Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziejowicach ogłasza

advertisement
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziejowicach ogłasza nabór na wolne
stanowisko:
kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy ( 1 etat)
Na podstawie art. 3a, art. 4 pkt 2a ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziejowicach ogłasza nabór na wolne
stanowisko urzędnicze - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób
z zaburzeniami psychicznymi w Sędziejowicach.
1. Wymagania związane ze stanowiskiem:
- wykształcenie wyższe na kierunku praca socjalna, pedagogika, psychologia, socjologia,
politologia,
- co najmniej 5-letni staż pracy, w tym 3- letni staż pracy w placówce pomocy społecznej
oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej,
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
- brak prawomocnego skazania za przestępstwa popełnione umyślnie,
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku Kierownik Środowiskowego
Domu Samopomocy w Sędziejowicach,
- nieposzlakowana opinia.
2. Wymagania dodatkowe:
- znajomość ustawy o pomocy społecznej, ustawy o pracownikach samorządowych oraz
ustawy o ochronie zdrowia psychicznego,
- przedstawienie koncepcji pracy na ww. stanowisku ze szczególnym uwzględnieniem
problematyki funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy oraz form pracy dla
osób z zaburzeniami psychicznymi, osób starszych oraz z dysfunkcją narządów ruchu .
3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
- kierowanie, organizowanie pracy i zapewnienie prawidłowego funkcjonowania
Środowiskowego Domu Samopomocy,
- zarządzanie mieniem i współpraca w tym zakresie z Kierownikiem GOPS Sędziejowice,
- podejmowanie decyzji, sporządzanie procedur, instrukcji, regulaminów dla lepszego
funkcjonowania i udoskonalenia Środowiskowego Domu Samopomocy we
współpracy z Kierownikiem GOPS Sędziejowice,
- sprawowanie nadzoru nad pracą personelu dla lepszego jego funkcjonowania,
- współpraca w zakresie pomocy społecznej, organizacja zajęć kulturalnych i integracyjnych,
- dbałość o podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników podległych,
- sporządzanie dokumentów związanych z odpłatnością za pobyt,
- nadzorowanie prawidłowego sporządzania jadłospisów, kontrolowanie jakości posiłków,
- prowadzenie ewidencji pensjonariuszy,
- opracowanie i przedstawienie do zatwierdzenia kalkulacji posiłków zgodnie z normami
żywienia,
- opracowywanie miesięcznego programu zajęć,
- obserwowanie podopiecznych podczas zajęć, prowadzenie zajęć rewalidacyjnych po
ukierunkowaniu przez psychologa i psychiatrę,
- praca socjalna z rodzinami pensjonariuszy oraz z pensjonariuszami,
- zabezpieczenie oparcia społecznego polegającego na doradztwie i poradnictwie.
4. Wymagane dokumenty aplikacyjne:
- podanie o pracę,
- życiorys (curriculum vitae),
- kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie, a także inne kwalifikacje i
umiejętności ( oryginał do wglądu),
- kopie świadectw pracy lub zaświadczenie obecnego pracodawcy potwierdzające staż
pracy (oryginały do wglądu ),
- zaświadczenie o stanie zdrowia,
- oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw
publicznych,
- oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
- oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych
w ofercie pracy związanych z procesem rekrutacji (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz.926
z póź.zm.),
- koncepcja pracy na stanowisku Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy
w Sędziejowicach,
5. Wynagrodzenie zostanie ustalone na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2
sierpnia 2005 roku w sprawie wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach
organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2005 r. nr 146, poz.1222 z
póżn.zm.).
6. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem " Dotyczy naboru na stanowisko
Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy" w terminie do 23 lutego 2007 r. do godz.
15.30 w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziejowicach, ul. Wieluńska 7.
7. Osoba upoważniona do udzielania dodatkowych informacji - Aleksandra Andrysiak kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, tel.0.43.67715-81.
8. Osoby zakwalifikowane do dalszego postępowania zostaną zaproszone na rozmowę
kwalifikacyjną. Termin i miejsce zostaną podane w zawiadomieniu.
Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Aleksandra Andrysiak
Download