Adam I.P. Smith "Wojna secesyjna"

advertisement
Adam I.P. Smith "Wojna secesyjna" - recenzja książki
środa, 28 marca 2012 17:56
autor: Poul Yank
Na rewersie okładki recenzowanej pozycji znajduje się fragment opinii o tej książce jednego z
polskich pracowników naukowych stanowiący świetną recenzję, który pozwolę sobie na
wstępie zacytować: Wojna secesyjna Adama I.P.Smitha jest interesującą propozycją
podręcznikową ze względu na przystępną formułę i brak konkurencji w kategorii, która
reprezentuje.
Faktycznie, nie czytałem do tej pory innej publikacji polskojęzycznej, która w oparciu o
kilkadziesiąt pozycji źródłowych w sposób tak wyczerpujący analizowałaby różnorodne aspekty
Wojny Secesyjnej oraz byłaby napisana przystępnym językiem ale w sposób bardzo
usystematyzowany, co bardzo korzystnie wpływa na komfort czytania i ułatwia przyswajanie
informacji. Zauważę jednak już na początku swojej recenzji, że jeśli chodzi o aspekty militarne
konfliktu, na temat których moja wiedza jest najszersza, a więc mogę
w
najpełniejszy sposób weryfikować informacje podane przez autora to jestem rozczarowany (o
czym poniżej).
1/4
Adam I.P. Smith "Wojna secesyjna" - recenzja książki
środa, 28 marca 2012 17:56
Książka składa się, nie licząc przedmowy z 8 rozdziałów, z których każdy dzieli się na
podrozdziały (od 2 do 7, zwykle jest ich 4 – 5). W skrócie przedstawię tematykę
poszczególnych części, ale szczegółów zdradzał nie będę – ewentualny czytelnik sam się
z nimi zapozna.
W rozdziale pierwszym znajdujemy opis systemu politycznego Unii amerykańskiej, prawnych
regulacji kwestii niewolnictwa, ekspansji terytorialnej państwa i prób wprowadzania
niewolnictwa na nowo nabyte lub zdobyte tereny. Najciekawsze fragmenty zawierają logiczne
wyjaśnienie dlaczego powstał i rozwijał się system niewolniczy, skąd wynikała potęga polityczna
i materialna wielkich właścicieli niewolników, dlaczego powstał
i jak rozwijał się ruch
abolicyjny oraz przedstawiają uwarunkowania i mechanizmy polityczno – prawne zawierania
kompromisów konstytucyjnych pomiędzy stanami wolnymi
i niewolniczymi.
Rozdział drugi opisuje bezpośrednie i pośrednie przyczyny i okoliczności, które skłoniły elity
Południa do podjęcia decyzji o secesji, a także stosunek niższych warstw białej ludności stanów
południowych do kwestii niewolnictwa i secesji. Wyeksponowano oczywiście wybory
prezydenckie w 1860 r. i następstwa zwycięstwa A. Lincolna. W ostatniej części przedstawiono
próby utrzymania jedności państwa, kryzys związany z Fortem Sumter, wybuch wojny oraz
pierwszą bitwę nad Bull Run (Manassas). Rozdział trzeci ukazuje opis sił obu stron, strategie i taktykę, działania militarne
w
okresie kwiecień 1861 – wrzesień 1862 (głównie na froncie wschodnim) oraz polityczne,
wojskowe i społeczne okoliczności ogłoszenia Emancypacji.
W kolejnym, czwartym rozdziale autor kontynuuje tematykę emancypacyjną oraz opisuje
działania militarne w okresie październik 1862 – wrzesień 1864 (więcej miejsca poświęca
znowu działaniom na froncie wschodnim, ale dzięki osobie gen. W.T. Shermana znajdziemy
trochę informacji o walkach na Zachodzie).
Rozdział piąty jest moim subiektywnym zdaniem najciekawszy. Ukazano w nim życie codzienne
w armiach obu stron oraz ukazano motywy jakimi kierowali się mieszkańcy Południa i Północy
decydując się na wstąpienie do wojska (a były to czasy kiedy pojęcie honor nie było jeszcze
wyświechtanym przez polityków frazesem). Szczególnie polecam fragmenty dotyczące
stosunku dowódców i żołnierzy federalnych do czarnej ludności na zajmowanych terenach
Stanów Skonfederowanych.
Następny, szósty rozdział dotyczy takich tematów jak szeroko rozumiane powstanie ,,narodu
2/4
Adam I.P. Smith "Wojna secesyjna" - recenzja książki
środa, 28 marca 2012 17:56
Południa”, ewoluowanie stosunku władz, elit i białej ludności stanów południowych do kwestii
niewolnictwa oraz stopniowego pogarszania się sytuacji gospodarczo – społecznej Konfederacji
i wpływu tego czynnika na postawę Południowców.
