STATUT

advertisement
STATUT
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY TYPU C
„ZIELONA PRZYSTAŃ” W TARNOWIE
PRZY UL. PIOTRA SKARGI 29a.
I.POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Środowiskowy Dom Samopomocy typu C „Zielona Przystań” w Tarnowie, zwany dalej „Domem”
działa na podstawie:
1. Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 163 ze zm.)
2. Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tj. Dz.U. 2011 Nr 231
poz. 1375 ze zm.)
3. Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (tj. Dz.U. 2013 poz. 885 ze zm.)
4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie
środowiskowych domów samopomocy (tj. Dz.U. Nr 238 poz. 1586 ze zm.)
5. Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz.U. 2013 poz. 330 ze zm.)
6. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2013 poz. 907 ze
zm.)
7. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2014 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, (tekst
jednolity Dz.U. 2014 poz. 1118 z późn. zm.)
§2
1. Siedziba domu znajduje się w Tarnowie, przy ul. Piotra Skargi 29a.
2. Dom działa na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Miasta Tarnowa a Spółdzielnią
Socjalną Fizjo+.
3. Obszar działania domu obejmuje teren Miasta Tarnów.
4.Nadzór nad działalnością domu sprawuje Wojewoda Małopolski.
5. Prawo kontroli przysługuje upoważnionym pracownikom zleceniodawcy lub Miejskiemu
Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Tarnowie.
§3
Dom jest ośrodkiem wsparcia dziennego pobytu dla 25 osób z różnymi postaciami otępienia,
demencją starczą, chorobą Alzheimera, chorobą Parkinsona, zaburzeniami osobowości i zachowania,
zaburzeniami adaptacyjnymi oraz z organiczną zmianą nastrojów, wykazujących inne przewlekłe
zaburzenia czynności psychicznych, które mają poważne trudności w zachowaniu swojej integracji
społecznej a szczególnie w pełnieniu ról życia codziennego, zwłaszcza wiążących się z
kształtowaniem swoich stosunków z otoczeniem, ról pełnionych w procesie edukacji oraz w trosce o
sprawy wiążące się z materialnymi podstawami egzystencji.
§4
1. Dom przyjmuje uczestników skierowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie
na podstawie decyzji administracyjnej.
2. W Domu przebywają od poniedziałku do piątku. Szczegóły funkcjonowania Domu określa
Regulamin Organizacyjny.
II. CELE I ZADANIA DOMU
§5
Celem Domu jest udzielenie wsparcia osobom mające poważne trudności w życiu codziennym,
wymagających pomocy i opieki niezbędnej do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, której
same te osoby, ani ich rodziny nie mogą zapewnić wykorzystując własne środki, możliwości i
uprawnienia.
§6
Z usług Domu korzystają osoby wymagające wsparcia w przezwyciężaniu ich trudnych sytuacji
życiowych, zaspakajaniu ich niezbędnych potrzeb życiowych i postępowaniu wspierająco
aktywizującego rozumianego, jako zespół działań jakie może podejmować pomoc społeczna,
zmierzających do osiągnięcia przez nie poprawy funkcjonowania, jakości życia i powstrzymywania
postępującej regresji.
Działania wspierająco aktywizujące obejmują m.in.:
1. Trening umiejętności społecznych,
2. Trening umiejętności samoobsługi, zaradności życiowej i funkcjonowania w codziennym życiu,
3. Trening spędzania wolnego czasu i inne formy postępowania,
4. Socjoterapię,
5. Arteterapię np. zajęcia plastyczne, zajęcia muzyczne, teatralne,
6. Zajęcia ogólno-usprawniające,
7. Rozwój indywidualnych uzdolnień i własnych zainteresowań,
8. Poradnictwo w tym zwłaszcza psychologiczne, socjalne,
9. Organizowanie spotkań i zajęć integracyjnych,
10. Współpracę z rodzinami, opiekunami uczestników.
III. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW
§7
Uczestnik Domu ma między innymi prawo do:
1. Korzystania z usług w zakresie określonym w Programie działalności domu.
2. Niedyskryminującego traktowania.
3. Uczestnictwa w podejmowaniu decyzji dotyczących jego osoby.
4. Udział w czynnościach związanych z życiem codziennym, terapii zajęciowej i rekreacji.
5. Poszanowania jego godności i prywatności.
6. Składania skarg i wniosków.
§8
Obowiązkiem Uczestnika Domu jest w szczególności:
1.Poszanowanie praw i wolności innych osób w tym współuczestników jak i personelu.
2.Współdziałanie w miarę swoich możliwości z personelem w zaspokajaniu swoich podstawowych
potrzeb.
3. Dbanie na miarę swoich możliwości o higienę osobistą, wygląd zewnętrzny oraz porządek
w swoich rzeczach wokół siebie.
4. Przestrzeganie norm i zasad współżycia.
5. Przyczynianie się do dobrej atmosfery Domu oraz prawidłowego jego funkcjonowania.
6. Dbałość o mienie Domu.
7. Przestrzeganie Regulaminu Domu.
8. Terminowe ponoszenie opłat za pobyt w Domu.
IV. ORGANIZACJA
§9
1. Domem kieruje Kierownik Domu zatrudniany przez Prezesa Spółdzielni Socjalnej Fizjo+.
2.Gospodarkę finansową Środowiskowego Domu Samopomocy prowadzi Spółdzielnia Socjalna
Fizjo+, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Szczegółowe zasady Domu określa Regulamin Organizacyjny.
V.POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 10
Organem zlecającym jest Gmina Miasta Tarnowa.
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Create flashcards