).
3. Kontakt z Komendą Miejską/Powiatową Policji:

informacja o skierowaniu samochodu policyjnego do asysty transportu osób do
miejsc kwarantanny (podanie liczby osób skierowanych do kwarantanny wraz
z miejscem rozpoczęcia trasy do miejsca kwarantanny),

informacja o skierowaniu funkcjonariuszy policji do całodobowych dyżurów
zapobiegających opuszczeniu miejsca kwarantanny oraz wejścia do lokalu osób
z zewnątrz.
4. Wyznaczenie osób odpowiedzialnych za zapewnienie potrzeb socjalnych osób
skierowanych do kwarantanny.
5. Ustalenie sposobu kontaktowania się z osobami z kwarantanny (np. tel. komórkowy,
poczta elektroniczna, umówiony sygnał dzwonka do drzwi) oraz wyposażenia.
6. Ustalenie sposobu dostawy produktów spożywczych lub gotowych posiłków w opakowaniach jednorazowych (zawarcie umów z firmami cateringowymi w zależności
od potrzeb), środków czystości, środków dezynfekcyjnych, leków oraz innych artykułów
niezbędnych podczas kwarantanny.
7. Wyposażenie w pościel wielokrotnego użytku (zawarcie umowy na pranie pościeli
wielokrotnego użytku skażonej biologicznie - w zależności od potrzeb).
8. Zapewnienie właściwej gospodarki odpadami.
9. Przekazanie osobom poddanym kwarantannie w bezpieczny sposób bez kontaktu
osobistego materiałów informacyjnych na temat choroby zakaźnej, w tym stosowania
profilaktyki i zasad przestrzegania reżimu sanitarno-higienicznego.
10. Zapewnienie środków ochrony indywidualnej dla osób wchodzących do miejsca
kwarantanny.
11. Zapewnienie pomocy psychologicznej.
12. Podpisanie umów z firmami DDD.
13. Przygotowanie zestawienia poniesionych kosztów.
WCZK, PPIS, PCZK
4.
Wyznaczenie dodatkowych miejsc kwarantanny
4.1
1.
2.
3.
4.
5.
5.
Zakończenie kwarantanny.
5.1
Przeprowadzenie dezynfekcji miejsc kwarantanny.
Firmy DDD
5.2
Rozliczenie kosztów przeprowadzonych działań.
WBiZK, WFiB,
PCZK, PPIS/PWIS
Wybór obiektów spełniających podstawowe wymagania do izolacji i kwarantanny:
Uzgodnienie z właścicielami warunków ich wykorzystania.
Udzielenie pomocy w przygotowaniu warunków do kwarantanny.
Sprawdzenie przygotowanego obiektu.
Transport do wyznaczonych miejsc.
WCZK, PWIS, PPIS,
PCZK
43
PWIS, Policja,
Podmioty lecznicze,
Właściciele obiektów użyteczności
publicznej
PRZ-11 Organizacja pomocy
psychologicznej
Tab. 4 Obiekty użyteczności publicznej, które będą mogły pełnić rolę miejsc izolacji i kwarantanny
Lp.
Nazwa obiektu
1.
Centrum Dializa Sp. z o.o.
Szpital w Łasku
Lokalizacja obiektu* Imię, nazwisko i dane kontaktowe Powierzchnia Szacunkowa liczba osób,
(ulica, nr, kod,
zarządcy/ właściciela obiektu*
pomieszczeń
które mogą zostać
miejscowość)
wchodzących w przyjęte do izolacji lub
skład
poddawania
obiektu**
kwarantannie w danym
[m² ]
obiekcie*
izolacja kwarantanna
ul. Warszawska 62A
98-100 Łask
POWIAT ŁASKI
Stefania Radzikowska-Dąbrowska
423,92 m2
tel. 43 675 21 92
[email protected]
10
55
2. Szkoła Podstawowa w Maleni
Malenia 1
98-113 Buczek
Bogusław Kaczmarek
tel. 43 677 44 87
[email protected]
160 m2
6
50
3. Zespół Szkół Ogrodniczych w
Ostrowie
Ostrów 55
98-100 Łask
Elżbieta Szkudlarek
tel. 43 675 34 61
[email protected]
470 m2
19
50
200 m²
20
30
152
152
Uwagi
POWIAT ZGIERSKI
1
Gminny Ośrodek Kultury w
Dzierżąznej
Dzierżązna 4
95-001 Biała
Barbara Polasińska – Dyrektor
tel. 42 717 84 66
POWIAT ŁÓDZKI WSCHODNI
1
Szkoła Podstawowa
Guzew 21 c
95-030 Rzgów
Tomasz Drabczyński
tel. 42 214 10 86
1 825 m2
Nie spełnia wszystkich
kryteriów, ale wymaga
niewielkich działań,
aby dostosować
infrastrukturę, ścieki
odprowadzane do
oczyszczalni
miejscowej.
Procedura
Lp.
Nazwa obiektu
Lokalizacja obiektu* Imię, nazwisko i dane kontaktowe Powierzchnia Szacunkowa liczba osób,
(ulica, nr, kod,
zarządcy/ właściciela obiektu*
pomieszczeń
które mogą zostać
miejscowość)
wchodzących w przyjęte do izolacji lub
skład
poddawania
obiektu**
kwarantannie w danym
[m² ]
obiekcie*
izolacja kwarantanna
Uwagi
Procedura
Obiekt jest podłączony
do kanalizacji
miejskiej
odprowadzającej
nieczystości, czas
uruchomienia obiektu
max. 12 h
TAK
POWIAT ZDUŃSKOWOLSKI
1
Szkolne Schronisko
Młodzieżowe "Czekay"
2
Szpital- budynek pediatrii
3
Szpital- budynek chirurgii
4
Szkoła Podstawowa
5
Szkoła Podstawowa
6
Zespół Bursy Szkolnej i
Szkolnego Schroniska
Młodzieżowego
Joanna Jarosławska - Dyrektor
pow. 595 m2
Powiatowego Centrum Kultury,
Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli
kom. 606 282 290
tel./fax: 43 823-22-01
Stanisław Werner -Kierownik
Powiatowego Młodzieżowego
Ośrodka Sportowego
kom. 502 633 279
98-220 Zduńska Wola
Barbara Kałużewska - Prezes
431,07 m²
ul. Królewska 29
Zduńskowolskiego Szpitala
Powiatowego Sp. z o.o.
tel. 43 824 41 47,
pokój lekarzy 43 824 41 77
tel. 43 824 41 47,
343,3 m²
pokój lekarzy 43 824 41 77
ul. Dolna 41
98-220 Zduńska Wola
Prusinowice
98-240 Szadek
ul. Prusinowska
98-240 Szadek
ul. Okrzei 11
98-220 Zduńska Wola
Beata Kończak
tel. 43 821 56 97
Anna Pawlak
tel. 43 821 57 38
Agnieszka Jaśkiewicz
tel./fax 43 823 30 77
90
90
64
64
35
35
60 m²
18
18
60 m²
19
19
pow. 2470,8 m2
81
81
POWIAT TOMASZOWSKI
1.
Tomaszowskie Centrum
ul. Jana Pawła II 35
Zdrowia Budynek D Oddział 97-200 Tomaszów
Psychiatryczny
Mazowiecki
Artur Flejterski
tel. 44 725 71 34
sekretariat 885 262 262
45
40
Obiekt jest podłączony
do kanalizacji
miejskiej
odprowadzającej
nieczystości
Lp.
Nazwa obiektu
1
Szkoła Podstawowa w
Makowiskach
1
2
Lokalizacja obiektu* Imię, nazwisko i dane kontaktowe Powierzchnia Szacunkowa liczba osób,
(ulica, nr, kod,
zarządcy/ właściciela obiektu*
pomieszczeń
które mogą zostać
miejscowość)
wchodzących w przyjęte do izolacji lub
skład
poddawania
obiektu**
kwarantannie w danym
[m² ]
obiekcie*
izolacja kwarantanna
Makowiska ul.
Szkolna 1
98-330 Pajęczno
Europejskie Centrum
ul. Aleja Małej Ligi 1
Szkoleniowo - Treningowe
99-300 Kutno
Małej Ligi Baseballowej
Zespół Szkół w Szczycie
Szczyt 6A
99-311 Bedlno
1
Ośrodek wypoczynkowy
"DRESSO"
1
Oddział Fizjoterapii i
Rehabilitacji w Stanisławowie
(znajdujący się w strukturze
ZOZ w Łowiczu)
1
Publiczne Gimnazjum im.
Jana Pawła II w
Goszczanowie
2
Publiczne Gimnazjum w
Błaszkach
1
Ośrodek Szkolno Wychowawczy ZHP
"Nadwarciański Gród" w
Załęczu Wielkim
Sulejów-Polanka
97-330 Sulejów
POWIAT PAJĘCZAŃSKI
Dyrektor szkoły Maria Janicka
220m2
tel. 34 311 23 31
POWIAT KUTNOWSKI
Beata Kaszuba Dyrektor
1647,2 m 2
Zarządzający
tel. 24 254 45 69
Zarządca Marek Nowaczewski
2 464 m 2
Dyrektor ZS
tel. 24 285 96 27
POWIAT PIOTRKOWSKI
Zdzisław Górny
50 000 m²
tel. 602 613 595
POWIAT ŁOWICKI
Jacek Kaniewski - Dyrektor ZOZ w
Łowiczu
POWIAT SIERADZKI
funkcję kierownika obiektu pełni
Dyrektor PG,
Beata Kaźmierczak
tel. 43 829 70 30
funkcję kierownika obiektu pełni
Dyrektor PG,
Marek Król
tel. 43 829 31 05
POWIAT WIELUŃSKI
Józefa Krystyna Mikita
tel. 43 841 20 80
46
60
20
-
238
140
140
80
80
Uwagi
Procedura
TAK
Czas uruchomienia 3
doby.
Posiada własną
oczyszczalnię ścieków.
W ciągu 24 godzin
W ciągu 24 godzin
Lokalizacja obiektu* Imię, nazwisko i dane kontaktowe Powierzchnia Szacunkowa liczba osób,
(ulica, nr, kod,
zarządcy/ właściciela obiektu*
pomieszczeń
które mogą zostać
miejscowość)
wchodzących w przyjęte do izolacji lub
skład
poddawania
obiektu**
kwarantannie w danym
[m² ]
obiekcie*
izolacja kwarantanna
Lp.
Nazwa obiektu
1
Wojewódzki Szpital
Zespolony w Skierniewicach
Szkoła Podstawowa w
Huminie
Humin 44a
99-417 Bolimów
dyr. Małgorzata Multan Sieczka
tel. sł. 46 838-03-18,
504 637 290
272 m2
3
Szkoła Podstawowa w
Kęszycach
Kęszyce Wieś 50
99-417 Bolimów
dyr. Jolanta Malejka
tel. sł. 46 838 03 68,
508 282 869
645,59 m2
60
4
Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej "Dobrego
Zdrowia"
Al.. Klonowa 16,
96-130 Głuchów
Janina Sydor
tel. 46 815 70 25
60 m2
2
5
5
Szkoła Podstawowa w
Głuchowie
ul. Rawska
96-130 Głuchów
Maria Sobieszek
tel. 46 815 70 47
72 m2
1
9
6
Szkoła Podstawowa w
Wysokienicach
Wysokienice
96-130 Głuchów
Alina Duda
tel. 46 815 71 53
36 m2
7
Szkoła Podstawowa w
Michowicach
Michowice
96-130 Głuchów
Beata Filutowska
tel. 46 815 70 11
32 m2
-
5
8
Publiczna Szkoła
Podstawowa w Janisławicach
Janisławice
96-130 Głuchów
Ewa Jochym
tel. 46 815 70 88
34 m2
-
5
Uwagi
POWIAT SKIERNIEWICKI
2
20
47
20
40
5
Czas uruchomienia:
natychmiast
brak kuchni, wodociąg
sieciowy, zbiornik
bezodpływowy. Czas
uruchomienia: 2 doby.
kuchnia, wodociąg
sieciowy, zbiornik
bezodpływowy. Czas
uruchomienia: 2 doby.
brak kuchni, wodociąg
sieciowy, kanalizacja
sieciowa. Czas
uruchomienia: 2 doby.
kuchnia (Dom
Nauczyciela),
wodociąg sieciowy,
kanalizacja sieciowa.
Czas uruchomienia: 2
doby.
brak kuchni, wodociąg
sieciowy, zbiornik
bezodpływowy. Czas
uruchomienia: 2 doby.
brak kuchni, wodociąg
sieciowy, zbiornik
bezodpływowy. Czas
uruchomienia: 2 doby.
brak kuchni, wodociąg
sieciowy, zbiornik
bezodpływowy. Czas
uruchomienia: 2 doby.
Procedura
Lokalizacja obiektu* Imię, nazwisko i dane kontaktowe Powierzchnia Szacunkowa liczba osób,
(ulica, nr, kod,
zarządcy/ właściciela obiektu*
pomieszczeń
które mogą zostać
miejscowość)
wchodzących w przyjęte do izolacji lub
skład
poddawania
obiektu**
kwarantannie w danym
[m² ]
obiekcie*
izolacja kwarantanna
Lp.
Nazwa obiektu
9
Hala Sportowa w
Godzianowie
ul. Sportowa 6
96-126 Godzianów
Dyr. Zespołu Szkół
Ogólnokształcących Irena Lesiak
tel. 46 831 11 23, 500 233 789
970,7 m2
20
20
10
Publiczne Gimnazjum w
Jeruzalu
Jeruzal 18
96-111 Kowiesy
Maria Cygan
tel. 664 448 582
450 m2
30
40
11
Szkoła Podstawowa w
Drzewcach
Drzewce 165
96-127 Lipce
Reymont.
Jolanta Karalus
tel. 46 831 61 91
1700m2
80
80
12
Szkoła Podstawowa im. B.
Chrobrego w Pszczonowie
Pszczonów 53
99-420 Łyszkowice
dyr. Lidia Matyjaszczyk
tel. 46 835 22 24
120 m2
dyr. Elżbieta Kamińska
tel. 46 831 20 02
180 m2
40
13 Szkoła Podstawowa w Woli Wola Makowska 25 B
Makowskiej
96-124 Maków
30
14
NZOZ "Kawęczyn"
Nowy Kawęczyn 1
96-115 Nowy
Kawęczyn
Piotr Pągowski
tel. 46 831 41 29
80 m2
2
10
15
Szkoła Podstawowa w
Trzciannie
Trzcianna 14
96-115 Nowy
Kawęczyn
Urszula Ancerowicz
tel. 46 831 42 91
150 m2
5
30
16
Gimnazjum w Strzybodze
Strzyboga 29
96-115 Nowy
Kawęczyn
Małgorzata Karbowiak
tel. 46 831-41-02
150 m2
5
30
48
Uwagi
brak kuchni, wodociąg
sieciowy, zbiornik
bezodpływowy. Czas
uruchomienia: 2 doby.
kuchnia, wodociąg
sieciowy, zbiornik
bezodpływowy. Czas
uruchomienia: 2 doby.
kuchnia, wodociąg
sieciowy, zbiornik
bezodpływowy. Czas
uruchomienia: 2 doby.
brak kuchni, wodociąg
sieciowy,
oczyszczalnia własna.
Czas uruchomienia: 2
doby.
brak kuchni, wodociąg
sieciowy, zbiornik
bezodpływowy. Czas
uruchomienia: 2 doby.
brak kuchni, wodociąg
sieciowy, zbiornik
bezodpływowy. Czas
uruchomienia: 2 doby.
brak kuchni, wodociąg
sieciowy, zbiornik
bezodpływowy. Czas
uruchomienia: 2 doby.
brak kuchni, wodociąg
sieciowy, zbiornik
bezodpływowy. Czas
uruchomienia: 2 doby.
Procedura
Lokalizacja obiektu* Imię, nazwisko i dane kontaktowe Powierzchnia Szacunkowa liczba osób,
(ulica, nr, kod,
zarządcy/ właściciela obiektu*
pomieszczeń
które mogą zostać
miejscowość)
wchodzących w przyjęte do izolacji lub
skład
poddawania
obiektu**
kwarantannie w danym
[m² ]
obiekcie*
izolacja kwarantanna
Lp.
Nazwa obiektu
17
Gimnazjum w Żelaznej
Żelazna
96-116 Dębowa Góra
Dorota Przybył
tel. 793 646 455
48 m2
18
30
18
OSP Miedniewice
96-100 Miedniewice
Edward Markowski
tel. 511 395 980
36 m2
12
20
19
Zespół Szkół
Ogólnokształcących w Słupi
96-128 Słupia
Aneta Klimczyk
tel. 46 831 55 90
1556,31m2
200
200
1
"Grabskie Sioło" Ośrodek Budy Grabskie 96-100
Rekreacyjno-Konferencyjny
Skierniewice
26
40
2
Ośrodek Wypoczynkowy
"Gazdówka" ZHP
3 Ośrodek Turystyki Kajakowej
"Sosenka"
Budy Grabskie 96-100
Skierniewice
Domki
letniskowe 3x2
os. 4x8 os. 5x6
os. 6x4 os.
4 Usługi Hotelarskie "START" ul.. Pomologiczna 8 Związek Sportu Niepełnosprawnych
1240 m2
96-100 Skierniewice
"START" 96-100 Skierniewice
ul. Pomologiczna 8
1 OSIR w Rawie Mazowieckiej
Ruda 30 96-100
Skierniewice
MIASTO SKIERNIEWICE
ZUM Sp.z o.o.
Budynek
96-100 Skierniewice
Studencki - 880
ul. Sobieskiego 75A
m2
Willa - 160 m2
GAZDÓWKA Skierniewice,
540 m2
ul. Nowobielańska 17
K.Gołębiewska
ul. Katowicka 1A
96-200 Rawa
Mazowiecka
P.T. "SOSENKA" S.C.
96-100 Skierniewice,
Ruda 30
POWIAT RAWSKI
Dyrektor Tadeusz Kotusiński
950 m²
tel. 504 156 272
49
Uwagi
kuchnia, wodociąg
sieciowy,
oczyszczalnia własna.
Czas uruchomienia: 2
doby.
kuchnia, wodociąg
sieciowy, zbiornik
bezodpływowy. Czas
uruchomienia: 2 doby.
kuchnia (nieużywana),
wodociąg sieciowy,
kanalizacja sieciowa.
