Reform Rolnych, Rolnictwa oraz Spraw Wojskowych

advertisement
Nt 72.
Dziennik Ustaw. Poz. 630 i 631.
b) za legitymację do filmu
metrów - 10 złotych.
dłuższego, niż
100
Za rozpatrzenie filmu, już posiadającego
zezwalającą na publiczne wyświetlenie
go dla osób dorosłych, w celu ewentualnego wysta·
wienia mu nowej legitymacji, dozwalającej na wy·
świetlanie gCi> w obecności dzieci i młodzieży, pobiera się zgóry opłatę 10 złotych.
§ 3.
legitymację,
§ 4. . Za rozpatrzenie filmu, już posi a dającego
legitymację, zezwalającą na wyświetlanie go
pod
pewnym tytułem, w celu ewentualnego wystawienia
mu nowej legitymacji, zezwalającej na wyświetlenie
go pod innym
10 złotych.
tytułem,
pobiera
się
zgóry
opłatę
Filmy, zawierające cykl zdjęć pod jednym
jak np. "Wrażenia z podróży", lub objęte
jednym programem przedstawienia dydaktycznego,
oświatowego lub mającego znaczenie propagandowe dla państwa, pod wspólnym tytułem, jak np.
"Wieczór nauki i rozrywki", o ile łączna ich długość
nie przenosi 3000 metrów, uważane są za jeden film.
§ 5.
tytułem,
§ 6. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie
z dniem ogłoszenia; jednocześnie traci moc obowią·
zującą rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych
z dnia 3 marca 1925 r. o opłatach za rozpatrywanie
obrazów filmowych i wystawianie legitymacyj filmo·
wych (Dz. U. R. P. N2 26, poz. 183).
Minister ~
Wewnętrznych :
Spraw
Minister Skarbu:
a.
Stawoj Sktadkowski
Czecbowicz
631.
Rozporządzenie Ministrów: Reform Rolnych,
Rolnictwa oraz Spraw Wojskowych
, z dnia 29 kwietnia 1927 roku
wydane w porozumieniu z Ministrami Skarbu
i Spraw Wewnętrznych w sprawie zmian niektórych postanowień rozporządzenia z dnia
23 marca 1921 r. w przedmiocie wykonania
ustawy z dnia 1~ grudnia 1920 r. o nadaniu
ziemi żołnierzom Wojska Polskiego.
Na mocy art. 13 ustawy z dnia 17 grudnia 1920 r.
o nadaniu ziemi żołnierzom Wojska Polskiego (Dz.
U. R. p~ z 1921 r. N2 4, poz. 18), art. 36 ustawy
z dnia 11 sierpnia 1923 r. o zakresie działania Ministra Reform Rolnych i organizacji urzędów i komisyj ziemskich (Dz. U. R. P. N2 90, poz. 706) oraz
rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia
13 kwietnia 1927 r. o wprowadzeniu nazwy "Mini·
ster Rolnictwa" i "Ministerstwo Rolnictwa" (Dz. U.
R. P. N2 38, poz. 337) zarządza się co następuje:
§ 1. Ustęp pierwszy § 12 rozporządzenia Prezesa Głównego Urzędu Ziemskiego oraz Ministrów
Rolnictwa i Dóbr Państwowych, Spraw Wojskowych,
w porozumieniu z Ministrami Skarbu i Spraw Wewnętrznych z dnia 23 marca 1921 r. w przedmiocie
wykonania ustawy z dnia 17 grudnia 1920 r. o nadaniu ziemi żołnierzom Wojska Polskiego (Dz. U. R.
P. z 1921 r. N2 4, poz. 18), ogłoszonego w Dz. U.
R. P. z 1921 r. N:! 31, poz. 192 - otrzymuje nastę·
pujące brzmienie:
"W każdym przypadku, gdy zajdzie potrzeba
usunięcia osadnika z nadanej osady, powiatowy komitet nadawczy przed wydaniem orzeczenia zbada
na miejscu, za pośrednictwem jednego ze swych
członków, w jakim stopniu osadnik nie dopełnił obowiązku osiedlenia si€; lub zagospodarewania».
§ 2. Zami.ast dotychczllsowego ustE:pu drugiego § 16 powołanego wyżej rozporządzenia tworzy
się dwa nowe ustępy o tre$ci następującej:
"Od chwili oddania działki w posiadanie osadnika, biegnie dla niego, prżewidziany wart. 6 ustawy o nadaniu ziemi żołnierzom Wojska Polskiego,
jednoroczny oraz trzechletni termin, w ciągu którego
obowiązany jest osadnik dopełnić ustawowego obowiązku osiedlenia się lub też zagospodarowania.
Na mocy powyższego prot0kółu i definitywnych
pomiarów, zatwierdzonych przez okręgowy urząd
ziemski, w terminie sześciomiesięcznym od daty tego zdwierdzenia powiatowy komitet nadawczy obowiązany jest wydać osadnikowi lub spółce akt na·
dawczy".
§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w
z dniem ogłoszenia.
Minister Reform Rolnych: Witold Staniewicz
Minister Rolnictwa: K. Niezabytowski
Minister Spraw Wojskowych: J. Pilsudski
Minister Skarbu:
a.
Czecbowicz
Minister Spraw Wewnętrznych: Stawoj Skladkowski
Warszawa. Drukarnia Państwowa. Tłoczono z poleceni 21 MinIstra 5prawledllwo§cl.
_.
._- - -
Konto czekowe Pocztowej Kasy
życie
Oszczędności
N5! 30130.
Cena 25 gr.
37545 P
Download