1a. ZF 13 P1 Wojewódzki plan na wypadek epidemii

advertisement
WOJEWÓDZKI PLAN DZIAŁAŃ
NA WYPADEK WYSTĄPIENIA EPIDEMII
DATA: ….
Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2013 r. poz. 947 z późn. zm.)
Jednostka organizacyjna/stanowisko
Opracował:
Oddział Epidemiologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Katowicach
Sprawdził:
Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
Podpis osoby
sprawdzającej:
Zatwierdził:
Podpis osoby
zatwierdzającej:
Niniejszy dokument stanowi własność Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczony jest do użytku służbowego. Zabrania
się dokonywania zmian w dokumencie, kopiowania i przekazywania osobom nieupoważnionym.
1/20
WOJEWÓDZKI PLAN DZIAŁAŃ
NA WYPADEK WYSTĄPIENIA EPIDEMII
DATA: ….
Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2013 r. poz. 947 z późn. zm.)
WSTĘP
Celem Planu działań na wypadek wystąpienia epidemii jest wypracowanie odpowiednich procedur,
umożliwiających w razie jej wystąpienia sprawne i skuteczne przeprowadzenie działań służących ochronie zdrowia
publicznego. W województwie śląskim zamieszkuje około 4 mln 600 tys. ludzi. Symulacja zachorowalności na grypę
(Załącznik nr 31), jako przykładowej i najczęściej występującej choroby zakaźnej, przewiduje średnią zachorowalność na
poziomie ok. 30%, co przekłada się na liczbę 1,38 mln mieszkańców, w tym dzieci poniżej 18 roku życia – do ok. 0,4
mln. Szacuje się, iż połowa ilości osób chorych wymagać będzie konsultacji lekarskich, z kolei liczba osób
hospitalizowanych wahać się może pomiędzy 14 i 35 tys.
Poniżej przedstawiono analizę ryzyka wystąpienia zakażeń i chorób zakaźnych w województwie śląskim, wraz
z wskazaniem możliwości badania jednostki chorobowej przez laboratoria diagnostyczne na terenie Polski.
Uznano, iż największe ryzyko wystąpienia epidemii niosą za sobą grypa, wirusowe zakażenia jelitowe (wywołane
przez Rotawirusy i Norowirusy) oraz ospa wietrzna. Natomiast ryzyko umiarkowane zachorowań występuje w przypadku
zakażeń Streptococcus pneumoniae, inwazyjnej choroby meningokokowej, legionelozy (choroby legionistów),
bakteryjnych zakażeń jelitowych (wywołanych przez bakterie z rodzaju Escherichia, Campylobacter, Yersinia,
Salmonella, Shigella), płonicy (szkarlatyny) oraz boreliozy z Lyme.
Jednostka
chorobowa/czynnik
zakaźny
Ryzyko wystąpienia epidemii
wysokie
umiarkowane
Diagnostyka
niskie
1) WSSE w Katowicach
(wstępna identyfikacja).
Cholera/Vibrio cholerae
Umiarkowana możliwość
zastosowania
przecinkowca Vibrio
cholerae jako środka
bioterroru. Możliwość
zawleczenia choroby do
Polski z innych krajów o
niższym standardzie
sanitarnym.
Dur brzuszny/Salmonella
Typhi
Skażona woda lub
żywność pałeczką
Salmonella typhi.
Zastosowanie jako broń
biologiczna lub jako
środek terroru mało
prawdopodobne.
2) NIZP-PZH w Warszawie
(potwierdzenie identyfikacji
gatunku oraz typowanie
serologiczne wyhodowanego
szczepu i określenie toksynotwórczych właściwości izolatu)
3) Ośrodek Diagnostyki i
Zwalczania Zagrożeń
Biologicznych Wojskowego
Instytutu Higieny i
Epidemiologii.
Pracownia Bakteriologii
(potwierdzenie identyfikacji
gatunku oraz typowanie
serologiczne wyhodowanego
szczepu i określenie toksynotwórczych właściwości izolatu).
WSSE w Katowicach.
(badanie serologiczne i
bakteriologiczne).
2/20
WOJEWÓDZKI PLAN DZIAŁAŃ
NA WYPADEK WYSTĄPIENIA EPIDEMII
DATA: ….
Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2013 r. poz. 947 z późn. zm.)
1) Krajowy Ośrodek
MedycynyTropikalnej w Gdyni
Zoonoza wysoce
zakaźna.
Możliwy środek
bioterroru (szczególnie
pałeczki Yersinia pestis,
które są oporne na
antybiotyki zalecane w
profilaktyce oraz
leczeniu dżumy).
Dżuma/Yersinia pestis
Grypa/wirus grypy typu
A(H1N1, H2N2, H3N2,
H5N1), B, C
SARS
(Zespół Ciężkiej
Niewydolności
Oddechowej) /SARS-CoV
Ospa prawdziwa/Poxvirus
variola
2) NIZP-PZH w Warszawie
(reidentyfikacja i typowanie)
3) Ośrodek Diagnostyki i
Zwalczania Zagrożeń
Biologicznych Wojskowego
Instytutu Higieny i
Epidemiologii.
Pracownia Bakteriologii
(metody mikrobiologii
klasycznej i metody
genetyczne).
Bardzo szybka mutacja
wirusa, wysoka
zakaźność, brak
odporności populacji
wobec nowych,
zmutowanych wirusów,
mała popularność
szczepień. Wysoki
potencjał pandemiczny
(wirusy grypy typu A).
1) WSSE w Katowicach.
(badania molekularne: metoda
RT-PCR).
2) NIZP-PZH w Warszawie
(izolacja, wstępna
charakterystyka szczepu
wirusa grypy).
Wysoki współczynnik
śmiertelności,
krótki okres pomiędzy
wystąpieniem choroby,
a zgonem. Brak
szczepionki.
.
Laboratorium referencyjne:
NIZP-PZH w Warszawie –
Zakład Wirusologii
(potwierdzenie zakażenia
SARS-CoV).
Eradykacja choroby.
Możliwy środek bioterroru
(głównie zmutowana
postać Poxvirus variola).
Wysoka zakaźność oraz
śmiertelność.
NIZP-PZH w Warszawie –
Zakład Wirusologii (w
przypadku epidemii).
1)WSSE w Katowicach.
(badania bakteriologiczne).
Wąglik/Bacillus anthracis
Możliwy środek bioterroru
(Bacillus anthracis
cechuje wyjątkowa
przeżywalność w
środowisku, wysoka
śmiertelność w przebiegu
płucnej postaci choroby).
2) Laboratorium
referencyjne:
NIZP-PZH w Warszawie.
Zakład Bakteriologii.
3) Laboratorium
referencyjne:
Ośrodek Diagnostyki i
Zwalczania Zagrożeń
3/20
WOJEWÓDZKI PLAN DZIAŁAŃ
NA WYPADEK WYSTĄPIENIA EPIDEMII
DATA: ….
Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2013 r. poz. 947 z późn. zm.)
Biologicznych Wojskowego
Instytutu Higieny i
Epidemiologii.
Pracownia Bakteriologii
(metody mikrobiologii
klasycznej i metody
genetyczne).
Wirusowe gorączki
krwotoczne (Gorączka
Ebola/Marburg, Gorączka
Lassa, Krymsko-Kongijska
gorączka krwotoczna, Żółta
gorączka)/wirus Ebola,
wirus Marburg, wirus
Lassa, wirus krymskokongijskiej gorączki
krwotocznej, wirus żółtej
febry
Zakażenie Streptococcus
pneumoniae
Możliwy środek
bioterroru.
Możliwość zawleczenia
choroby do Polski z
innych krajów, głównie
tropikalnych.
Zwiększona
zapadalność
szczególnie w okresie
jesienno-zimowym,
ciężki przebieg choroby
– duży odsetek
posocznic. Wysoka
liczba zakażeń o
charakterze
inwazyjnym. Duża
zmienność genetyczna
patogenu.
NIZP-PZH w Warszawie –
Zakład Wirusologii
(diagnostyka dopuszczalna w
BSL-3 wg wytycznych
międzynarodowych: badania
molekularne RT-PCR).
1)WSSE w Katowicach
(posiew, identyfikacja do
rodzaju, bez serotypowania)
2) KOROUN
(badania molekularne z
wykorzystaniem PCR).