Czas uruchomienia: 2
doby.
kuchnia, wodociąg
lokalny, oczyszczalnia
własna
43
brak kuchni, wodociąg
sieciowy, zbiornik
bezodpływowy
92
kuchnia (nieużywana),
wodociąg lokalny,
zbiornik
bezodpływowy
kuchnia, wodociąg
sieciowy, kanalizacja
sieciowa
53
85
85
Procedura
Lokalizacja obiektu* Imię, nazwisko i dane kontaktowe Powierzchnia Szacunkowa liczba osób,
(ulica, nr, kod,
zarządcy/ właściciela obiektu*
pomieszczeń
które mogą zostać
miejscowość)
wchodzących w przyjęte do izolacji lub
skład
poddawania
obiektu**
kwarantannie w danym
[m² ]
obiekcie*
izolacja kwarantanna
Lp.
Nazwa obiektu
1
SP ZOZ Szpital Powiatowy
im. E. Biernackiego
ul. Partyzantów 30
26-300 Opoczno
1
mHotel
ul. Św. Teresy 111
2
Hotel Eskulap
ul. Paradna 46
1.
Zespół Opieki Zdrowotnej
w Łęczycy
1.
Środowiskowy Dom
Samopomocy w Walewicach
2. Specjalny Ośrodek Szkolno –
Wychowawczy w
Bełchatowie
3. Szkoła Podstawowa Nr 5 w
Bełchatowie
4.
Gminna sala gimnastyczna
przy Zespole SzkolnoPrzedszkolnym
w Drużbicach
POWIAT OPOCZYŃSKI
Jerzy Filipecki
156m2
44 754-48-04
509 010 901
MIASTO ŁÓDŹ
Dyrektor obiektu - Rafał Górski
42 652 99 90
Kierownik obiektu - Tomasz Kupis
42 272 33 00
POWIAT ŁĘCZYCKI
3
21
Uwagi
Procedura
nie ma możliwości
prowadzenia
dezynfekcji ścieków
TAK
brak odrębnej instalacji
kanalizacyjnej
odprowadzającej
nieczystości do
izolowanych
bezodpływowych
zbiorników
asenizacyjnych
Gmina Zelów
Walewice 27
97-425 Zelów
Miasto Bełchatów
ul. Targowa 20
Miasto Bełchatów
97-400 Bełchatów
ul. Szkolna 10
Gmina Drużbice
Drużbice 15
97-403 Drużbice
POWIAT BEŁCHATOWSKI
Gmina Zelów
776 m2
Powiat Bełchatowski
1038 m2
0
80
priorytetowe
0
32
rezerwowe
70
Anna Janiszewska
44 733 04 60
1423 m
2
0
160
pozostałe
Gmina Drużbice
44 632 10 78
1300 m2
0
26
pozostałe
50
TAK
Lp.
Nazwa obiektu
5.
Publiczne Przedszkole
Samorządowe w
Łuszczanowicach
Zespół Szkół w Klukach
6.
Lokalizacja obiektu* Imię, nazwisko i dane kontaktowe Powierzchnia Szacunkowa liczba osób,
(ulica, nr, kod,
zarządcy/ właściciela obiektu*
pomieszczeń
które mogą zostać
miejscowość)
wchodzących w przyjęte do izolacji lub
skład
poddawania
obiektu**
kwarantannie w danym
[m² ]
obiekcie*
izolacja kwarantanna
Gmina Kleszczów
Łuszczanowice 104 B
97-410 Kleszczów
Gmina Kluki
ul. Szkolna 4
97-415 Kluki
Uwagi
Elżbieta Jasek
44 731 47 33
580 m2
0
100
pozostałe
Ewa Łumińska
44 635 48 95, 44 635 48 98,
Marzanna Karpińska
44 635 48 97
2000 m2
0
150
pozostałe
40
z wejściami z zewnątrz
budynku do
wszystkich pokoi
POWIAT PABIANICKI
Szkoła Podstawowa w
Mogilnie Dużym nr 21, 95082 Dobroń
2. RJ Hotel w Pabianicach przy
ul. Jutrzkowickiej 52/54
1.
1.
ul. Krakowskie
Przedmieście 36
97-300 Piotrków
Trybunalski
2.
ul. Aleje 3-go Maja 6
Miejski Ośrodek Sportu i
b
Rekreacji – Centrum
97-300 Piotrków
rehabilitacyjno-konferencyjne
Trybunalski
Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 6 im.
Królowej Jadwigi
MIASTO PIOTRKÓW TRYBUNALSKI
Malgorzata Ilczuk
2400
tel. 44 732 03 25; 786 024 493
Leszek Heinzel
tel. 693 222 716
1188
400
400
198
198
3 osoby
20 osób
łącznie z
pobytami w
izolatkach
POWIAT RADOMSZCZAŃSKI
1
Szpital Powiatowy
w Radomsku
ul. Jagiellońska 36
97-500 Radomsko
Powiat Radomszczański/Dyrektor Powierzchnia
Radosław Pigoń
izolatek 56,34
tel. Centrala 44 685 47 00
m2.
tel. Sekretariat 44 685 47 16
Powierzchnia
e-mail: [email protected] całego oddziału
obserwacyjnozakaźnego
768,2 m2
51
Procedura
Lp.
Nazwa obiektu
Lokalizacja obiektu* Imię, nazwisko i dane kontaktowe Powierzchnia Szacunkowa liczba osób,
(ulica, nr, kod,
zarządcy/ właściciela obiektu*
pomieszczeń
które mogą zostać
miejscowość)
wchodzących w przyjęte do izolacji lub
skład
poddawania
obiektu**
kwarantannie w danym
[m² ]
obiekcie*
izolacja kwarantanna
I Liceum Ogólnokształcące w ul. Armii Krajowej 30
2
Radomsku
97 - 500 Radomsko
Miasto Radomsko/ Dyrektor
Zespołu – Renata Kosela
tel. 44 683 09 41
e-mail: [email protected]
Podziemia
(piwnice) 8 sal 291m², sala
gimnastyczna 272 m², parter 4 klasy +
świetlica = 271
m², I piętro - 6
klas - 290 m², II
piętro - 8 klas 363 m²
25
30
3
Publiczna Szkoła
Podstawowa
w Rzejowicach
Rzejowice 91
97-512 Kodrąb
Gmina Kodrąb / Dyrektor Szkoły Elżbieta Lewandowska
tel. 44 681 90 76
e-mail: [email protected]
120 m²
10
10
4
Publiczna Szkoła
Podstawowa
w Orzechowie
Orzechów nr 2
97-524 Kobiele
Wielkie
Gmina Kobiele Wielkie / Dyrektor Anna Jaguś
tel. 44 681 45 30
e-mail: [email protected]
629 m²
35
30
5
Zespół Szkolno –
Przedszkolny
w Stobiecku Szlacheckim
1 058m²
30
20
6
Publiczna Szkoła
Podstawowa
w Żytnie
80 m²
15
20
Stobiecko Szlacheckie Gmina Ładzice/Dyrektor Zespołu 24A
Mariola Jaros
97 - 561 Ładzice
tel. 44 682 10 39
ul. Ogrodowa 16
97-532 Żytno
Gmina Żytno/Dyrektor Szkoły –
Ewa Huć
tel. 34 327 70 24
e-mail: [email protected]
52
Uwagi
Procedura
Transport do miejsc kwarantanny
Osoby zdrowe, które były narażone na zakażenie i decyzją Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego zostały skierowane na kwarantannę na czas związany z okresem
wylęgania choroby zakaźnej są transportowane do tych miejsc pojazdami typu bus, autobus,
samochód ciężarowy. Inspekcja Sanitarna określa zakres ochrony osobistej dla kierowców.
Transport do miejsc kwarantanny jest realizowany przez właściwych miejscowo
starostów/prezydentów miast w porozumieniu z PPIS. W przypadku wyczerpania się środków
transportu, Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego lub PPIS zwracają się do
Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, które organizuje transport w oparciu
o dostępne środki transportu wskazane w tabeli 4. W przypadku konieczności transportu liczby
osób przewyższającej posiadane środki, decyzję dotyczącą transportu indywidualnie będzie
podejmował Wojewoda Łódzki angażując podległe mu służby lub wykorzystując tabor innych
przedsiębiorstw samochodowego transportu osobowego. Transport osób skierowanych na
kwarantannę odbywa się w asyście Policji.
Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Narodowego Instytutu
Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie, przy kontakcie z osobą
bezobjawową, podejrzaną o zakażenie wirusową gorączką krwotoczną Ebola rekomenduje się
rękawiczki jednorazowego użytku, maseczkę na twarz z filtrem klasy 3 lub klasy 2, tzw. FFP3,
FFP2 (jeśli jest dostępna) lub maseczkę chirurgiczną.
Tab. 5 Środki transportu wskazane przez Starostwa Powiatowe
Lp.
Powiat
1
PAJĘCZAŃSKI
2
ŁOWICKI
3
BEŁCHATOWSKI
4
PABIANICKI
Nazwa firmy
Adres
Kontakt
Samochód
Liczba
osób do
przewozu
Dom Pomocy
Volkswagen
Społecznej w
Transporter
8
Bobrownikach
(2 szt.)
Brak firm, ale ZOZ w Łowiczu posiada środki transportu sanitarnego
Centrala: 44
633 37 27 lub
Przedsiębiorstwo
44 633 35 81;
Komunikacji
Przedsiębiorstwo
Sekretariat:
Samochodowej
Komunikacji
44 633 37 08
tabor 40
w Bełchatowie
ok. 1600
Samochodowej
[email protected] autobusów
Sp. z o.o. 97-400
w Bełchatowie
ks.belchatow.
Bełchatów, Ul.
pl;
Przemysłowa 2
fax 44 633 46
55
Miejski Zakład
Komunikacyjny
tel. 42 215 37
w Pabianicach
59
przy ulicy
Lutomierskiej 48
3.4 Wykaz osób mogących być skierowanymi do działań służących ochronie zdrowia
publicznego przed zakażeniami i chorobami zakaźnymi
Na podstawie art. 44 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz
zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2013 r. poz. 947 ze zm.) sporządzana
jest imienna lista osób, które mogą zostać skierowane do działań służących ochronie zdrowia
publicznego przed zakażeniami i chorobami zakaźnymi. Jest to zbiór danych osobowych
podlegający ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) zgłoszony do Głównego Inspektora Ochrony Danych
Osobowych. Lista obejmuje ponad 1200 osób z 32 podmiotów leczniczych województwa
łódzkiego. Wykaz znajduje się w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.
Zgodnie z art. 47 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń
i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2013 r. poz. 947 ze zm.) do pracy przy zwalczaniu
epidemii, na podstawie decyzji mogą być skierowani pracownicy podmiotów leczniczych,
osoby wykonujące zawody medyczne, osoby z którymi podpisano umowy na wykonywanie
świadczeń zdrowotnych, jak również inne osoby jeżeli ich skierowanie jest uzasadnione
aktualnymi potrzebami podmiotów kierujących zwalczaniem epidemii. Skierowaniu do pracy
niosącej ryzyko zakażenia przy zwalczaniu epidemii nie podlegają:
 osoby, które nie ukończyły 18 lat, bądź ukończyły 60 lat;
 kobiety w ciąży lub osoby wychowujące dzieci w wieku do l8 lat, w tym osoby
wychowujące samotnie dzieci do lat 18;
 osoby, u których orzeczono częściową lub całkowitą niezdolność do pracy;
 osoby, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób
zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. z 2011 r. Nr 79 poz. 430 ze
zm.) oraz posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej.
Decyzja o skierowaniu do pracy przy zwalczaniu epidemii stwarza obowiązek pracy przez
okres 3 miesięcy w podmiocie leczniczym lub w innej jednostce organizacyjnej wskazanej
w decyzji.
Uprawnienia osoby skierowanej do pracy przy zwalczaniu epidemii:
1. Dotychczasowy pracodawca jest obowiązany udzielić urlopu bezpłatnego na czas
określony w decyzji. Okres urlopu bezpłatnego zalicza się do okresu pracy, od którego
zależą uprawnienia pracownicze u tego pracodawcy.
54
2. Podmiot leczniczy lub jednostka organizacyjna, wskazane w decyzji, nawiązują z osobą
skierowaną do pracy stosunek pracy na czas wykonywania określonej pracy, na okres
nie dłuższy niż wskazany w decyzji.
3. Osobie skierowanej do pracy na podstawie decyzji, przysługuje wyłącznie
wynagrodzenie zasadnicze w wysokości nie niższej niż 150 % przeciętnego
wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego na danym stanowisku pracy w zakładzie
wskazanym w tej decyzji lub w innym podobnym zakładzie, jeżeli w zakładzie
wskazanym nie ma takiego stanowiska. Wynagrodzenie nie może być niższe niż
wynagrodzenie, które osoba skierowana do pracy przy zwalczaniu epidemii otrzymała
w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym wydana została decyzja o skierowaniu
jej do pracy przy zwalczaniu epidemii.
4. Osobie skierowanej do pracy na podstawie decyzji przysługuje zwrot kosztów
przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia, na zasadach określonych w przepisach
o ustalaniu oraz wysokości należności przysługującej pracownikom państwowych
jednostek z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju. Zwrot kosztów z tytułu
zakwaterowania lub wyżywienia nie przysługuje w przypadku zapewnienia w miejscu
wykonywania pracy bezpłatnego zakwaterowania lub wyżywienia.
5. Koszty świadczeń zdrowotnych udzielanych w związku ze zwalczaniem epidemii oraz
koszty, o których mowa w pkt. 3 i 4, są finansowane z budżetu państwa z części, której
dysponentem jest wojewoda właściwy ze względu na miejsce udzielania świadczeń.
6. Przez czas trwania obowiązku, o którym mowa w decyzji, z osobą skierowaną do pracy
przy zwalczaniu epidemii nie może być rozwiązany dotychczasowy stosunek pracy ani
nie może być dokonane wypowiedzenie umowy o pracę chyba, że istnieje podstawa do
rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika albo w przypadku
zmiany lub uchylenia decyzji. Przepisy art. 63-67 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014r. poz. 1502 ze zm.) stosuje się odpowiednio.
7. Pracownikom podmiotów leczniczych oraz innym osobom podejmującym działania
celem zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych i zakażeń u ludzi przysługuje
ochrona prawna należna funkcjonariuszowi publicznemu.
8. Kto nie wykonuje decyzji o skierowaniu do pracy przy zapobieganiu oraz zwalczaniu
epidemii, podlega karze grzywny.
Obowiązuje zawarte w dniu 16 kwietnia 2012 r. Porozumienie w sprawie współpracy
pomiędzy Wojewodą Łódzkim a Rektorem Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sytuacji
wystąpienia epidemii na obszarze województwa łódzkiego (załącznik 3), w myśl którego strony
55
zobowiązały się do współpracy zadań polegających na zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych
u ludzi, a w szczególności w zakresie kierowania osób do pracy przy zwalczaniu epidemii.
W przypadku zaistnienia konieczności Rektor Uniwersytetu Medycznego zobowiązał się do
Wojewodzie Łódzkiemu imiennej listy studentów, którzy będą mogli zostać skierowani do
pracy w określonym wyżej zakresie.
3.5 Pomoc psychologiczna
Podstawową jednostką organizacyjną właściwą do udzielania wsparcia psychologicznego
ofiarom sytuacji kryzysowych w formie interwencji kryzysowej jest działające w powiecie
powiatowe centrum pomocy rodzinie (miejski ośrodek pomocy rodzinie w mieście na prawach
powiatu) z wykorzystaniem potencjału funkcjonującego ośrodka interwencji kryzysowej.
W załączniku 17 znajduje się Wykaz osób zdolnych do interwencji psychologicznej
w przypadku zaistnienia sytuacji
kryzysowej
wymagającej
zaangażowania pomocy
psychologicznej, są to dane uzyskane z jednostek samorządu powiatowego województwa
łódzkiego.
56
Procedura organizacji pomocy psychologicznej
PRZ-11
Nazwa dokumentu:
Organizacja pomocy psychologicznej.
Podmiot opracowujący:
WBiZK ŁUW w Łodzi, 2015 r.
Plan szczegółowy:
-
I. Cel procedury:
Określenie zasad udzielania wsparcia psychologicznego osobom objętym skutkami zdarzenia masowego.
II. Uczestnicy procedury:
1.
2.
3.
4.
5.
Wojewoda Łódzki (dalej „Wojewoda”);
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŁUW w Łodzi (dalej „WBiZK ŁUW”);
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego (dalej „WCZK”);
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego (dalej „PCZK”);
Minister właściwy ds. obrony narodowej (dalej „MON”);
Wojewódzki Sztab Wojskowy w Łodzi (dalej „WSzW”);
Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej (dalej „SZ RP”);
Instytucja wydzielająca (Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie);
9. Koordynator ds. wsparcia psychologicznego;
10. Jednostki samorządu terytorialnego (dalej „JST”).
6.
7.
8.
III. Wejście, wyjście oraz formalne podstawy realizacji procedury:
WEJŚCIE
WYJŚCIE
Wystąpienie zdarzenia masowego.
Udzielenie pomocy psychologicznej osobom poszkodowanym w zdarzeniu masowym.
PODSTAWY PRAWNE REALIZACJI PROCEDURY
1.
2.
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym;
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
IV. Przebieg procedury:
Etap
Zadanie
Wykonawca
Uczestnik
1.
Organizacja pomocy psychologicznej:
1.1
Zebranie z miejsca zdarzenia informacji nt. osób poszkodowanych w zdarzeniu
masowym potrzebujących wsparcia psychologicznego.
PCZK
WCZK,
WBiZK ŁUW
1.2
Zadysponowanie na miejsce zdarzenia masowego osób wskazanych do udzielenia
pomocy psychologicznej ze wskazaniem koordynatora ds. wsparcia psychologicznego.
PCZK
Instytucja wydzielająca,
WCZK,
WBiZK ŁUW
1.3
Poinformowanie WCZK o potrzebie zadysponowania osób udzielających pomoc
psychologiczną z innego powiatu.
PCZK
WCZK,
WBiZK ŁUW
1.4
Zabezpieczenie warunków dla interwencji psychologicznej na miejscu zdarzenia –
transport, łączność i oznakowanie dla personelu, miejsce obsługi poszkodowanych.
PCZK
WCZK
Sposób realizacji,
wskazówki, uwagi
Na podstawie wykazu osób wskazanych
do pomocy psychologicznej.
