Wojewódzki Plan Dzia*ania na Wypadek Wyst

advertisement
Wojewódzki Plan Działania
na Wypadek Wystąpienia Epidemii na
lata 2012-2015
ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W SZCZECINIE
Wydział Zdrowia Publicznego
Najważniejsze akty prawne i materiały źródłowe służące
przygotowaniu działań na wypadek wystąpienia epidemii.
Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 947
z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
(t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.).
Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej województwa
zachodniopomorskiego za 2011 rok.
Plan działania na wypadek wystąpienia epidemii
tworzony jest w oparciu o art. 44 ustawy z dnia
5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz
zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych
u ludzi (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 947
z późn. zm.), którzy brzmi:
Art. 44. 1.W celu zapewnienia skuteczności działań
służących ochronie zdrowia publicznego przed
zakażeniami i chorobami zakaźnymi wojewoda
sporządza wojewódzki plan działania na
wypadek wystąpienia epidemii, zwany dalej
"planem", na okres trzech lat,
z możliwością aktualizacji.
Plan obejmuje:
1) charakterystykę potencjalnych zagrożeń dla życia lub
zdrowia mogących wystąpić na obszarze województwa,
w tym analizę ryzyka wystąpienia zakażeń i chorób
zakaźnych u ludzi;
2) wykaz i rozmieszczenie na obszarze województwa
zakładów opieki zdrowotnej i innych obiektów
użyteczności publicznej, które mogą zostać
przeznaczone do leczenia, izolowania lub poddawania
kwarantannie;
3) liczbę osób, które mogą zostać poddane leczeniu, izolacji
lub kwarantannie w zakładach opieki zdrowotnej i
innych obiektach użyteczności publicznej;
4) imienne listy osób, które mogą zostać skierowane do
działań służących ochronie zdrowia publicznego przed
zakażeniami i chorobami zakaźnymi;
5) inne informacje służące ochronie zdrowia publicznego
oraz niezbędne do sporządzenia planu.
Plan jest przygotowywany i aktualizowany na podstawie
danych i informacji uzyskanych
z jednostek samorządu terytorialnego, zakładów opieki
zdrowotnej i innych dysponentów obiektów
użyteczności publicznej – art. 44 ust. 3 ustawy.
Podmioty, o których mowa w ust. 3, na pisemne żądanie
wojewody, przekazują informacje niezbędne do
sporządzenia planu, dotyczące
w szczególności:
1) nazwy i lokalizacji zakładu opieki zdrowotnej lub
obiektu użyteczności publicznej;
2) rozmieszczenia oraz powierzchni pomieszczeń
wchodzących w skład zakładu opieki zdrowotnej lub
obiektu użyteczności publicznej;
3) szacunkowej liczby osób, które mogą zostać przyjęte do
leczenia, izolacji lub poddawania kwarantannie.
Ponadto podmioty te przekazują imienne listy osób, które
mogą zostać skierowane do działań służących ochronie
zdrowia publicznego przed zakażeniem i chorobami
zakaźnymi, lista taka zawiera następujące dane:
1) imię i nazwisko;
2) wykonywany zawód;
3) datę urodzenia;
4) numer PESEL, a w przypadku gdy osobie nie nadano
tego numeru - serię i numer paszportu albo numer
identyfikacyjny innego dokumentu, na podstawie
którego jest możliwe ustalenie danych osobowych;
5) płeć;
6) adres miejsca zamieszkania.
UWAGA – WAŻNE !!!!!
W przypadku zmiany danych lub
informacji, podmioty, o których mowa
w ust. 3, są zobowiązane do
niezwłocznego ich przekazania
wojewodzie.
Wojewoda podaje plan do publicznej wiadomości,
w szczególności przez zamieszczenie w Biuletynie
Informacji Publicznej, z wyjątkiem danych podlegających
ochronie w rozumieniu przepisów
o ochronie danych osobowych.
Plan na lata 2012-2015 jest dostępny na stronie
internetowej www.szczecin.uw.gov.pl w zakładce
„Zdrowie” pod pozycją 33.
W Wojewódzkim Planie Działania na Wypadek Wystąpienia
Epidemii sporządzonym na lata 2012-2015 zawarto:
1. Wstęp.
2. Akty prawne i inne dokumenty dotyczące
przygotowania działań na wypadek wystąpienia epidemii.
3. Podstawowe pojęcia dotyczące epidemii oraz wykaz
zakażeń i chorób zakaźnych.
4. Charakterystykę potencjalnych zagrożeń dla życia lub
zdrowia mogących wystąpić na obszarze województwa
zachodniopomorskiego, w tym analizę ryzyka
wystąpienia zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.
5. Inne informacje służące ochronie zdrowia publicznego
oraz niezbędne do sporządzenia planu.
6. Kompetencje organów administracji publicznej
w zakresie walki z epidemią .
7. Kartę aktualizacji planu.
Ogłaszając stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii, wojewoda
uwzględniając drogi szerzenia się zakażeń i chorób zakaźnych oraz sytuację
epidemiczną na obszarze, na którym ogłoszono ten stan, może ustanowić:







czasowe ograniczenie określonego sposobu przemieszczania się,
czasowe ograniczenie lub zakaz obrotu i używania określonych
przedmiotów lub produktów spożywczych,
czasowe ograniczenie funkcjonowania określonych instytucji lub
zakładów pracy,
zakaz organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności,
obowiązek wykonania określonych zabiegów sanitarnych, jeżeli
wykonanie ich wiąże się z funkcjonowaniem określonych obiektów
produkcyjnych, usługowych, handlowych lub innych obiektów,
nakaz udostępniania nieruchomości, lokali, terenów
i dostarczenia środków transportu do działań
przeciwepidemicznych przewidzianych planami
przeciwepidemicznymi,
obowiązek przeprowadzenia szczepień ochronnych.
Rozporządzenie Nr ……………….. Wojewody
Zachodniopomorskiego
z dnia …………………………………
w sprawie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii
w województwie zachodniopomorskim
Na podstawie art. 46 ust.1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r.
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
(t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 947 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1. Ogłasza się stan zagrożenia epidemicznego/ epidemii na terenie
gminy………………,
powiatu…………………………………………………,
w województwie zachodniopom.
2.Stan, o którym mowa w ust.1 obowiązuje do odwołania.
§ 2. W czasie obowiązywania stanu, o którym mowa w § 1
wprowadza się następujące ograniczenia, obowiązki i nakazy:
1)…………………………….
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
Wojewoda także wydaje decyzje
administracyjne, o skierowaniu pracowników
opieki zdrowotnej, osób wykonujących zawody
medyczne, oraz osób, z którymi podpisano
umowy na wykonywanie świadczeń
zdrowotnych, do pracy przy zwalczaniu epidemii
na obszarze województwa.
Od decyzji wojewody przysługuje
odwołanie do ministra zdrowia!!!!!!
Jednakże wniesienie środka
odwoławczego nie wstrzymuje wykonania
decyzji!!!!!
Decyzja o skierowaniu do pracy przy zwalczaniu
epidemii stwarza obowiązek pracy przez okres
do 3 miesięcy
w podmiocie leczniczym lub
w innej jednostce organizacyjnej wskazanych
w decyzji.
Osobie skierowanej do pracy przy zwalczaniu epidemii
dotychczasowy pracodawca jest obowiązany udzielić urlopu
bezpłatnego na czas określony w decyzji. Okres urlopu bezpłatnego
zalicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia
pracownicze u tego pracodawcy.
Podmiot leczniczy lub jednostka organizacyjna nawiązują
z osobą skierowaną do pracy stosunek pracy na czas wykonywania
określonej pracy, na okres nie dłuższy niż wskazany w decyzji.
Osobie skierowanej do pracy na podstawie decyzji przysługuje
wyłącznie wynagrodzenie zasadnicze w wysokości nie niższej niż
150% przeciętnego wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego na
danym stanowisku pracy w zakładzie wskazanym w tej decyzji lub
w innym podobnym zakładzie, jeżeli w zakładzie wskazanym nie ma
takiego stanowiska. Wynagrodzenie nie może być niższe niż
wynagrodzenie, które osoba skierowana do pracy przy zwalczaniu
epidemii otrzymała w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym
wydana została decyzja o skierowaniu jej do pracy przy zwalczaniu
epidemii.
UWAGA – WAŻNE !!!!!
Pracownikom podmiotów leczniczych oraz innym
osobom podejmującym na zasadach określonych
w niniejszej ustawie działania w celu zapobiegania
i zwalczania chorób zakaźnych i zakażeń u ludzi
przysługuje ochrona prawna należna
funkcjonariuszowi publicznemu.
Skierowaniu do pracy niosącej ryzyko zakażenia przy
zwalczaniu epidemii nie podlegają:
1) osoby, które nie ukończyły 18 lat bądź ukończyły 60 lat;
2) kobiety w ciąży lub osoby wychowujące dzieci
w wieku do 18 lat, w tym osoby wychowujące samotnie
dzieci do lat 18;
3) osoby, u których orzeczono częściową lub całkowitą
niezdolność do pracy;
4) inwalidzi i osoby z orzeczonymi chorobami
przewlekłymi;
5) osoby, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 31 lipca
1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze
stanowiska państwowe (Dz. U. z 2011 r. Nr 79, poz. 430
i Nr 112, poz. 654), oraz posłowie i senatorowie
Rzeczypospolitej Polskiej.
Wojewoda Zachodniopomorski
Znak
Szczecin, dnia……………
DECYZJA
Na podstawie art. 47 ust.2 i 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2013 r.
poz. 947 z późn. zm.) kieruję
Pana/Panią………………………………………………………………………...
zam. w ……………………………………………………………………………
od dnia ………………………………………..do dnia…………………………...
do pracy w …………………………………………………………….................
w ………………………………………………ul…….…………………………..
przy zwalczaniu epidemii…………………………………………………………
Do Pana/Pani czynności należeć będzie:
1)…………………………………………………………………………………
2)…………………………………………………………………………………
3)…………………………………………………………………………………
4)…………………………………………………………………………………
UZASADNIENIE
…………………………………………………………………………………….……………………
Od niniejszej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Ministra Zdrowia za moim
pośrednictwem, w terminie 14 dni od jej doręczenia.
Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji.
Otrzymują:
strona,
pracodawca strony
Kto ponosi koszty działań związanych
ze zwalczaniem epidemii ???
Zgodnie z art. 47 ust. 12 ustawy koszty świadczeń
zdrowotnych udzielanych w związku ze zwalczaniem
epidemii oraz koszty związane ze skierowaniem osób
do zwalczania epidemii są finansowane z budżetu
państwa z części, której dysponentem jest
wojewoda właściwy ze względu na miejsce
udzielania świadczeń.
Wykaz podmiotów leczniczych ujętych w Planie
posiadających na stałe oddziały zakaźne lub obserwacyjno
- zakaźne:
1. Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony
w Szczecinie
łącznie 96 łóżek przeznaczonych do leczenia, w tym 2 boksy
melcerowskie (razem 4 łóżka). Osoba do kontaktu: dr Jolanta
Niścigorska – Olsen;
2. Szpital Wojewódzki w Koszalinie
14 miejsc kwarantanny (łączna liczba łóżek na oddziale obserwacyjnozakaźnym 42 łóżka). Osoba do kontaktu:
dr Jacek Wróblewski;
3. 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Wałczu
17 miejsc kwarantanny (łączna liczba łóżek na oddziale chorób
zakaźnych 25 łóżek). Osoba do kontaktu: dr Mariusz Mróz.
Poza tym do dyspozycji jest 20 podmiotów
leczniczych z 252 miejscami do izolacji
i 543 miejscami do kwarantanny.
Ponadto w 154 budynkach użyteczności publicznej
możliwe jest zorganizowanie
6321 miejscami do kwarantanny.
Plan nie przewiduje wydzielenia jednoosobowych
pokoi z oddzielnymi węzłami sanitarnymi.
W przypadku pojedynczych osób kwarantanna może
odbyć się w domu.
Podsumowanie – najważniejsze informacje:
Plan działania na wypadek wystąpienia epidemii tworzony jest
w oparciu o art. 44 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r.
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych
u ludzi (t. j. Dz. U. z 2013 r. , poz. 947 z późn. zm.);
Plan jest przygotowywany i aktualizowany na podstawie danych
i informacji uzyskanych z jednostek samorządu terytorialnego,
zakładów opieki zdrowotnej i innych dysponentów obiektów
użyteczności publicznej;
W przypadku zmiany danych lub informacji jednostki samorządu
terytorialnego są zobowiązane do niezwłocznego ich przekazania
wojewodzie;
Wojewoda może skierować pracowników opieki zdrowotnej, osoby
wykonujące zawody medyczne, oraz osoby, z którymi podpisano
umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, do pracy przy
zwalczaniu epidemii na obszarze województwa.
Dziękuję za uwagę.
Sporządził:
Paweł Wegner
Inspektor wojewódzki w Wydziale Zdrowia Publicznego
ZUW Szczecin
Tel.91-4303242
[email protected]
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards