OPIS PROJEKTU DLA PRZEDSI*WZI*CIA INWESTYCYJNEGO

advertisement
KONCEPCJA
PROJEKTU DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNEGO
GMINY MIASTA TARNOWA
NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA:
Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej
( jednostka organizacyjna)
1. ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
„Hotel Słoneczne Wzgórze ”
Adres zakładu: 33-100 TARNÓW ul. Sanguszków 28 A
Tarnów, dn. 2016-04-14
Sporządził Marek Mielak
Tel. 511450212
v.6
I.
DIAGNOZA
Zdiagnozowanie skali występowania zjawiska niepełnosprawności jest niezwykle trudnym
procesem ze względu na brak aktualnych danych, a co za tym idzie brak miarodajnych
statystyk. Liczba niepełnosprawnych mieszkańców Subregionu Tarnowskiego określana
jest szacunkowo, z uwagi na brak w zbiorach statystycznych danych za lata 2012-2014.
Jak wskazuje „Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011. Raport z wyników”,
przeprowadzony przez GUS – liczba osób niepełnosprawnych w 2011 roku w
województwie małopolskim wynosiła 11,8 % z ogółu Małopolan.
W Mieście Tarnowie mieszkało 16 910 osób niepełnosprawnych (7 425 mężczyzn i 9 485
kobiet), w tym 13 197 osób niepełnosprawnych prawnie i 3 715 osoby niepełnosprawne
tylko biologicznie. Z przeprowadzonej na potrzeby MOPS w Tarnowie diagnozy sytuacji
osób niepełnosprawnych w 2014 roku wynika, że wśród ogólnej liczby beneficjentów
Ośrodka – 1 857 osób to osoby niepełnosprawne, co stanowiło prawie 28 % ogólnej
liczby klientów.
W powiecie brzeskim zamieszkiwało 10 377 osób niepełnosprawnych (4 690 mężczyzn
oraz 5 686 kobiet), z kolei w powiecie dąbrowskim liczba osób niepełnosprawnych
wynosiła 5 811 osób (2 779 mężczyzn i 3 032 kobiet).
W Powiecie Tarnowskim zamieszkało 17 745 osób niepełnosprawnych, w tym 12 285
osób niepełnosprawnych prawnie i 5 460 osób niepełnosprawnych tylko biologicznie. Na
podstawie rejestrów prowadzonych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wynika,
że w 2014 roku z pomocy Centrum korzystało 5 981 osób niepełnosprawnych.
Niezależnie od miejsca zamieszkania sytuacja osób niepełnosprawnych jest trudna.
Należy pamiętać, że osoby niepełnosprawne borykają się z szeregiem problemów od
kłopotów finansowych poprzez bariery architektoniczne aż do trudności w uzyskaniu
odpowiedniego wykształcenia czy uzyskania zatrudnienia.
Na przestrzeni ostatnich lat – mimo zauważalnej zmiany w odbiorze społecznym osób
niepełnosprawnych – wciąż są one postrzegane jako inne, wymagające ciągłej opieki.
Bardziej „biorące” niż mogące oferować coś pozytywnego społeczeństwu.
Znaczącą kwestią są relacje w rodzinach osób niepełnosprawnych. Często zdarza się, że
nadopiekuńcze rodziny lub osoby najbliższe z kręgu osób niepełnosprawnych nadmiernie
je uzależniają, traktując dorosłe już osoby jak dzieci, które nie są w stanie samodzielnie
funkcjonować pomimo posiadanego własnego potencjału oraz zewnętrznych możliwości.
Ponadto uważają, że nie są zdolne do podejmowania decyzji i prowadzenia
samodzielnego – na miarę ich możliwości – życia. Stąd zasadnym jest rozszerzanie
działań integrujących i aktywizujących osoby niepełnosprawne ze społecznością ludzi
zdrowych.
Bez wątpienia pozostawienie osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin samym sobie,
doprowadziłoby do ich społecznego wykluczenia. Dlatego też tak istotnym jest, aby
zwrócić szczególną uwagę na integrację społeczną, wyrównywanie szans osób
niepełnosprawnych oraz kształtowanie postawy aktywnego i możliwie pełnego
uczestnictwa w życiu społecznym, a także uświadomienie osobom niepełnosprawnym
faktu, że mają możliwość wpływania na własną sytuację życiową.
2
II.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SANGUSZKÓW 28 A
-
OPIS OBIEKTU
budynek dawnego internatu położony jest przy ul. Sanguszków 28A w Tarnowie
na terenie pałacowo-parkowym w tzw. „południowej strefie rekreacyjnej” miasta,
na części działki numer 1/51 obręb 264, stanowiącej własność Gminy Miasta
Tarnowa, z towarzyszącą infrastrukturą: chodnikami, drogą dojazdową oraz
terenem na którym można urządzić parking,
dawny internat to kompleks trzech budynków murowanych,
połączonych
przewiązką, tworzących kształt litery „h”, w tym dwa budynki dwukondygnacyjne
mieszkalne bez podpiwniczenia oraz jeden parterowy, podpiwniczony kuchennożywieniowo-świetlicowy.
Powyższe
budynki
połączone
są
przewiązką
podpiwniczoną parterową. Parter przewiązki zajmuje część administracyjna z
sanitariatami, a w piwnicy znajduje się kotłownia z węzłem ciepłowniczym
MPEC-u,
łączna powierzchnia zabudowy byłego internatu wynosi 1834 m 2, a powierzchnia
użytkowa 2463,20 m2,
budynek byłego internatu jest w stanie technicznym wymagającym inwestycji
remontowych polegających między innymi na wymianie stolarki okiennej
i drzwiowej, wykończenia podłóg, ścian, wymianie instalacji elektrycznej, CO, itp.
w sierpniu 2013 r., internat został protokolarnie przejęty od Bursy Międzyszkolnej
i jednocześnie przekazany do Zespołu Niepublicznych
Niepłatnych Szkół w
Tarnowie której Dyrektorem jest P. Tucka,
w listopadzie 2013 r., Zespół Niepublicznych Niepłatnych Szkół w Tarnowie
protokolarnie oddał nieruchomość,
od tej pory budynek byłej bursy jest w dyspozycji Wydziału Geodezji
i Nieruchomości UMT,
Wydział Geodezji zawarł stosowne umowy na dostawę mediów i umowę z agencją
ochrony na monitoring budynku oraz zleca na bieżąco wykonanie przeglądów
technicznych, wynikających z Prawa Budowlanego (wszystkie instalacje i
przeglądy budowlane),
w posiadaniu Wydziału Geodezji jest niekompletna dokumentacja techniczna
budynku internatu z okresu jego budowy i ewentualnych przeprowadzonych
remontów, tzn. lata 1960-1980,
budynek jest ogrzewany przez MPEC, Gmina Miasta Tarnowa oprócz umowy na
dostawę energii cieplnej zawarła 10-letnią umowę przyłączeniową do sieci
ciepłowniczej z MPEC-em, która wygasa w 2018 roku i nie ma możliwości jej
zerwania, w takim wypadku GMT zapłaci karę w wysokości około 50 000 zł,
w budynku znajduję się lokal mieszkalny o pow. użytkowej 80, 24 m2 z osobnym
wejściem, który był zamieszkały do sierpnia 2015 roku przez emerytowanego
nauczyciela,
budynek był wielokrotnie prezentowany wielu zainteresowanym Stowarzyszeniom
prowadzących działalność edukacyjną, opiekuńczą dzienną jak i całodobową
zarówno dla osób dorosłych jak i dzieci, budynkiem zainteresowany był również
Klaster Przemysłowy Spółka Akcyjna, który oglądał obiekt wielokrotnie wraz
z różnymi kontrahentami
3
III.