Etap
Zadanie
Wykonawca
Uczestnik
1.5
Udzielenie wsparcia psychologicznego poszkodowanym i ich rodzinom na miejscu
zdarzenia.
Osoby wskazane do udzielenia pomocy
psychologicznej.
PCZK,
WCZK
1.6
Wnioskowanie do MON o udział oddziałów Sił Zbrojnych RP do wsparcia
wojewódzkich sił i środków biorących udział w akcji ratunkowej w zakresie pomocy
psychologicznej.
WBiZK ŁUW
MON,
SZ RP,
WSzW,
JST
2.
Działania podejmowane po usunięciu zdarzenia masowego:
2.1
Przekazanie osób poszkodowanych i członków ich rodzin pod opiekę psychologów
właściwych ze względu na miejsce ich zamieszkania.
Koordynator ds. wsparcia
psychologicznego
PCZK,
WCZK
2.2
Rozliczenie kosztów związanych z udzieleniem pomocy psychologicznej.
PCZK
58
Sposób realizacji,
wskazówki, uwagi
PRZ-7 – Wnioskowanie o wsparcie
działań siłami i środkami SZ RP.
(w zależności od potrzeb)
3.6 Informowanie mediów
Komunikatorzy z mediami w przypadku podejrzenia wystąpienia i wystąpienia choroby
zakaźnej szczególnie niebezpiecznej12:
1) W przypadku podejrzenia u pacjenta występowania wirusa i choroby zakaźnej
szczególnie niebezpiecznej wiodącym komunikatorem dla mediów powinien być
Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny lub wskazany przez niego Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny, natomiast rzecznik prasowy Wojewody Łódzkiego ma
za zadanie koordynację polityki informacyjnej wszystkich podmiotów, w szczególności
pozostałych służb zespolonych. Wiodący komunikator powinien organizować
konferencje prasowe, wydawać komunikaty i ustanowić ewentualny punkt kontaktowy.
Rekomendowane jest, aby podmiot leczniczy nie udzielał informacji mediom.
2) W przypadku potwierdzenia u pacjenta choroby (szczególnie pierwszego przypadku)
wiodącym komunikatorem powinien być Minister Zdrowia lub Główny Inspektor
Sanitarny. W przedmiotowej sytuacji po konferencji prasowej MZ swoją konferencję
powinien zorganizować Wojewoda i informować, jakie podjęto działania, jakie
przedsięwzięto środki zabezpieczające, jak chronić się przed zarażeniem. Następnie
realizuje się procedury zawarte w Wojewódzkim Planie Zarządzania Kryzysowego lub
te rekomendowane przez Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego i Państwową
Inspekcję Sanitarną.
4. Sposób reagowania na szczeblu wojewódzkim/powiatowym - kompetencje organów
4.1 Wojewoda
Do zadań wojewody, jako organu właściwego w sprawach zarządzania kryzysowego na
terenie województwa należy kierowanie działaniami związanymi z monitorowaniem,
planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń. Powyższe zadanie wojewoda
wykonuje przy pomocy urzędu wojewódzkiego oraz we współpracy z właściwymi organami
administracji publicznej (służby, inspekcje i straże z województwa łódzkiego).
W ramach Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu
Wojewódzkiego w Łodzi
działa całodobowo Wojewódzkie Centrum
Zarządzania
Kryzysowego, do którego wpływają meldunki od służb, inspekcji i straży, samorządów:
wojewódzkiego, powiatowych i gminnych, jak również podmiotów leczniczych na temat
bezpieczeństwa epidemicznego województwa.
12
Rekomendacje Rządowego Centrum Bezpieczeństwa dotyczące obiegu informacji i głównych komunikatorów
wymiany informacji z 19 sierpnia 2014 r.
Wojewoda
na
wniosek
państwowego
wojewódzkiego
inspektora
sanitarnego
ogłasza/odwołuje na obszarze całego województwa lub w jego części stan zagrożenia
epidemicznego lub stan epidemii 13 , o czym niezwłocznie powiadamia obywateli w sposób
zwyczajowo przyjęty na danym obszarze.
Do wojewody należy również realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego m.in.
sporządzenie Wojewódzkiego Planu na wypadek wystąpienia epidemii.
4.2 Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
Zadaniem Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest sprawowanie zapobiegawczego i bieżącego
nadzoru sanitarnego oraz prowadzenie działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej
w zakresie chorób zakaźnych i innych chorób powodowanych warunkami środowiska 14 .
Wymienione zadania wykonuje Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi przy
pomocy podległej mu stacji sanitarno-epidemiologicznej15.
Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi opracował Procedurę postępowania
przeciwepidemicznego na wypadek wystąpienia zachorowań na choroby szczególnie
niebezpieczne oraz na wypadek ataku bioterrorystycznego (zaktualizowana na dzień
10 września 2014 r.)
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi przyjmuje zgłoszenia
o zachorowaniach oraz podejrzeniach zachorowań na choroby zakaźne. Zgłoszenia
zachorowań dokonują lekarze w przypadku:
 podjęcia podejrzenia wystąpienia niebezpiecznej choroby zakaźnej;
 wystąpienia masowych zachorowań znacznie przekraczających (co najmniej
dwukrotnie) liczby dotychczas występujące;
 podejrzenia ataku bioterrorystycznego.
Do zadań WSSE w Łodzi należy także:
 monitorowanie sytuacji epidemiologicznej;
 powiadamianie Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego o wystąpieniu
masowych zachorowań oraz pojedynczych zachorowań na szczególnie niebezpieczne
choroby zakaźne;
 przeprowadzenie dochodzenia epidemiologicznego - Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny w Łodzi po uzyskaniu informacji o masowych zachorowaniach na
13
Zob. art. 46 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
(Dz. U. z 2013 r. poz. 947 ze zm.)
14
Art. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015r., poz. 1412)
15
Zob. art. 15 ww. ustawy.
60
choroby zakaźne oraz zachorowaniu lub podejrzeniu zachorowania na niebezpieczną
chorobę zakaźną powołuje zespół pracowników kierowanych przez Kierownika
Odziału Epidemiologii, który przeprowadza dochodzenie epidemiologiczne mające na
celu ustalenie źródła zakażenia oraz dróg szerzenia się zakażenia. O wynikach
dochodzenia epidemiologicznego PWIS w Łodzi powiadamia Wojewodę poprzez
WCZK;
 na podstawie dochodzenia epidemiologicznego oraz danych z monitoringu sytuacji
epidemiologicznej na terenie województwa łódzkiego, PWIS w Łodzi dokonuje oceny
sytuacji epidemiologicznej i podejmuje działania zapobiegawcze skierowane
w zależności od drobnoustroju na źródło zakażenia, drogi szarzenia lub wrażliwą
populację.
W celu prowadzenia postępowania epidemiologicznego Państwowa Inspekcja Sanitarna:
 wydaje decyzje administracyjne (PPIS, PWIS)
 wnioskuje do Wojewody o uruchomienie w miarę potrzeb innych służb, inspekcji
i straży;
 przedstawia projekty rozporządzenia Wojewodzie i wnioskuje o ich wydanie;
 wnioskuje do Wojewody o wprowadzenie/odwołanie na terenie województwa
łódzkiego lub jego części stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.
Państwowy
Wojewódzki
Inspektor
Sanitarny
w
Łodzi
dla
celów
postępowania
przeciwepidemicznego:
 utrzymuje rezerwę środków ochrony indywidualnej i środków dezynfekcyjnych dla
potrzeb Inspekcji Sanitarnej;
 wnioskuje do Głównego Inspektora Sanitarnego o wydanie szczepionek z rezerwy
przeciwepidemicznej;
 wnioskuje do Wojewody o wyznaczenie dodatkowych obiektów szpitalnych, które będą
pełnić rolę szpitali zakaźnych w przypadku masowych zachorowań;
 wnioskuje do Wojewody o wyznaczenie obiektów przeznaczonych na kwarantannę
osób z kontaktu z chorymi;
 wskaże środek i sposób przeprowadzenia dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji.
4.3 Wojewódzki Sztab Wojskowy
W przypadku naturalnych ognisk epidemicznych chorób zakaźnych o wymiarze
katastroficznym, przekraczającym możliwości operacyjne specjalistycznych służb państwa
oraz w odpowiedzi na atak terrorystyczny z użyciem broni masowego rażenia, Główny
61
Inspektor Sanitarny współpracuje z Głównym Inspektorem Sanitarnym Wojska Polskiego.
Wojskowa Inspekcja Sanitarna, w tym Wojskowe Ośrodki Medycyny Prewencyjnej i Centrum
Reagowania Epidemiologicznego Sił Zbrojnych RP oraz podmioty wspierające tj. Wojskowy
Instytut Higieny i Epidemiologii, Wojskowy Instytut Medyczny, Wojskowy Ośrodek Farmacji
i Techniki Medycznej, sprawuje nadzór nad stanem sanitarno-higienicznym i zabezpieczeniem
epidemiologicznym w Siłach Zbrojnych RP.
Siły i środki Wojskowej Służby Zdrowia wydzielone na rzecz administracji państwowej
wspomagają ją wówczas, gdy zachodzi konieczność skutecznego współdziałania i wsparcia
działań przez Siły Zbrojne RP, w szczególności w przypadku ataku bronią rasowego rażenia,
w tym bronią biologiczną, wsparcia administracji publicznej w zakresie medycznego
zarządzania kryzysowego, wstępnej i potwierdzonej diagnostyki czynników biologicznych oraz
w przypadku epidemii chorób naturalnych o zasięgu epidemicznym powodujących
wyczerpanie możliwości działania organów administracji państwowej i/lub konieczność
uzupełniania sił i środków ochrony zdrowia.
Do udziału w działaniach przeciwepidemicznych i sanitarno-higienicznych oraz do
zabezpieczenia medycznego w ciągu pierwszych 24-godzin wydzielone są:
 Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia
 Wojskowe Ośrodki Medycyny Prewencyjnej – Zespół Rozpoznania Biologicznego
 Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii
 w drugiej dobie:
 Centrum Reagowania Epidemiologicznego SZ RP
Siły Zbrojne RP wydzielone do działań przeciwepidemicznych powinny być zabezpieczone
pod względem logistycznym, materiałowym, technicznym, transportowym i ruchu wojsk,
medycznym oraz przeciwpożarowym.
W przypadku epidemii lub w odpowiedzi na atak bioterrorystyczny niezbędne jest
szerokie współdziałanie służb zarówno w obrębie sił zbrojnych, jak również interakcje ze
środowiskiem cywilnym. Obowiązuje zasada współdziałania i wymiany informacji
odpowiednio według właściwości terytorialnych pomiędzy wszystkimi organami Państwowej
i Wojskowej Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Weterynaryjnej i Wojskowej Inspekcji
Weterynaryjnej oraz podmiotami realizującymi jej zadania.
62
4.4 Starosta
1. Opracowywanie powiatowych planów zarządzania kryzysowego, które stanowią podstawę
dla powiatowych centrów zarządzania kryzysowego w szczególności w zakresie
zarządzania zasobami ludzkimi i materialnymi;
2. omówienie z zakładami opieki zdrowotnej, dla których starosta jest organem
założycielskim w kwestii nałożenia na zakład opieki zdrowotnej w okresie epidemii
obowiązku wykonania dodatkowych zadań, niezbędnych ze względu na potrzeby systemu
opieki zdrowotnej;
3. zabezpieczenie miejsc izolacji i kwarantanny.
4.5 Państwowa Straż Pożarna16
Prowadzi działania wspomagające pod nadzorem Państwowego Inspektora Sanitarnego MSW
w przypadku:
 prowadzenia dekontaminacji sił i środków MSW zaangażowanych w działania
związane z zagrożeniem chorobami szczególnie niebezpiecznymi i wysoce zakaźnymi
po dokonaniu oceny i zakwalifikowania bieżącego zdarzenia jako zdarzenie związane
z czynnikami biologicznymi z grupy 3 lub 417, przez właściwego PIS;
 potrzeby przeprowadzenia dekontaminacji miejsc wskazanych przez PIS w przypadku
realnego zagrożenia epidemiologicznego, po dokonaniu oceny i zakwalifikowaniu
bieżącego zadania, jako zdarzenie związane z zagrożeniem czynnikami biologicznymi
z grupy 3 lub 4, przez właściwego PIS;
 Przekazania zapotrzebowania na wsparcie PIS przez wyznaczone siły i środki PSP do
Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, które występuje do SK KW PSP
o ich zadysponowanie.
Do zdarzeń związanych z zagrożeniem czynnikami biologicznymi z grypy 3 lub 4 mogą
być dysponowane wyznaczone Specjalistyczne Grupy Ratownictwa ChemicznoEkologicznego PSP (SGR CHEM-EKO), posiadające przeszkolenie oraz wyposażenie
sprzętowe.
Państwowa Straż Pożarna nie jest przewidywana do prowadzenia działań w podmiotach
udzielających
świadczeń
zdrowotnych
16
zobligowanych
do
zapewnienia
działań
Zasady postępowania jednostek PSP w przypadku wystąpienia podejrzenia zagrożenia chorobami szczególnie
niebezpiecznymi i wysoce zakaźnymi opracowane przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej Krajowe
Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności, styczeń 2015 r.
17
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych
dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz.
U. z 2008 r. Nr 81, poz. 716 ze zm.)
63
wymienionych w art. 11 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2013 r. poz. 947 ze zm.)
4.6 Policja
1. Zapewnia ochronę strefy skażonej tak, aby nie dopuścić do jej opuszczania przez osoby,
które zostały wyznaczone do kwarantanny oraz zapobiec wejściu w strefę innych osób.
2. Na wniosek lekarza pierwszego kontaktu zapewnia pomoc w zastosowaniu środków
przymusu bezpośredniego.
3. Zapewnia eskortę transportu osób z kontaktu z chorym/podejrzanym o zachorowanie na
chorobę wysoce zakaźną do miejsc kwarantanny.
4. Kontrolowanie przestrzegania przez ludność wprowadzonych nakazów/zakazów.
4.7 Grupa robocza do spraw zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa
Ebola
W związku z rozpoczęciem w lutym 2014 r. w krajach Afryki Zachodniej: Gwinei, Liberii
i Sierra Leone epidemii gorączki krwotocznej wywołanej przez wirus Ebola i odnotowaniem
pojedynczych przypadków zawleczenia tej choroby do krajów umiarkowanej strefy
klimatycznej (USA, Wielka Brytania, Włochy), jak również wystąpienia przypadków zakażeń
szpitalnych od chorych przetransportowanych z Afryki na planowane leczenie podjęto wszelkie
działania mające na celu ograniczenie i zapobieganie zawleczenia gorączki krwotocznej do
Polski.
Na terenie województwa łódzkiego Zarządzeniem Nr 344/2014 Wojewody Łódzkiego
z dnia 15 października 2014 r. w sprawie powołania Gruby roboczej do spraw zagrożeń
związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa Ebola (Załącznik 1, 2) został ustanowiony zespół
doradczy Wojewody Łódzkiego mający za zadanie ocenę występujących i potencjalnych
zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne i prognozowanie tych zagrożeń,
jak również przygotowanie propozycji działań.
4.8 Zabezpieczenie logistyczne
4.8.1 Transport sanitarny
Zgodnie z decyzją Ministra Gospodarki Nr 7/R/15 z dn. 1 lipca 2015 r. Wojewódzkiej
Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi z Agencji Rezerw Materiałowych w Komorowie
zostało udostępnione urządzenie do bezpiecznego transportu chorych zakaźnie z zachowaniem
warunków pełnej izolacji oddechowej (typ BIOVAK) w terminie do 31 grudnia 2015 r.
Natomiast zgodnie z decyzją Ministra Gospodarki Nr 16/R/14 z dnia 20 listopada 2014 r.
zmieniająca decyzję Nr 13/R/14 z dnia 15 października 2014 r. w sprawie udostępniania rezerw
strategicznych urządzeń do transportu chorych zakaźnie, kombinezonów ochrony biologicznej
64
i odzieży ochronnej udostępniono Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi
stosowny sprzęt wymieniony w tab. 5.
Tab. 6 Udostępnione rezerwy strategiczne dla Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
Nazwa towaru
Kombinezon ochronny Tychem (R) standard ze skarpetami rozm. L
Kombinezon ochronny Tychem (R) standard ze skarpetami rozm. XL
Kombinezon ochronny Tychem (R) standard ze skarpetami rozm. XXL
Filtropochłaniacz z filtrem klasy Hepa A2B2E2K2P3
Osłony na buty PPE Tychem (R) F obuwie ochronne z podeszwami
antypoślizgowymi
Maska neoprenowa Panoramasque typ 1710395
Rękawice ochronne (nitrylowe) roz. 8
Rękawice ochronne (nitrylowe) roz. 9
jm.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
ilość
3
3
6
12
12
szt.
szt.
szt.
12
6
6
W Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi zostały opracowane procedury
dotyczące dezynfekcji ambulansów oraz postępowania przeciwepidemicznego na wypadek
wystąpienia m.in. zachorowań na choroby szczególnie niebezpieczne.
4.8.2 Zakłady DDD (Dezynfekcja Dezynsekcja Deratyzacja)
Tab. 7 Zakłady DDD z terenu miasta Łodzi
1 SANITEX Wiesław Matyga
2 BE-INSEKT Mariola Napieraj
91-370 Łódź ul. 11 Listopada 17/5
91-089 Łódź ul. Ossowskiego 5, I
klatka
3 INSEKT-CLEAN Sylwester Stacherczak
90-135 Łódź ul. Narutowicza 12/17
Karol Adamiak ZAKŁAD DEZYNFEKCJI,
4 DEZYNSEKCJI I DERATYZACJI
94-214 Łódź ul. Rabatkowa 51
5 P.U. Jeske Maciej Jeske
91-615 Łódź ul. Uzdrowiskowa 25
Andrzej Strumiłło "PTASZNIK" ZAKŁAD
6 SPECJALISTYCZNY DDD
ARDIS Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
7 Jacek Doniec
8 STOP-INSEKTOM Jacek Maćkowiak
92-332 Łódź al. Piłsudskiego 101
94-043 Łódź ul.Olimpijska 7/317
93-331 Łódź ul. Kurczaki 42/26
W przypadku konieczności skorzystania z usług zakładów DDD Wojewoda Łódzki będzie
podejmował indywidualnie decyzję angażując przedmiotowe firmy po uzyskaniu ofert
i wyborze najkorzystniejszej z nich. Rodzaje preparatów do przeprowadzania zabiegów
65
dezynfekcyjnych typuje Państwowa Inspekcja Sanitarna w zależności od stwierdzonego
drobnoustroju.
