Rozstrzygnięcie protestów - Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika

advertisement
FARMACOL S.A.
ul.Rzepakowa 2
40-541 Katowice
AE/ZP-27-103/08
Tarnów, 2009-02-11
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 206 000 euro na dostawę
leków, mleka modyfikowanego i preparatów mlekozastępczych płynnych oraz kontrastu
ROZSTRZYGNIĘCIE PROTESTU
W związku z protestem złożonym w dniu 2009-02-03 przez Farmacol S.A., ul.Rzepakowa 2,
40-541 Katowice (dalej: Protestujący) - Specjalistyczny Szpital im. Szczeklika w Tarnowie,
ul. Szpitalna 13 (dalej: Zamawiający) na podstawie art. 183 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) informuje, że protest został częściowo
uwzględniony.
W związku z powyższym, Zamawiający:
- unieważnia czynność wyboru oferty najkorzystniejszej w zakresie Pakietów nr 3 i 14
- unieważnia czynność odrzucenia oferty Protestującego w zakresie Pakietów nr 3 i 14
- odrzuca ofertę firmy CEFARM Rzeszów w zakresie Pakietu nr 3
- dokona ponownej oceny ofert w zakresie Pakietów nr 3 i 14
natomiast
- nie odrzuca oferty firmy CEFARM Rzeszów w zakresie Pakietu nr 14
UZASADNIENIE
W toku rozpatrywania treści protestu i przystąpienia do protestu Zamawiający ustalił, co
następuje:
W dniu 2009-02-03 Protestujący wniósł protest na czynności Zamawiającego
polegające na:
- odrzuceniu oferty Protestującego w zakresie Pakietów nr 3 i 14
- dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty firmy CEFARM Rzeszów sp.z o.o
jako najkorzystniejszej w zakresie pakietów nr 3 i 14
- zaniechania czynności, do których Zamawiający jest zobowiązany na podstawie
przepisów ustawy pzp, tj. odrzucenia oferty firmy CEFARM Rzeszów sp.z o.o w zakresi
Pakietów nr 3 i 14, jako niespełniającej warunków przewidzianych w SIWZ
- nie wybrania oferty Protestującego, której treść jako jedyna odpowiada treści SIWZ
w zakresie Pakietów nr 3 i 14,
tj. naruszeniu art. 89 ust.1 pkt.2, art.7 ust.3 ustawy pzp,
a w konsekwencji wniósł o:
1. uchylenie decyzji o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie Pakietów nr 3 i 14
oraz odrzucenie oferty, której treść nie odpowiada treści SIWZ w tych pakietach, tj.
oferty firmy CEFARM Rzeszów sp. z o.o.
2. uchylenie decyzji o odrzuceniu oferty Protestującego w zakresie pakietów nr 3 i 14
3. dokonanie ponownej oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu
wyłącznie spośród ofert spełniających wymogi określone w SIWZ w zakresie
Pakietów nr 3 i 14.
W uzasadnieniu swojego stanowiska Protestujący wskazał m.in., że Jego zdaniem
tylko złożona przez Niego oferta zawiera wymagany preparat (w przypadku pakietu nr 3 w
pozycji 21 Helicid 40 inj. 0,04g*1 fiolka, a w przypadku pakietu nr 14 w poz.184 Helicid 20,
20 mg 28 kaps), który posiada wśród zarejestrowanych wskazanie do stosowania eradykacji
zakażenia Helicobacter pylori u pacjentów z chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy, na
potwierdzenie czego dołączył do protestu karty charakterystyk zaoferowanych preparatów.
Zdaniem Protestującego oferta wykonawcy CEFARM Rzeszów sp. z o.o. powinna
zostać odrzucona, gdyż nie posiada - wśród zarejestrowanych - wskazań do stosowania
eradykacji zakażenia Helicobacter pylori u pacjentów z chorobą wrzodową żołądka i
dwunastnicy.
W konsekwencji, Protestujący uważa, że Jego żądania są w pełni uzasadnione.
Zamawiający stwierdził, co następuje.
1.Na etapie oceny ofert negatywne stanowisko Zamawiającego dotyczące preparatu
omeprazol pod nazwą Helicid inj. 40 mg (z pakietu 3 pozycja 21) oraz Helicid 20 mg x 28
kaps. (z pakietu 14 pozycja 184) oparte było na charakterystykach leków Helicid inj. i kaps.
zaczerpniętych ze strony internetowej producenta. W prowadzonym postępowaniu
Zamawiający dysponował w/w charakterystykami, natomiast ani w trakcie zadawania pytań
związanych z treścią SIWZ ani wraz z ofertą Protestującego nie złożono aktualnych
charakterystyk tych preparatów.
Wraz z protestem Protestujący przesłał aktualne charakterystyki preparatów Helicid, w
których poszerzono wskazania do stosowania leków, m.in.: "Eradykacja zakażenia
Helicobacter pylori u pacjentów z chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy”,
w związku z czym Zamawiający uwzględnia protest w tym zakresie i unieważnia czynność
odrzucenia oferty Protestującego w zakresie Pakietów nr 3 i 14.
2.W w/w proteście Protestujący odnośnie preparatu Losec inj. 40mg x 5 amp. podniósł, że nie
posiada wskazań do eradykacji zakażenia Helicobacter pylori u pacjentów z chorobą
wrzodową żołądka i dwunastnicy.
Z wyjaśnienia nadesłanego w dniu 2009.02.04 przez CEFARM Rzeszów wynika, że – na
podstawie informacji uzyskanej przez Wykonawcę od producenta - Losec inj. 40mg x 5 amp
nie posiada wskazań do eradykacji zakażenia Helicobacter pylori u pacjentów z chorobą
wrzodową żołądka i dwunastnicy.
Nastąpiła sytuacja paradoksalna, kiedy preparat oryginalny Losec inj. 40 mg, wprowadzony
na rynek jako pierwszy nie ma wskazań do eradykacji zakażenia Helicobacter pylori
u pacjentów z chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy, które posiada lek generyczny
Helicid inj. 40 mg o takiej samej budowie cząsteczki, wprowadzony do lecznictwa w okresie
późniejszym, jednakże w świetle przedstawionej informacji Zamawiający postanowił
uwzględnić żądanie Protestującego w tym zakresie i odrzucić ofertę firmy CEFARM
Rzeszów jako nie odpowiadającą treści SIWZ.
3.Rozważając dane dotyczące preparatu Gasec 20 mg x 56 kaps., zaproponowanego przez
firmę CEFARM Rzeszów Sp. z o.o. (w pakiecie 14 poz. 184), który ma w swojej
charakterystyce jako jedno ze wskazań: "choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy
współistniejąca z zakażeniem H. pylori" Zamawiający uważa, że istnieje możliwość
zastosowania preparatu Gasec 20 mg x 56 kaps w eradykacji zakażenia Helicobacter pylori
u pacjentów z chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy i w tym zakresie postanowił protest
odrzucić.
Biorąc powyższe pod uwagę należało protest uznać w powyżej podanym zakresie
POUCZENIE
Zgodnie z art.184 ust.1 ustawy pzp od rozstrzygnięcia niniejszego protestu Protestującemu
przysługuje odwołanie. Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w
terminie 10 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu
rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując kopię treści odwołania Zamawiającemu.
Złożenie odwołania w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jego
wniesieniem do Prezesa Urzędu.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art.183 ust.5 ustawy pzp:
- w zakresie pakietu nr 3, w którym Zamawiający uwzględnił wszystkie zgłoszone przez
Protestującego żądania, powtórzy oprotestowane czynności niezwłocznie,
- w zakresie pakietu nr 14, w którym Zamawiający nie uwzględnił jednego zgłoszonego
żądania, czynność powtórnej oceny ofert nastąpi po ostatecznym rozstrzygnięciu protestu,
o którym mowa w art.182 ust.2 ustawy pzp.
Otrzymują:
1.Adresat
2.CEFARM Rzeszów sp. z o.o., ul. prof. L.Chmaja 6, 35-021 Rzeszów
3. a/a
Download