ZAKRES
PRAC
NA
OBIEKCIE
SANGUSZKÓW
28A
W
TARNOWIE
PRZEZNACZONEGO NA UTWORZENIE CENTRUM REHABILITACJI SPOŁECZNEJ I
ZAWODOWEJ OBEJMUJĄCEGO:
1. ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
Przedsięwzięcie polega na modernizacji budynku mającej na celu dostosowanie
obiektu do przepisów BHP, P-Poż oraz standartów UE wymaganych dla zatrudnienia
osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności pod potrzeby Zakładu Aktywności
Zawodowej o roboczej nazwie „Hotel Słoneczne Wzgórze”.
Zakres prac obejmuje:
1. rozbudowę o użytkowe poddasze oraz adaptację istniejących pomieszczeń
z przeznaczeniem na Hotel kat *** dostosowany do zakwaterowania 60 osób
niepełnosprawnych z uwzględnieniem dysfunkcji narządu słuchu, wzroku oraz ruchu.
Wyposażenie go zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki
z dnia 16 listopada 2011 r. ( poz. 1553). Planowane zatrudnienie docelowe Zakładu
Aktywności Zawodowej to 50 osób w tym minimum 70 % osób niepełnosprawnych.
Planowane pomieszczenia Zakładu Aktywności Zawodowej „Hotel Słoneczne Wzgórze”
1. Pokoje; z pełnym węzłem sanitarnym dostosowanym do potrzeb ON.
- 5 pokoi 1 osobowych
( 5 ) mieszkańców
- 25 pokoi 2 osobowych
(50 ) mieszkańców
- 2 apartamenty
( 5 ) mieszkańców
Wyposażenie: klimatyzacja, Internet bezprzewodowy, telefon, suszarka
2. Sale konferencyjno – szkoleniowe;
- 1 sala konferencyjna o pojemności 60 osób
- 2 sale klubowo-szkoleniowe o pojemności 15 osób
Wyposażenie: rzutnik multimedialny, ekran, flipchart, Internet bezprzewodowy,
nagłośnienie
3. Restauracja o pojemności 120 osób
wyposażeniem.
z zapleczem kuchennym i magazynowym z
4. Lobby bar o pojemności 50 osób dostępny również dla gości nie mieszkających
w hotelu z wyposażeniem.
5. Recepcja z oprogramowaniem hotelowym
6. Pralnia hotelowa z magazynem pościeli czystej i brudnej,suszarnia wraz z
wyposażeniem.
4
7. Strefa rehabilitacyjno - profilaktyczna wraz z wyposażeniem;
- gabinet lekarski (1 pomieszczenie)
- gabinet pielęgniarsko zabiegowy (1 pomieszczenie)
- gabinet kinezyterapii (1 pomieszczenie) pojemności 5 osób
- gabinet masażu (1 pomieszczenie)
- gabinet fizykoterapii dla 5 stanowisk (1stanowisko 2m/2m)
- gabinet balneologii; hydroterapia, okłady borowinowe (1 pomieszczenie)
- gabinet światłolecznictwa (1 pomieszczenie)
- gabinet wypoczynkowy pojemności 5 osób
8. Strefa rekreacyjna wraz z wyposażeniem;
- sala fitness o pojemności 10 osób
- siłownia o pojemności 5 osób
- grota solna o pojemności 4 osób
- sauna parowa lub sucha wraz z natryskiem i przebieralnią dla 4 osób
9. Szatnie męska i damska dla personelu wraz z pełnym węzłem ON wyposażone w
szafki zamykane.
10. Szatnie męska i damska dla klientów strefy rehabilitacyjno – rekreacyjnej
wyposażona w szafki zamykane.
11. Dział obsługowy Zakładu Aktywności z przeznaczeniem na;
- pracownię ogrodniczo– konserwatorska wraz z zapleczem magazynowym z
wyposażeniem i garażem
- pracownia remontowo - porządkową z wyposażeniem
12. przygotowanie pomieszczeń sanitarnych, socjalnych, administracyjnych dla
uczestników i pracowników ZAZ
13. dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych: wykonanie podjazdów
, montaż windy osobowej, likwidacja barier architektonicznych wewnątrz obiektu.
