Istota segmentacji rynku Firma usługowa ma do wyboru trzy

advertisement
Istota segmentacji rynku
Firma usługowa ma do wyboru trzy sposoby postępowania:
1. Działanie nie zróżnicowane (marketing masowy), które właściwie polega na
agregacji, a nie na segmentacji rynku;
2. Działanie zróżnicowane (marketing różnicowania produktu), które pozwala określić
np. pięć segmentów rynku, dla których firma opracowuje pięć odrębnych struktur
marketingu-mix, po jednej dla każdego segmentu;
3. Działanie skoncentrowane (marketing docelowy), gdzie mimo pewnej liczby
ukrytych segmentów instrumenty polityki marketingowej firmy koncentrują się
przede wszystkim na jednym wybranym segmencie [8].
Te sposoby działania przedsiębiorstwa odnoszą się przede wszystkim do rynku
dóbr konsumpcyjnych. Na rynku dóbr zaopatrzeniowych można odnaleźć jeszcze jeden
sposób działania, a mianowicie działanie zindywidualizowane.
W koncepcji działania nie zróżnicowanego rynek traktuje się jako całość.
W stosunku do wszystkich konsumentów opracowuje się uniwersalną, odwołującą się do
„przeciętnego” lub „typowego” konsumenta strukturę marketingu-mix (produkt, cena,
dystrybucja, aktywizacja sprzedaży). Przyjmowanie tej koncepcji jest możliwe zwłaszcza
wtedy, kiedy wytwarzane i sprzedawane produkty są standardowe i w małym stopniu
podatne na zróżnicowanie (cukier, sól). Koncepcja działania nie zróżnicowanego na rynku
odpowiada zjawisku masowej produkcji w sferze wytwarzania i jest również atrakcyjna z
ekonomicznego punktu widzenia.
W koncepcji działania zróżnicowanego przedsiębiorstwo działa na rynku jako
całość, nie traktując go jednak w sposób jednorodny. Podejmowane działania nie odnoszą
się do rynku jako całości, lecz do celowo wyodrębnionych jego segmentów. Zwiększenie
sprzedaży może nastąpić m.in. w wyniku:
-zdobycia
pozycji
monopolistycznej
przez
przedsiębiorstwo
wobec
określonych
segmentów,
-osiągnięcia wysokiego stopnia zainteresowania kupujących sprzedawanymi produktami,
-oddziaływania na częstotliwość dokonywanych zakupów,
-lepszego poznania i zaspokojenia potrzeb konsumentów, itp.
Koncepcja działania skoncentrowanego nie odnosi się do rynku jako całości, lecz
do wyodrębnionego segmentu(ów) rynku. Przedsiębiorstwo koncentruje uwagę na
wybranym segmencie rynku, dostosowując produkt, cenę, dystrybucję i akwizycję
sprzedaży do charakterystyki tego segmentu.
Działanie
zindywidualizowane,
spotykane
prawie
wyłącznie
na
rynku
dóbr
zaopatrzeniowych, polega na traktowaniu przez przedsiębiorstwo każdego odbiorcy jako
oddzielnego partnera [2].
Każdy konsument posiada własne wyobrażenie o produktach, poddawane różnym
uzupełnieniom i modyfikacjom. Stąd też - bez względu na to, czy przedsiębiorstwo
oferuje produkt dla rynku masowego czy specjalistycznego – warunkiem powodzenia jest
m.in. zdefiniowanie najbardziej efektywnej pozycji produktu na rynku oraz podjecie
decyzji, jaki obraz produktu i firmy należy kreować w świadomości konsumenta,
zwłaszcza w odniesieniu do dóbr i usług konkurencyjnych. Proces ten określa się mianem
planowania miejsca produktu na docelowym rynku lub pozycjonowania produktu
(positioning).
Zaprojektowanie produktu, który przedsiębiorstwo zamierza lokować w wybranym
segmencie rynku, wymaga przede wszystkim poznania przez nabywców już istniejących