1)WSSE w Katowicach.
(posiew, identyfikacja do
gatunku, bez serotypowania).
Inwazyjna choroba
Meningokokowa, Zapalenie
opon mózgowordzeniowych/Neisseria
meningitidis
Botulizm/Clostridium
botulinum
2) Krajowy Ośrodek
Referencyjny ds.
Diagnostyki Bakteryjnych
Zakażeń Ośrodkowego
Układu Nerwowego.
(badania molekularne z
wykorzystaniem PCR).
Ciężki przebieg choroby
oraz wysoka
śmiertelność.
Możliwy środek bioterroru
(głównie toksyna
botulinowa w postaci
aerozolu – niewielka jej
ilość może spowodować
wysoką śmiertelność).
NIZP-PZH w Warszawie.
Zakład Bakteriologii
(wykrycie toksyny botulinowej
w surowicy).
4/20
WOJEWÓDZKI PLAN DZIAŁAŃ
NA WYPADEK WYSTĄPIENIA EPIDEMII
DATA: ….
Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2013 r. poz. 947 z późn. zm.)
Łatwe zakażenie
poprzez skażony
aerozol wodnopowietrzny.
Legioneloza (choroba
legionistów)/Legionella
spp.
NIZP-PZH w Warszawie.
Zakład Bakteriologii
(badanie bakteriologiczne,
badanie serologiczne).
1)NIZP-PZH w Warszawie.
Samodzielna Pracownia
Riketsji, Chlamydii i Krętków
Odzwierzęcych
(serodiagnostyka).
Możliwy środek bioterroru
(Coxiella burnetii cechuje
bardzo wysoka
zakaźność).
Gorączka Q/Coxiella
burnetti
Wdrożony program
eradykacji choroby.
Możliwość zawleczenia
choroby do Polski z
innych krajów.
Poliomyelitis
(Prażenie dziecięce
nagminne)/poliowirus
Wirusowe zakażenia
jelitowe/rotawirusy,
norowirusy
Choroba wywołana przez
1)NIZP-PZH
w Warszawie.
Zakład Bakteriologii
(badania
immunoenzymatyczne ELISA).
Możliwy środek
bioterroru (Francisella
tularensis
charakteryzuje łatwy
rozsiew i wysoka
zakaźność). Jedne z
najbardziej zjadliwych
patogenów
bakteryjnych.
Wrażliwość populacji na
zakażenie.
Tularemia/Francisella
tularensis
2) Ośrodek Diagnostyki i
Zwalczania Zagrożeń
Biologicznych Wojskowego
Instytutu Higieny i
Epidemiologii.
Pracownia Bakteriologii
(metody mikrobiologii
klasycznej i metody
genetyczne).
Bardzo wysoki
współczynnik
zapadalności.
2) Ośrodek Diagnostyki i
Zwalczania Zagrożeń
Biologicznych Wojskowego
Instytutu Higieny i
Epidemiologii.
Pracownia Bakteriologii
(metody mikrobiologii
klasycznej i metody
genetyczne).
NIZP-PZH
w Warszawie.
Zakład Wirusologii.
Krajowy Ośrodek ds.
Diagnostyki Zakażeń
Poliowirusami.
(izolacja oraz identyfikacja
szczepów).
WSSE
w Katowicach.
Możliwy środek bioterroru
DIAGNOSTYKA Sp. z o. o.
5/20
WOJEWÓDZKI PLAN DZIAŁAŃ
NA WYPADEK WYSTĄPIENIA EPIDEMII
DATA: ….
Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2013 r. poz. 947 z późn. zm.)
hantawirusy/Hantavirus
(wirusy z rodzaju
Hantavirus).
Na terenie Polski
znikoma liczba
zachorowań. Zagrożenie
stanowią przede
wszystkim gryzonie.
ul. Prof. Michała
Życzkowskiego 16; 31-864
Kraków
oznaczenie przeciwciał IgM,
IgG – metodą Elisa)
1)WSSE
w Katowicach
(posiew, serotypowanie).
Bakteryjne zakażenia
jelitowe/bakterie z rodzaju:
Escherichia,
Campylobacter, Yersinia,
Salmonella, Shigella)
Wysoki współczynnik
zapadalności. Często
dochodzi do ognisk
zachorowań. Nadużycia
w antybiotykoterapii
często prowadzą do
wyhodowania szczepów
opornych.
Płonica
(szkarlatyna)/Streptococcus
pyogenes
Ostra choroba zakaźna,
wysoka zapadalność.
Ospa wietrzna/wirus
varicella-zoster
Wścieklizna/wirus
wścieklizny
2) NIZP-PZH w Warszawie
Ośrodek Diagnostyki i
Zwalczania Zagrożeń
Biologicznych Wojskowego
Instytutu Higieny i
Epidemiologii.
Pracownia Bakteriologii.
1)WSSE
w Katowicach.
(identyfikacja do gatunku)
2) NIZP-PZH w Warszawie
(serotypowanie).
WSSE
w Katowicach.
Bardzo wysoka
zapadalność, dostępna
szczepionka.
Dostępna szczepionka.
Wysoka zakaźność przy
niskiej śmiertelności.
Wirusowe zapalenie
wątroby typu A/HAV
Borelioza z Lyme/Borrelia
burgdorferi
Escherichia (w przypadku
enterokrwotocznych
szczepów):
Wysoki wskaźnik
zapadalności.
Transmisja przez
kleszcze.
Diagnostyka powszechnie
dostępna
(badania serologiczne).
WSSE
w Katowicach
(serologiczne, RT-PCR).
NIZP-PZH w Warszwie.
Pracownia Chorób
Odzwierzęcych i
Nowopojawiających się
Zakażeń.
Krajowy Ośrodek
Referencyjny Wścieklizny.
6/20
WOJEWÓDZKI PLAN DZIAŁAŃ
NA WYPADEK WYSTĄPIENIA EPIDEMII
DATA: ….
Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2013 r. poz. 947 z późn. zm.)
W województwie śląskim, w rozproszeniu odpowiadającemu geograficznemu kształtowi regionu, znajduje się 7
szpitali, w których zorganizowano specjalistyczne oddziały zakaźne i obserwacyjno- zakaźne. Łączna liczba łóżek w w/w
oddziałach wynosi 205, na terenie województwa dostępne są 2 łóżka szpitalne dla dzieci w wieku do dwóch lat.
Prognozuje się, iż 60-80% z nich będzie można wykorzystać do hospitalizacji pacjentów zarażonych czynnikiem
biologicznym powodującym epidemię, co w województwie śląskim przekłada się na 123-164 łóżka. W ZZOZ w Cieszynie
ul. Bielska 4, 43-400 Cieszyn na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii zorganizowane jest 1 łóżko dostosowane
do hospitalizacji pacjentów z szczególnie niebezpieczną chorobą zakaźną, w warunkach pełnej izolacji oddechowej.
Z uwagi na przytoczoną symulację, obrazującą liczbę osób hospitalizowanych w przypadku epidemii grypy, wskazana
ilość łóżek w szpitalach, w strukturach których znajdują się oddziały zakaźne i obserwacyjno-zakaźne może zostać
potencjalnie powiększona maksymalnie o 2290 łóżek. W pierwszej kolejności dodatkowe „łóżka zakaźne” będą
uruchamiane przez szpitale i oddziały zakaźne i obserwacyjno-zakaźne na oddziałach: geriatrycznych, skórnowenerologicznych i okulistycznych (Załącznik nr 19).
1. PRZEDMIOT WOJEWÓDZKIEGO PLANU DZIAŁAŃ NA WYPADEK WYSTĄPIENIA EPIDEMII
Przedmiotem planu jest wskazanie i zdefiniowanie działań, mających na celu:
 zabezpieczenie mieszkańców województwa śląskiego przed wystąpieniem masowych zachorowań na choroby
zakaźne, choroby szczególnie niebezpieczne i wysoce zakaźne,
 ograniczenie rozprzestrzeniania się zachorowań na choroby zakaźne wśród ludzi,
co realizowane jest m.in. poprzez:
 charakteryzowanie potencjalnych zagrożeń życia lub zdrowia mogących wystąpić na obszarze województwa
śląskiego,
 sporządzanie wykazów i rozmieszczenia na obszarze województwa placówek leczniczych i innych obiektów
użyteczności publicznej, które mogą zostać przeznaczone do leczenia, izolowania lub poddawania kwarantannie,
 wskazywanie ilości osób, która powinna zostać poddane leczeniu, izolacji lub kwarantannie w placówkach
leczniczych i innych obiektach użyteczności publicznej,
 określanie technicznych i organizacyjno-logistycznych zasad zwalczania zagrożenia epidemicznego/ epidemii.
2. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA
2.1. Plan obowiązuje:
 przed wystąpieniem choroby szczególnie niebezpiecznej i wysoce zakaźnej oraz epidemii wszystkich chorób
zakaźnych,
 w przypadku podejrzenia lub rozpoznania choroby szczególnie niebezpiecznej i wysoce zakaźnej,
 w razie zagrożenia epidemicznego lub wystąpienia epidemii lub pandemii.
2.2. Plan obowiązuje w jednostkach organizacyjnych oraz osoby prawne i fizyczne zgodnie z podziałem określonym w „SIATCE
BEZPIECZEŃSTWA”.
7/20
WOJEWÓDZKI PLAN DZIAŁAŃ
NA WYPADEK WYSTĄPIENIA EPIDEMII
DATA: ….
Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2013 r. poz. 947 z późn. zm.)
3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
3.1. Kierownicy jednostek organizacyjnych, osoby prawne i fizyczne:
a) zobowiązani są do przestrzegania postanowień planu, związanych z nim instrukcji oraz zapisów w przynależnych
dokumentach,
b) odpowiadają za działania określone w planie, każdy w swoim zakresie.
3.2. Koordynator zabezpieczenia sanitarnego:
a) odpowiada za opracowanie i wdrożenie planu.
3.3. Koordynator programów kryzysowych:
a) odpowiada za przeglądy i aktualizację planu.
4. DEFINICJE
4.1 CHOROBA ZAKAŹNA – choroba, która została wywołana przez biologiczny czynnik chorobotwórczy;
4.2 CHOROBA SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNA I WYSOCE ZAKAŹNA - choroba zakaźna łatwo
rozprzestrzeniająca się, o wysokiej śmiertelności, powodująca szczególne zagrożenie dla zdrowia publicznego i
wymagająca specjalnych metod zwalczania, między innymi: cholera, dżuma, ospa prawdziwa, wirusowe gorączki
krwotoczne;
4.3 DEZYNFEKCJA – proces redukcji ilości biologicznych czynników chorobotwórczych przez zastosowanie metod
fizycznych i chemicznych;
4.4 DOCHODZENIE EPIDEMIOLOGICZNE - wykrywanie zachorowań, czynnika etiologicznego oraz określanie
przyczyn, źródeł, rezerwuarów i mechanizmów szerzenia się choroby zakaźnej lub zakażenia;
4.5 EPIDEMIA - wystąpienie na danym obszarze zakażeń lub zachorowań na chorobę zakaźną w liczbie wyraźnie
większej niż we wcześniejszym okresie albo wystąpienie zakażeń lub chorób zakaźnych dotychczas
niewystępujących;
4.6 PANDEMIA – wystąpienie zakażeń lub zachorowań zakaźnych na wielkim obszarze: kontynentu, kontynentów
bądź całego świata;
4.7 IZOLACJA - odosobnienie osoby lub grupy osób chorych na chorobę zakaźną albo osoby lub grupy osób
podejrzanych o chorobę zakaźną, w celu uniemożliwienia przeniesienia biologicznego czynnika
chorobotwórczego na inne osoby;
4.8 HOSPITALIZACJA - umieszczenie zakaźnie chorego lub podejrzanego o chorobę zakaźną w szpitalu w celu
diagnozowania, leczenia lub izolacji;
4.9 KWARANTANNA - odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w celu zapobieżenia
szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych;
4.10 NADZÓR EPIDEMIOLOGICZNY – obserwacja osoby zakażonej lub podejrzanej o zakażenie, bez ograniczenia
jej swobody przemieszczania się, wykonywanie badań sanitarno-epidemiologicznych u tej osoby w celu wykrycia
biologicznych czynników chorobotwórczych lub potwierdzenia rozpoznania choroby zakaźnej oraz zebranie,
analiza i interpretacja informacji o okolicznościach i skutkach zakażenia (nadzór indywidualny), jak i stałe,
systematyczne gromadzenie, analiza oraz interpretacja informacji o zachorowaniach lub innych procesach
zachodzących w sferze zdrowia publicznego, wykorzystywane w celu zapobiegania i zwalczania zakażeń lub
chorób zakaźnych (nadzór ogólny);
8/20
WOJEWÓDZKI PLAN DZIAŁAŃ
NA WYPADEK WYSTĄPIENIA EPIDEMII
DATA: ….
Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2013 r. poz. 947 z późn. zm.)
4.11
4.12
4.12
4.13
4.14
4.15
4.16
PODEJRZANY O CHOROBĘ ZAKAŹNĄ - osoba, u której nie występują objawy zakażenia ani choroby
zakaźnej, która miała styczność ze źródłem zakażenia, a charakter czynnika zakaźnego i okoliczności styczności
uzasadniają podejrzenie zakażenia;
PODEJRZANY O ZAKAŻENIE - osoba, u której nie występują objawy zakażenia ani choroby zakaźnej, która
miała styczność ze źródłem zakażenia, a charakter czynnika zakaźnego i okoliczności styczności uzasadniają
podejrzenie zakażenia;
SKAŻENIE - zanieczyszczenie drobnoustrojami lub ich toksynami powierzchni przedmiotów, żywności, gleby,
wody i powietrza;
STAN EPIDEMII - sytuacja prawna wprowadzona na danym obszarze w związku z wystąpieniem epidemii w celu
podjęcia określonych w ustawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych dla zminimalizowania
skutków epidemii;
STAN ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO - sytuacja prawna wprowadzona na danym obszarze w związku
z ryzykiem wystąpienia epidemii w celu podjęcia określonych w ustawie działań zapobiegawczych;
SZCZEPIENIE OCHRONNE - podanie szczepionki przeciw chorobie zakaźnej w celu sztucznego uodpornienia
przeciwko tej chorobie;
ZAKAŻENIE - wniknięcie do organizmu i rozwój w nim biologicznego czynnika chorobotwórczego.
5. OPIS POSTĘPOWANIA
5.1. Zasady postępowania
W okresie poprzedzającym wystąpienie choroby szczególnie niebezpiecznej i wysoce zakaźnej, lub epidemii
innych chorób zakaźnych, w trakcie ich występowania oraz po ich zwalczeniu Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor
Sanitarny odpowiada za:
5.1.1. monitorowanie sytuacji epidemiologicznej chorób zakaźnych w województwie śląskim poprzez tworzenie sieci
nadzoru epidemiologicznego z Państwowymi Powiatowymi Inspektorami Sanitarnymi województwa śląskiego oraz ze
świadczeniodawcami (lekarze, felczerzy, kierownicy laboratoriów),
5.1.2. zapewnienie wczesnego powiadamiania o zagrożeniu epidemicznym w województwie śląskim przez
świadczeniodawców (lekarzy, felczerów, kierowników laboratoriów) i przekazywanie informacji do Głównego Inspektora
Sanitarnego oraz NIZP - Państwowego Zakładu Higieny w meldunkach tygodniowych, dwutygodniowych, miesięcznych,
kwartalnych, półrocznych i rocznych i w razie potrzeby codziennych,
5.1.3. zapewnienie dostarczania informacji do systemu wczesnego powiadamiania o zagrożeniu epidemicznym
Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia oraz do systemu wczesnego ostrzegania Wojewody Śląskiego
poprzez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego,
5.1.4. prowadzenie akcji edukacyjno-informacyjnych adresowanych do mieszkańców nt. zasad profilaktyki
i zapobiegania zakażeniom chorobami zakaźnymi,
5.1.5. propagowanie szczepień ochronnych wśród mieszkańców województwa śląskiego, zgodnie z wytycznymi na
dany rok zawartymi w programie szczepień ochronnych oraz sprawowanie nadzoru nad ich wykonawstwem,
5.1.6. nadzór nad pobieraniem i analizą właściwych próbek celem ustalenia/ potwierdzenia czynnika etiologicznego
zakażeń/ zachorowań,
5.1.7. współpracę z podmiotami współdziałającymi podczas zwalczania zagrożenia epidemią/ epidemii choroby
zakaźnej w zakresie wymiany informacji, modyfikowania i wskazywania nowych, prozdrowotnych wytycznych.
