aneks nr 1 - Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska

advertisement
ANEKS NR 1
z dnia 27 września 2016 roku
DO REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO
wprowadzonego Zarządzeniem Dyrektora Nr 15/2016
z dnia 29 czerwca 2016 roku
Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ
w Białymstoku
Z dniem 27 września 2016 roku na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o zmianie
ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r., poz. 960)
wprowadzam zmiany w zapisie rozdziału III. §6, który otrzymuje brzmienie:
1.
Podmiot leczniczy działa pod nazwą: Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Białymstoku, o skróconej nazwie: WSPL
SP ZOZ w Białymstoku.
2. Podmiot leczniczy wykonuje swoją działalność leczniczą w zakładzie leczniczym pod nazwą:
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska w Białymstoku.
3. Strukturę organizacyjną zakładu leczniczego, tj. Wojskowej Specjalistycznej Przychodni
Lekarskiej w Białymstoku tworzą jednostki i komórki organizacyjne:
4. W skład jednostki organizacyjnej zakładu leczniczego - Wojskowa Specjalistyczna
Przychodnia Lekarska w Białymstoku, ul Lipowa 47, 15-424 Białystok wchodzą następujące
komórki organizacyjne:
I. DYREKCJA
1) Dyrektor
2) Główny księgowy.
II. PION NIEMEDYCZNY
1) Asystent dyrektora – specjalista ds. finansowo-księgowych
2) Referent ds. kadrowych
3) Referent ds. zabezpieczenia logistycznego
4) Inspektor ds. BHP
5) Kierowca pojazdów sanitarnych- konserwator
6) Sprzątaczka
III. PION MEDYCZNY
1) Gabinety lekarza POZ
2) Gabinet pielęgniarki poz
3) Gabinet położnej poz
4) Gabinety specjalistyczne
a) Gabinet dermatologiczny
b) Gabinet laryngologiczny
c) Gabinet neurologiczny
d) Gabinet urologiczny
e) Gabinet endokrynologiczny
f) Gabinet okulistyczny
5) Gabinet zabiegowy
6) Gabinet USG
7) Gabinet konsultacyjny
8) Rejestracja medyczna
9) Magazyn medyczny
5. W skład jednostki organizacyjnej zakładu leczniczego - Diagnostyka Laboratoryjna,
ul Lipowa 47, 15-424 Białystok wchodzi komórka organizacyjna:
1) Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej.
6. Aneks sporządzono w 2 egzemplarzach.
7. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.
DYREKTOR
Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Białymstoku
lek. med. Andrzej PRUS
Download