14. zakup i instalacja pętli indukcyjnej.
15. termoizolacja obiektu.
16. parking chroniony z monitoringiem
5
IV. OPIS PROJEKTU
NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA:
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ „Hotel Słoneczne Wzgórze”
ADRES ZAKŁADU: 33-100 Tarnów ul. Sanguszków 28 A
Zakład Aktywności Zawodowej działa na podstawie:
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. Nr 123, poz 776 z póź. zm.).
2. Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591 z póź.
zm.).
3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157
poz. 1240).
4. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012 roku w
sprawie zakładów aktywności zawodowej ( Dz. U. 2012r. Nr 138 poz. 850).
5. Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 16 listopada 2015 ( Dz.U.Nr 259
Poz.1553)
Zakład pracuje w oparciu o program rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej
opracowany przez zespół programowy powołany przez Dyrektora Zakładu.
Liczba osób niepełnosprawnych zaliczanych do znacznego i umiarkowanego stopnia
niepełnosprawności w stosunku do ogółu zatrudnionych w Zakładzie stanowić będzie
minimum 70%.
Nadzór nad działalnością zakładu sprawuje Gmina Miasta Tarnowa
Podstawowym przedmiotem działalności Zakładu Aktywności Zawodowej będzie
prowadzenie bazy noclegowo-gastronomicznej wraz z usługami opiekuńczo rehabilitacyjnym w trybie dziennym i dobowym w pełni przygotowanej i dostosowanej
dla potrzeb osób z dysfunkcją narządu ruchu, słuchu i wzroku oraz osób starszych.
W ramach prowadzonej działalności przewiduje się prowadzenie gastronomi wraz z
usługami cateringu, obsługę imprez okolicznościowych, chrzcin, komunii ,spotkań i
konferencji.
Ponadto w ramach swojej działalności Zakład Aktywności Zawodowej będzie świadczył
usługi ogrodniczo – porządkowe bieżącego utrzymania zieleni i infrastruktury Parku
Sanguszków w ramach klauzuli społecznej na zlecenie Gminy Miasta Tarnowa , instytucji i
osób prywatnych.
6
CELEM ZAKŁADU JEST REHABILITACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA REALIZOWANA
PRZEZ:
1. Zatrudnienie osób niepełnosprawnych zaliczanych do:
a/ znacznego stopnia niepełnosprawności,
b/ umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm,
upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną.
Prowadzenia rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
Przygotowania do życia i pracy w otwartym środowisku oraz pomocy w realizacji
pełnego, niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia w miarę indywidualnych
możliwości tych osób.
2. Zakład realizuje zadania statutowe związane z zaspokojeniem niezbędnych potrzeb
pracowników, w tym zabezpieczenie:
1) miejsc pracy wyposażonych w niezbędne urządzenia produkcyjne i sprzęt
2) niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych,
3) usprawniania leczniczego ,
4) dostępu do kultury oraz rekreacji.
5) działań zmierzających do usamodzielniania pracowników na miarę ich
możliwości.
6) działań ułatwiających podjęcie zatrudnienia w zakładzie pracy chronionej lub
otwartym rynku pracy.
V. RODZAJE DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU WG. PKD
1. (55.10.Z) Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
1.1 Zapewnienie pobytu w cyklu dziennym lub tygodniowym.
Obiekt zapewnia zakwaterowanie w 33 umeblowanych pokojach w pełni
przystosowanych do przyjęcia gości z niepełnosprawnością narządu ruchu, wzroku
i słuchu z usługami codziennego sprzątania, słania łóżek oraz szeroki zakres usług
dodatkowych takich jak: usługi podawania posiłków i napojów, usługi parkingowe,
pomieszczeń do ćwiczeń gimnastycznych czy urządzeń rekreacyjnych oraz
udostępnianie sal konferencyjnych.
