zalecenia pokontrolne

advertisement
Poznań, 2014 – 03 – 18
PS-Ka.431.2.2014.4
Pani Maria Żurecka
Kierownik
Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
ul. ks. P. Wawrzyniaka 10
63 – 600 Kępno
Na podstawie art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(Dz. U. z 2013 r., poz. 182 ze zm.) inspektorzy Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Poznaniu, Wydziału Polityki Społecznej, Delegatura w Kaliszu w dniach 11, 12 i 18 lutego
2014 r. przeprowadzili kontrolę problemową w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Kępnie, w zakresie prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy.
Zakres kontroli obejmował sprawdzenie realizacji zadania z zakresu administracji rządowej
zleconego gminie, jakim jest prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów
samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2013 r. do dnia kontroli.
Ustalenia pokontrolne zostały szczegółowo opisane w protokole kontroli, który podpisany
został przez Panią bez zastrzeżeń w dniu 7 marca 2014 r.
Stwierdzone podczas kontroli nieprawidłowości i uchybienia, szczegółowo opisane
w protokole kontroli, dotyczyły następujących kwestii:
1. Regulamin Środowiskowego Domu Samopomocy, wprowadzony Zarządzeniem Nr MGOPS
IX.8.2011 Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie z dnia
30 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Ośrodka Wsparcia - Środowiskowego Domu
Samopomocy - nie został opracowany w uzgodnieniu z wojewodą, do czego zobowiązuje przepis
§ 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie
środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586).
2. Pracownik Środowiskowego Domu Samopomocy, szczegółowo opisany w protokole kontroli,
zatrudniony na stanowisku „instruktora terapii zajęciowej” - nie posiada kwalifikacji zawodowych
na zajmowanym stanowisku.
3. Pracownik zatrudniony w Środowiskowym Domu Samopomocy od 15 stycznia 2014 r. na
stanowisku opiekuna w wymiarze ½ etatu, posiadający umowę na zastępstwo do powrotu
pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim tj. w trakcie kontroli do 28 lutego 2014 r. –
nie posiada wymaganego przepisem § 9 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz.
1586) co najmniej półrocznego stażu pracy na stanowisku, na którym miał bezpośredni kontakt
z osobami z zaburzeniami psychicznymi.
4. Opracowywane przez członków zespołu wspierająco – aktywizującego z udziałem uczestników
indywidualne plany wspierająco – aktywizujące - nie są opatrywane datą ich sporządzenia.
al. Niepodległości 16/ 18, 61-713 Poznań, tel. 61-851-55-66, fax 61-854-11-50
www.poznan.uw.gov.pl, e-mail: [email protected]
Wobec powyższego działając na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 ze zm.) wnoszę o wykonanie poniższych zaleceń
pokontrolnych:
1. Niezwłoczne przesłanie Regulaminu Środowiskowego Domu Samopomocy, celem dokonania
uzgodnień - zgodnie z przepisem § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r.
Nr 238, poz. 1586).
2. Uregulowanie sprawy zatrudnienia pracownika na właściwym stanowisku, nie posiadającego
wymaganych kwalifikacji na dotychczas zajmowanym stanowisku tj. stanowisku „instruktora
terapii zajęciowej”, w oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r.
w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2013 r., poz.1050 ze zm.).
3. Zatrudnianie w Środowiskowym Domu Samopomocy pracowników posiadających co najmniej
półroczny staż pracy na stanowisku, na którym mieli bezpośredni kontakt z osobami z zaburzeniami
psychicznymi – zgodnie z przepisem § 11 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r.
Nr 238, poz. 1586).
4. Umieszczanie dat na każdym etapie opracowywania i prowadzenia indywidualnych planów
wspierająco – aktywizujących uczestników.
Na podstawie art. 128 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej, oczekuję przedstawienia przez
Panią, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszych zaleceń pokontrolnych, informacji
o ich realizacji.
Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, w terminie 7 dni od daty otrzymania
niniejszych zaleceń pokontrolnych, przysługuje Pani prawo zgłoszenia zastrzeżeń.
W przypadku uwzględnienia zastrzeżeń, zgodnie z art. 128 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej
w terminie 30 dni, jest Pani obowiązana do powiadomienia o realizacji zaleceń, mając na uwadze
zmiany wynikające z uwzględnionych zastrzeżeń.
Jednocześnie pragnę przypomnieć, że zgodnie z art. 130 ust. 1 cytowanej ustawy, kto nie
realizuje zaleceń pokontrolnych podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 6.000 zł.
Z up. Wojewody Wielkopolskiego
Przemysław Pacia
Wicewojewoda Wielkopolski
Do wiadomości:
Rada Miejska w Kępnie
63 – 600 Kępno ul. Ratuszowa 1
Download