Sposób przeprowadzania dezynfekcji znajduje się w Procedurze postępowania
przeciwepidemicznego na wypadek wystąpienia zachorowań na choroby szczególnie
niebezpieczne oraz na wypadek ataku bioterrorystycznego opracowanej przez Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi.
4.8.3 Dezynfekcja i dekontaminacja pojazdów
W podmiotach leczniczych, gdzie stacjonują Zespoły Ratownictwa Medycznego
funkcjonują procedury sanitarno-higieniczne mycia i dezynfekcji podjazdów. Dezynfekcja
taboru autobusowego i innych samochodów (także zgłoszonych przez JST) wykorzystywanych
do transportu do miejsc kwarantanny będzie przeprowadzona w myjniach samochodowych
przy zastosowaniu odpowiednich środków dezynfekujących lub przeprowadzą ją firmy,
z którymi zostaną zawarte stosowne umowy/porozumienia.
Miejscem dekontaminacji całkowitej personelu i sprzętu, która może być realizowana
w oparciu o struktury Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr Wł. Biegańskiego
w Łodzi jest plac przy wejściu na oddział zakaźny.
4.8.4 Odbiór odpadów niebezpiecznych i utylizacja odpadów medycznych
Zgodnie z art. 95 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 poz.
21) zakaźne odpady medyczne, czyli powstałe m.in. w wyniku świadczenia usług zdrowotnych
pacjentom podejrzanym o zakażenie lub chorym na chorobę szczególnie niebezpieczną
i wysoce zakaźną, unieszkodliwia się przez termiczne przekształcenie w spalarniach odpadów
niebezpiecznych. Szczegółowe zasady postępowania z odpadami medycznymi, powstałymi
w wyniku udzielania świadczeń zdrowotnych, jak również warunki transportu wewnętrznego
odpadów medycznych w obiektach, w których udziela się świadczeń zdrowotnych szczegółowo
zostały opisane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie
szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. Nr 139, poz. 940).
W
przypadku
udzielania
świadczeń
zdrowotnych
pacjentom
podejrzanym
o zakażenie/chorym na EVD, odpady medyczne powstają w izolatorium, w którym przebywa
pacjent. W związku z powyższym, aby zapewnić bezpieczny transport odpadów medycznych,
wskazane jest przeprowadzenie sterylizacji bezpośrednio w miejscu ich wytworzenia.
Najbezpieczniejszym i rekomendowanym sposobem postępowania z odpadami medycznymi
jest poddanie ich sterylizacji przed opuszczeniem przez nie strefy zakaźnej (brudnej)
w autoklawach przelotowych (dwustronnych) umieszczonych pomiędzy strefą brudną a czystą.
Rozwiązanie to odnosi się również do sprzętu wielorazowego użytku – optymalnym
66
rozwiązaniem jest, aby został on poddany sterylizacji przed opuszczeniem strefy zakażonej
w sterylizatorach przelotowych. W razie konieczności przetransportowania użytego sprzętu
wielorazowego użytku poza strefę skażoną powinien być pakowany zgodnie z § 9 ust. 1 ww.
rozporządzenia Ministra Zdrowia, w którym obliguje podmioty udzielające świadczeń
zdrowotnych do opracowania szczegółowych procedur postępowania z odpadami medycznymi
na stanowiskach pracy, gdzie wytwarza się odpady medyczne. Biorąc pod uwagę niską dawkę
zakażającą wirusa Ebola oraz wysoką śmiertelność powodowaną przez wywoływaną przez
niego chorobę jest bezwzględnie wskazane, aby powyższe procedury postępowania z odpadami
medycznymi na stanowiskach pracy przewidywały w stosunku do materiałów, które są lub
mogą być skażone wirusem Ebola zastosowanie następujących dopuszczonych w § 3 ust. 1 oraz
ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia rozwiązań przewidujących umieszczenie odpadów w:
1) Opakowaniu wewnętrznym (dwuwarstwowym) – worek jednorazowego użycia z folii
polietylenowej, koloru czerwonego, nieprzezroczysty, wytrzymały, odporny na
działanie wilgoci i środków chemicznych, z możliwością jednokrotnego zamknięcia
wypełniony odpadami maksymalnie do 2/3 wysokości, umieszczany następnie
w kolejnym worku,
2) Opakowaniu zewnętrznym – opakowanie wewnętrzne, o którym mowa w pkt 1
powinno być umieszczone następnie w pojemnikach jednorazowego użycia z tworzyw
sztucznych, sztywnych, odpornych na działanie wilgoci, mechanicznie odpornych na
przekłucie bądź przecięcie w odniesieniu do odpadów medycznych o ostrych końcach
i krawędziach. Pojemniki mogą być wypełnione odpadami maksymalnie do 2/3 ich
wysokości.
Każda warstwa opakowania wewnętrznego podlega dezynfekcji swojej zewnętrznej
powierzchni, przed włożeniem do kolejnego opakowania, można również stosować
naświetlanie światłem UV.
Opakowanie zewnętrzne powinno zostać oznakowane wyraźnym i widocznym napisem
„Materiał wysokozakaźny dla ludzi”.
Powyższe zasady są zgodne z postanowieniami zawartymi w opublikowanej w 2013 r.
przez Światową Organizację Zdrowia 18. rewizji Rekomendacje w sprawie transportu
substancji niebezpiecznych (Recomendations on the Transport of Dangerous Goods) w zakresie
materiału kategorii A. Przedmiotowy dokument zawiera klasyfikację materiału zakaźnego oraz
wytyczne, co do jego pakowania oraz transportu wewnętrznego i zewnętrznego. Do kategorii
A zaliczamy, jaki jest materiał zakaźny, który w przypadku wystąpienia narażenia w czasie
67
jego transportu, może spowodować u zdrowych ludzi lub zwierząt trwałe upośledzenie funkcji
organizmu, śmiertelną lub zagrażającą życiu chorobę.
W sytuacji, gdy na terenie obiektu, w którym udzielane są świadczenia zdrowotne nie
jest możliwa utylizacja odpadów medycznych (ich spalenie) i w związku z tym konieczne jest
ich przetransportowanie do zakładu utylizacyjnego, należy zachować środki ostrożności
minimalizujące ryzyko narażenia na kontakt z wirusem. Transport odpadów medycznych
powinien odbywać się środkami transportu przeznaczonymi wyłącznie do tego celu, w sposób
uniemożliwiający uszkodzenie worków lub pojemników.
Sprzęt medyczny używany w ramach opieki nad chorym na EVD (termometr,
ciśnieniomierz itd.) nie powinien opuszczać strefy skażonej. Po użyciu powinien być poddany
myciu i dezynfekcji zgodnie z zaleceniem producenta i procedurami danego podmiotu
leczniczego.
W przypadku ścieków powstałych po dekontaminacji specjalistycznych środków
transportu sanitarnego i ich wyposażenia po udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom
z podejrzeniem zakażenia czynnikiem wywołującym chorobę szczególnie zakaźną, zachodzi
konieczność dokonywania takich operacji w specjalnie do tego wyznaczonych miejscach
wyposażonych w instalację kanalizacyjną odprowadzającą ścieki do zbiornika, gdzie nastąpi
każdorazowo dezaktywacja ścieków środkami, na które dane drobnoustroje są wrażliwe.
Stosownie do obowiązujących przepisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9
grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2014r., poz. 1923) odpady o kodzie 18
01 03* to inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny
oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do
których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np.
zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady), z wyłączeniem 18 01 80* (zużyte pleoidy
po zabiegach wykonywanych w ramach działalności leczniczej o właściwościach zakaźnych)
i 18 01 82* (pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych).
W zakresie samego środka transportu, powinien on zostać poddany dekontaminacji
(dezynfekcji) po zakończeniu działania, zgodnie z funkcjonującymi procedurami dezynfekcji
danego środka transportu. Wirus Ebola jest wrażliwy na działania środków dezynfekcyjnych
zarejestrowanych dla obszaru medycznego na podstawie badań potwierdzających ich
właściwości wirusobójcze. CDC zaleca zastosowanie preparatów biobójczych przeznaczonych
dla dezaktywacji wirusów bez osłonki (takich jak norowirus, rotawirus, adenowirus,
poliowirus). Informacja o właściwościach wirusobójczych środka dezynfekcyjnego
68
umieszczana jest zazwyczaj na etykietach oraz w karcie charakterystyki produktu biobójczego.
Środki dezynfekcyjne muszą być stosowane ściśle z zaleceniami producenta.
Tab. 8 Firmy odbierające odpady medyczne na terenie województwa łódzkiego
Lp.
Nazwa
1
TPO Sp. z o.o. w Łodzi
2
3
Adres
ul. Wileńska 4/8
94-029 Łódź
tel./fax/ e-mail
tel./fax 42 683 24 31
kom. 693-920-994
(czynny w godz.: 800 - 1600)
[email protected]
REMONDIS Medison
z/s ul. Puszkina 41
kom. 500 377 569
42-530 Dąbrowa Górnicza
(czynny w godz.: 800 - 1600)
Obszar
działania
woj. [email protected]łódzkie
medison.pl
ul. Prymasa Wyszyńskiego
42
ENVIRO – Projekt Marek ul. Ogrodowa 2B/1
43 822 61 68
Szymanowicz
98-200 Sieradz
[email protected]
(czynny w godz.: 800 - 1600)
W województwie łódzkim żaden podmiot leczniczy nie posiada spalarni odpadów
medycznych. Jedyną firmą posiadającą spalarnię jest ECO ABC Sp. z o.o. w Bełchatowie,
ul. Przemysłowa 7, tel. 44 633 37 72, fax 44 633 39 76 (czynne w godz.: 800 - 1600)
Dopuszczalna ilość odpadów do przekształcenia – 5100 Mg/rok.
4.8.5 Pakowanie, oznakowanie i dokumentacja wymagana przy transporcie
materiału zakaźnego oraz próbek do celów diagnostycznych (wyciąg
z wytycznych WHO 1997 b)
Z powodu zróżnicowanego ryzyka związanego z transportem materiału zakaźnego oraz
próbek do celów diagnostycznych, opracowano zróżnicowane wymagania dotyczące
opakowania, oznakowania i zaopatrywania w dokumenty.
Wymagania odnośnie pakowania określone zostały przez Organizację Narodów
Zjednoczonych (UN) i znajdują się w dokumentach ICAO oraz IATA w formie Instrukcji
Pakowania 602 i 650.
Wymagania te mogą być zmieniane i aktualizowane jedynie przez te organizacje.
Zatwierdzone przez UN opakowania transportowe są dostępne w handlu.
Podstawowy, potrójny zestaw do pakowania.
Zestaw składa się z trzech warstw i zbudowany jest w następujący sposób:
1) Opakowanie bezpośrednie - oznakowane naczynie, wodoszczelne, zawierające próbkę.
Naczynie to owija się materiałem chłonnym, przeznaczonym do zaabsorbowania całej
zawartości płynnej, w przypadku uszkodzenia opakowania bezpośredniego.
69
2) Naczynie wtórne - kolejny trwały, wodoszczelny pojemnik, chroniący opakowanie(-a)
bezpośrednie. Kilka owiniętych w materiał chłonny opakowań bezpośrednich może być
umieszczonych w naczyniu wtórnym. Odpowiednia, dodatkowa ilość materiału
chłonnego musi zostać użyta jako otulina dla opakowań bezpośrednich.
3) Zewnętrzna paczka przesyłkowa - chroni naczynie wtórne i jego zawartość przed
działaniem czynników zewnętrznych, takich jak oddziaływania mechaniczne oraz
woda, w trakcie transportu.
Formularze z danymi o próbkach, listy oraz innego typu informacje, pozwalające
zidentyfikować lub opisać próbki, a także zidentyfikować nadawcę i odbiorcę, powinny zostać
przymocowane taśmą klejącą na zewnątrz naczynia wtórnego.
Kategorycznie zabronione przez międzynarodowych przewoźników powietrznych jest
przewożenie „w ręku“ materiałów zakaźnych, podobnie jak używanie do tego celu przesyłek
dyplomatycznych.
Maksymalna ilość netto materiałów zakaźnych w jednej paczce przesyłkowej nie może być
większa jak 50 ml lub 50 g, jeżeli transport odbywa się samolotem pasażerskim. Przy przewozie
samolotowym transportowym lub przez innego przewoźnika wielkość paczki ograniczona jest
do 4 litrów lub 4 kg. Opakowania bezpośrednie, których objętość przekracza 50 ml, muszą być
ustawione w naczyniu wtórnym zamknięciami do góry, a oznakowania (strzałki) wskazujące
górę powinny zostać umieszczone, po obydwu przeciwległych stronach paczki przesyłkowej.
Ograniczenia występujące w przypadku lotniczych przewoźników pasażerskich nie dotyczą
krwi i preparatów krwiopochodnych, jeżeli nie występuje podejrzenie, że zawierają materiał
zakaźny. Taka przesyłka musi jednak składać się z opakowań bezpośrednich, nie większych jak
500 ml, a ogólna objętość nie może być większa jak 4 litry, w opakowaniu zbiorczym.
Etykieta ostrzegawcza dla towarów niebezpiecznych
Na wierzchu każdego opakowania zawierającego materiał niebezpieczny, przewożonego
frachtem powietrznym, musi być umieszczona specjalna etykieta. Przy przesyłaniu kultur lub
innych substancji biologicznych stosuje się następujące etykiety ostrzegawcze:
70
Oznakowanie na zewnętrznym opakowaniu przesyłki zawierającej materiał zakaźny musi
zawierać wymienione niżej elementy:
1) Międzynarodową etykietę „INFECTIOUS SUBSTANCE“
2) Etykietę adresową, z następującymi informacjami:

Nazwa odbiorcy, adres i numer telefonu.

Nazwa nadawcy, adres i numer telefonu.

Określenie kogo dotyczy zagrożenie (ludzi czy zwierząt) zgodne z wymogami UN
- „INFECTIOUS SUBSTANCES AFFECTING HUMANS“ lub „ANIMALS“.

Oraz naukową nazwę czynnika zakaźnego.

Kod UN (dla ludzi UN 2814, dla zwierząt UN 2900).

Potrzeby w zakresie temperatury (opcjonalnie).
Jeżeli paczka przesyłkowa jest dodatkowo opakowana (np. w pojemniku z suchym lodem),
obydwa opakowania muszą posiadać umieszczone na sobie wyżej wspomniane informacje,
a pojemnik zewnętrzny musi mieć dodatkową etykietę ze stwierdzeniem „INNER PACKAGES
COMPLY WITH PRESCRIBED SPECIFICATION“.
3) Wymagane dokumenty przesyłkowe - otrzymane od przewoźnika i przymocowane do
zewnętrznego opakowania:
Deklaracja o Towarach Niebezpiecznych - nadawcy przesyłki.

List przewozowy (fakturę pro-forma), który zawiera adres odbiorcy, liczbę
pakunków, szczegóły co do zawartości, wagę, wartość (Uwaga: stwierdzenie, że
„przesyłka nie posiada wartości handlowej“ ponieważ przesyłane pozycje
dostarczane są bezpłatnie).

Rachunek lotniczy.
4) Zezwolenie importowe i/lub eksportowe i/lub deklarację celną, jeżeli jest konieczna.
5) Co najmniej dwie nalepki orientujące „GÓRA - DÓŁ“ (strzałki) powinny być
przyklejone po przeciwnych stronach opakowania zewnętrznego, jeżeli paczka
przesyłkowa zawiera w sobie opakowanie bezpośrednie przekraczające objętością
50 ml.
4.8.6 Postępowanie ze zwłokami osób zmarłych na choroby wysoce zakaźne
W przypadku potrzeby grzebania zmarłych na choroby zakaźne zastosowanie ma
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie wykazu chorób
zakaźnych w przypadku, których stwierdzenie zgonu wymaga szczególnego postępowania ze
zwłokami osób zmarłych na te choroby (Dz. U. Nr 152 poz. 1742) oraz Rozporządzenie
71
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami
ludzkimi (Dz. U. Nr 153 poz. 1783 ze zm.) Pochówek powinien odbyć się w ciągu 24 godzin
na najbliższym cmentarzu. Przy grzebaniu zmarłych na wskazane w ww. rozporządzeniu
choroby zakaźne niezbędne są specjalistyczne materiały i środki do dezynfekcji oraz sprzęt
ochrony osobistej.
4.8.7 Środki ochrony osobistej
Zgodnie z art. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie
szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia
pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz. U. Nr 81, poz. 716 ze zm.)
pracodawca zobowiązany jest do zapewnienia wszelkich dostępnych środków eliminujących
narażenie na biologiczne czynniki chorobotwórcze lub ograniczające stopień tego narażenia w
celu ochrony pracowników. Przed wyborem środka zapobiegawczego pracodawca, zgodnie
z art. 5 ww. rozporządzenia jest zobowiązany do dokonania oceny ryzyka zawodowego, na
jakie jest lub może być narażony pracownik. Przepisy te dotyczą każdego pracodawcy.
Szczegółowe zalecenia w zakresie środków ochrony osobistej do stosowania w kontakcie
z podejrzanymi lub chorymi na gorączkę krwotoczną Ebola i zwłokami znajdują się na stronie
internetowej www.gis.gov.pl w zakładce Epidemia gorączki krwotocznej w Afryce.
4.9 Procedura zwolnienia rezerw strategicznych z Agencji Rezerw Materiałowych
Zgodnie z ustawą z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych (Dz. U.
z 2010 r. Nr 229 poz. 1496 ze zm.) rezerwy strategiczne tworzy się na wypadek zagrożenia
bezpieczeństwa i obronności państwa, bezpieczeństwa, porządku i zdrowia publicznego oraz
wystąpienia klęski żywiołowej lub sytuacji kryzysowej, w celu wsparcia realizacji zadań
w zakresie bezpieczeństwa i obrony państwa, odtworzenia infrastruktury krytycznej,
złagodzenia zakłóceń w ciągłości dostaw służących funkcjonowaniu gospodarki i zaspokajaniu
podstawowych potrzeb obywateli, ratowania ich życia i zdrowia, a także wypełniania
zobowiązań międzynarodowych RP.