Uzasadnienie:
Planowane
jest
w
Tarnowie
powstanie
obiektów
ponadregionalnego „Centrum Paraolimpijskiego” co będzie wymagało zapewnienia
dla paraolimpijczyków zakwaterowania w obiektach przystosowanych do przyjęcia
osób niepełnosprawnych z różnorakimi rodzajami i stopniami niepełnosprawności.
Baza hotelowa w Tarnowie na podstawie portalu booking.com oferuje pobyty
dobowe w zakresie cen od 143 zł do 240 zł, najtańszy nocleg można uzyskać w
Wierzchosławicach w Hotelu Witosówka – 90 zł. Stanowi to barierę dla pobytu
innego niż biznesowy ograniczając w ten sposób rozwój turystyki rodzinnej.
Obiekt noclegowy w Tarnowie w zakresie cen średnich do niskich 90 zł / pokój
/dobę wykorzystujący dogodne połączenia komunikacyjne z Krakowem, Łańcutem,
Krynicą, Solcem Zdrój, Sandomierz
może być alternatywą w zakresie
krótkoterminowego zakwaterowania w turystyce familijnej gdzie koszty
zakwaterowania stanowią znaczne obciążenie budżetu rodziny. Umiejscowienie
7
Pensjonatu w Tarnowie ze względu na jego położenie stanowi doskonałą bazę
wypadową dla turystyki o promieniu 120 km ( czas dojazdu 1 -1.5 h ) gdzie
znajdują się najciekawsze obiekty turystyczne i krajoznawcze Małopolski i
Podkarpacia. ( KRAKÓW( 80 km), BOCHNIA( 50 km), WADOWICE (120 km),
BUSKO ZDRÓJ (74 km), SOLEC ZDRÓJ( 59 km), SANDOMIERZ(109 km),
ŁAŃCUT(106 km) Krynica Zdrój (86 km) Szczawnica (112 km).
1.2
(56.10.A) Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne
(56.21.Z) Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców
zewnętrznych (catering)
-przygotowywanie i podawanie posiłków gościom siedzącym przy stołach lub
gościom dokonującym własnego
wyboru potraw z wystawionego menu, bez
względu na to czy spożywają oni przygotowywane posiłki na miejscu, biorą je na
wynos czy są im dostarczane. Organizacja przyjęć okolicznościowych , wynajem
sal szkoleniowo – konferencyjnych, obsługa szkoleń i konferencji, obsługa imprez
plenerowych.
-przygotowywanie i dostarczanie żywności świadczone w oparciu o zawartą
z klientem umowę, na określone uroczystości do miejsc przez niego
wyznaczonych,
-przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców
zewnętrznych.
Uzasadnienie: Działalność gastronomiczna jest bezpośrednio powiązana z
działalnością hotelu .
W Parku Sanguszków jak i bezpośredniej okolicy Parku nie istnieją żadne usługi o
charakterze gastronomicznym.
Najbliższy obiekt gastronomiczny mieści się przy Al.Tarnowskich. Za
wprowadzeniem na teren parku usług gastronomicznych ( restauracja, kawiarnia,
cukiernia, bufet – zdrowa żywność) przemawia zwiększenie atrakcyjności Parku
jako obiektu rekreacyjno – wypoczynkowego dla osób starszych oraz
uprawiających czynny wypoczynek w okolicy ul. Lotniczej, Sanguszków, Al.
Tarnowskich, ceniących ciszę jako alternatywę do jordanowskiego charakteru
Parku Strzeleckiego.
W działalności restauracji przewidziano obsługę cateringową na rzecz okolicznych
placówek i zakładów pracy na podstawie zawartych umów lub zleceń
bezpośrednich.
W planowanej działalności „Hotelu ” znajduje się wynajem sal szkoleniowo –
konferencyjnych , organizacja i obsługa szkoleń , konferencji oraz imprez
8
plenerowych na zlecenie jak i własnych cyklicznych imprez np: „Szlachecka
Biesiada”, „Jesienny Jarmark Kulinarny – Smaki Jesieni”, „ Bieganie na śniadanie
– do parku„ itp.
