segmentacja rynku

advertisement
SEGMENTACJA
RYNKU
• Segmentacja rynku :
•
podział rynku na grupy konsumentów, które różnią się między sobą
oczekiwaniami klientów względem produktu sposobem zakupu lub innymi
kryteriami.
•
•
Istota segmentacji :
to działanie na rzecz określonej grupy nabywców, stwarzanie szans i
możliwości lepszego dostosowania danego produktu do wymagań
konsumenta
Cele segmentacji :
- analiza struktury rynku
- Pozycjonowanie produktu
Zalety segmentacji:
• dostosowanie produktów do potrzeb nabywców, co przyczynia się do
zwiększenia sprzedaży i konkurencyjności danych towarów na rynku,
• dotarcie do tych konsumentów, których preferencje są uwzględniane
przy kształtowaniu produktu,
• efektywniejsze wydatkowanie środków finansowych przeznaczanych na
pro-mocję sprzedaży przez dobór instrumentów promocji w stosunku
do określonych i znanych adresatów,
• szybkie zauważanie zmian na rynku dzięki ciągłym obserwacjom jego
części,
• wcześniejsze przygotowanie się do tych zmian,
• dokładniejsze określanie czasu nasilania kampanii promocyjnej.
Cechami prawidłowo
wyodrębnionego segmentu są:
• mierzalność
• rozległość
• dostępność
Kryteria segmentacji
• Kryteria segmentacji opisujące
(deskryptywne)
• Kryteria segmentacji behawiorystyczne
KRYTERIA
OPISUJĄCE CECHY
NABYWCÓW
Kryteria geograficzne:
-
miejsce zamieszkania, np. miasto, przedmieście, wieś
klimat
typografia
wielkość miasta (liczba mieszkańców)
gleba
ustrój polityczny
Kryteria ekonomiczne:
-
zawód
dochód na osobę
dochód gospodarstwa domowego
źródła dochodów
majątek
Kryteria społeczne :
-
klasa społeczna
grupa odniesienia
styl życia
stadium życia rodzinnego
Kryteria demograficzne:
-
wiek
płeć
wyznanie
wykształcenie
stan cywilny
zdrowie
KRYTERIA OPISUJĄCE
CECHY PRODUKTÓW
• Związane z wzorcami konsumpcji
• Dotyczące warunków zakupu
• Związane z korzyściami produktu
KRYTERIA CHARAKTERYZUJĄCE
WZORCE ZAKUPÓW:
Sprowadzają się do wyodrębnienia jednorodnych grup nabywców na
podstawie motywów zakupu.
• Podział nabywców na podstawie kryterium lojalności wobec firmy
• Podział nabywców na podstawie kryterium częstotliwości zakupów
Użytkowników dzieli się na "systematycznych", "przeciętnych" i
"doraźnych"
• Podział nabywców na podstawie kryterium opartym na prostych
metodach zbierania informacji Odróżnia się grupy zainteresowane
głównie niskimi cenami od grup zwracających uwagę na wysoką jakość
produktu i obsługi.
Procedura segmentacji rynku
Wyróżniamy trzy etapy badań segmentacji
rynku :
1.
etap badań
2.
etap analizy
3.
etap profilowania
WYBÓR RYNKÓW
DOCELOWYCH
RYNEK DOCELOWY
MARKETING NIEZRÓZNICOWANY
(MASOWY)
MARKETING SELEKTYWNY
NICHE MARKETING
POZYCJONOWANIE PRODUKTU
Segmentacja rynku
turystycznego
• Jedynym źródłem dochodów przedsiębiorstwa turystycznego
jest satysfakcja klienta
• Istnieje pięć przyczyn, dla których przedsiębiorstwo
turystyczne powinno dokonywać segmentacji rynku
• Nie każdy segment prawidłowo rozpoznamy przynosi nam
korzyści. Musi spełniać następujące warunki
Zanim przystąpi się do segmentacji rynku, należy pamiętać o dwóch
Proces segmentacji składa
się z trzech etapów:
1. Sporządzenia mapy uczestników rynku
2. Badań kwestionariuszowych
3. Podziału rynku produktu na segmenty na
podstawie wyników badań
kwestionariuszowych
Download