72
PRZ-6
Nazwa dokumentu:
Uruchamianie rezerw strategicznych.
Podmiot opracowujący:
WBiZK ŁUW w Łodzi, 2015 r.
Plan szczegółowy:
-
I. Cel procedury:
Określenie działań Wojewody Łódzkiego, komórek organizacyjnych Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi oraz służb podległych niezbędnych do uruchomienia rezerw strategicznych.
II. Uczestnicy procedury:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Minister właściwy ds. gospodarki;
Wojewoda Łódzki (dalej „Wojewoda”);
Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi (dalej „ŁUW”);
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŁUW (dalej „WBiZK ŁUW”);
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli ŁUW (dalej „WPNiK ŁUW”);
Agencja Rezerw Materiałowych (dalej „ARM”);
Wydział Administracyjno-Gospodarczy ŁUW (dalej „WAG ŁUW”);
Koordynator kierowców ŁUW;
Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi (dalej „KWP”);
Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Maz. (dalej „KPP w Tomaszowie Maz.”);
Podmiot zgłaszający zapotrzebowanie na asortyment ARM (dalej „Podmiot zgłaszający
zapotrzebowanie”);
12. Inne podmioty związane z prowadzonymi działaniami.
7.
8.
9.
10.
11.
III. Wejście, wyjście oraz formalne podstawy realizacji procedury:
WEJŚCIE
WYJŚCIE
Wystąpienie zdarzenia / zagrożenia wymagającego uruchomienia rezerw strategicznych.
Wykorzystanie rezerw strategicznych.
PODSTAWY PRAWNE REALIZACJI PROCEDURY
1. Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych.
IV. Przebieg procedury:
Etap
1.
Zadanie
Wystąpienie Wojewody do ministra właściwego ds. gospodarki z wnioskiem o nieodpłatne
udostępnienie rezerw strategicznych.
Wykonawca
Wojewoda,
WBiZK ŁUW
Uczestnik
Minister właściwy ds. gospodarki
Sposób realizacji,
wskazówki, uwagi
Wojewoda działa z własnej
inicjatywy lub zgodnie z
zapotrzebowaniem innego podmiotu.
Załącznik nr 1 – Wzór wniosku o
udostępnienie rezerw strategicznych.
2.
Uzyskanie zgody ministra właściwego ds. gospodarki na udostępnienie rezerw strategicznych.18
Minister właściwy ds. gospodarki
ARM,
Wojewoda,
WBiZK ŁUW
Zgoda udzielona jest niezwłocznie w
formie decyzji, która podlega
Jeżeli decyzja ministra właściwego ds. gospodarki określa, że udostępnienie rezerw strategicznych następuje na czas określony, to należy zawrzeć umowę z ARM (treść umowy przygotowuje ARM). Asortyment może zostać udostępniony
przed podpisaniem umowy, ale jeżeli jednak nie dojdzie do jej podpisania w ciągu 72 godzin od chwili wydania, to musi on zostać zwrócony. Generalnie jednak zwrot udostępnionych rezerw następuje po upływie okresu, na jaki
udostępnienie zostało dokonane i na warunkach określonych w umowie. Może ono nastąpić w drodze zwrotnego przekazania rezerw lub w ekwiwalencie pieniężnym pozwalającym na ich odtworzenie.
18
- 73 -
Etap
Zadanie
Wykonawca
Uczestnik
Sposób realizacji,
wskazówki, uwagi
natychmiastowemu wykonaniu przez
ARM.
3.
Uzyskanie od ARM informacji o miejscu i terminie wydania rezerw strategicznych, a także o
wymaganiach dotyczących ich przetransportowania oraz przetrzymania.
WBiZK ŁUW,
ARM
Podmiot zgłaszający zapotrzebowanie
4.
Wyznaczenie osób odpowiedzialnych za pobranie asortymentu ze Składnicy ARM oraz ich
rozdystrybuowanie do odbiorców ostatecznych, a także wydanie im stosownych upoważnień.
Wojewoda,
WPNiK ŁUW
Dyrektor WBiZK ŁUW,
Podmiot zgłaszający zapotrzebowanie
Załącznik nr 2 – Wzór upoważnienia
do odbioru rezerw strategicznych.
5.
Zapewnienie środków transportu w celu pobrania rezerw strategicznych.
WBiZK ŁUW,
WAG ŁUW
Podmiot zgłaszający zapotrzebowanie
W ŁUW w Łodzi środki transportu
zapewnia WAG.
Koordynator kierowców ŁUW
p. Grzegorz Nowak, tel. 609-109180.
6.
Zapewnienie eskorty Policji pojazdom przewożącym rezerwy strategiczne z ARM, ze
wskazaniem czasu i miejsca rozpoczęcia eskorty.
WBiZK ŁUW,
KWP,
Podmiot zgłaszający zapotrzebowanie KPP w Tomaszowie Maz.
(w zależności od potrzeb)
Czas rozpoczęcia eskorty –
określony przez WBiZK ŁUW;
Miejsce rozpoczęcia eskorty – KPP
w Tomaszowie Maz. (ul. O. Lange
44).
6.
Pobranie rezerw strategicznych z ARM.
WBiZK ŁUW,
ARM,
Podmiot zgłaszający zapotrzebowanie KWP,
WAG ŁUW
Pobranie asortymentu następuje na
podstawie protokołu wydania, który
podpisywany jest przez osobę
upoważnioną do odbioru rezerw
strategicznych.
7.
Dystrybucja rezerw strategicznych do odbiorców ostatecznych.
WBiZK ŁUW
Załącznik nr 3 – Wzór protokołu
przekazania / odbioru rezerw
strategicznych.
KWP,
WAG ŁUW
KWP – koordynacja zabezpieczenia
dystrybucji rezerw strategicznych do
odbiorców ostatecznych.
Niewykorzystana część
udostępnionych rezerw
strategicznych zwracana jest do
ARM.
- 74 -
Załącznik nr 1
Wzór wniosku o udostępnienie rezerw strategicznych.
Pan/Pani
Imię i Nazwisko
Minister właściwy ds. gospodarki
Szanowna Pani Minister / Szanowny Panie Ministrze,
w związku z wystąpieniem na obszarze województwa łódzkiego zagrożenia … (określić
rodzaj), na podstawie art. 18, w związku z art. 3 ustawy z dnia 29 października 2010 r.
o rezerwach strategicznych (Dz. U. Nr 229 poz. 1496 ze zm.) zwracam się do Pani / Pana z
uprzejmą prośbą o udzielenie pomocy dla województwa łódzkiego poprzez udostępnienie
rezerw strategicznych w postaci … (określić rodzaj asortymentu).
… (uzasadnić wniosek ze wskazaniem szczegółowych informacji nt. zagrożenia) …
1. Nazwa i ilość asortymentu rezerw strategicznych:
…
2. Cel wykorzystania rezerw strategicznych:
…
3. Dane podmiotu (nazwa, adres, telefon, e-mail), któremu udostępnione rezerwy strategiczne
będą wydane:
…
Z poważaniem,
WOJEWODA ŁÓDZKI
- 75 -
Załącznik nr 2
I. Wzór ogólny upoważnienia do odbioru rezerw strategicznych.
Upoważnienie nr … z dnia …
Zgodnie z decyzją Ministra Gospodarki nr … z dnia … w zawiązku z … (podać przyczynę)
upoważniam Pana/Panią … (podać imię i nazwisko) legitymującego(cą) się dowodem
osobistym … (podać serię i numer) do odbioru z Agencji Rezerw Materiałowych … (podać
rodzaj asortymentu oraz ilość), w celu … (podać cel wykorzystania asortymentu).
WOJEWODA ŁÓDZKI
II. Wzór szczegółowy upoważnienia do odbioru tabletek jodku potasu z Agencji Rezerw
Materiałowych.
Upoważnienie nr … z dnia …
Zgodnie z decyzją Ministra Gospodarki nr … z dnia … w związku z wystąpieniem zdarzenia
radiacyjnego oraz wprowadzeniem działań interwencyjnych na terenie miast, powiatów i gmin
województwa łódzkiego (Rozporządzenie Wojewody Łódzkiego Nr … z dnia … w sprawie …)
upoważniam Pana/Panią … (podać imię i nazwisko) legitymującego(cą) się dowodem
osobistym … (podać serię i numer) do odbioru z Agencji Rezerw Materiałowych tabletek jodku
potasu w ilości … (podać liczbę sztuk), w celu dostarczenia ich do miejsc odbioru
wyznaczonych przez starostów i prezydentów miast na prawach powiatu.
WOJEWODA ŁÓDZKI
- 76 -
Załącznik nr 3
Wzór protokołu przekazania / odbioru rezerw strategicznych.
Protokół przekazania / odbioru rezerw strategicznych
nr … z dnia …
Rodzaj oraz ilość asortymentu:
1. Jodek potasu 32,7/150 mg, tabletki – ilość …
2. (…)
Nazwa podmiotu przekazującego asortyment:
……………………………………………………………………………………………….......
Imię, nazwisko, stopień służbowy oraz seria i numer dowodu osobistego osoby reprezentującej
podmiot przekazujący asortyment:
……………………………………………………………………………………………….......
……………………………………………………………………………………………….......
Nazwa podmiotu odbierającego asortyment:
……………………………………………………………………………………………….......
Imię, nazwisko, stopień służbowy oraz seria i numer dowodu osobistego osoby reprezentującej
podmiot odbierający asortyment:
……………………………………………………………………………………………….......
……………………………………………………………………………………………….......
Numer i data wydania upoważnienia do odbioru asortymentu oraz imię, nazwisko i stopień
służbowy osoby wydającej wskazane upoważnienie:
……………………………………………………………………………………………….......
……………………………………………………………………………………………….......
Protokół wykonano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
Podpis osoby reprezentującej podmiot
Podpis osoby reprezentującej podmiot
przekazujący asortyment
odbierający asortyment
………………………………………...
………………………………………...
4.10 Informacja dotycząca miejsc na obszarze województwa łódzkiego, gdzie możliwa
jest realizacja szczepień ochronnych
Na terenie województwa łódzkiego funkcjonuje 688 punktów szczepień punktów szczepień
w istniejących placówkach medycznych. W punktach tych przeprowadzane są szczepienia
ochronne obowiązkowe i zalecane, zgodnie z aktualnie obowiązującym Programem Szczepień
Ochronnych. Punkty te pozostają pod stałym nadzorem sanitarnym Państwowej Inspekcji
Sanitarnej. W przypadku wystąpienia na terenie województwa zagrożenia epidemicznego
chorobą zakaźną, w profilaktyce której stosuje się szczepienia ochronne, spośród
funkcjonujących punktów szczepień wskazane zostaną placówki wytypowane do szczepień
ochronnych przeciwko tej chorobie w liczbie i lokalizacji w zależności od potrzeb.
4.11 Zaopatrzenie w leki i szczepionki
W przypadku wystąpienia epidemii i rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych wzrośnie
zapotrzebowanie na produkty lecznicze oraz wyroby medyczne. W pierwszym etapie
wykorzystywane będą produkty lecznicze i wyroby medyczne znajdujące się w hurtowniach
farmaceutycznych, aptekach ogólnodostępnych, szpitalnych, zakładowych i działach farmacji
szpitalnej. Następnie, mając na uwadze krótkie terminy ważności leków stosowanych do
zwalczania chorób zakaźnych celowe jest tworzenie rezerw u wytwórców bądź przygotowanie
zwiększonych
mocy
produkcyjnych
na
okres
zagrożenia.
Wojewódzki
Inspektor
Farmaceutyczny informuje o konieczności zwiększenia rezerw Głównego Inspektora
Farmaceutycznego. Dystrybucję szczepionek przeznaczonych do szczepień obowiązkowych
prowadzi Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi, które pobierane są
z Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych w Porębach.
W przypadku, gdy posiadane zasoby są niewystarczające Wojewoda może wystąpić do
Ministra Zdrowia z wnioskiem o uwolnienie rezerw leczniczych zgromadzonych centralnie
i ich szybkiej dystrybucji oraz o uruchomienie zapasów krajowych producentów i hurtowni,
które posiadają ok. 1-miesięczny zapas umożliwiający utrzymanie ciągłości produkcji i obrotu.
78
4.12 Wykaz jednostek współpracujących na wypadek wystąpienia epidemii
Lp.
1.
2.
Nazwa
Główny Inspektorat Sanitarny
Główny Inspektorat Sanitarny
– Departament Zapobiegania
oraz Zwalczania Zakażeń i
Chorób Zakaźnych u Ludzi
Wojewódzka Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Łodzi
Wojewódzka Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Łodzi –
Oddział Nadzoru
Epidemiologii
Państwowa Inspekcja
Sanitarna MSW – Państwowy
Inspektor Sanitarny MSW na
obszarze województwa
łódzkiego
Komenda Wojewódzka
Państwowej Straży Pożarnej w
Łodzi
Komenda Wojewódzka Policji
w Łodzi
Wojewódzki Inspektorat
Farmaceutyczny w Łodzi
Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska w Łodzi
Wojewódzki Inspektorat
Weterynarii w Łodzi
Placówka Straży Granicznej w
Łodzi
Adres
Ul. Targowa 65
03-729 Warszawa
Telefon
22 536 13 00
22 536 14 43
faks
22 635 61 94
22 536 14 59
e-mail/ePUAP
[email protected]
GIS/skrytka
GIS/SkrytkaESP
ul. Wodna 40
90-046 Łódź
42 253 62 00
42 253 62 19
[email protected]
/wsselodz/skrytka
12.
Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego
al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
13.
Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego –
ul. Traugutta 21/23
90-113 Łódź
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
42 253 63 31
ul. Franciszkańska 17/25
91-433 Łódź
42 280 92 20
kom. 601 861 740
42 280 92 19
[email protected]
ul. Wólczańska 111/113
42 631 51 00
42 631 51 08
42 631 52 08
[email protected]
/w74hocg42s/skrytka
ul. Lutomierska 108/112
42 665 22 00
42 665 17 80
ul. Fabryczna 25
90-341 Łódź
ul. Lipowa 16
90-743 Łódź
ul. Proletariacka 2/6
93-569 Łódź
ul. Gen. S. Maczka 35
94-328 Łódź
42 630 21 71
42 630 21 79
42 633 33 43
42 630 25 14
42 635 14 00
42 630 16 68
42 689 38 51
całodobowo: 42 689 38
20
42 663 30 01
42 663 33 80
kom. 695 356 594
42 291 98 70
42 689 38 25
całodobowo:
42 689 38 28
42 663 30 02
[email protected]
/517ya2gmm6/wnioski
[email protected]
/lwif/skrytka
[email protected]
/WIOSLodz/skrytka
[email protected]
/WIWLodz/skrytka
[email protected]
42 633 33 33
42 291 98 71
[email protected]
/umwl/skrytka
[email protected]
14.
15
Departament Polityki
Zdrowotnej
Łódzki Oddział Wojewódzki
Narodowego Funduszu
Zdrowia
Wojewódzka Stacja
Ratownictwa Medycznego
ul. Kopcińskiego 58
90-032 Łódź
42 275 40 30
[email protected]
ul. Warecka 2
91-202 Łódź
Centrala: 42 636 70 00
sekretariat Dyrektora:
42 636 15 65
koordynator medyczny:
42 636 13 52
[email protected]
[email protected]
80
4.13 Dane teleadresowe podmiotów leczniczych z terenu województwa łódzkiego
Lp.
Nazwa podmiotu leczniczego
Adres
1
Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej – Centrum Leczenia Chorób Płuc i
Rehabilitacji w Łodzi
Szpital Chorób Płuc im. Bł. Ojca Rafała Chylińskiego w Łodzi
91-520 Łódź, ul. Okólna 181
42 659-00-11
[email protected]
2
Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej – Centrum Leczenia Chorób Płuc i
Rehabilitacji w Łodzi
Specjalistyczny Szpital Gruźlicy, Chorób Płuc i Rehabilitacji w Tuszynie
95-080 Tuszyn, ul. Szpitalna 5
42 614-13-43
[email protected]
3
Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej – Centrum Leczenia Chorób Płuc i
Rehabilitacji w Łodzi
Specjalistyczny Rehabilitacyjny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokolnikach
95-039 Sokolniki, ul. E. Szczanieckiej 2/12
4
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu
95-100 Zgierz, ul. Parzęczewska 35
42 714-42-61
[email protected]
5
Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy
99-100 Łęczyca, ul. Zachodnia 6
24 388-26-01 wew. 107
[email protected]
6
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Instytut
Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
92-213 Łódź, ul. Pomorska 251
42 675-75-01, 42 675-72-72
[email protected]
7
Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie
97-400 Bełchatów, ul. Czapliniecka 123
44 635-82-00
[email protected]
8
Boni Fratres Lodziensis Sp. z o.o.
93-357 Łódź, ul. Kosynierów Gdyńskich 61
42 685-51-63
[email protected]
9
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Pajęcznie
98-330 Pajęczno, ul. 1-ego Maja 13/15
34 311-16-63
[email protected]
10
Centrum Medyczne im. dr Ludwika Rydygiera w Łodzi
90-217 Łódź ul. Sterlinga 13
42 633-58-77
[email protected]
98-220 Zduńska Wola, Królewska 29
43 824-41-47
[email protected]
11
Zduńskowolski Szpital Powiatowy Sp. z o.o.
12
Miejskie Centrum Zdrowia Publicznego im. Bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi
92-320 Łódź, ul. Niciarniana 41
42 676-18-18
[email protected]
13
Centrum Dializa Sp. z o.o. Szpital w Łasku
98-100 Łask ul. Warszawska 62A
43 675-21-92
[email protected]
14
WSSz im. M. Pirogowa w Łodzi
90-531 Łódź, ul. Wólczańska 191/195
42 636-83-20
[email protected]
15
WSSz im. M. Pirogowa w Łodzi
Ośrodek Szpitalny im. Madurowicza
94-029 Łódź, ul. Wileńska 37
42 636-83-20
[email protected]
16
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N.
Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22
42 677-68-34
[email protected]
17
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi
91-347 Łódź, ul. Kniaziewicza 1/5
42 251-60-50
[email protected]
18
Tomaszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
97-200 Tomaszów Maz., ul. Jana Pawła II 35
44 725-71-34
[email protected]
19
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi
93-513 Łódź, ul. Pabianicka 62
42 689-50-12
[email protected]
82
20
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi
Ośrodek Pediatryczny im. J. Korczaka
90-329 Łódź, Al. Piłsudskiego 71
42 677-62-02
[email protected]
99-300 Kutno, ul. Kościuszki 52
24 388-02-00
[email protected]
21
„Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.