Rozdział siódmy opisuje przebieg operacji militarnych w okresie październik 1864 – kwiecień
1865, okoliczności i uwarunkowania ponownego wyboru A. Lincolna na urząd prezydencki oraz
przedstawia zarys planów środowisk decydenckich Północy dotyczących różnych koncepcji
rekonstrukcji Unii po zakończeniu wojny.
W rozdziale ósmym przedstawiono okoliczności zakończenia walk, partykularne interesy
poszczególnych stanów, które negatywnie wpłynęły na sprawę Południa, szczególną rolę i
rangę gen. R. Lee, przyczyny klęski Południa, kształtowanie się i proces, który potem został
określony jako ,,odkupienie narodu”. Najciekawszym tematem poruszonym w tej części książki
jest sformułowanie przez autora tezy, że pomimo zniesienia po krwawej wojnie instytucji
niewolnictwa już w latach siedemdziesiątych XIX w. Południe poprzez liczne stanowe akty
prawne doprowadziło do sytuacji, w której przy - zaznaczam biernej postawie Północy i czynnej
niektórych związanych z Północą polityków (prezydent U.S. Grant) – ludność murzyńska
została faktycznie pozbawiona większości swoich praw i sprowadzona
z powrotem do
roli prawie niewolników. Potrzeba było upływu ponad osiemdziesięciu lat
i wielu
ofiar, aby w latach sześćdziesiątych XX w. nastąpiła faktyczna emancypacja czarnej ludności
Południa.
Podsumowując książkę Adama I.P. Smitha subiektywnie mogę stwierdzić, że autor
w
sposób wszechstronny opisał ,,szczególną instytucję” jak eufemistycznie Południowcy określali
niewolnictwo, społeczne, polityczne i gospodarcze uwarunkowania i przyczyny wybuchu,
przebiegu, zakończenie i następstwa wojny secesyjnej. Wartość książki podnoszą liczne cytaty
z listów i pamiętników polityków, żołnierzy oraz osób cywilnych obu stron konfliktu.
Niestety musze stwierdzić, że jeśli chodzi o aspekt militarny to jest on zaledwie naszkicowany
przez Adama I.P. Smitha, a jest chyba logiczne wymaganie aby w książce zatytułowanej
,,Wojna Secesyjna” zajmował on dużo więcej miejsca. Czytelnik dowie się
z
recenzowanej pozycji bardzo mało na temat organizacji armii Unii i Konfederacji, a prawie nic o
ich uzbrojeniu i wyposażeniu. Autor dość swobodnie i zamiennie używa pojęć brygada,
dywizja, korpus. Podaje co prawda rzetelnie straty sumaryczne stron poniesione w trakcie
trwania konfliktu ale odnosząc się do poszczególnych bitew czy kampanii wszystkie ubytki
zalicza do kategorii ,,zabici”. Stąd między innymi czytelnik może się dowiedzieć, że w trakcie
,,bitwy siedmiodniowej” obie strony straciły 50 tysięcy zabitych. Opisując dowódców Unii
stwierdza, że np. gen. J. Hooker pił na umór, otaczał się prostytutkami i był przerażony
3/4
Adam I.P. Smith "Wojna secesyjna" - recenzja książki
środa, 28 marca 2012 17:56
perspektywą starcia z gen. Lee (aby być uczciwym dodam, że A.I.P. Smith przyznaje, że
J. Hooker podniósł morale i jakość Armii Potomaku oraz wymyślił niezły plan kampanii).
Tematyka blokady morskiej jest zaledwie naszkicowana, a walki marynarek prawie całkowicie
pominięte. Autor poprzestaje na ogólnym stwierdzeniu o przewadze gospodarczej Północy
wyrażającej się w tym, że jak można domyślić się z lektury miała ona 90% fabryk uzbrojenia i
znacznie podniosła w trakcie trwania wojny poziom produkcji żywności.
Reasumując – w mojej subiektywnej opinii książka jest warta przeczytania ale chętnie ujrzałbym
polskojęzyczną publikację, która w rzetelny i wyczerpujący sposób opisywałby aspekty militarne
wojny secesyjnej.
Tytuł: Wojna secesyjna
Autor: Adam I.P.Smith
Tłumaczenie: Tomasz Tesznar
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Seria: --Rok wydania: 2011
Oprawa: miękka
Format: 14 x 21
Język: polski
ISBN 978-83-233-3211-4
Ilość stron: 377
Ilość map: 5
Ilość zdjęć / rycin: 0
Cena: około 40 PLN
4/4
Download