2.
DZIAŁ OBSŁUGOWY OGRODNICZO – KONSERWATORSKI
2.1 (81.30.Z) Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem
terenów zieleni dokonywanie zasadzeń, pielęgnację i utrzymanie:
parków i ogrodów.
-przy domach prywatnych i domach wielomieszkaniowych, przy budynkach
użyteczności publicznej i częściowo publicznej(szkoły, szpitale, budynki
administracyjne, kościoły itp.),na terenach miejskich (parki miejskie, strefy
zieleni, cmentarze itp.),przy budynkach przemysłowych i handlowych,
-zieleni: budynków (zieleń fasad, ogrody na dachach i wewnątrz budynków
itp.),terenów sportowych, terenów przeznaczonych do gier i zabaw na
świeżym powietrzu i innych terenów rekreacyjnych (np. trawniki przeznaczone
do zażywania kąpieli słonecznych, pola golfowe).
2.2 (81.21.Z)
Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów
przemysłowych
Działalności te obejmują głównie sprzątanie wnętrz budynków, ale może
również obejmować sprzątanie wspólnych miejsc zewnętrznych, takich jak
okna czy chodniki, biura, domy i mieszkania, fabryki, sklepy, instytucje,
pozostałe obiekty przemysłowe i budynki wielomieszkaniowe.
Uzasadnienie: Dzisiejszy stan Parku Sanguszków wymaga systematycznej i
ciągłej pracy konserwatorsko-porządkowej dla odtworzenia nie tak dawnej
jeszcze świetności Parku. Charakter działu ogrodniczo – konserwatorskiego
daje możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych intelektualnie nawet ze
znacznymi stopniem niepełnosprawności do prostych powtarzalnych czynności
wymaganych przy pielęgnacji zieleni i utrzymaniu infrastruktury technicznej
parku. Założenia działu opierają się w przewadze na uzyskaniu zlecenia o
charakterze klauzuli społecznej od zarządcy Parku Sanguszków na
prowadzenie prac utrzymania zieleni i infrastruktury Parku oraz uzyskiwaniu
możliwych zleceń od osób prywatnych i instytucji głównie z terenów osiedli
Zabłocie, Gumniska, Osiedle Nauczycielskie.
9
3.
DZIAŁ OBSŁUGOW0 - REHABILITACYJNY
1) prowadzenie działalności marketingowej w zakresie zbytu wyrobów i usług
2) zabezpieczenie usług rehabilitacyjnych i opiekuńczych,
3) prowadzenie właściwej pracy socjalnej na rzecz pracowników,
4) organizowanie i prowadzenie działalności kulturalno – oświatowej,
5) zapewnienie odzieży ochronnej i środków higieny osobistej,
6) zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania urządzeń technicznych zakładu,
w tym dbałość o ich sprawność i właściwy stan techniczny,
7) prowadzenie bieżącej obsługi finansowo – księgowej Zakładu,
8) bieżące dokonywanie analiz w zakresie między innymi wydatkowania środków
finansowych, kalkulacji kosztów oraz innych zagadnień związanych z realizacją
planów finansowo – rzeczowych Zakładu.
9) sporządzenie okresowej sprawozdawczości z zakresu zagadnień związanych z
funkcjonowaniem Zakładu,
10) prowadzenie prawidłowej gospodarki magazynowej,
11) prowadzenie spraw osobowych pracowników Zakładu,
12) prowadzenie spraw organizacyjnych, regulujących całokształt funkcjonowania
Zakładu,
13) organizowanie działalności szkoleniowej na rzecz pracowników Zakładu,
14) prowadzenie, przez osoby uprawnione, kontroli wewnętrznych w
poszczególnych działach wyodrębnionych w strukturze Zakładu.
