Turystyka osób niepełnosprawnych

advertisement
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI
THE SOCIETY OF THE FRIENDS OF CHILDREN
95 LAT
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Morągu
w trosce o zdrowie dzieci, młodzieży i osób
niepełnosprawnych
1
Pojęcie zdrowia
Zdrowie – stan pełnego fizycznego,
umysłowego i społecznego dobrostanu, a
nie tylko całkowity brak
choroby czy niepełnosprawności
2
Wyróżnia się:
1.
2.
3.
4.
Zdrowie fizyczne – prawidłowe funkcjonowanie organizmu, jego
układów i narządów;
Zdrowie psychiczne:
Zdrowie emocjonalne – zdolność do rozpoznawania emocji,
wyrażania ich w odpowiedni sposób, umiejętność radzenia sobie
ze stresem, napięciem, lękiem, depresją, agresją,
Zdrowie umysłowe – zdolność do logicznego, jasnego myślenia;
Zdrowie społeczne – zdolność do nawiązywania, podtrzymywania i
rozwijania prawidłowych relacji z innymi ludźmi;
Zdrowie duchowe – u niektórych ludzi związane z wierzeniami i
praktykami religijnymi, u innych osobisty zbiór zasad, zachowań i
sposobów osiągania wewnętrznego spokoju i równowagi.
3
Początki TPD w Morągu


1992- założyciele: grupa rodziców dzieci
niepełnosprawnych, dyrektor MOPS,
psycholog
1993 – 1999 sala rehabilitacyjna
(partnerstwo: ZOZ, Urząd Miasta,
Przedszkole nr 2, TPD )
4
Kogo wspieramy

osoby niepełnosprawne

młodzież

dzieci
5
Wspieramy poprzez
Warsztat Terapii
Zajęciowej
Świetlica
środowiskowa
Środowiskowy
Dom Samopomocy
inne
Młodzieżowy Klub
Integracji Społecznej
UL
6
Warsztat Terapii Zajęciowej

Zdrowie fizyczne: fizykoterapia, zajęcia
sportowe, taneczne, koło tenisa stołowego,
spacery, basen, udział w zawodach
sportowych
7
Zdrowie psychiczne:







wsparcie psychologa
wsparcie pozostałej kadry WTZ
zajęcia relaksacyjne
organizacja wizyt u psychiatry
pilnowanie przyjmowanie leków
nauka radzenia sobie z problemami
nauka rozładowania napięć
8
Realizacja projektów:





Zdrowy układ krążenia
Profilaktyka zdrowotna w zakresie poprawy stanu
zdrowia jamy ustnej uczestników Warsztatu
Terapii Zajęciowej w Morągu
Odnaleźć siebie
W zdrowym ciele zdrowy duch
Trzymaj formę
9
Zdrowie społeczne



Integracja : m.in. współpraca z Szkołą
Podstawową nr 4, Szkołą Podstawową
w Łącznie, Przedszkolem nr 2
Udział w akcjach charytatywnych
Udział w różnych przejawach życia
społecznego
10
Środowiskowy Dom Samopomocy

-
Zdrowie fizyczne
Fizykoterapia
Udział w zawodach sportowych
Tenis stołowy
Spacery
11
Środowiskowy Dom Samopomocy

-
Zdrowie psychiczne
Wsparcie psychologiczne
Zajęcia relaksacyjne
Realizacja projektu: Edukacja, profilaktyka, zdrowie.
Organizacja wizyt u psychiatry
Pilnowanie przyjmowanie leków
Nauka radzenia sobie z problemami
Nauka rozładowania napięć
12
Środowiskowy Dom Samopomocy

-
Zdrowie społeczne
Integracja ze środowiskiem
Udział w akcjach charytatywnych
Udział w różnych przejawach życia społecznego
13
Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej
UL
Świetlica środowiskowa






gry i zabawy ruchowe
wyjazdy na basen
Wsparcie psychologiczne
udział w różnych przejawach życia społecznego
udział w akcjach charytatywnych
dożywianie
14
Inne formy wspierania zdrowia



Kolonie i obozy (z programem profilaktycznym,
konkursy o zdrowym stylu życia, zajęcia sportowe)
Taniec z ogniem, warsztaty strzelania z łuku,
chodzenia na szczudłach
Realizacja projektów: Bezpiecznie, zdrowo,
beznałogowo przez życie; Wybieram zdrowo i
sportowo; Po zdrowie i przygodę
15
Dziękuję za uwagę
Krystyna Sałak
Prezes Zarządu TPD w Morągu
16
Download