ofert i ich ceny. Przeważa pogląd, że najlepszym sposobem ustalania miejsca produktu
na rynku jest badanie i eksponowanie kluczowych atrybutów. Na przykład: pasty do
zębów ocenia się głównie na podstawie skuteczności usuwania kamienia nazębnego i
smaku, proszki do prania – od zdolności wybielania i ekonomiczności użycia, itp.
Wstępnym krokiem dla właściwego ulokowania produktu w segmencie rynku jest, więc
zbadanie, jakie cechy produktu wyznaczają jego wizerunek w świadomości klienta.
Ważnym narzędziem pozycjonowania są tzw. mapy percepcji produktu. Mapy te
pokazują sposoby postrzegania przez konsumentów produktów dominujących w danym
segmencie rynku i pozwalają wyznaczyć cechy produktu najbardziej pożądanego. Mapy
percepcji produktu można wykorzystywać dla potrzeb projektowania nowych produktów,
ich doskonalenia, zmian polityki cenowej, modyfikacji reklamy i innych.
Firma pełniąca na rynku rolę lidera może jedynie dążyć do umocnienia swojej
pozycji poprzez zwiększenie liczby nabywców na rynku już penetrowanym, zachęcanie
stałych klientów do zwiększenia częstotliwości zakupów oraz wprowadzenie rynkowej
innowacji.
„Positioning” może polegać na większym lub mniejszym zróżnicowaniu produktu i
rozszerzeniu w ten sposób możliwości dokonywania wyboru, manipulowaniu ceną,
intensywnej promocji i innych. Szeroko stosowane jest także oferowanie różnych usług
dodatkowych.
Trzecią możliwością jest oferta powtarzająca cechy produktów już sprawdzonych
na rynku, zwłaszcza, gdy uznano je za dobre. Jest to typowe działanie naśladowcze
(strategia „me-too”). Warunkiem powodzenia strategii imitacyjnej są niższe ceny i
intensywna promocja, ponieważ jej głównym zagrożeniem jest lojalność nabywców
wobec znanych im już producentów.
Po czwarte, przedsiębiorstwo może wykorzystywać istniejące w danym segmencie
„szczeliny”(gaps)
wprowadzając
produkt
niepodobny
do
dominujących
na
rynku.
Przykładem takiego postępowania jest kariera „7-Up” uznanego za „trzeci najlepiej
sprzedający się napój na świecie”. „7-Up” zaprojektowano jako „czysty, łagodny, gaszący
pragnienie, bezalkoholowy, niepowtarzalny napój”, który miał się zdecydowanie różnić od
toczących ze sobą ostrą, konkurencyjną walkę Coca-Coli i Pepsi-Coli. Jednym ze źródeł
sukcesu „7-Up” było jego precyzyjne pozycjonowanie oparte na wielokrotnym testowaniu,
dzięki czemu skomponowano smak, który uzyskał pełne uznanie konsumentów.
Jeżeli przedsiębiorca dojdzie do wniosku, że jego produkt nie może być od
produktów konkurencyjnych na rynku lepszy, to winien zastanowić się czy nie należy
uczynić go całkowicie różnym [1].
Obecnie przedsiębiorstwa coraz powszechniej uważają za niecelowe działanie
według zasad marketingu masowego lub marketingu różnicowania produktu. Rynki
masowe stopniowo rozpadają się na setki mikro rynków, gdzie grupy ludzi o różnych
stylach życia nabywają różne produkty w różnych kanałach dystrybucji, i do których
kieruje się różne kanały dystrybucji.
Przedsiębiorstwa coraz częściej przyjmują strategię marketingu docelowego. Zamiast
rozproszenia swoich działań marketingowych koncentrują się na tych nabywcach, których
mają
szansę
najpełniej
zaspokoić.
Marketing
docelowy
wymaga
podjęcia
trzech
podstawowych kroków:
1. Segmentacji rynku:

identyfikacja zmiennych segmentacji i podział rynku na segmenty

opracowanie profili powstałych segmentów
2. Zdefiniowania rynku docelowego

ocena atrakcyjności każdego segmentu

wybór docelowych segmentów
3. Pozycjonowanie rynku

identyfikacja
możliwych
koncepcji
pozycjonowania
dla
każdego
segmentu
docelowego

wybór, rozwiniecie i przekazanie wybranej koncepcji pozycjonowania [5].
Współczesny rynek odznacza się dużą dynamiką. Jej głównymi siłami sprawczymi
są: wzrost liczby konsumentów, zmiany siły nabywczej ludności, zróżnicowane fundusze
swobodnej decyzji oraz ewolucja gustów, nawyków, marzeń i chęci naśladownictwa.
Potrzeby konsumentów i ich rynkowe zachowania określają także ustawicznie pojawiające
się innowacje produktu. Dynamizm rynku powoduje rozszczepienie się popytu. W
większości wypadków przedsiębiorstwo nie ma, więc do czynienia z „przeciętnym
konsumentem”, lecz styka się z nabywcami o odmiennych preferencjach użytkowych,
estetycznych
czy
rynkowych,
co
wymaga
podejmowania
zróżnicowanych
działań
marketingowych. Jednym z warunków dostosowania działalności przedsiębiorstwa do
dywersyfikacji popytu jest, więc dokonanie segmentacji rynku. [1]
Segmentacja stanowi kompromis między marketingiem masowym, którego istotą
jest traktowanie każdego nabywcy w ten sam sposób, a założeniem, że każdy nabywca
wymaga indywidualnej obsługi marketingowej. Polega ona na agregacji potencjalnych
nabywców w grupy charakteryzujące się wspólnymi potrzebami.
Obecnie niewiele przedsiębiorstw stosuje strategię marketingu masowego. Zamiast tego
realizują tzw. marketing docelowy – identyfikują segmenty rynku, wybierają jeden lub
kilka z nich oraz opracowują produkty i pozostałe instrumenty marketingowe dopasowane
do ich oczekiwań. W ten sposób sprzedawcy mogą dostarczać odpowiedni produkt do
każdego rynku docelowego oraz dopasowywać swoje ceny, kanały dystrybucji i reklamę
tak, aby dotrzeć do nabywców w jak najefektywniejszy sposób [3,7].
Efektywność
segmentacji
polega
na
wyodrębnieniu
takich
segmentów,
które
są
wymierne, znaczące pod względem wielkości, dostępne, dające się odróżnić, i na których
możliwe jest podjęcie działania.
Grupowanie
konsumentów
w
określony
sposób
stanowi
o
istocie
procesu
określanego mianem segmentacji rynku. Proces ten wynika przede wszystkim z
występowania następujących faktów:

nie wszyscy nabywcy są tacy sami;

z
grupy
nabywców
określonego
produktu
można
wyodrębnić
podgrupy
o
podobnych zachowaniach, systemach wartości itp.;

podgrupy są liczebnie mniejsze i bardziej homogeniczne niż grupa jako całość;

łatwiejsze i skuteczniejsze jest działanie na rzecz mniejszej podgrupy podobnych
konsumentów niż na rzecz dużych, zróżnicowanych grup konsumentów. [2,6]
Segmentacja rynku stanowi, więc podział potencjalnych nabywców na grupy,
które mają podobne potrzeby oraz prawdopodobnie w zbliżony sposób zareagują na
różne działania marketingowe. Określone w ten sposób grupy stanowią segmenty
rynkowe, czyli stosunkowo homogeniczne zbiorowości potencjalnych nabywców [7].
Segment rynku jest to grupa obecnych lub potencjalnych klientów wykazujących
pewne wspólne cechy, która spełnia wymogi niezbędne do wyjaśnienia ( i przewidywania)
ich reakcji na bodźce marketingowe dostawcy [9].
W celu poprawnego wyodrębnienia segmentów rynku należy prowadzić wiele
systematycznych
badań.
Aby
strategia
segmentacji
rynku
przyniosła
oczekiwane
korzyści, muszą zostać spełnione określone warunki. W przeciwnym wypadku firma
poniesie niepotrzebne koszty marketingowe, których nie zrekompensują osiągnięte
efekty.
Poprawnie wyodrębniony segment rynku powinien się odznaczać czterema następującymi
cechami:
1. Segment rynku powinien być mierzalny.
2. Segment rynku powinien być opłacalny.
3. Segment rynku powinien być dostępny.
4. Segment rynku powinien być homogeniczny.
5. Powinno się brać pod uwagę względność stosowanych kryteriów[4].
Przy wyborze segmentu rynku, ocenić należy otoczenie konkurencyjne jak również
starannie ocenić otoczenie technologiczne dotyczące produktu, procesu i zarządzania[9].
Segmentacja rynku, odgrywająca główną rolę w wyborze rynku docelowego, jest również
szczególnie użyteczna w:

dostosowaniu produktów do potrzeb nabywców, co przyczynia się do zwiększenia
sprzedaży i konkurencyjności danych towarów na rynku;

dotarciu do tych konsumentów, których preferencje są uwzględniane przy
kształtowaniu produktu;

efektywniejszym
wydatkowaniu
środków
finansowych
przeznaczonych
na
aktywizację sprzedaży przez odpowiedni dobór form aktywizacji w stosunku do
określonych i znanych adresatów;

szybkim zauważaniu zmian na rynku dzięki ciągłym obserwacjom określonych
jego części;

wcześniejszym przygotowaniu się do tych zmian;

dokładniejszym określeniu czasu nasilania się aktywizacji sprzedaży[6].
Podstawowy
podział
rynku
polega
na
wyodrębnieniu
rynku
produktów
konsumpcyjnych i rynku przedsiębiorstw. Na rynku produktów konsumpcyjnych stosuje
się trzy metody segmentacji. Znajomość kryteriów segmentacji rynku jest podstawowym,
ale nie jedynym elementem wiedzy umożliwiającym jej przeprowadzenie. Może być,
bowiem prowadzona w różny sposób. Do najważniejszych procedur zalicza się:

procedurę tradycyjnej segmentacji a priori;

procedurę bazującą na tzw. skupianiu;

procedurę segmentacji elastycznej.
Procedura tradycyjnej segmentacji a priori jest procesem obejmującym siedem etapów:
1. apriorytyczny wybór kryteriów segmentacji rynku;
2. wybór zestawu cech opisujących segmenty oraz sformułowanie hipotez o
powiązaniach tych cech z kryteriami segmentacji;
3. zaprojektowanie i dobór próby do badań;
4. gromadzenie informacji w toku badań empirycznych;
5. utworzenie segmentów drogą grupowania konsumentów przy wykorzystaniu
wybranych kryteriów segmentacji;
6. nakreślenie profilu poszczególnych segmentów przez analizę zebranych informacji
o konsumentach;
7. oszacowanie wielkości każdego z wyprofilowanych segmentów, wybór rynku
docelowego, zaprojektowanie lub zmodyfikowanie strategii marketingowej.
Pierwsza metoda polega na przyjęciu z góry pewnych kryteriów podziału rynku i
identyfikacji na tej postawie głównych segmentów rynku [4].
Kryteria segmentacji rynku odnoszące się do konsumenta można zakwalifikować do
trzech obszernych grup:
1. Kryteria społeczno-ekonomiczne:

dochód

zawód

wykształcenie

kryteria geograficzne

miejsce zamieszkania
2. Kryteria demograficzne:

wiek

płeć

wielkość rodziny

faza w cyklu życia rodziny

status rodzinny

narodowość
3. Kryteria psychograficzne:

styl życia

aktywność

zainteresowania

opinie
Kryteria segmentacji rynku odnoszące się do produktu można podzielić na trzy grupy:
1. Kryteria związane z wzorcami konsumpcji:

częstotliwość użycia

posiadanie innych produktów

lojalność wobec marki produktu
2. Kryteria dotyczące warunków zakupu:

rodzaj sklepu

czas zakupu

impuls

okazje

wielkość jednorazowego zakupu

częstotliwość zakupu
3. Kryteria uwypuklające oferowane przez produkt korzyści:

wiedza konsumenta o produkcie

postrzegane korzyści

predyspozycje konsumentów [2].
Kryteria społeczno-ekonomiczne obejmują relatywnie łatwe do identyfikacji cechy
konsumentów
bądź
sytuacji,
w
jakiej
się
oni
znajdują,
np.
dochody,
zawód,
wykształcenie, przynależność do określonej klasy lub grupy społecznej. W skład tej grupy
kryteriów wchodzą także kryteria geograficzne: położenie i wielkość regionu, liczba
ludności, gęstość zaludnienia itp.
Kryteria demograficzne obejmują: wiek, płeć, wielkość rodziny, fazę w cyklu jej życia.
Kryteria psychograficzne obejmują wiele zmiennych związanych z:
-aktywnością: praca zawodowa, hobby, kultura, urlop, rozrywka, sport itp.,
-zainteresowaniami: rodzina, dom, sąsiedztwo, moda, żywienie itp.
-opiniami konsumentów: o sobie samych, o sprawach społecznych, politycznych,
interesach gospodarce, przyszłości itp.
Kryteria związane z wzorcami konsumpcji obejmują m.in. częstotliwość i intensywność
korzystania z produktu, fakt posiadania innych produktów, lojalność konsumentów wobec
marki produktu.
Kryteria dotyczące warunków zakupu to przede wszystkim: rodzaj preferowanego przez
konsumentów sklepu, czas zakupu, wielkość jednorazowej partii zakupu, częstotliwość
zakupu, jego charakter.
Kryteria uwypuklające oferowane przez produkt korzyści to przede wszystkim wiedza
konsumenta o produkcie, osiągane przez niego korzyści wynikające z zakupu i
użytkowania produktu, predyspozycje konsumentów, itp. [2,6].
Druga metoda - procedura bazująca na skupianiu polega na przeprowadzeniu
szczegółowych badań rynku i na podstawie wyników - grupowanie klientów na pewne
jednorodne grupy tzn. wtedy, gdy punktem wyjścia segmentacji jest konsument, to
segmenty
rynku
wyodrębnia
się
grupując
konsumentów
o
wspólnych
cechach.
Segmentacja ta prowadzi do wyodrębnienia grup nabywców ze względu na ich wiedzę,
postawę, sposób użytkowania produktu oraz stosunek do niego. Metoda ta różni się od
poprzednio omówionej tym, że kryteria segmentacji rynku są wybierane dopiero po
przeprowadzeniu badań empirycznych konsumentów. Najczęściej wykorzystywanymi
kryteriami są potrzeby, postawy, styl życia, kryteria psychograficzne lub też postrzegane
przez konsumentów korzyści z użytkowania produktu.
Metoda trzecia - procedura segmentacji elastycznej jest procedurą o dynamicznym
charakterze,
pozwalającą
segmentacyjnych [3,7].
na
wyodrębnienie
i
ocenę
znacznej
liczby
alternatyw
Jeśli zaś punktem wyjścia jest produkt (sytuacja zakupu), to segmentację
przeprowadza się grupując konsumentów ze względu na ich reakcje wobec danego
produktu, cech charakterystycznych tego produktu bądź cech sytuacji, w której jest
dokonywany zakup [2,3,4,6].
W
odniesieniu
do
wielu
produktów
segment
rynku
można
wyodrębnić,
wykorzystując kryteria ogólne i kryteria dodatkowe - specyficzne.
Do kryteriów ogólnych zaliczamy łatwe do identyfikacji (z pewnymi wyjątkami) cechy
konsumentów, np. kryteria demograficzne, geograficzne, społeczno-ekonomiczne, styl
życia, osobowość.
Kryteriami specyficznymi są cechy odnoszące się do specyficznych sytuacji związanych z
zakupem lub użytkowaniem produktu, np. częstotliwość zakupu, przywiązanie do
produktu, marki handlowej, punktu sprzedaży, innowacyjność, postawy, zamiary zakupu,
preferencje [2,6].
Dokonując segmentacji, przedsiębiorstwa wykorzystują najczęściej kryteria:
1. Związane z charakterystyką klienta/użytkownika:

lokalizacja odbiorców,

wielkość odbiorców,

branża (sektor),

lojalność odbiorców
2. Związane z charakterystyką produktu:

dostrzegane główne korzyści,

częstotliwość i wielkość dokonywanych zakupów,

zysk przypadający na jednostkę zasobów (np. na 1 m2 pow. sprzedażowej).
Po zidentyfikowaniu potrzeb rynkowych zachodzi proces segmentacji, a następnie wyboru
i zdobywania segmentów docelowych, który dzieli się zazwyczaj na pięć etapów:

agregacja potencjalnych nabywców w segmenty rynkowe

określenie produktów przeznaczonych do sprzedaży w danym segmencie

opracowanie siatki rynek-produkt i ocena wielkości segmentów

wybór segmentów docelowych

podjecie działań marketingowych w celu dotarcia do wybranych segmentów [3,7].
Po przeprowadzeniu segmentacji rynku można przystąpić do wyboru rynków docelowych,
a wiec tych, które firma zamierza obsługiwać. Można w tym celu wykorzystać trzy
strategie:

ogólną: traktuje wszystkich nabywców jednakowo i w przypadku występowania
nadwyżki popytu nad podażą jest mało efektywna;

zróżnicowaną: dzieli rynek na kilka segmentów i dla każdego z nich opracowuje
się strategię marketingową;

skoncentrowaną: polega na szukaniu nisz na rynku [4].
Polem działalności przedsiębiorstwa mogą stać się grupy konsumentów, których
potrzeby są nie zaspokajane lub zaspokajane nie zadawalająco. Ustalenie, czy grupy te
mogą stać się opłacalnym rynkiem zbytu oraz decyzje o nakierowaniu aktywności na
określony segment rynku, nazywamy wyborem lub selekcją docelowych segmentów
rynku (selecting the target market’s) [1]. Dokonując wyboru rynku docelowego, warto w
miarę możliwości przestrzegać następujących zasad:

koncentrować
działalność
w
takim
obszarze,
który
daje
przedsiębiorstwu
możliwości uzyskania przewagi konkurencyjnej;

wybierać taki obszar rynku, który przedsiębiorstwo zna;

wybierać taki segment rynku, który jest zgodny z długofalowymi planami działania
przedsiębiorstwa;

koncentrować się na segmentach o odpowiedniej wielkości oraz rosnącym
potencjale;

unikać segmentów związanych z ostra walka konkurencyjną;

starannie oceniać bariery wejścia na rynek;

upewniać się, czy działanie na rzecz wybranego segmentu rynku zapewnia
osiąganie zysku [2].
Literatura:
1.AltkornJ., Podstawy marketingu. Instytut Marketingu, Kraków 1993.
2.Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W., Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej
firmy. PWE, Warszawa, 1996.
3.Kotler P., Armstrong G., Saunders J., Wong V., Marketing. Podręcznik europejski.
PWE, Warszawa 2002.
4.Żurawik B., Żurawik W., Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie. PWE,
Warszawa 1996.
5.Kotler P., Marketing - analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola. Gebethner & Ska, Warszawa 1994.
6.Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W., Marketing. PWE, Warszawa 1993.
7.Przybyłowski K., Hartley S.W., Kervin R.A., Rudelius W., Marketing - pierwsza
polska edycja. Dom Wydawniczy ABC Sp. z o.o. 1998.
8.Payne A., Marketing usług. PWE, Warszawa 1996.
9.Hutt M.D., Speh T.W., Zarządzanie marketingiem. Strategia rynku dóbr i usług
przemysłowych. PWN, Warszawa 1997.
Download