VI . PLANOWANE POMIESZCZENIA ZAZ
LICZBA OSÓB ZATRUDNIONYCH w ZAZ do 50 osob
1. PRACOWNIA HOTELARSKA
HOTEL KAT***
Konieczne jest spełnienie wymagań zawartych w załączniku do rozporządzenia
Ministra Sportu i Turystyki dnia 16 listopada 2011 r. ( poz. 1553 ) dla obiektu w
Kategorii Hotel trzy gwiazdki dla 32 j.m. ( jednostek mieszkalnych) w w.h.s
(węzłem higieniczno sanitarnym przystosowanym dla osób niepełnosprawnych)
przeznaczonych dla 60 mieszkańców.
Załącznik: Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 16 listopada 2015 (
Dz.U.Nr 259 Poz.1553)
POKOJE; z pełnym węzłem sanitarnym dostosowanym do potrzeb ON.
- 5 pokoi 1 osobowych
( 5 ) mieszkańców
- 25 pokoi 2 osobowych
(50 )
- 2 apartamenty
(5)
Wyposażenie: klimatyzacja, Internet bezprzewodowy, telefon, suszarka
10
SALE KONFERENCYJNO-SZKOLENIOWE;
- 1 sala konferencyjna o pojemności 60 osób
- 2 sale klubowo-szkoleniowe o pojemności 15 osób
Wyposażenie: rzutnik multimedialny, ekran, flipchart, Internet bezprzewodowy,
nagłośnienie
STREFA REKREACYJNA ;
- sala fitness
- siłownia
- grota solna
- sauna parowa lub sucha
RESTAURACJA / KUCHNIA
1. Pomieszczenia kuchni, z zapleczem magazynowym
-Kuchnia właściwa
-Pomieszczenie do zmywania naczyń
-Pomieszczenie do obierania jarzyn
-Pomieszczenie do przechowywania jaj
-Pomieszczenie chłodnia
-Pomieszczenie na magazyn suchy
-Pomieszczenie na magazyn naczyń kuchennych
2. Sala restauracyjno – bankietowa
3. Lobby bar
4. szatnia gości
5. szatnia personelu z w.h.s.
6. Węzeł sanitarny damski
7. Węzeł sanitarny męski
2. PRACOWNIA OGRODNICZO – KONSERWATORSKA
1. Pomieszczenie pracowni ogrodniczo – porządkowej z zlewem i umywalką
2. Zaplecze magazynowe dla pracowni
3. garaż na ciężki sprzęt ogrodniczy
4. Szatnia / przebieralnia wraz z w.h.s
3. PRACOWNIA REMONTOWO - PORZĄDKOWA
1.
Pomieszczenie pracowni z zlewem i umywalką.
2.
Zaplecze magazynowe dla pracowni
3.
szatnia z w.h.s.
4.
Pralnia hotelowa z magazynem pościeli czystej i brudnej wraz z
wyposażeniem
11
4. DZIAŁ OBSŁUGOWO – REHABILITACYJNY
1.
Gabinet Dyrektora
2.
Gabinet Kadrowo- Księgowy
3.
Pomieszczenie Socjalne
4.
Gabinet pielęgniarsko zabiegowy
5.
Gabinet lekarski
6.
Gabinet rehabilitacji z magazynem sprzętu
-
gabinet
gabinet
gabinet
gabinet
gabinet
gabinet
kinezyterapii
masażu
fizykoterapii dla 5 stanowisk
balneologii; hydroterapia, okłady borowinowe
światłolecznictwa
wypoczynkowy
7.
Recepcja Hotelu z wyposażeniem i oprogramowaniem hotelowym
8.
Pomieszczenie magazynowe kierowcy
9.
Szatnia damska z w.h.s
10. Szatnia męska z w.h.s
11. Pomieszczenia magazynowe środków czystości.
Razem stan zatrudnienia w zakładzie aktywności zawodowej
-
50 osób
w tym 70 % osób niepełnosprawnych ( stan zatrudnienia ustala się w osobach)
- zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności
- zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności (autyzm,
ch. psychiczna, upośledzenie umysłowe, skierowane przez radę programową
WTZ) nie większy niż 35
12
VII.
PROPONOWANE STANOWISKA PRACY W ZAZ
TABELA 1.