22
„Poddębickie Centrum Zdrowia” Sp. z o.o.
99 -200 Poddębice, ul. Mickiewicza 16
43 828-82-50
[email protected]
23
Centrum Zdrowia 'ABIS' przy Wyższej Szkole Informatyki i Umiejętności w Łodzi
95-015 Głowno, ul. Wojska Polskiego 32/34
42 719-64-60
[email protected]
24
Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim
97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Rakowska 15
44 648-03-49, 44 648-03-00
[email protected]
25
Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.
95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68
42 225-35-03
[email protected]
26
Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu
99-400 Łowicz, ul. Ułańska 28
46 837-53-68
[email protected]
27
III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera w Łodzi
93-113 Łódź, ul. Milionowa 14
42 676-17-90
[email protected]
28
III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera w Łodzi
91-480 Łódź, ul. Przyrodnicza 7/9
42 657-30-44
[email protected]
29
AMG Centrum Medyczne Sp. z o.o. Oddział w Rawie Mazowieckiej
96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Warszawska 14
46 814-37-60
[email protected]
83
30
Instytut ”Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi
93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289
42 271-11-24
[email protected]
31
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu
98-300 Wieluń, ul. Szpitalna 16
43 840-68-00, 43 840-68-53
[email protected]
32
Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi
91-229 Łódź, ul. Aleksandrowska 159
42 715-57-77, 42 715-57-76
[email protected]
33
Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital
Powiatowy w Wieruszowie
98-400 Wieruszów, ul. Warszawska 104
62 784-55-02
[email protected]
34
Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim
97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Roosevelta 3
44 645-11-15
[email protected]
35
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Łodzi
91-425 Łódź, ul. Północna 42
42 634-11-12
[email protected]
36
Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego
37
Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego Ośrodek RehabilitacyjnoLeczniczy w Rafałówce
98-200 Sieradz, ul. Armii Krajowej 7
43 827-54-26
[email protected]
98- 290 Warta, Rafałówka 2
43 827-54-26
[email protected]
38
Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego Centrum Psychiatryczne w
Warcie
98-290 Warta, ul. Sieradzka 3
43 829-43-13
[email protected]
39
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego
w Opocznie
26-300 Opoczno, ul. Partyzantów 30
44 754-48-04
[email protected]
84
40
Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra Jerzego Nofera w Łodzi
91-348 Łódź, ul. Św. Teresy od Dzieciątka
Jezus 8
42 631-45-02
[email protected]
95-060 Brzeziny, ul. M. Curie Skłodowskiej 6
46-874-28-00
[email protected]
41
Powiatowe Centrum Zdrowia w Brzezinach Sp. z o.o.
42
Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach
43
Centrum Medyczne BORUTA Sp. z o. o., Szpital CM Boruta w Zgierzu
44
Szpital Powiatowy w Radomsku
97-500 Radomsko, ul. Jagiellońska 36
44 681-08-10
[email protected]
45
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny im.
Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranów
Szpital Kliniczny
90-549 Łódź, ul. Żeromskiego 113
42 639-35-78
[email protected]
46
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny im.
Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranów
Szpital „Na Stokach”
93-115 Łódź, ul. Pieniny 30
43639-35-78
[email protected]
47
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny im.
Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranów
Szpital CKD
92-213 Łódź, ul. Pomorska 521
42 256-36-08
[email protected]
48
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny im.
Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranów
Szpital
90-647 Łódź, Pl. Gen. J. Hallera 1
42 639-30-34
[email protected]
85
96-100 Skierniewice, ul. Rybickiego 1,
46 834-07-50
[email protected]
95-100 Zgierz, ul A. Struga 2-4
42 714-35-10
[email protected]
49
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny im.
Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranów
Szpital Endokrynologiczny
91-425 Łódź, ul. S. Sterlinga 1/3
42 632-25-35
[email protected]
50
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 4 im.
Marii Konopnickiej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
91-738 Łódź, ul. Sporna 36/50
42 617-79-00
[email protected]
86
4.14 Wykaz placówek na terenie województwa łódzkiego wyposażonych w komory
dezynfekcyjne
Lp.
Nazwa placówki
Adres
1.
Samodzielny publiczny ZOZ
Szpital Kliniczny Nr 1 im. dr N.
Barlickiego w Łodzi
90-153Łódź
ul. Kopcińskiego 22
2.
Instytut Centrum Zdrowia Matki
Polki
93-338 Łódź
ul. Rzgowska 281/289
3.
Samodzielny Szpital
Wojewódzki im. Mikołaja
Kopernika w Piotrkowie
Trybunalskim
97-300 Piotrków
Trybunalski
ul. Rakowska 15
4.
Areszt Śledczy w Piotrkowie
Trybunalskim
5.
Tomaszowskie Centrum Zdrowia
Sp. z o.o.
6.
7.
Zespół Opieki Zdrowotnej w
Łęczycy
Wojewódzki Szpital Zespolony
w Skierniewicach
97-300 Piotrków
Trybunalski
ul. Wronia 76/90
97-200 Tomaszów
Mazowiecki
ul. Jana Pawła II 35
99-100 Łęczyca
ul. Zachodnia 6
96-100 Skierniewice
ul. Sobieskiego 4
Telefon
Centrala 42 677 69 50
Epidemiologia – 42 677
68 83
42 271 10 00
42 271 10 60
42 271 10 82
Liczba
komór
1
1
44 648 04 34
1
44 732 33 79
1
44 725 71 19
44 725 71 98
1
24 388 26 01
1
46 834 07 81
1
4.15 Wykaz numerów telefonów Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi i Państwowych Powiatowych
Inspektorów Sanitarnych województwa łódzkiego
WSSE i PSSE
Adres
Telefon
WSSE Łódź
90-046 Łódź
ul. Wodna 40
cen. 42 25 36 200
sek. 42 25 36 210
PSSE Bełchatów
97-400 Bełchatów
ul. Okrzei 49
73 31 358
[email protected]
PSSE Brzeziny
95-060 Brzeziny
ul. Reformacka 3
99-300 Kutno
ul. Kościuszki 14
98-100 Łask
ul. Warszawska 38
99-100 Łęczyca
ul. Mickiewicza 18
99-400 Łowicz
ul. Podrzeczna 24
93-189 Łódź
ul. Przybyszewskiego 10
cen. 44 73 31 355/57
dyr. 44 73 31 358
wew. 121; sek. 122
sek. 46 87 43 330
cen. 46 87 43 160
cen. 24 35 57 100
dyr. 24 35 57 102
dyr. 43 67 52 315
cen. 43 67 52 294
sek. 24 72 12 188
dyr. 24 72 18 809
cen./sek. 46 83 76 494
87 43 330
[email protected]
35 57 101
[email protected]
67 63 416
[email protected]
72 18 809
[email protected]
83 03 261
[email protected]
sek. 42 25 39 902
cen. 42 25 39 900
25 39 901
[email protected]
sek. 44 75 52 329
75 52 329
[email protected]
sek. 42 21 52 776
21 52 776
[email protected]
sek. 34 31 11 031
dyr. 34 31 13 495
31 13 927
[email protected]
PSSE Kutno
PSSE Łask
PSSE Łęczyca
PSSE Łowicz
PSSE Łódź
PSSE Opoczno
PSSE Pabianice
PSSE Pajęczno
26-300 Opoczno
Pl. Kościuszki 9
95-200 Pabianice
ul. Kilińskiego 10/12
98-330 Pajęczno
ul. Żeromskiego 5
Fax
25 36
219
e-mail
[email protected]
PWIS/PPIS/Z-cy
tel. kom
PWIS w Łodzi
Urszula SztukaPolińska
603 885 600
Z-ca PWIS w Łodzi
Grzegorz Grande
601 260 170
Elżbieta
Świerczyńska-Musiał
501 534 597
Elżbieta Szklarek
693 333 744
Celina Marciszewska
601 214 439
Marek Graczyk
695 992 838
Wojciech Frankowski
693 457 798
Sławomir Mucha
605 695 928
Urszula Jędrzejczyk
602 537 770
Z-ca PPIS w Łodzi
Leszek Ośródka
608 539 658
Marianna Rożej
609 616 897
Małgorzata Sumińska
693 392 524
Anna Musialska
508 300 983
Telefon alarmowy
697-992-297
601-814-954 (RASFF)
509-748-182
603-954-077
605-078-225
605-088-523
663-735-628
604-691-091
600-241-646
609-318-812
605-880-220
607-100-443
WSSE i PSSE
Adres
Telefon
Fax
e-mail
PSSE Piotrków
Trybunalski
97-300 Piotrków
Trybunalski
Al. 3-go Maja 8
99-200 Poddębice
ul. Mickiewicza 16
97-500 Radomsko
Al. Jana Pawła II nr 9
sek. 44 64 77 626
cen. 44 64 95 063
64 77 626
[email protected]
dyr. 43 67 88 600
sek. 43 678-86-01
cen. 44 68 52 350
44 68 52 351
dyr 44 68 35 436
cen. 46 81 44 862
sek. 46 81 43 495
67 88 601
[email protected]
68 35 436
[email protected]
81 43 495
[email protected]
Krzysztof Jasiński
601-373-500
sek./dyr. 82 23 685
82 24 123
[email protected]
601-823-685
sek. 43 83 33 021
cen. 43 83 34 600
cen. 44 724-45-84/85
sek. 44 72 45 117
dyr. 44 72 44 935
dyr.43 84 34 070
cen.43 84 33 921
sek. 43 84 34 035
sek. 62 78 31 990
83 33 021
[email protected]
Wiktor Kowalski
601-799-470
Barbara Wieteska
501-227-714
Anna Ulrych
507-119-936
[email protected]
Barbara Sułkowska
509-876-856
509-876-857
78 31 990
[email protected]
661-239-699
sek. 43 82 32 199
cen. 43 82 34
140/48/49
43 82 32 697
sek. 42 71 40 330
dyr. 42 71 40 268
82 34 196
82 39 937
[email protected]
Ewa Żóraw
695-587-678
Ewa Hetlof
507-100-577
71 40 266
[email protected]
Andrzej Jeziorski
605 069 075
601-260-229
PSSE Poddębice
PSSE Radomsko
PSSE Rawa
Mazowiecka
PSSE Sieradz
PSSE Skierniewice
PSSE Tomaszów
Mazowiecki
PSSE Wieluń
PSSE Wieruszów
PSSE Zduńska
Wola
PSSE Zgierz
96-200 Rawa
Mazowiecka
ul. Łowicka 15
98-200 Sieradz
ul. POW 52
96-100 Skierniewice
ul. Piłsudskiego 33
97-200 Tomaszów
Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 24
98-300 Wieluń
ul. POW 14
98-400 Wieruszów
ul. Warszawska 75
98-220 Zduńska Wola
ul. Łaska 13
95-100 Zgierz
ul. A. Struga 23
[email protected]
72 45 117
84 34 035
89
PWIS/PPIS/Z-cy
tel. kom
p.o. PPIS
Elżbieta Dobrzyńska
605-371-373
Marek Życiński
692-452-683
Małgorzata Widawska
604-904-200
Telefon alarmowy
661-616-805
607-880-455
666-046-587
501-689-705
602-689-450
609-733-252
509-425-343
502-237-659
512-185-986
4.16 Dane teleadresowe do Wojewódzkich Konsultantów Medycznych
Lp.
1
Dziedzina
CHOROBY ZAKAŹNE
Nazwisko i imię
lek. Anetta Bartczak
2
EPIDEMIOLOGIA
lek. Jolanta Piaskowska
3
MEDYCYNA
RATUNKOWA
dr n. med. Paweł
Ziółkowski
4
PEDIATRIA
Prof. dr hab. n. med.
Danuta Chlebna-Sokół
5
MEDYCYNA RODZINNA
Dr n. med. Macjej
Godycki-Ćwirko
6
CHOROBY
WEWNĘTRZNE
Dr hab. n. med. prof.
nadzw. Dariusz Moczulski
7
PIELĘGNIARSTWO
EPIDEMIOLOGICZNE
Dr n. o zdrowiu Maria
Cianciara
Adres do korespondencji
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital
im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi
Oddział Obserwacyjno-Zakaźny i Chorób
Wątroby
91-347 Łódź, ul. Kniaziewicza 1/5
Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna
Oddział Nadzoru Epidemiologicznego
93-189 Łódź, ul. Przybyszewskiego 10
Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki" w
Łodzi
Zakład Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Medycznej
93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289
SPZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 4
im. Marii Konopnickiej UM w Łodzi
Klinika Propedeutyki Pediatrii i Chorób
Metabolicznych Kości
I Katedra Pediatrii
91-738 Łódź, ul. Sporna 36/50
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Zakład Medycyny Rodzinnej i Medycyny
Społeczności Lokalnych
90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 20
SPZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im.
WAM
UM w Łodzi - Centralny Szpital Weteranów
Klinika Chorób Wewnętrznych i
Nefrodiabetologii
90-549 Łódź, ul. Żeromskiego 113
SPZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1
im. N. Barlickiego UM w Łodzi
90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22
90
telefon/faks
42 251 60 77
42 251 62 30
e-mail
[email protected]
42 253 99 92
42 253 99 01
[email protected]
42 271 14 21
42 271 13 10
fax. 42 271
14 20
[email protected]
42 617 77 15
[email protected]
42 679 55 46
42 679 55 79
fax 42 678
60 41
42 639 35 71
fax 42 639
37 30
[email protected]
42 677 68 70
605 043 586
[email protected]
[email protected]
4.17 Wykaz laboratoriów badających czynniki biologiczne na terenie województwa łódzkiego
Zgodnie ze stanowiskiem Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi, w przypadku konieczności przeprowadzenia badań
niezidentyfikowanych próbek o charakterze bioterrostycznym, Państwowi Powiatowi Inspektorzy Sanitarni województwa łódzkiego przekazują
próbki do laboratorium, posiadającego właściwy poziom bezpieczeństwa, tj. do Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii – Ośrodka
19
+
+
+
+
2
2
2
2
2
2
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
-
-
-
-
+
+
+
+
+
+
+
-
-
-
-
-
+
-
-
-
-
-
+
+
+
+
+
+
-
+
+
+
+
+
Pismo znak PWIS.Dyr.9050.1.1.2014 z 21.01.2014 r. Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi
-
-
Skierniewicach
1
PSSE w
2
NZOZ
Tomaszowskie
Centrum Zdrowia
WSSE w Łodzi
PSSE w Wieluniu
+
PSSE w Sieradzu
Wykrywanie Salmonella i Shigella w kale
Oznaczanie poziomu przeciwciał anty - Salmonella
Typhi, S. Paratyphi A, S. Paratyphi B, S.
Paratyphi C, S. Enteritidis, S. Typhimurium oraz
Proteus OX19 w surowicy krwi
Wykrywanie tlenowych bakteryjnych czynników
etiologicznych biegunek/zatruć pokarmowych w
kale
Wykrywanie Vibrio cholerae w kale
Wykrywanie Campylobacter jejuni w kale
Wykrywanie Neisseria meningitidis w wymazie z
jamy nosowo-gardłowej
Wykrywanie Corynebacterium diphteriae w
wymazie z jamy nosowo-gardłowej i wymazie z nosa
Wykrywanie Bordetella pertussis w wymazie z jamy
nosowo-gardłowej
Wykrywanie pasożytów jelitowych w kale i
wymazie z odbytu
Wykrywanie Rotawirusa/Adenowirusa w kale
Badania wykonywane u ludzi
+
PSSE w Piotrkowie
Trybunalskim
Posiadany stopień BSL
PSSE w Łodzi
Zakład Diagnostyki
Laboratoryjnej
Pracownia
mikrobiologii Szpital
Wojewódzki im.
Jana Pawła II w
Bełchatowie
Rodzaj
badań
(czynności)
Zakład Diagnostyki
Laboratoryjnej
Pracownia
Bakteriologii Szpital
Powiatowy w
Radomsku
Dział Diagnostyki
Laboratoryjnej
Wojewódzkiego
Specjalistycznego
Szpitala im. dr Wł.
Biegańskiego w
Łodzi
Nazwa i adres laboratorium
Samodzielny Szpital
Wojewódzki im.
Mikołaja Kopernika
w Piotrkowie
Trybunalskim
Zakład Diagnostyki
Laboratoryjnej
Pracowni
Bakteriologii
Diagnostyki i Zwalczania Zagrożeń Biologicznych w Puławach, ul. Lubelska 219.
+
-
-
-
-
-
-
-
-
-
+
+
+
-
+
+
-
+
+
+
+
-
-
-
-
-
PSSE w Sieradzu
PSSE w Wieluniu
-
-
-
-
-
+
-
-
-
+
-
-
+
-
-
-
+
-
-
+
-
-
-
-
-
-
-
-
-
+
-
-
-
-
-
+
-
-
-
-
-
+
-
-
-
-
-
+
-
-
-
-
-
+
-
-
-
-
-
+
-
-
-
-
-
+
-
-
-
-
-
+
-
-
-
-
-
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
-
-
-
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Skierniewicach
-
+
PSSE w
PSSE w Piotrkowie
Trybunalskim
-
Noro +
NZOZ
Tomaszowskie
Centrum Zdrowia
WSSE w Łodzi
PSSE w Łodzi
Zakład Diagnostyki
Laboratoryjnej
Pracownia
mikrobiologii Szpital
Wojewódzki im.
Jana Pawła II w
Bełchatowie
Zakład Diagnostyki
Laboratoryjnej
Pracownia
Bakteriologii Szpital
Powiatowy w
Radomsku
+
Dział Diagnostyki
Laboratoryjnej
Wojewódzkiego
Specjalistycznego
Szpitala im. dr Wł.
Biegańskiego w
Łodzi
Rodzaj
badań
(czynności)
Wykrywanie Norowirusów / Astrowirusów w kale
Oznaczanie poziom przeciwciał anty-HAV w
surowicy krwi
Oznaczanie poziomu przeciwciał anty Bordetella
pertussis w surowicy krwi..
Oznaczanie poziomu przeciwciał anty - Mycoplasma
pneumoniae w surowicy krwi
Oznaczanie poziomu przeciwciał anty Francisella
tularensis w surowicy krwi.
