Zasady działania administracji publicznej w zakresie zapobiegania i

advertisement
Zasady działania administracji publicznej w przypadkach epidemii zakażeń
ludzi i zwierząt.
Na podstawie Ustawy z dn. 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.
Minister właściwy do spraw zdrowia może zlecić, w drodze umowy,
realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia publicznego przed zakażeniami i
chorobami zakaźnymi:
- szpitalom i oddziałom zakaźnym,
- poradniom i punktom konsultacyjnym.
Minister ogłasza te jednostki, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku
Urzędowym „Monitor Polski”.
Do zakresu zadań tych jednostek należy:
- utrzymywanie w gotowości do wykonywania całodobowo i w dni ustawowo
wolne od pracy świadczeń zdrowotnych;
- przechowywanie zapasów produktów leczniczych i wyrobów medycznych
oraz innych urządzeń i sprzętu;
- przechowywanie środków ochrony osobistej i ubrań ochronnych dla
pracowników;
- stałe monitorowanie i analiza sytuacji epidemiologicznej;
- zapewnienie transportu sanitarnego;
- dokumentowanie wykonanych zadań.
Jednostki te współpracują z:
- Państwową Inspekcją Sanitarną, Wojskowa Inspekcją Sanitarną i Państwową
Inspekcją Sanitarną MSWiA;
- jednostkami Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego;
- podstawowymi jednostkami organizacyjnymi uczelni medycznych,
placówkami naukowymi PAN, jednostkami badawczo – rozwojowymi;
- Narodowym Funduszem Zdrowia;
- podmiotami wchodzącymi w skład międzynarodowego nadzoru
epidemiologicznego;
- organami samorządu terytorialnego;
- Policją, Państwową Strażą Pożarną, Strażą Graniczną.
W celu zapewnienia skuteczności działań służących ochronie zdrowia
publicznego przed zakażeniami i chorobami zakaźnymi wojewoda sporządza
wojewódzki plan działania na okres trzech lat z możliwością aktualizacji.
Plan obejmuje:
1. charakterystykę potencjalnych zagrożeń mogących wystąpić na obszarze
województwa, w tym analizę ryzyka wystąpienia zakażeń i chorób
zakaźnych u ludzi;
2. wykaz i rozmieszczenie na obszarze województwa zakładów opieki
zdrowotnej i innych obiektów użyteczności publicznej, które mogą
zostać przeznaczone do leczenia, izolowania lub poddawania
kwarantannie;
3. liczbę osób, które mogą zostać poddane leczeniu, izolacji lub
kwarantannie w zakładach opieki zdrowotnej i innych obiektach
użyteczności publicznej;
4. imienne listy osób, które mogą zostać skierowane do działan służących
ochronie zdrowia publicznego;
5. inne informacje służące ochronie zdrowia publicznego oraz niezbędne do
sporządzenia planu.
Wojewoda podaje plan do publicznej wiadomości przez zamieszczenie go w
Biuletynie Informacji Publicznej, z wyjątkiem danych podlegających ochronie.
Zasady postępowania w razie stanu zagrożenia epidemicznego i stanu
epidemii.
1. Stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii na obszarze
województwa lub jego części ogłasza i odwołuje wojewoda w drodze
rozporządzenia, na wniosek państwowego wojewódzkiego inspektora
sanitarnego.
2. Jeżeli zagrożenie epidemiczne lub epidemia występują na obszarze
więcej niż jednego województwa, stan zagrożenia epidemicznego lub
stan epidemii ogłasza i odwołuje, w drodze rozporządzenia, minister
właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw administracji publicznej, na wniosek Głównego Inspektora
Sanitarnego.
3. Minister właściwy do spraw zdrowia lub wojewoda mogą nałożyć
obowiązek szczepień ochronnych.
4. Rozporządzenia są niezwłocznie ogłaszane w odpowiednim dzienniku
urzędowym i wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.
5. W rozporządzeniach można ustanowić:
 czasowe ograniczenie określonego sposobu postępowania,
 czasowe ograniczenie lub zakaz obrotu używania określonych
przedmiotów lub produktów spożywczych,
 czasowe ograniczenie funkcjonowania określonych instytucji lub
zakładów pracy,
 zakaz organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności,
 obowiązek wykonania określonych zabiegów sanitarnych,
 nakaz udostępniania nieruchomości, lokali, terenów i dostarczenia
środków transportu przeciw – epidemicznych,
 obowiązek przeprowadzenia szczepień ochronnych.
Download