Pracownicy ZAZ ON
LP
STANOWISKO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Kelner
pomoc kuchenna
pracownik porządkowy
magazynier
ogrodnik
pokojowa
pracownik remontowy
pracownik recepcji
RAZEM
LICZBA
PRACOWNIKÓW
4
5
4
1
12
4
5
4
39
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Pracownia ogrodnicza
hotel
Pracownia remontowa
hotel
TABELA 2. Pracownicy ZAZ dział obsługowo – rehabilitacyjny
LP
STANOWISKO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Dyrektor
Księgowa
Kadry
Fizjoterapeuta
Pielęgniarka
Szef Kuchni
Instruktor pracowni ogrodniczej
Instruktor pracowni remontowej
Instruktor pracowni hotelarskiej
Kierowca/intendent
RAZEM
LICZBA
PRACOWNIKÓW
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
11
13
VIII.
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZAKŁADU
Koszty utworzenia ZAZ z środków PFRON będących w dyspozycji Województwa
Małopolskiego
2) Maksymalne dofinansowanie utworzenia ZAZ z środków PFRON wynosi do 65 %
tych kosztów.
3) Dofinansowanie nie obejmuje kosztów związanych z przygotowaniem wniosku ,
kosztów uzyskania pozwoleń, uzyskania niezbędnych pozwoleń opinii, zapewnienia
nadzoru inwestorskiego.
KOSZTY DZIAŁANIA ZE ŚRODKÓW PFRON
1) Maksymalne dofinansowanie kosztów działania ze środków PFRON wynosi do 90
% tych kosztów w tym
- środki algorytmowe 18 500 zł na dofinansowanie kosztów rocznego pobytu
jednego zatrudnionego pracownika niepełnosprawnego w zakładzie aktywności
zawodowej. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie
algorytmu przekazywania środków PFRON (Dz.U.08.207.1297)
- środki SODiR
- inne środki PFRON
2) Pozostałe 10 % kosztów działania;
- dotacja wnioskowana z budżetu Województwa
- inne źródła / organizatora
Koszty funkcjonowania zakładu
rehabilitacyjną) obejmują:
(powiązane
z
działalnością
obsługowo-
- dofinansowanie wynagrodzeń osób niepełnosprawnych do poziomu 100 %
najniższego wynagrodzenia określonego w odrębnych przepisach,
- wynagrodzenie personelu rehabilitacyjnego i pomocniczego
- koszty materiałów, energii, usług niematerialnych, materialnych i innych usług
niezbędnych do realizacji rehabilitacji i obsługi,
- koszty transportu i dowozu osób niepełnosprawnych
- koszty szkoleń osób niepełnosprawnych i przygotowania do uczestnictwa w
otwartym rynku pracy
- należne od pracownika i pracodawcy składki na ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
IX.
WSPARCIE PAŃSTWA
Organizator zakładu aktywności zawodowej może korzystać ze zwolnień z
podatków i opłat. Uprawnienia te są przyznawane automatycznie wraz z
uzyskaniem statusu zakładu aktywności zawodowej.
14
- zwolnienie z opłat na ubezpieczenie społeczne (składki
na ubezpieczenie zdrowotne i emerytalne)
- zwolnienia z podatku rolnego
- zwolnienia z podatku leśnego
- zwolnienia z podatku od nieruchomości
- zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych
- zwolnienia z zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
- zwolnienia z opłat, z wyjątkiem opłaty skarbowej i opłat karnych
o charakterze sankcyjnym
Akty prawne:
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. Nr 123, poz 776 z póź. zm.).
2. Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591 z póź.
zm.).
3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157
poz. 1240).
4. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012 roku w
sprawie zakładów aktywności zawodowej ( Dz. U. 2012r. Nr 138 poz. 850).
5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie algorytmu
przekazywania środków PFRON (Dz.U.08.207.1297) z późn. zmianami.
6. Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 16 listopada 2015 (Dz.U.Nr. 259
Poz.1553)
15
Download