Oznaczanie poziomu przeciwciał anty - wirusowi
grypy A ,B w surowicy krwi
Oznaczanie poziomu przeciwciał anty - wirusowi
Coxsackie: B2, B3, B4 w surowicy krwi
Wykrywanie wirusów grypy A i grypy B w
wymazie z gardła i z nosa
Wykrywanie wirusów paragrypy typ 1,2,3 w
wymazie z gardła i z nosa
Wykrywanie wirusa RSV w wymazie z gardła i z
nosa
Wykrywanie Adenowirusów w wymazie z gardła i z
nosa
Oznaczanie poziomu przeciwciał anty - wirusowi
Polio (typ 1,2,3) w surowicy krwi
Oznaczanie poziomu przeciwciał anty enterowirusom w surowicy krwi
Samodzielny Szpital
Wojewódzki im.
Mikołaja Kopernika
w Piotrkowie
Trybunalskim
Zakład Diagnostyki
Laboratoryjnej
Pracowni
Bakteriologii
Nazwa i adres laboratorium
Badania wody
Ogólna liczba mikroorganizmów w 220C, 360C
Liczba bakterii grupy coli
Liczba Escherichia coli
Liczba bakterii grupy coli typu kałowego
Liczba paciorkowców kałowych
Liczba Pseudomonas aeruginosa
Liczba Clostridium perfringens
92
-
+
+
+
+
+
+
PSSE w Wieluniu
PSSE w Sieradzu
Skierniewicach
PSSE w
PSSE w Piotrkowie
Trybunalskim
PSSE w Łodzi
NZOZ
Tomaszowskie
Centrum Zdrowia
WSSE w Łodzi
Zakład Diagnostyki
Laboratoryjnej
Pracownia
mikrobiologii Szpital
Wojewódzki im.
Jana Pawła II w
Bełchatowie
Zakład Diagnostyki
Laboratoryjnej
Pracownia
Bakteriologii Szpital
Powiatowy w
Radomsku
Samodzielny Szpital
Wojewódzki im.
Mikołaja Kopernika
w Piotrkowie
Trybunalskim
Zakład Diagnostyki
Laboratoryjnej
Pracowni
Bakteriologii
Rodzaj
badań
(czynności)
Liczba clostridiów redukujących siarczyny
Liczba bakterii z rodzaju Legionella
Obecność Salmonella
Liczba gronkowców koagulazo dodatnich
Dział Diagnostyki
Laboratoryjnej
Wojewódzkiego
Specjalistycznego
Szpitala im. dr Wł.
Biegańskiego w
Łodzi
Nazwa i adres laboratorium
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
+
-
-
+
+
+
+
-
-
-
-
+
+
-
-
+
+
+
+
-
+
-
-
-
+
+
+
Badania żywności
Liczba β-glukuronidazo- dodatnich Escherichia coli
w 440C
Liczba gronkowców koagulazo-dodatnich
(Staphylococcus aureus)
Obecność Salmonella
Liczba Listeria monocytogenes
Obecność Campylobacter
Obecność przypuszczalnie chorobotwórczych
Yersinia enterocolitica
Liczba przypuszczalnych Bacillus cereus w 300C
Liczba Enterobacteriaceae
Liczba Clostridium perfringens
Obecność Escherichia coli 0:157
Obecność Cronobacter spp. (Enterobacter sakazakii)
+
-
+
-
+
+
+
-
+
+
-
+
-
+
+
+
+
+
Badania środowiskowe
Czystość mikrobiologiczna powierzchni środowiska
szpitalnego -oznaczanie liczby tlenowych bakterii i
grzybów oraz identyfikacja szczepów
epidemiologicznie istotnych
Oznaczenie bakterii i grzybów w powietrzu na
stanowisku pracy
Oznaczenie bakterii, pleśni i drożdży w powietrzu
pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi
Badanie przesyłek na obecność spor Bacillus
anthracis
Jaja pasożytów jelitowych ATT
Obecność Salmonella
+
Badanie gleby
+
93
+
+
+
+
+
-
-
-
-
-
-
+
-
-
-
-
-
-
+
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
+
+
Rodzaj
badań
(czynności)
Jaja pasożytów jelitowych ATT
Obecność Salmonella
Badanie piasku
+
94
-
PSSE w Wieluniu
+
PSSE w Sieradzu
+
Skierniewicach
PSSE w
PSSE w Piotrkowie
Trybunalskim
-
PSSE w Łodzi
NZOZ
Tomaszowskie
Centrum Zdrowia
WSSE w Łodzi
Zakład Diagnostyki
Laboratoryjnej
Pracownia
mikrobiologii Szpital
Wojewódzki im.
Jana Pawła II w
Bełchatowie
Zakład Diagnostyki
Laboratoryjnej
Pracownia
Bakteriologii Szpital
Powiatowy w
Radomsku
Samodzielny Szpital
Wojewódzki im.
Mikołaja Kopernika
w Piotrkowie
Trybunalskim
Zakład Diagnostyki
Laboratoryjnej
Pracowni
Bakteriologii
Dział Diagnostyki
Laboratoryjnej
Wojewódzkiego
Specjalistycznego
Szpitala im. dr Wł.
Biegańskiego w
Łodzi
Nazwa i adres laboratorium
-
4.18 Informacja Głównego Inspektoratu Sanitarnego w sprawie badań w kierunku
zakażenia wirusem Ebola
Diagnostykę w kierunku zakażenia wirusem Ebola materiału biologicznego pobranego od
pacjenta wykonuje w Polsce laboratorium Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny (metodą PCR), adres: ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa, email: [email protected] Badania diagnostyczne tel. 22 542 12 21
Wytyczne pobierania, pakowania i przekazywania materiału zamieszczone są na stronach
internetowych:

NIZP-PZH - www.pzh.gov.pl

GIS – www.gis.gov.pl
4.19 Finansowanie działań przeciwepidemicznych
Koszty świadczeń zdrowotnych udzielanych w związku ze zwalczaniem epidemii oraz
koszty wynagrodzeń osób skierowanych do pracy przy zwalczaniu epidemii (w tym zwrot
kosztów przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia) są finansowane z budżetu państwa z części,
której dysponentem jest wojewoda właściwy ze względu na miejsce udzielania świadczeń.
W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia/stanu epidemii na terenie województwa
finansowanie rozliczane będzie na podstawie faktury i miesięcznego zestawienia, które
powinno zawierać w szczególności:
1) liczbę, rodzaj oraz datę udzielonych świadczeń zdrowotnych wraz ze wskazaniem
podstawy ich finansowania ze środków publicznych;
2) koszt jednostkowy każdego rodzaju świadczenia zdrowotnego, przewidziany w umowie
z oddziałem wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia na obszarze, którego
świadczeniodawca ma siedzibę;
3) w przypadku innym niż ww. świadczeniodawca ustala koszt jednostkowy za każdego
rodzaju świadczenie zdrowotne według kosztów własnych.
Faktura powinna być wystawiona na ogólną kwotę stanowiąca sumę kosztów jednostkowych
za świadczenia zdrowotne wymienione w załączonym do niej zestawieniu. Środki finansowe
przekazywane są świadczeniodawcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury wraz
z załączonym zestawieniem.
Zestawienie do faktury powinno być sporządzone na podstawie prowadzonej przez podmiot
leczniczy ewidencji zawierającej dane:
1. imię i nazwisko, nr ewidencyjny PESEL osoby, której udzielono świadczenia
zdrowotnego;
2. wskazanie podstawy prawnej finansowania z budżetu państwa kosztów udzielonego
świadczenia zdrowotnego;
3. datę udzielenia świadczenia zdrowotnego;
4. liczbę i rodzaj udzielonych świadczeń zdrowotnych w odniesieniu do każdej osoby.
W przypadku konieczności poddania kwarantannie lub izolacji po ogłoszeniu stanu
zagrożenia lub stanu epidemii, Wojewoda zapewnia warunki izolacji lub kwarantanny poprzez
zorganizowanie odpowiednich pomieszczeń, wyposażenia oraz skierowania do pracy osób
posiadających odpowiednie kwalifikacje lub zwrot kosztów poniesionych w związku
z zajęciem obiektu na potrzeby kwarantanny (media oraz koszty wyżywienia dla osób
przebywających na kwarantannie).
96
Tabele
1. Potencjalne patogeny – ich wady i zalety w ataku terrorystycznym
2. Podmioty
lecznicze
z
oddziałem
zakaźnym
lub
obserwacyjno-zakaźnym
w województwie łódzkim
3. Całodobowe numery telefonów do podmiotów leczniczych z oddziałem zakaźnym na
terenie kraju
4. Obiekty użyteczności publicznej, które będą mogły pełnić rolę miejsc izolacji
i kwarantanny
5. Środki transportu wskazane przez Starostwa Powiatowe
6. Udostępnione rezerwy strategiczne dla Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego
w Łodzi
7. Zakłady DDD z terenu miasta Łodzi
8. Firmy odbierające odpady medyczne na terenie województwa łódzkiego
Wykaz załączników
1. Zarządzenie Nr 344/2014 Wojewody Łódzkiego z dnia 15 października 2014 r.
w sprawie
powołania
Grupy
roboczej
do
spraw
zagrożeń
związanych
z rozprzestrzenianiem się wirusa Ebola.
2. Zarządzenie zmieniające grupa robocza Ebola
3. Porozumienie z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi.
4. Projekt decyzji skierowanie osób do pracy przy zwalczaniu epidemii.
5. Projekt rozporządzenia w sprawie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii
na terenie województwa łódzkiego.
6. Projekt rozporządzenia w sprawie odwołania stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii
na terenie województwa łódzkiego.
7. Projekt rozporządzenia w sprawie obowiązku szczepień ochronnych w przypadku stanu
epidemii
lub
stanu
zagrożenia
epidemicznego
na
obszarze
województwa
mazowieckiego.
8. Schemat postępowania dla personelu lecznictwa ambulatoryjnego (POZ, AOS, NŚPM)
w przypadku stwierdzenia podejrzenia zakażenia wirusem Ebola u pacjenta.
9. Schemat postępowania dla personelu izby przyjęć/SOR, szpitala w przypadku
stwierdzenia podejrzenia wirusem Ebola.
97
10. Schemat postępowania dla dyspozytora medycznego Państwowego Ratownictwa
Medycznego w przypadku stwierdzenia podejrzenia zakażenia wirusem Ebola – pomoc
ZRM.
11. Schemat postępowania dla dyspozytora medycznego PRM w przypadku stwierdzenia
podejrzenia zakażenia wirusem Ebola u pacjenta.
12. Schemat postępowania dla personelu lotniczego w przypadku podejrzenia zakażenia
wirusem Ebola u osoby przekraczającej granicę państwa.
13. Wykaz sprzętu znajdującego się w Wojewódzkim Magazynie Obrony Cywilnej
w Piotrkowie Trybunalskim
14. Wykaz osób zdolnych do interwencji psychologicznej
98
KARTA AKTUALIZACJI PLANU
Lp.
Opis zmian
Data
99
Podpis
Załącznik 1
100
101
Załącznik 2
102
Załącznik 3
103
104
Załącznik 4
WOJEWODA ŁÓDZKI
Łódź, dnia ……
DECYZJA
o skierowaniu do prac przy zwalczaniu epidemii
Na podstawie art. 47 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz
zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2013 r. poz. 947 ze zm.) oraz art. 104
i 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013
r. poz. 267 ze zm.):
1. Kieruję Panią/Pana ........................................................... (wpisać - imię i nazwisko, adres
zamieszkania, PESEL) do pracy w …......………….………………………………(wpisać
nazwę i adres podmiotu leczniczego/innej jednostki organizacyjnej).
2. Rozpoczęcie pracy nastąpi od dnia …………………… na czas od …………….
do………………. w celu…………………………………………………………………...
3. Do wykonywania czynności należeć będzie:
a) ………………………………………………………………………………………
b) ………………………………………………………………………………………
c) ………………………………………………………………………………………
Uzasadnienie
W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Wojewody Łódzkiego Nr…./….. z dnia
….. w sprawie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego/stanu epidemii na obszarze
województwa łódzkiego/części województwa łódzkiego wydaje się niniejszą decyzję w celu
ochrony zdrowia i życia ludzkiego.
Pouczenie
Na podstawie art. 47 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz
zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2013 r. poz. 947 ze zm.) oraz art. 129
§ 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z
105
2013 r. poz. 267 ze zm.) od powyższej decyzji przysługuje odwołanie do Ministra Zdrowia, za
pośrednictwem Wojewody Łódzkiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Zgodnie z art. 47 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2013 r. poz. 947 ze zm.) wniesienie środka
odwoławczego nie wstrzymuje wykonania decyzji.
WOJEWODA ŁÓDZKI
106
Załącznik 5
WOJEWODA ŁÓDZKI
Rozporządzenie Nr …/….
Wojewody Łódzkiego
z dnia ….
w sprawie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego/stanu epidemii
na obszarze województwa łódzkiego/części województwa łódzkiego
Na podstawie art. 22 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji
rządowej w województwie (j.t Dz. U. z 2015 r. poz. 525), art. 46 ustawy z dnia 5 grudnia 2008
roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2013 r. poz.
947 ze zm.), na wniosek Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi, w
celu zapobieżenia epidemii oraz ochrony zdrowia i życia mieszkańców województwa
łódzkiego zarządza się co następuje:
§1 Wprowadza się na obszarze województwa łódzkiego stan zagrożenia epidemicznego/stan
epidemii w związku z wystąpieniem zachorowań na…………………. (wymienić jednostkę
chorobową).
§2 Wprowadza się do odwołania:
1. Czasowe ograniczenie określonego sposobu przemieszczania się (zakaz korzystania ze
zbiorczej komunikacji miejskiej).
2. Czasowe ograniczenie lub zakaz obrotu i używania przedmiotów lub produktów
spożywczych (wymienić).
3. Czasowe ograniczenie funkcjonowania określonych instytucji i zakładów pracy
(przedszkola, szkoły, sklepy wielkopowierzchniowe).
4. Zakaz organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności (kina, teatry, koncerty,
imprezy masowe i inne przedstawienia).
5. Obowiązek wykonywania określonych zabiegów sanitarnych, jeżeli wykonanie ich
wiąże się z funkcjonowaniem określonych obiektów produkcyjnych, usługowych,
107
handlowych lub innych obiektów (określić rodzaj zabiegów sanitarnych oraz wskazać
obiekty).
6. Nakaz udostępnienia nieruchomości, lokali, terenów i dostarczenia środków transportu
do działań przeciwepidemicznych przewidzianych planami przeciwepidemicznymi.
7. Obowiązek przeprowadzania szczepień ochronnych (określić rodzaj szczepionki, grupy
osób i miejsce szczepień).
§3 Zobowiązuje się szefów służb, inspekcji, straży, kierowników administracji publicznej oraz
mieszkańców województwa łódzkiego do wykonania zadań wynikających z niniejszego
rozporządzenia.
§4 Nadzór merytoryczny nad wykonaniem rozporządzenia powierza się Państwowemu
Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu w Łodzi.
§5 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego.
WOJEWODA ŁÓDZKI
108
Załącznik 6
WOJEWODA ŁÓDZKI
Rozporządzenie Nr …/….
Wojewody Łódzkiego
z dnia ….
w sprawie odwołania stanu zagrożenia epidemicznego/stanu epidemii na obszarze
województwa łódzkiego/części województwa łódzkiego
Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2013 r. poz. 947 ze zm.), na wniosek
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi zarządza się, co następuje:
§1 Odwołuje się stan zagrożenia epidemicznego/stan epidemii na obszarze województwa
łódzkiego/części województwa łódzkiego, wprowadzony rozporządzeniem Wojewody
Łódzkiego Nr..../.... z dnia..........(Dz. Urz. z ..... Nr..., poz.).
§2 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego.
WOJEWODA ŁÓDZKI
109
Załącznik 7
WOJEWODA ŁÓDZKI
Rozporządzenie Nr …/….
Wojewody Łódzkiego
z dnia…
w sprawie obowiązku szczepień ochronnych w przypadku stanu epidemii lub stanu
zagrożenia epidemicznego na obszarze województwa łódzkiego
Na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu
zakażeń i chorób zakaźnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 947 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 roku w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz.
U. z 2011 r. Nr 182, poz. 1086 ze zm.) zarządza się, co następuje:
§1 Ustala się nakaz szczepień ochronnych ………………..(wpisać grupy osób, które mają być
poddane szczepieniom) przeciw ................... (podać nazwę choroby), w związku
z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego/stanu epidemii na obszarze województwa
łódzkiego/części województwa łódzkiego.
§2 Nadzór nad wykonaniem rozporządzenia powierza się Państwowemu Wojewódzkiemu
Inspektorowi Sanitarnemu w Łodzi.
§3 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego.
WOJEWODA ŁÓDZKI
110
Załącznik 8
111
Załącznik 9
112
Załącznik 10
113
Załącznik 11
114
Załącznik 12
115
Załącznik 13
Wykaz łóżek i koców, środków ochrony osobistej będących
w Wojewódzkim Magazynie Obrony Cywilnej w Piotrkowie Trybunalskim
Nazwa
Maseczka ochronna (100szt.)
Kombinezon Tychem F
Kombinezon Tyvek Classic Plus
Półmaska filtrująca FS-58V/P3S
Rękawice 730 Camatril Velours
Osłony na buty Tyvek "45" z
podeszwą antypoślizgową PCV
Osłony na buty Tychem Fgrau "45"
z podeszwą antypoślizgową
Przenośny zestaw pierwszej
pomocy typ PL DIN 13157
( Apteczka)
Odzież zastępcza po dekontaminacji
Nosze sanitarne – aluminiowe
Maska PROMASK
Maska przeciwgazowa
panoramiczna MT-213/1
Odzież ochronna lekka L-2
Odzież ochronna ogólnowojskowa
Łóżko polowe
Śpiwór (inne)
Śpiwór 160x200 z kapturem
Koc
Karimata
Wodery
(stan na dzień 20.08.2015 r.)
Grupa towarowa
0503000000 - SPRZĘT SŁUŻBY ZDROWIA
0503000000 - SPRZĘT SŁUŻBY ZDROWIA
0503000000 - SPRZĘT SŁUŻBY ZDROWIA
0503000000 - SPRZĘT SŁUŻBY ZDROWIA
0503000000 - SPRZĘT SŁUŻBY ZDROWIA
0503000000 - SPRZĘT SŁUŻBY ZDROWIA
Jm
OP
SZT
SZT
SZT
SZT
SZT
Ilość
45
50
100
150
150
200
0503000000 - SPRZĘT SŁUŻBY ZDROWIA
SZT
100
0503000000 - SPRZĘT SŁUŻBY ZDROWIA
KPL
200
0503000000 - SPRZĘT SŁUŻBY ZDROWIA
0503000000 - SPRZĘT SŁUŻBY ZDROWIA
0101001000 - MASKA P-GAZ FILTR. Z KF
0101002000 - MASKA P-GAZ FILTRACYJNA
KPL
SZT
KPL
KPL
40
45
292
80
0102001000 - ODZIEŻ OCHRONNA LEKKA
0102002000 - ODZIEŻ OCHRONNA
OGÓLNOWOJSK.
0505000000 - SPRZĘT DO BYTOWANIA LUDN.
0505000000 - SPRZĘT DO BYTOWANIA LUDN.
0505000000 - SPRZĘT DO BYTOWANIA LUDN.
0505000000 - SPRZĘT DO BYTOWANIA LUDN.
0505000000 - SPRZĘT DO BYTOWANIA LUDN.
0504000000 - SPRZĘT PRZECIWPOWODZIOWY
KPL
KPL
60
145
SZT
SZT
SZT
SZT
SZT
SZT
28
566
93
711
40
56
Opracowanie na podstawie informacji udostępnionych przez Oddział Obrony Cywilnej
Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego
w Łodzi.
116
Załącznik 14
Wykaz osób zdolnych do interwencji psychologicznej, w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowej
wymagającej zaangażowania pomocy psychologicznej.
(dane uzyskane z jednostek samorządu powiatowego z woj. łódzkiego)
Imię i nazwisko
Instytucja wydzielająca
Dane kontaktowe
Znajomość języków obcych
Dodatkowe informacje
Koordynator pomocy
psychologicznej na terenie
powiatu
POWIAT ZGIERSKI
Anna Baczyńska
PCPR w Zgierzu
605 100 315
j. angielski, j. francuski
Julia Chmielecka
Specjalny Ośrodek Szkol-Wychowaw.
w Zgierzu
509 912 453
j. rosyjski, j. angielski
w zakresie podstawowym
Rosińska Violetta
Zespół Szkół Specjalnych w
Aleksandrowie Ł.
608 570 835
j. rosyjski
Małgorzata
Romanowska
Zespół Szkół Specjalnych w Głownie
42 719-08-54 (do Zespołu Szkół)
j. rosyjski, j. angielski
w zakresie podstawowym
Grażyna Kujawiak
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Głownie
606 332 997
j. rosyjski w stopniu
podstawowym
Jadwiga Ziarnik
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Zgierzu
501 266 596
j. rosyjski
Agnieszka Majewicz
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Zgierzu
508 079 692
j. angielski
Jarosława Kwaśniak
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Ozorkowie
695 804 443
j. rosyjski w stopniu
podstawowym
Dorota LibichJażdżewska
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Ozorkowie
42 718-93-54 (do Poradni)
j. rosyjski, j. niemiecki
117
Imię i nazwisko
Instytucja wydzielająca
Dane kontaktowe
Znajomość języków obcych
Aleksandra Skonieczna
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Ozorkowie
42 718-93-54 (do Poradni)
j. angielski
Dodatkowe informacje
POWIAT TOMASZOWSKI
Zofia Lesiak
Malina MajznerWardowska
Starostwo Powiatowe
Starostwo Powiatowe
ul. Św. Antoniego 41
97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel. 44 724-62-11
600 903 875
telefon całodobowy
POWIAT PAJĘCZAŃSKI
Wioletta Jasny
Powiatowa Poradnia PsychologicznoPedagogiczna w Pajęcznie
ul. Wiśniowa 34/38
98-330 Pajęczno
tel. 34 311 24 71
tel. kom. 692 512 774
Maja Górska
Powiatowa Poradnia PsychologicznoPedagogiczna w Pajęcznie
ul. Wiśniowa 34/38
98-330 Pajęczno
tel. 34 311 24 71
tel. kom. 692 512 774
j. angielski j. rosyjski podstawowy
Teresa Gordon
Powiatowa Poradnia PsychologicznoPedagogiczna w Pajęcznie - Filia
Działoszyn
ul. Grota - Roweckiego 7
98-330 Pajęczno
tel. 43 841 37 53
tel. kom. 662 076 222
j. angielski j. rosyjski podstawowy
Olga Majewska
Powiatowa Poradnia PsychologicznoPedagogiczna w Pajęcznie - Filia
Działoszyn
ul. Grota - Roweckiego 7
98-330 Pajęczno
tel. 43 841 37 53
tel. kom. 793 169 963
j. angielski - zaawansowany
j. niemiecki - podstawowy
118
j. niemiecki j. angielski j. rosyjski podstawowy
Imię i nazwisko
Instytucja wydzielająca
Dane kontaktowe
Znajomość języków obcych
Sylwia Tasarz-Jura
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Działoszynie
ul. Grota - Roweckiego 7
98-355 Działoszyn
tel. 43 841 43 50
tel. kom. 661 662 236
j. niemieckipodstawowy
Ewa Kucharska-Słabik
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Działoszynie
ul. Grota - Roweckiego 2
98-355 Działoszyn
tel. 43 841 43 50
tel. kom. 662 748 444
Anna TarnowskaPrzerywacz
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Działoszynie
ul. Grota - Roweckiego 2
98-355 Działoszyn
tel. 43 841 43 50
j. rosyjski
j. angielski
podstawowy
Aleksandra BielawskaMostowska
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Pajęcznie
ul. 1-go Maja 13/15
98-330 Pajęczno
tel. 34 311 10 56
tel. kom. 723 448 915
-
Dodatkowe informacje
POWIAT ŁĘCZYCKI
Małgorzata RajWróblewska
Powiatowa Poradnia PsychologicznoPedagogiczna w Łęczycy
ul. Kaliska 13
99-100 Łęczyca
24 721 28 37
j. angielski
j. niemiecki
stopień podstawowy
Monika PokrzywnickaSulecka
Środowiskowy Dom Samopomocy w
Łęczycy
Al. Jana Pawła II 13
99-100 Łęczyca
24 721 23 76
j. angielski
stopień podstawowy
tel. Dyrektora placówki
605 830 704
POWIAT ZDUŃSKOWOLSKI
Katarzyna Piotrowska
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Zduńskiej Woli
512 941 708
j. rosyjski - średnia
Elżbieta Olejniczak
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
Zduńskiej Woli
42 825 33 69
j. angielski - podstawowy
119
Imię i nazwisko
Instytucja wydzielająca
Dane kontaktowe
Znajomość języków obcych
Beata Kościelniak
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Zduńskiej Woli
606 447 049
j. rosyjski, j. angielski średnia
Małgorzata Łacina
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Zduńskiej Woli
505 027 641
j. niemiecki - średnia
Karin Lenzion
Dom Dziecka im. Św. Maksymiliana
Marii Kolbego Wojsławice 119
98-220 Zduńska Wola
43 825 12 67
j. niemiecki
Róża Spurtacz - Al Ali
Dom Pomocy Społecznej
Przatówek 1
98-240 Szadek
43 675 12 29
j. rosyjski
j. angielski
tel. kom. 519 815 915
Agnieszka Manios
MOPS COS w Zduńskiej Woli
43 823 53 20
fax 43 823 67 79
j. angielski
tel. kom. 509 759 303
Małgorzata
Trojankowska Szymczak
Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Zduńskiej Woli
505 088 658
j. rosyjski - średnia
pedagog, z-ca koordynatora
ds. Wsparcia
psychologicznego
POWIAT RAWSKI
Szymon Kocik
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
600 732 748
46 814 57 60
j. angielski
Ewa Klemba
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Rawie Mazowieckiej
509 520 599
46 815 46 74
j. rosyjski - podstawowy
Joanna Duda
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Rawie Mazowieckiej
46 815 46 74
605 558 227
j. rosyjski,
j. angielski - podstawowy
120
Dodatkowe informacje
Imię i nazwisko
Instytucja wydzielająca
Dane kontaktowe
Znajomość języków obcych
Anna Rakowska - Gos
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Rawie Mazowieckiej
695 876 728
46 815 46 74
j. rosyjski - podstawowy
Joanna Gorgas
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Rawie Mazowieckiej
607 758 609
46 815 46 74
j. angielski - podstawowy
Anna Król
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Rawie Mazowieckiej
663 317 787
46 815 46 74
j. angielski średniozaawansowany
Marcin Rakowski
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Rawie Mazowieckiej
781 174 919
46 815 46 74
j. angielski - zaawansowany
j. rosyjski średniozaawansowany
Dodatkowe informacje
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE w Piotrkowie Trybunalskim
Izabela Dędek
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
97-300 Piotrków Trybunlaski
ul. Próchnika 34
44 733 63 60
44 733 63 64
j. angielski (słownictwo
specjalistyczne w stopniu
podstawowym)
Centrum Wsparcia Rodziny
i Dziecka
97-300 Piotrków Tryb.
ul. Wysoka 24/26
j. rosyjski
j. angielski
- podstawowy
brak telefonu
całodobowego instytucji
POWIAT ŁASKI
Andrzej Kędzierski
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w
Łasku przy Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie w Łasku
ul. 9 Maja 23
43 675 50 49
43 675 37 49
poniedziałek 15.30-19.30
POWIAT RADOMSZCZAŃSKI
Ilona Górka
Michalina Gabryś
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Radomsku
ul. Piastowska 21
97-500 Radomsko
44 683 41 14
j. angielski
604 785 802
j. angielski
121
Imię i nazwisko
Instytucja wydzielająca
Dane kontaktowe
Renata Szewczyk
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Piastowska 21
97-500 Radomsko
44 683 20 06 (7.30-15.30)
Adrian Stojecki
Szpital Powiatowy w Radomsku
ul. Jagiellońska 36
97-500 Radomsko
44 785 47 16
793 692 968
Znajomość języków obcych
Dodatkowe informacje
j. angielski
j. niemiecki
POWIAT OPOCZYŃSKI
Wiesława Kurowska
Marta Ordzińska
500 360 294
j. rosyjski
516 697 825
j. angielski
Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Opocznie
ul. Armii Krajowej 2
26-300 Opoczno
tel. 44 736 14 62
j. rosyjski - dobra
Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Drzewicy
ul. Staszica 1
26-340 Drzewica
tel. 48 383 35 54
j. angielski - dobra
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Opocznie ul. Armii Krajowej 2
26-300 Opoczno
786 042 269 tel.
interwencyjny
Grażyna Miękus
Renata Jach
Ewa Grad
Patrycja Olędzka
Joanna Chromińska
Monika Madej
POWIAT PIOTRKOWSKI
Joanna Łuczak
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
Punkt Interwencji Kryzysowej
Al. 3 Maja 33, 97-300 Piotrków
Trybunalski,
Tel. (44) 732-32-21
[email protected]
122
j. angielski –
średniozaawansowany,
j. rosyjski –
średniozaawansowany
Godziny pracy:
WT, CZW 7.30-15.30
ŚR 11.30-19-30
Imię i nazwisko
Emilia Stępień
Instytucja wydzielająca
Dane kontaktowe
Znajomość języków obcych
Dodatkowe informacje
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Al. 3 Maja 33, 97-300 Piotrków
Trybunalski,
Tel. (44) 732-32-21
[email protected]
j. angielski –
średniozaawansowany,
j. niemiecki - podstawowy
Godziny pracy:
PON 10.00-15.30
WT-PT 7.30-15.30
Kierownik Ośrodka
Interwencji Kryzysowej w
MCZP 42 630 11 02
19 200 88 lub infolinia
800 112 800
URZĄD MIASTA ŁODZI
Agnieszka Kacperska
[email protected]
660 694 476
Dariusz Sobieski
[email protected]
501 019 573
j. rosyjski
[email protected]
503 593 427
j. angielski
Magdalena Szymczak
Miejskie Centrum Zdrowia Publicznego
92-320 Łódź ul. Niciarniana 41
Szymon Królikowski
606 148 006
Wioleta Żurecka
[email protected]
514 898 698
POWIAT SIERADZKI
Anna Krogulecka
609-185-220
j. angielski - podstawowy
Małgorzata Frąk
501-414-219
j. rosyjski - podstawowy
606-824-343
j. angielski - podstawowy
512-329-069
j. rosyjski - podstawowy
Katarzyna Ruszkowska
502-780-011
j. rosyjski - podstawowy
Maria Skowron
43-822-42-70
j. rosyjski - podstawowy
Anna Sowała
661-500-473
j. angielski - podstawowy
Urszula KołodziejskaKrólak
Teresa Lipka-Ciupek
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Sieradzu
123
Imię i nazwisko
Instytucja wydzielająca
Dane kontaktowe
Znajomość języków obcych
Karolina WieczorekZając
502-748-378
j. niemiecki - podstwowy
Elżbieta Zwierzak
601-644-123
j. angielski i j. niemiecki
podstawowy
Dodatkowe informacje
POWIAT SKIERNIEWICKI
Emilia Safianowska
Powiatowa Poradnia Psychologiczno –
Pedagogiczna
46/834-59-66
j. angielski
Agnieszka Siwińska –
Iwańczyk
Powiatowa Poradnia Psychologiczno –
Pedagogiczna
46/834-59-66
j. angielski
Aneta Piątkowska
Powiatowa Poradnia Psychologiczno –
Pedagogiczna
46/834-59-66
j. angielski
POWIAT ŁOWICKI
Wójcik Robert koordynator
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Łowiczu, ul. Podrzeczna 30
Beata Świeszchowska - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
psycholog
w Łowiczu, ul. Armii Krajowej 6
Łowicz, ul. Wełniana 5
j. niemiecki (słabo)
tel. kom. 606 148 489
PCPR – 046/837 03 44
46/830 01 77
837 03 16
Łowicz, ul. Botaniczna 14
j. angielski
tel. Poradni 46 837 42 71
tel. kom. 606 908 535
POWIAT ŁÓDZKI WSCHODNI
Ewa Ściborska
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Powiatu Łódzkiego Wschodniego
j. rosyjski – dobra,
tel. 601 169 830
j. angielski - podstawowa
124
Imię i nazwisko
Instytucja wydzielająca
Dane kontaktowe
Znajomość języków obcych
Sylwia Ramus –
Paudyna
Al. Piłsudskiego 133 d
92 – 318 Łódź
tel. 603 817 974
j. niemiecki - biegła
POWIAT WIERUSZOWSKI
Karolina Karczyńska
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Wieruszowie
tel. 627 841 295
j. angielski - biegła
POWIAT PODDĘBICKI
Katarzyna Stempień
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Poddębicach
ul. Narutowicza 13, 99-200 Poddębice
607 083 077
Bożena Michalska
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Poddębicach
602 114 536
Małgorzata Charuba
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Poddębicach
606 683 834
j. niemiecki - podstawowa
znajomość
POWIAT BEŁCHATOWSKI
Małgorzata Kaczmarek
Zatrudnienie w PCPR
606 741 399
Beata Buczek-Fornal
Umowa zlecenie z PCPR
697 020 800
Milena KucharskaKwiatkowska
Umowa zlecenie z PCPR
663 209 330
Sebastian Marszałek
Umowa zlecenie z PCPR
600 875 405
Konrad Mesjasz
Zatrudnienie w PCPR
799 155 638
Karolina Gębarowska
Umowa zlecenie z PCPR
603 537 073
125
j. angielski
j. angielski, j. rosyjski
j. angielski
Dodatkowe informacje
Imię i nazwisko
Instytucja wydzielająca
Dane kontaktowe
Znajomość języków obcych
Ewa Szymańska
Umowa zlecenie z PCPR
501 517 357
j. francuski
Monika Jasiulak
Umowa zlecenie z PCPR
507 144 851
Dodatkowe informacje
POWIAT PABIANICKI
Joanna Sowińska
Marta Borysiak
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
Dobroniu
ul. 11 Listopada 9
95-082 Dobroń
Tel. 43 67 72 130 w. 126
j. angielski - dostateczna
Centrum STEPP
ul. Kulczyńskiego 1/5
95-060 Brzeziny
601 63 11 83
j. angielski - dostateczna
w ramach punktu wsparcia
interwencyjno psychologicznego
j. angielski - dostateczna
Dyrektor Poradni
PsychologicznoPedagogicznej
Psycholog-specjalista II st.
Neuroterapeuta
42 211 12 48
j. angielski - dostateczna
specjalista II st. w zakresie
pomocy psychologicznej
dzieciom i młodzieży.
Doradca zawodu.
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Konstantynowie Łódzkim
42 211 12 48
j. angielski - dostateczna
psycholog - specjalność
psychologia wychowawcza
Urszula Jankowska
Szkoła Podstawowa w Woli
Zaradzyńskiej
42 213 73 46
Kamila Tomaszewska
Szkoła Podstawowa im. dr. H. Jordana
w Ksawerowie
42 213 81 68
Bożenna Krajewska
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Konstantynowie Łódzkim
Grzegorz Gwis
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Konstantynowie Łódzkim
Anita Karaś
42 211 12 48
126
psycholog szkolny
j. angielski - dobra
psycholog szkolny,
mediator
Imię i nazwisko
Instytucja wydzielająca
Dane kontaktowe
Znajomość języków obcych
Dodatkowe informacje
Joanna Żurkowska
Gimnazjum w Ksawerowie
42 215 82 22
j. angielski - dobra
ukończone Studium
Pomocy Psychologicznej
i Interwencji Kryzysowej
Agnieszka Jędrzejczyk
Pabianickie Centrum Medyczne
42 225 36 19 (sekretariat)
[email protected]
j. angielski – bardzo dobra
Katarzyna Łuczak
Pabianickie Centrum Medyczne Sp z
42 225 36 19 (sekretariat)
[email protected]
j. angielski – bardzo dobra
POWIAT KUTNOWSKI
Monika Marciniak
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Kutnie – Powiatowy Ośrodek
Interwencji Kryzysowej
znajomość języka
migowego
kom. pryw. 723 969 889
tel. służbowy
24 355 90 80
127
j. francuski w mowie
Pracownik zatrudniony
jednocześnie w Poradni
PsychologicznoPedagogicznej w Kutnie
Download