M-iQister Sprawiedliwości: Czesław Michałowski

advertisement
•
Nr. 85.
Dziennik Ustaw.
przepisy rozporządzenia niniejszego będą miały zastosowanie tylko w zakresie wykroczeń podatkoWych oraz w zakresie przestępstw, przewidzianych
Wart. 40 ustawy o opłatach stemplowych.
Poz.
'765, 766 i 767.
"1601
(Dz. U. R. P. Nr. 97, poz. 681)
puje:
zarządza się
co
nastę­
§ 1. W § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wojz dnia 24 marca 1927 L, wydane go w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Ministrem Spraw
Wewnętrznych o uprawnieniach do otrzymania kwatery stałej, przejścłowej lub nagłej" przez formacje
i osoby wojskowe, oraz osoby cywilne, pracujące
w wojsku na stanowisku etatowem (Dz. U. R. P.
Nr. 37, poz. 333), wprowadza się następujące zmiany:
a) pkt. d) otrzymuje następujące brzmienie:
"d) osoby cywilne, pr a cujące w wojsku na stanowisku etatowem i pobierające uposaże­
nie .od IX grupy upos a żenia wzwyż " j
b) pkt. e) otrzymuje następujące brzmienie:
"e) osoby cywilne w stanie małż e ńskim, pracujące w wojsku na stanowisku etatowem
i pobierające uposażenie od X do XII grupy uposażenia z wyjątkiem separowanych
i przytem bezdzietnych, tudzież wdowcy
(wy) dzietni (e)".
skowy~h
Art. 7. Wykonanie rozporządzenia niniejszego
porucza się Ministrom: Skarbu i Sprawiedliwości.
Art. 8. (1) Rozporządzenie niniejsze wchodzi
W życie czwartego dnia po dniu ogło szenia i ma zastosowanie również do przestępstw podatkowych,
CQ do których w chwili jego wejścia w życie nie za, padło jeszcze orzeczenie w I instancji.
'. (2) Z dniem wejścia w życie rozporządzenia ninIeJszego tracą moc przepisy dótychczasowe, dotyczące przedmiotów unormowanych w rozporządzeniu
niniejszem.
Prezydent Rzeczypospolitej: l. Mościcki
Prezes Rady Ministrów: L. Kozłowski
M.inister Spraw Wewnętrznych:
Marjan Zyndram-Kościalkowski
Minister Spraw Zagranicznych: Beck
§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w
cie z dniem 1 lutego 1934 r.
M.inister Spraw Wojskowych: J. Piłsudski
'Minister Skarbu: Wł. Zawadzki
M-iQister Sprawiedliwości: Czesław Michałowski
Minister Wyznań Religijnych
i Oświecenia Publicznego: W.
Minister Spraw Wojskowych: J.
ży­
Piłsudski
'
Jędrzejewicz
'M,inister Rolnictwa i Reform Rolnych:
J. Pcwiatowski
767.
Minister Przemysłu i Handlu: H. Floyar-Rajchman
M-iQister Komunikacji: M. Butkiewicz
:Minister Opieki Społecznej: Jerzy Paciorkowski
Minister Poczt i Telegrafów: Kaliński
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRĄ W WOJSKOWYCa
z dnia 3
września
1934 r.
w porozumieni~ z Ministram.i: Skarbu, Spraw Wewnętrznych, Rolnictwa i Reform Rolnych, Komunika-
cji, Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego
i Sprawiedliwości, w sprawie wykonania art. 48 i 49
ustawy z dnia 15 lipca 1925 r. o zakwaterowaniu woj·
s~a w czasie pokoju.
766.
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW ,W OJSKOWYCH
z dnia 3
września
1934 r,
~idane w porozumieniu z Ministrem Ską!'bu i Mini.
::elll Spraw Wewnętrznych w sprawie zmiany roz ..
2 rządzellia Ministra Spraw Wojs~owych z dn::a
lllarca 1927 r., wydanego w porozumieniu z Mini·
e reDl Sk~rb,! i Ministrem Spr.aw Wewnętrznyc;l
uprawruenlach do otrzymarua kwatery stalej,
:':zejściowej lub nagłe; przez forma.;:je i osoby woj·
OWe oraz osoby cywilne, pracujące w wojsku na'
stanowisku etatowem.
st
t925' Na podstawie art ..3 ust~wy z dnia 15 lipca
r.. o zakwaterowamu WOjska w czasie pokoju
Na podstawie art. 48, 49 i 53 ustawy z dnia
t5 lipca 1925 r. o zakwaterowaniu wojska w czasie
pokoju (Dz. U. R. P. Nr. 97, poz. 681) zarządza się
co następuje:
§ 1. Rozporządzenie nimeJsze dotyczy przypadków wynagrodzenia szkód, wyrządzonych przez
oddziały wojska lub marynarki wojennej
z tytułu
przejściowego używania do celów przeprowadzenia
ćwiczeń terenów państwowych, samorządowych lub
prywatnych, nie będących w administracji wojska lub
marynarki wojennej.
§ 2. (1) Za szkody w rozumieniu rozporządze­
nia niniejszego uważa się straty rzeczywiście poniesione i wyrządzone skutkiem uiywania terenów, wymienionych w § 1, w czasie ćwiczeń wojskowych, za-
Download