9/20
WOJEWÓDZKI PLAN DZIAŁAŃ
NA WYPADEK WYSTĄPIENIA EPIDEMII
DATA: ….
Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2013 r. poz. 947 z późn. zm.)
5.2. Zasady postępowania na wypadek podejrzenia lub rozpoznania choroby wysoce zakaźnej oraz podejrzenia/
wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub epidemii
5.2.1. W przypadku podejrzenia lub rozpoznania choroby zakaźnej lub zakażenia oraz w przypadku stwierdzenia
zgonu z powodu choroby zakaźnej lekarz podejrzewający lub stwierdzający wystąpienie jednostki chorobowej
zawiadamia i/ lub zgłasza ten fakt Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu, właściwemu ze względu na
miejsce rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej. W przypadku podejrzenia zakażenia lub zachorowania na
chorobę zakaźną, lub rozpoznania choroby określonej w załączniku ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz
zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2013 r. poz. 947 z późn. zm.)- Załącznik nr 8, lekarz ma
obowiązek zgłoszenia tego faktu, w ciągu 24 godzin od momentu rozpoznania lub powzięcia podejrzenia zakażenia lub
choroby zakaźnej. Jednakże w przypadku podejrzenia/ rozpoznania szczególnie niebezpiecznej i wysoce zakaźnej
choroby, stanowiącej zagrożenie dla zdrowia publicznego lekarz powiadamia niezwłocznie o tym fakcie Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego właściwego dla miejsca podejrzenia/ rozpoznania choroby.
Jeśli zachodzi konieczność transportu pacjenta w warunkach pełnej izolacji oddechowej należy zgłosić potrzebę
transportu do Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach, ul. Powstańców 52, które podejmie działania
zgodnie ze swoimi wewnętrznymi procedurami. Pozostali dyspozytorzy PRM w momencie wezwania do pacjenta z
podejrzeniem/ zachorowaniem na szczególnie niebezpieczną chorobę zakaźną, powiadamiają o konieczności transportu
w warunkach pełnej izolacji oddechowej Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach.
W razie zgłoszenia przez lekarza podejrzenia lub rozpoznania szczególnie niebezpiecznej i wysoce zakaźnej choroby
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny przekazuje informacje do Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego oraz Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego właściwego dla miejsca zdarzenia. Śląski
Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny powiadamia niezwłocznie Wojewodę Śląskiego i Głównego Inspektora
Sanitarnego oraz instytucje niezbędne do współdziałania – Załącznik nr 7, a Powiatowe Centrum Zarządzania
Kryzysowego – Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego (Załączniki nr 3, 4,
5). Wojewoda Śląski informuje niezwłocznie o zdarzeniu Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.
5.2.2. Lekarz, który podejrzewa/ rozpoznaje szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną chorobę stanowiącą
zagrożenie dla zdrowia publicznego jest zobowiązany do zachowania wszelkich środków ostrożności, w celu
zapobieżenia rozprzestrzeniania się zakażenia. Lekarz w porozumieniu z właściwym terenowo Państwowym
Powiatowym Inspektorem Sanitarnym kieruje osobę/ osoby podejrzane/ chore na chorobę wysoce zakaźną do szpitala
zakaźnego/ oddziału zakaźnego zapewniającego izolację i leczenie tej osoby. Za wyznaczenie i uzgodnienie miejsca
hospitalizacji pacjenta ze szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną chorobą odpowiedzialny jest lekarz, który
powziął podejrzenie choroby. Jeżeli istnieje wskazanie by pacjent był transportowany do szpitala w warunkach pełnej
izolacji oddechowej, transport jest realizowany przez Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach przy użyciu
izolatora transportowego. Lekarz, ponadto podejmuje niezbędne działania zmierzające do oceny ryzyka możliwości
zakażenia osób z kontaktu z pacjentem podejrzanym o chorobę szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną
i w porozumieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym ustala listę osób kierowanych do kwarantanny.
Szpital hospitalizujący pacjenta z podejrzeniem/ chorobą szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną ma możliwość
przekazania w uzasadnionych przypadkach pacjenta do szpitala o wyższym stopniu referencyjności lub do szpitala
wskazanego jako ośrodek wiodący przewidziany do leczenia osób z podejrzeniem/ zachorowaniem na daną jednostkę
chorobową.
5.3. Ogłoszenie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii na terenie województwa śląskiego.
10/20
WOJEWÓDZKI PLAN DZIAŁAŃ
NA WYPADEK WYSTĄPIENIA EPIDEMII
DATA: ….
Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2013 r. poz. 947 z późn. zm.)
5.3.1. W momencie podjęcia informacji o zagrożeniu epidemicznym Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
w trybie pilnym powiadamia właściwych pracowników WSSE w Katowicach oraz Państwowych Powiatowych
Inspektorów Sanitarnych o konieczności współdziałania w zwalczaniu zagrożenia epidemicznego/ epidemii.
W celu realizowania działań przeciwepidemicznych Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny powołuje Zespół
ds. zwalczania szczególnie niebezpiecznych, wysoce zakaźnych chorób i/ lub epidemii. Strukturę organizacyjną Zespołu
przedstawia Załącznik nr 1. Projekt pisma powołującego Zespół ds. zwalczania szczególnie niebezpiecznych, wysoce
zakaźnych chorób i/ lub epidemii, kierującego do pracy wyznaczonych pracowników WSSE w Katowicach w czasie
wolnym od pracy oraz polecającego właściwym terenowo Państwowym Powiatowym Inspektorom Sanitarnym pozyskać
pracowników do realizacji zadań i zobowiązujący PPIS do podjęcia stosownych decyzji administracyjnych umieszczono
w Załączniku 2. Schemat powiadamiania w szczególnych przypadkach pracowników WSSE w Katowicach określono
w Załączniku nr 3.
5.3.2. Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny koordynuje działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej
województwa śląskiego. W Załączniku nr 5 umieszczono dane teleadresowe Państwowych Powiatowych Inspektorów
Sanitarnych oraz wykaz telefonów alarmowych PSSE województwa śląskiego.
5.3.3. W przypadku stwierdzenia zagrożenia epidemicznego lub epidemii na terenie województwa śląskiego, Zespół ds.
zwalczania szczególnie niebezpiecznych, wysoce zakaźnych chorób i/ lub epidemii opracowuje Projekt Rozporządzenia
Wojewody Śląskiego – Załącznik nr 11.
5.3.4. Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny składa wniosek do Wojewody Śląskiego o ogłoszenie stanu
zagrożenia epidemicznego lub epidemii z określeniem obszaru objętego rozporządzeniem (województwo, miasto,
powiat). Integralną częścią wniosku jest projekt rozporządzenia w tej sprawie (Załączniki nr 10 i 11). W przypadku
konieczności izolowania lub poddania kwarantannie osób Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny przekazuje
Wojewodzie Śląskiemu wraz z wnioskiem o ogłoszenie stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii informację, na
temat ilości łóżek, niezbędnych warunków kwarantanny, zapewnienia odpowiednich pomieszczeń, wyposażenia oraz
personelu posiadającego odpowiednie kwalifikacje. Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny odpowiada za
organizację miejsc kwarantanny przy współudziale Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych,
Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego i Powiatowych Centrów Zarządzania Kryzysowego.
5.3.5. Wojewoda Śląski zwołuje alarmowe posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego celem
podjęcia decyzji o wprowadzeniu stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego. Funkcjonowanie ww. Zespołu wynika
z Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U.2007.89.590 z późn. zm.). Stan zagrożenia
epidemicznego lub stan epidemii na obszarze województwa lub jego części ogłasza Wojewoda Śląski w drodze
rozporządzenia.
5.3.6. W rozporządzeniu o stanie zagrożenia epidemicznego lub epidemii na terenie województwa śląskiego lub jego
części, można ustanowić:
 czasowe ograniczenie określonego sposobu przemieszczania się,
 czasowe ograniczenie lub zakaz obrotu i używania określonych przedmiotów lub produktów spożywczych,
 czasowe ograniczenie funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy,
 zakaz organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności,
 obowiązek wykonania określonych zabiegów sanitarnych, jeżeli wykonanie ich wiąże się z funkcjonowaniem
określonych obiektów produkcyjnych, usługowych, handlowych lub innych obiektów,
 nakaz udostępnienia nieruchomości, lokali, terenów i dostarczenia środków transportu do działań
przeciwepidemicznych przewidzianych planami przeciwepidemicznymi,
11/20
WOJEWÓDZKI PLAN DZIAŁAŃ
NA WYPADEK WYSTĄPIENIA EPIDEMII
DATA: ….
Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2013 r. poz. 947 z późn. zm.)
 obowiązek przeprowadzenia szczepień ochronnych przeciw innym zakażeniom i chorobom zakaźnym niż
wymienione w załączniku do ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób
zakaźnych u ludzi (Dz.U.2013.947 z późn. zm.) oraz grupy osób podlegające tym szczepieniom, rodzaj
przeprowadzanych szczepień ochronnych, uwzględniając drogi szerzenia się zakażeń i chorób zakaźnych oraz sytuację
epidemiczną na obszarze, na którym ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii.
5.3.7. Rozporządzenie ogłaszane jest niezwłocznie w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie
z dniem ogłoszenia. Wojewoda Śląski ma obowiązek poinformowania obywateli o obowiązkach wynikających
z rozporządzenia za pośrednictwem środków masowego przekazu oraz obwieszczeń.
5.3.8. Jeżeli stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii występuje na obszarze więcej niż jednego województwa,
stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii ogłasza i odwołuje, w drodze rozporządzenia, minister właściwy do
spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw administracji publicznej, na wniosek Głównego
Inspektora Sanitarnego.
5.3.9 W przypadku wystąpienia choroby zakaźnej na granicy województwa, Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor
Sanitarny powiadamia o zdarzeniu Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego właściwego dla sąsiedniego
województwa lub sąsiadującego okręgu administracyjnego poza granicami kraju. Zasady powiadamiania Państwowych
Inspektorów Sanitarnych sąsiednich województw i regionów określa Załącznik nr 6. W załączniku 30 dostępne są
informacje dotyczące zabezpieczenia przeciwepidemicznego w obrębie międzynarodowego portu lotniczego KatowicePyrzowice.
5.3.10 Pracownicy podmiotów leczniczych, osoby wykonujące zawody medyczne osoby, z którymi podpisano umowy na
wykonywanie świadczeń zdrowotnych i inne osoby mogą być skierowane do pracy przy zwalczaniu epidemii w drodze
decyzji administracyjnej wydanej przez Wojewodę Śląskiego. Tryb kierowania do pracy przy zwalczaniu epidemii określa
Załącznik nr 12, a wykaz instytucji do pozyskiwania dodatkowych kadr opieki zdrowotnej w sytuacji wystąpienia epidemii
dostępny jest w załączniku nr 13. W Załączniku nr 14 umieszczono projekt decyzji administracyjnej o skierowaniu do
prac przy zwalczaniu epidemii. Listy personelu medycznego, który może zostać skierowany do zwalczania epidemii są
aktualizowane raz w roku przez Wydział Nadzoru Nad Systemem Opieki Zdrowotnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
i przekazywane po każdej aktualizacji Śląskiemu Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu. Śląski
Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny odpowiada za przygotowanie decyzji administracyjnych kierujących
personel do prac przy zwalczaniu epidemii. Decyzje te wydawane są przez Wojewodę.
5.3.11 W celu ustalenia charakteru oraz rozległości rozprzestrzenienia się czynnika zakaźnego właściwy Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny odpowiada za nadzór nad pobraniem próbek potencjalnie zawierających zakaźny
czynnik chorobotwórczy i nadzór nad transportem do laboratoriów diagnostycznych w celu identyfikacji patogenu. Próby
do badań winny być pobierane i dostarczane w sposób określony przez laboratorium diagnostyczne, do którego będzie
wysyłany materiał biologiczny, w sposób uniemożliwiający przeniesienie się zakażenia, stosownie do rodzaju
podejrzanego czynnika biologicznego. Koszty badania i transportu pokrywane są przez podmiot zlecający badanie.
Zasady współpracy i wymagań wobec referencyjnego laboratorium oraz instytutów badawczych na wypadek zagrożenia
chorobą zakaźną przedstawia Załącznik nr 29. W Załączniku nr 9 –umieszczono wykaz chorób wysoko zakaźnych ze
wskazaniem kryteriów rozpoznania.
5.3.12 Właściwy terenowo PPIS wydaje decyzję administracyjną nakazującą osobie/osobom podejrzanym o zakażenie/
chorym, poddanie się obowiązkowej hospitalizacji – Załącznik nr 15. Osoby skierowane do obowiązkowej hospitalizacji
są transportowane do szpitala przez podmiot wskazany w Rozporządzeniu Wojewody. Transport osoby/ osób winien się
odbywać w sposób zapobiegający przeniesieniu zakażenia - Załącznik nr 24.
5.3.13 Lekarz sprawujący opiekę nad osobą poddaną obowiązkowej hospitalizacji - na podstawie decyzji, o której
mowa powyżej - ma obowiązek poinformowania tej osoby o przyczynach zastosowania tego środka.
12/20
WOJEWÓDZKI PLAN DZIAŁAŃ
NA WYPADEK WYSTĄPIENIA EPIDEMII
DATA: ….
Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2013 r. poz. 947 z późn. zm.)
5.3.14 W razie konieczności hospitalizacji osób podejrzanych o zakażenie/ zarażonych czynnikiem wywołującym
chorobę zakaźną oraz w przypadku kiedy liczba osób, które należy poddać hospitalizacji przekroczy możliwości miejsc
na oddziałach zakaźnych, Rozporządzeniem Wojewody w sprawie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego na
terenie województwa śląskiego zostanie nałożony na Dyrektorów podmiotów leczniczych wymienionych w Załączniku nr
18 obowiązek udostępnienia miejsc w szpitalu do przyjmowania i leczenia pacjentów podejrzanych/ zakażonych,
a w przypadku kiedy liczba podejrzanych o zakażenie/ zakażonych przekroczy możliwości hospitalizacji w szpitalach
zakaźnych, zostaną uruchomione w szpitalach dodatkowe „łóżka zakaźne” w szpitalach i na oddziałach których wykaz
znajduje się w Załączniku nr 19. W pierwszej kolejności „dodatkowe łóżka szpitalne” będą uruchamiane na oddziałach:
geriatrycznych, skórno- wenerologicznych i okulistycznych.
5.3.15 Pacjenci podejrzani/ chorzy na chorobę zakaźną, przyjmowani są do szpitali zgodnie z opracowanymi przez nie
wewnętrznymi „procedurami postępowania w przypadku wystąpienia podejrzenia/ zachorowania na choroby zakaźne
w tym również szczególnie niebezpieczne i wysoce zakaźne” z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego adekwatnego
do czynnika etiologicznego.
5.3.16 Podmiot wykonujący działalność leczniczą, na terenie którego jest hospitalizowany pacjent podejrzany/ chory
na chorobę zakaźną, podejmuje wszelkie działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia
oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia.
5.3.17 W przypadku kiedy zachodzi konieczność poddania kwarantannie osób z kontaktu z osobą podejrzaną
o zakażenie/ chorą właściwy terenowo PPIS wydaje decyzje administracyjne nakazujące osobom z kontaktu poddanie
się obowiązkowej kwarantannie z określeniem miejsca i czasu kwarantanny - Załącznik nr 16.
5.3.18 Obiekt kwarantannowy może zostać uruchomiony w podmiocie leczniczym bądź w innym- wykaz możliwych do
uruchomienia obiektów kwarantannowych znajduje się w Załączniku nr 20.
5.3.19 Obiekt kwarantannowy jest uruchamiany w drodze Rozporządzenia Wojewody. Osoby skierowane do
obowiązkowej kwarantanny są transportowane do obiektu przez podmiot wskazany w Rozporządzeniu Wojewody. Lista
podmiotów, w oparciu o zasoby których będzie realizowany transport znajduje się w załączniku 35.
5.3.20 Personel do zapewnienia opieki zdrowotnej w obiekcie kwarantannowym jest kierowany z podmiotu/ podmiotów
leczniczych wyznaczonych w Rozporządzeniu Wojewody Śląskiego. Dyrektor wskazanej placówki leczniczej, wyznacza
kierownika obiektu kwarantannowego.
5.3.21 PPIS współorganizuje, wspólnie z PCZK, uruchomienie obiektu kwarantannowego na polecenie ŚPWIS. PPIS
na którego nadzorowanym terenie uruchamiany jest obiekt kwarantannowy, przekazuje kierownikowi obiektu
kwarantannowego „Instrukcję dla administratorów obiektów wytypowanych do stworzenia miejsc kwarantannowych”
(Instrukcja I ZF-13/01/01) oraz we współpracy z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego właściwym terenowo
dla miejsca uruchomienia obiektu, podejmuje działania polegające na oznakowaniu obiektu kwarantannowego i w razie
potrzeby wyznaczenia stref w jego obrębie. Podejmuje także inne działania konieczne do funkcjonowania obiektu
kwarantannowego.
5.3.22 Za wyposażenie i zaopatrzenie obiektu kwarantannowego w środki sanitarno– higieniczne i medyczne dla osób
poddanych kwarantannie odpowiedzialna jest placówka lecznicza, z której również pozyskiwany jest personel do pracy
w obiekcie kwarantannowym wyznaczony w drodze Rozporządzenia Wojewody – Załącznik nr 11 .
5.3.23 Za zapewnienie wyżywienia dla osób umieszczonych w obiekcie kwarantannowym odpowiada właściciel
placówki, która została przekształcona w obiekt kwarantannowy. Obowiązek zostaje nałożony w drodze Rozporządzenia
Wojewody Śląskiego - Załącznik nr 11.
5.3.24 Właściwy terenowo Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w drodze decyzji administracyjnej może
wprowadzić czasowy zakaz wstępu do pomieszczeń, środków transportu lub innych obiektów do czasu
przeprowadzenia skutecznej dekontaminacji - Załącznik nr 17. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny sprawuje
13/20
WOJEWÓDZKI PLAN DZIAŁAŃ
NA WYPADEK WYSTĄPIENIA EPIDEMII
DATA: ….
Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2013 r. poz. 947 z późn. zm.)
nadzór nad sterylizacją, dezynfekcją, dezynsekcją i deratyzacją w ognisku choroby zakaźnej oraz ma prawo do
weryfikacji prawidłowości doboru środka biobójczego w stosunku do występującego zagrożenia. Adresat decyzji
administracyjnej może posiłkować się Załącznikiem nr 22.
5.3.25 W przypadku wystąpienia zachorowania lub podejrzenia o zachorowanie osoby odbywającej podróż
zagraniczną lub zgonu osoby w trakcie takiej podróży, kierownicy środków transportu drogowego, powietrznego lub
wodnego oraz piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni są obowiązani do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu
Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu właściwemu dla miejsca przekroczenia granicy lub miejsca
rozpoznania zachorowania lub zgonu oraz, niezależnie od powyższego, właściwemu dla celu podróży.
5.3.26 W przypadku podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub zachorowania na chorobę zakaźną, Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny może, w drodze decyzji, nałożyć na osobę zakażoną lub chorą na chorobę zakaźną albo
osobę podejrzaną o zakażenie lub chorobę zakaźną lub osobę, która miała styczność ze źródłem biologicznego
czynnika chorobotwórczego obowiązek poddania się:
 zabiegom sanitarnym,
 szczepieniom ochronnym,
 poekspozycyjnemu profilaktycznemu stosowaniu leków,
 badaniom sanitarno-epidemiologicznym, w tym również postępowaniu mającemu na celu pobranie lub
dostarczenie materiału do badań,
 nadzorowi epidemiologicznemu,
 kwarantannie,
 leczeniu,
 hospitalizacji,
 izolacji,
 zaniechaniu wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby
zakaźnej na inne osoby - jeżeli są osobami zakażonymi, chorymi na chorobę zakaźną lub nosicielami,
 nakazom i zakazom organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej służących zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i
chorób zakaźnych,
 udzielaniu danych i informacji podmiotom sprawującym nadzór epidemiologiczny.
5.3.27 W celu zapobieżenia szerzeniu się choroby zakaźnej Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny może w drodze
decyzji:
 wprowadzić czasowy zakaz wstępu do pomieszczeń skażonych,
 nakazać przeprowadzenie dekontaminacji, dezynsekcji lub deratyzacji nieruchomości lub pomieszczeń,
 nakazać przeprowadzenie dekontaminacji przedmiotów, a jeżeli to niemożliwe – ich zniszczenie,
 wprowadzić zakaz korzystania z wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i na potrzeby gospodarcze,
pochodzącej z ujęć, co do których istnieje podejrzenie skażenia biologicznymi czynnikami chorobotwórczymi,
 wprowadzić zakaz spożywania żywności podejrzanej o skażenie, a w razie potrzeby, zarządzić jej zbadanie,
odkażenie, zniszczenie lub przeznaczenie do innych celów,
 nakazać sekcję zwłok osoby zmarłej, u której rozpoznano lub podejrzewano zakażenie lub chorobę zakaźną, (zasady
postępowania ze zwłokami osób zmarłych na skutek chorób zakaźnych opisuje dokument związany z Planem, Instrukcja
I ZF-13/01/02, oraz następujące akty prawne: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001r. w sprawie
postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi. (Dz.U.2001.153.1783 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Zdrowia
z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie wykazu chorób zakaźnych, w przypadku których stwierdzenie zgonu wymaga
szczególnego postępowania ze zwłokami osób zmarłych na te choroby. (Dz.U.2001.152.1742),
 zakazać wykonywania sekcji zwłok ludzi i zwierząt, gdy sekcja zwłok mogła by prowadzić do zakażenia osób lub
skażenia środowiska, z wyjątkiem przypadku, gdy zachodzi podejrzenie przestępstwa,
14/20
WOJEWÓDZKI PLAN DZIAŁAŃ
NA WYPADEK WYSTĄPIENIA EPIDEMII
DATA: ….
Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2013 r. poz. 947 z późn. zm.)
5.3.28 Ogłaszając stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii Wojewoda może nałożyć obowiązek szczepień
ochronnych, przeciw innym zakażeniom niż wymienione w załączniku do ustawy z dnia 5 grudnia 2008 o zapobieganiu
oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U.2013.947 z późn. zm.).
5.3.29 W przypadku uruchomienia szczepień populacyjnych, Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
koordynuje akcje szczepień.
5.3.30 Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny prowadzi we współpracy z Państwowymi Powiatowymi
Inspektorami Sanitarnymi stały monitoring sytuacji epidemicznej na obszarze województwa śląskiego oraz opracowuje
analizy i wnioski niezbędne do podejmowania przez Wojewodę Śląskiego decyzji mających na celu zapobieganie
rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej oraz minimalizowanie strat oraz na bieżąco informuje o sytuacji
epidemiologicznej Głównego Inspektora Sanitarnego.
6. DODATKOWE INFORMACJE NIEZBĘDNE PODCZAS ZWALCZANIA ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO/ EPIDEMII
6.4.1 Stan magazynowy posiadanej rezerwy przeciwepidemicznej: środków dezynfekcyjnych oraz ubrań ochronnych
i aparatów do oprysków znajdujących się w Powiatowych Stacjach Sanitarno-Epidemiologicznych województwa
śląskiego oraz Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Katowicach, aktualizowany jest po każdym
zakończonym kwartale i jest dostępny w Oddziale Epidemiologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej
w Katowicach (tel. (32) 351 23 14, e-mail: [email protected]).
6.4.2 W razie zagrożenia epidemicznego/ epidemii i zapotrzebowania na środki dezynfekcyjne, PPIS może,
za pośrednictwem ŚPWIS, wystąpić do Głównego Inspektora Sanitarnego z wnioskiem o wydanie materiałów
z Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno- Przeciwepidemicznych, zgodnie z obowiązującą „procedurą przekazywania
materiałów zgromadzonych w Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno- Przeciwepidemicznych w Porębach” (przekazanej
do stosowania przez Głównego Inspektora Sanitarnego).
6.4.3 W razie wyczerpania zasobów środków ochrony indywidualnej przez pracodawcę w podmiotach leczniczych
i innych podejmujących działania w związku z zagrożeniem epidemicznym, istnieje możliwość pozyskania środków
ochrony osobistej oraz sprzętu, których dysponentem jest WSSE w Katowicach. Postępowanie zostało określone
w Załączniku 34.
6.4.4 Do zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa śląskiego należy prowadzenie oświaty zdrowotnej,
obejmującej również informowanie o zasięgu zagrożenia epidemicznego i podjętych działaniach oraz opracowywanie
materiałów informacyjnych i ostrzegawczych dla mieszkańców województwa śląskiego nt. możliwych działań
prewencyjnych, samokontroli i samodiagnozowania.
6.4.5 Informowanie społeczeństwa jest prowadzone, zgodnie z Instrukcja I ZF-12/00/01 Zasady współpracy ze środkami
masowego przekazu, przez Biuro Prasowe Wojewody Śląskiego oraz Rzecznika WSSE w Katowicach.
6.4.6 Koszty świadczeń zdrowotnych udzielonych w celu zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych oraz szczególnie
niebezpiecznych wysoce zakaźnych chorób i świadczeń zdrowotnych związanych przyczynowo z tymi zakażeniami
finansowane są:
- ubezpieczonym- na zasadach określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych
- osobom nieposiadającym uprawnień z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego- są finansowane z budżetu państwa z części,
której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia.
Powyższe wynika z zapisów art. 38 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób
zakaźnych u ludzi (Dz.U.2013.947 z późn. zm.).
6.4.7 Finansowanie działań w związku z wystąpieniem zakażenia/ choroby zakaźnej/ szczególnie niebezpiecznej
wysoce zakaźnej choroby lub ich podejrzenia, prowadzone jest również zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia
z dnia 29 września 2011 r. w sprawie trybu zawierania umów w celu realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia
15/20
WOJEWÓDZKI PLAN DZIAŁAŃ
NA WYPADEK WYSTĄPIENIA EPIDEMII
DATA: ….
Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2013 r. poz. 947 z późn. zm.)
publicznego przez zakażeniami i chorobami zakaźnymi oraz sposobu ich finansowania (Dz.U.2011.220.1311 z późn.
zm.).
6.4.8 W przypadku podejrzenia lub wystąpienia choroby wysoce zakaźnej, w celu ograniczenia narażenia innych osób,
ze szczególnym uwzględnieniem pracowników podmiotów leczniczych oraz przedstawicieli służb uczestniczących
w zwalczaniu zagrożenia Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny odpowiada za:
 nadzór nad wdrożeniem „Zasad postępowania w przypadku przewozu osoby chorej /podejrzanej o zachorowanie
na chorobę wysoce zakaźną” określonych w Załączniku nr 24,
 nadzór nad egzekwowaniem od pracodawców (świadczeniodawców usług) zabezpieczenia pracowników, w oparciu
o rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz
ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki z dnia 22 kwietnia 2005 r. (Dz.U.2005.81.716
z późn. zm.). Obowiązki pracodawcy wobec pracowników przedstawia Załącznik nr 27,
 nadzór nad stosowaniem, w związku z zagrożeniem epidemicznym/ epidemią, środków dezynfekcyjnych, Karty
Charakterystyk środków dezynfekcyjnych winny być dostarczone wraz z środkiem biobójczym przez podmiot
dostarczający preparat do zastosowania przy zwalczaniu zagrożenia epidemicznego,
 określenie w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Katowicach zasad odbierania i przechowywania
próbek materiału podejrzanego o obecność czynnika wysoce zakaźnego - Załącznik nr 28,
 nadzór nad oddziałami zakaźnymi i miejscami kwarantanny dla osób z kontaktu z chorym/ podejrzanym o chorobę.
Zasady bezpieczeństwa epidemicznego w przypadku zachorowań na chorobę zakaźną w Oddziałach Zakaźnych wg
określenia środków hermetyczności określa Załącznik nr 25,
 nadzór nad wytypowanymi punktami szczepień oraz określanie potrzeb w zakresie obsady personalnej
wytypowanych punktów szczepień. Wykaz punktów szczepień dla województwa śląskiego zawiera Załącznik nr 21,
 nadzór nad hospitalizacją i izolacją chorych - szczegółowe zalecenia dotyczące nadzoru nad hospitalizowanym
pacjentem przedstawia Załącznik nr 26,
 nadzór nad bezpieczeństwem żywności i wody,
 nadzór nad utylizacją odpadów powstałych w związku z zwalczaniem zagrożenia epidemicznego/ epidemii.
Załącznik 23 zawiera wykaz zakładów utylizacji odpadów medycznych na terenie województwa śląskiego. Załącznikiem
tym może się posługiwać podmiot zobowiązany rozporządzeniem wojewody do przeprowadzenia utylizacji odpadów,
 nadzór na funkcjonującymi na terenie województwa śląskiego komorami dezynfekcyjnymi Załącznik nr 31.
6.5 Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny przekazuje meldunki sytuacyjne Głównemu Inspektorowi
Sanitarnemu oraz informacje o stanie epidemiologicznym do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
i innym podmiotom biorącym udział w działaniu przeciwepidemicznym, zgodnie ze schematem nr 1.
16/20
WOJEWÓDZKI PLAN DZIAŁAŃ
NA WYPADEK WYSTĄPIENIA EPIDEMII
DATA: ….
Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2013 r. poz. 947 z późn. zm.)
Główny
Inspektor Sanitarny
Wojewoda
Śląski Państwowy
Wojewódzki Inspektor
Sanitarny
Wojewódzki Zespół
Zarządzania Kryzysowego
WCZK
Jednostki
uczestniczące w
reagowaniu
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
Starosta
Powiatowy Zespół
Zarządzania Kryzysowego
PCZK
Wójt
Schemat nr 1. System przekazywania meldunków i
informacji o stanie epidemicznym
Gminny Zespół
Zarządzania Kryzysowego
informacja o stanie
epidemicznym
GCZK
6.6 Osiąganie gotowości do działania.
Podjęcie działań, wg planu, może nastąpić w ciągu 4-8 godzin w dni robocze i 8 – 12 godzin w dni wolne od pracy,
od momentu otrzymania sygnału o zagrożeniu.
7. DOKUMENTY ZWIĄZANE
7.1. Aneks 1.3.
„ANALIZA FUNKCJONOWANIA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ"
7.2. Procedura P ZF-07/01
„RATOWNICTWO MEDYCZNE W WYPADKACH MASOWYCH
I KATASTROFACH”
7.3. Instrukcja I ZF-06/00/08
„POMOC PSYCHOLOGICZNA W WYPADKACH MASOWYCH
I KATASTROFACH”
7.4. Instrukcja I ZF-13/01/02
„ZASADY POSTEPOWANIA ZE ZWŁOKAMI W PRZYPADKACH
EPIDEMICZNYCH”
7.5. Instrukcja P ZF – 07/02
„POSTĘPOWANIE ZE ZWŁOKAMI W PRZYPADKU ZDARZEŃ MASOWYCH
I KATASTROF ORAZ POWIADAMIANIE RODZIN OFIAR”
7.6. Plan
„AKCJA JODOWA”
7.7. Instrukcja I ZF-10/00/01
„ORGANIZACJA SYSTEMU DYSTRYBUCJI ZASOBÓW”
7.8. Instrukcja I ZF-02/00/04
„INSTRUKCJA ALARMOWA WOJEWÓDZTWA, POWIATU, GMINY”
7.9. Instrukcja I ZF-13/01/01
„INSTRUKCJA DLA ADMINISTRATORÓW OBIEKTÓW WYTYPOWANYCH
DO STWORZENIA MIEJSC KWARANTANNOWYCH”
7.10 Instrukcja I ZF-12/00/01
ZASADY WSPÓŁPRACY ZE ŚRODKAMI MASOWEGO PRZEKAZU
17/20
WOJEWÓDZKI PLAN DZIAŁAŃ
NA WYPADEK WYSTĄPIENIA EPIDEMII
DATA: ….
Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2013 r. poz. 947 z późn. zm.)
8. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW
8.1. Załącznik nr 1
8.2. Załącznik nr 2
8.3. Załącznik nr 3
8.4. Załącznik nr 4
8.5. Załącznik nr 5
8.6. Załącznik nr 6
8.7. Załącznik nr 7
8.8. Załącznik nr 8
8.9. Załącznik nr 9
8.10. Załącznik nr 10
8.11. Załącznik nr 11
8.12. Załącznik nr 12
8.13. Załącznik nr 13
STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZESPOŁU DS. ZWALCZANIA
CHORÓB WYSOCE ZAKAŹNYCH I/ LUB EPIDEMII.
POWOŁANIE ZESPOŁU DS. ZWALCZANIA ZACHOROWAŃ W
WSSE W KATOWICACH, SKIEROWANIE DO PRACY
WYZNACZONYCH PRACOWNIKÓW WSSE W KATOWICACH
W CZASIE WOLNYM OD PRACY ORAZ POLECENIE
PAŃSTWOWYM POWIATOWYM INSPEKTOROM SANITARNYM
POZYSKANIA PRACOWNIKÓW DO REALIZACJI ZADAŃ I
ZOBOWIĄZANIE PPIS DO PODJĘCIA STOSOWNYCH DECYZJI
ADMINISTRACYJNYCH
SCHEMAT POWIADAMIANIA W SZCZEGÓLNYCH PRZYPADKACH
PRACOWNIKÓW WSSE KATOWICE
SCHEMAT INFORMOWANIA GŁÓWNEGO INSPEKTORA
SANITARNEGO i WOJEWÓDZKIEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA
KRYZYSOWEGO
DANE TELEADRESOWE PAŃSTWOWYCH POWIATOWYCH
INSPEKTORÓW SANITARNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
ORAZ WYKAZ TELEFONÓW ALARMOWYCH PSSE
PLAN POWIADAMIANIA I WSPÓŁDZIAŁANIA WSSE NA
WYPADEK POJAWIENIA SIĘ CHOROBY ZAKAŹNEJ NA
OBSZARZE GRANICZĄCYM Z INNYMI WOJEWÓDZTWAMI
I PAŃSTWAMI
INSTYTUCJE NIEZBĘDNE WE WSPÓŁDZIAŁANIU PODCZAS
CHOROBY WYSOCE ZAKAŹNEJ
WYKAZ CHORÓB ZAKAŹNYCH PODLEGAJĄCYCH NADZOROWI
W POLSCE
WYKAZ CHORÓB WYSOKO ZAKAŹNYCH ZE WSKAZANIEM
LABORATORYJNYCH KRYTERIÓW ROZPOZNANIA
WNIOSEK ŚPWIS DO WOJEWODY ŚLĄSKIEGO O OGŁOSZENIE
STANU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO LUB EPIDEMII.
PROJEKT ROZPORZĄDZENIA WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
TRYB KIEROWANIA DO PRACY PRZY ZWALCZANIU EPIDEMII
WYKAZ INSTYTUCJI DO POZYSKIWANIA DODATKOWYCH KADR
OPIEKI ZDROWOTNEJ W SYTUACJI WYSTĄPIENIA EPIDEMII.
DANE TELEADRESOWE
18/20
WOJEWÓDZKI PLAN DZIAŁAŃ
NA WYPADEK WYSTĄPIENIA EPIDEMII
DATA: ….
Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2013 r. poz. 947 z późn. zm.)
8.14. Załącznik nr 14
PROJEKT DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ O SKIEROWANIU DO
PRAC PRZY ZWALCZANIU EPIDEMII
8.15. Załącznik nr 15
PROJEKT DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ PPIS O NAŁOŻENIU
OBOWIĄZKU PODDANIA SIĘ HOSPITALIZACJI
8.16. Załącznik nr 16
PROJEKT DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ PPIS O NAŁOŻENIU
OBOWIĄZKU PODDANIA SIĘ KWARANTANNIE
PROJEKT DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ WPROWADZAJĄCEJ
CZASOWY ZAKAZ WSTĘPU NA TEREN/ DO OBIEKTU DO CZASU
PRZEPROWADZENIA SKUTECZNEJ DEKONTAMINACJI
WYKAZ ŁÓŻEK SZPITALNYCH NA ODDZIAŁACH ZAKAŹNYCH
W SZPITALNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
WYKAZ DODATKOWYCH ŁÓŻEK ZAKAŹNYCH, KTÓRYCH
ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ UTWORZENIA W SYTUACJI EPIDEMII
WYKAZ OBIEKTÓW WYTYPOWANYCH DO
UTWORZENIA OBIEKTÓW KWARANTANNOWYCH
NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
WYKAZ EKIP SZCZEPIĄCYCH – PUNKTY SZCZEPIEŃ DLA
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
WYKAZ FIRM OFERUJĄCYCH USŁUGI Z ZAKRESU
DEZYNFEKCJI, DEZYNSEKCJI, DERATYZACJI, KTÓRE ZGŁOSIŁY
GOTOWOŚĆ DO DZIAŁANIA W RAZIE WYSTĄPIENIA
ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO/ EPIDEMII
8.17. Załącznik nr 17
8.18. Załącznik nr 18
8.19. Załącznik nr 19
8.20. Załącznik nr 20
8.21. Załącznik nr 21
8.22. Załącznik nr 22
8.23. Załącznik nr 23
WYKAZ ZAKŁADÓW UTYLIZACJI ODPADÓW MEDYCZNYCH NA
TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
8.24. Załącznik nr 24
ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PRZEWOZU OSOBY
CHOREJ /PODEJRZANEJ O ZACHOROWANIE NA CHOROBĘ
WYSOCE ZAKAŹNĄ
8.25. Załącznik nr 25
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA EPIDEMICZNEGO W PRZYPADKU
ZACHOROWAŃ NA CHOROBĘ ZAKAŹNĄ PRZENOSZONĄ
DROGĄ KROPELKOWĄ W ODDZIAŁACH ZAKAŹNYCH WG
OKREŚLENIA ŚRODKÓW HERMETYCZNOŚCI
SZCZEGÓŁOWE ZALECENIA DOTYCZĄCE NADZORU NAD
HOSPITALIZOWANYM PACJENTEM
OBOWIĄZKI PRACODAWCY WOBEC PRACOWNIKA
NARAŻONEGO NA DZIAŁANIE SZKODLIWYCH CZYNNIKÓW
BIOLOGICZNYCH
8.26. Załącznik nr 26
8.27. Załącznik nr 27
19/20
WOJEWÓDZKI PLAN DZIAŁAŃ
NA WYPADEK WYSTĄPIENIA EPIDEMII
DATA: ….
Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2013 r. poz. 947 z późn. zm.)
8.28. Załącznik nr 28
ZASADY ODBIERANIA I PRZECHOWYWANIA PRÓBEK
MATERIAŁU PODEJRZANEGO O CZYNNIK WYSOCE ZAKAŹNY
8.29 Załącznik nr 29
WSPÓŁPRACA Z OŚRODKAMI REFERENCYJNYMI ORAZ
INSTYTUTAMI BADAWCZYMI NA WYPADEK ZAGROŻENIA
CHOROBĄ WYSOCE ZAKAŹNĄ
ZABEZPIECZENIE PRZECIWEPIDEMICZNE W OBRĘBIE
MIĘDZYNARODOWEGO PORTU LOTNICZEGO KATOWICE PYRZOWICE
SYMULACJA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA PANDEMII GRYPY W
WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
WYKAZ FUNKCJONUJĄCYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA
ŚLĄSKIEGO KOMÓR DEZYNFEKCYJNYCH
ORGANIZACJA TRANSPORTU DO SZPITALA PODEJRZANEGO
O ZACHOROWANIE NA CHOROBĘ SZCZEGÓLNIE
NIEBEZPIECZNĄ I WYSOCE ZAKAŹNĄ
SPOSÓB WYSTĘPOWANIA O REZERWY SPRZĘTOWE PRZEZ
PODMIOTY LECZNICZE I INNE SŁUŻBY PODEJMUJĄCE
DZIAŁANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA/WYSTĄPIENIA
CHOROBY WYSOCE ZAKAŹNEJ LUB EPIDEMII
LISTA PRZEWOŹNIKÓW MOGĄCYCH REALIZOWAĆ TRANSPORT
DO MIEJSC KWARANTANNY
8.30 Załącznik 30
8.31 Załącznik 31
8.32 Załącznik 32
8.33 Załącznik 33
8.34 Załącznik 34
8.35 załącznik 35
20/20
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards