Raport finansowy w 6 Programie Ramowym UE

advertisement
Finanse w 6 Programie
Ramowym UE
1
Zastrzeżenie
Prezentacja opracowana została na podstawie Model
Contract oraz Guide to Financial Issues relating to
Indirect Actions of the Sixth Framework Programmes
(wersja luty 2005).
BEZWZGLĘDNĄ PODSTAWĄ DO OPRACOWANIA
WNIOSKÓW PROJEKTOWYCH I REALIZACJI
PROJEKTÓW MOGĄ BYĆ TYLKO I WYŁĄCZNIE
AKTUALNE DOKUMENTY OPUBLIKOWANE
PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ
2
Obowiązki konsorcjum wobec Komisji
Konsorcjum między innymi:
a) podejmuje wszelkie konieczne i uzasadnione
kroki w celu zapewnienia, że projekt jest
wykonywany zgodnie z warunkami kontraktu;
b) na prośbę Komisji przedstawia wszelkie
szczegółowe dane konieczne w celu właściwego
administrowania projektem.
3
Obowiązki konsorcjum wobec Komisji
Każdy wykonawca:
a) dba o to, by wszelkie informacje przeznaczone
dla Komisji przesyłane były za pośrednictwem
koordynatora, z wyjątkiem przypadków
przewidzianych w kontrakcie;
b) uczestniczy w dotyczących go spotkaniach
poświęconych sprawom nadzoru, monitorowania i
oceny projektu;
4
Obowiązki konsorcjum wobec Komisji
c) Sporządza raport finansowy (formularz C) - do
raportu nie załącza żadnych oryginalnych
dokumentów (Jeśli zdarzy się sytuacja, w której
wydatek poniesiony w pewnym okresie
sprawozdawczym nie został w nim uwzględniony
lub został uwzględniony nieprawidłowo – należy
w następnym okresie sprawozdawczym dokonać
korekty).
5
Koszty dopuszczalne projektu
Procedury stosowane przy księgowaniu kosztów i
wpływów muszą być zgodne z przepisami w
zakresie rachunkowości obowiązującymi w
państwie, w którym ma siedzibę wykonawca, jak
również pozwalają na bezpośrednie uzgodnienie
kosztów i wpływów poniesionych w trakcie
realizacji projektu z pełnym bilansem związanym z
ogólną działalnością gospodarczą wykonawcy.
6
Koszty dopuszczalne projektu
Koszty dopuszczalne poniesione w trakcie realizacji
projektu muszą spełniać wszystkie z następujących
warunków muszą:
- być rzeczywiste, ekonomiczne i konieczne dla
realizacji projektu,
- zostać określone zgodnie z przyjętymi przez
wykonawcę zasadami księgowania,
- zostać poniesione w czasie trwania projektu,
z wyjątkiem kosztów poniesionych z tytułu
przygotowania raportów końcowych, które mogą
zostać poniesione w okresie do 45 dni po dacie
zakończenia projektu;
7
Koszty dopuszczalne projektu
- zostać zaksięgowane przez wykonawcę, który je
poniósł nie później niż w dniu wystawienia raportu
audytora. Procedury stosowane przy księgowaniu
kosztów i wpływów są zgodne z przepisami
w zakresie rachunkowości obowiązującymi
w państwie, w którym ma siedzibę wykonawca,
jak również pozwalają na bezpośrednie uzgodnienie
kosztów i wpływów poniesionych w trakcie
realizacji projektu z pełnym bilansem związanym
z ogólną działalnością gospodarczą wykonawcy.
8
Koszty dopuszczalne projektu
Nie mogą zostać wykazane jako koszty projektu
następujące koszty niedopuszczalne:
a) wszelkie podatki pośrednie, w tym podatek od
towarów i usług (VAT) oraz opłaty celne;
b) należne odsetki (do zapłacenia);
c) rezerwy na poczet przyszłych strat lub obciążeń;
d) straty wynikające z ujemnych różnic kursowych;
e) koszty wykazane, poniesione lub zwrócone w
związku z innym projektem Wspólnoty;
9
Koszty dopuszczalne projektu
f) koszty związane ze zwrotem z inwestycji
kapitałowych;
g) długi i koszty obsługi zadłużenia;
h) zbędne lub nieprzemyślane wydatki;
i) wszelkie koszty, które nie spełniają warunków
określonych w art. II.19.1.
10
Koszty dopuszczalne projektu
Koszty bezpośrednie (5 PR):
•Personnel (personelu)
•Durable equipment (sprzęt trwały)
•Subcontracting (zlecenia)
•Travel and subsistence (podróże)
•Consumables (materiały)
•Computing (obliczenia komputerowe)
•Intellectual property rights (ochrona własności
intelekt.)
•Other specific costs (inne koszty)
Koszty pośrednie (5 PR):
•Overheads (narzuty)
11
Koszty dopuszczalne projektu
Według rodzajów działań, których dotyczą, nie
ma ściśle określonych kategorii kosztów
(wyjątek stypendia Marie Curie):
• badania /innowacje
• wdrożenie
• szkolenie
• inne określone działania
• zarządzanie konsorcjum
12
Koszty dopuszczalne projektu
Koszty personelu:
- „Stałych pracowników”, którzy posiadają umowy
zatrudnienia na stałe, zawarte z wykonawcą.
- „Tymczasowych pracowników”, którzy posiadają
umowy zatrudnienia na czas określony, zawarte
z wykonawcą.
13
Koszty dopuszczalne projektu
Umowa o wykonywanie pracy na czas określony do
realizacji projektu finansowanego ze środków KE:
•Umowa o wykonywanie pracy na czas określony
związana z ukończeniem doktoratu
•Umowa uzależniona częściowo lub całkowicie od
zewnętrznego finansowania.
W takim wypadku koszty wykazane muszą
wykluczać wszelkie koszty osobowe poniesione
przy użyciu stałego finansowania
14
Koszty dopuszczalne projektu
The calculation of hourly personnel rate
A further problem concerns the calculation
of the hourly personnel rate. The hourly
personnel rate is to be calculated as ‘the actual
costs (gross remuneration and the
employer’s portion of social charges) divided
by the number of productive hours’.
15
Koszty dopuszczalne projektu
Audit evidence indicates that in general
a plausible number of productive hours
are in the order of 1680 hours per year.
If in the calculation of the hourly personnel rate
a significantly lower number of productive
hours is used a solid justification
should be on file.
16
Koszty dopuszczalne projektu
Koszty personelu stałego mogą być wykazane jako
koszty działań związanych z zarządzaniem
konsorcjum. W tym przypadku od kosztów tych nie
jest naliczany ryczałt na koszty pośrednie.
17
Koszty dopuszczalne projektu
Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia/dzieło
mogą być kwalifikowane jako:
- koszy personelu (istnieje umowa określająca,
że zleceniobiorca wykonuje prace pod
kierownictwem wykonawcy; efekty wykonania
umowy należą do wykonawcy; wartość
wynagrodzenia nie jest różna od wynagrodzenia
pracowników zatrudnionych na podstawie umowy
o pracę)
- koszty podwykonawstwa
18
Koszty dopuszczalne projektu
Koszt związany z zakupem środków trwałych
wykazywany jest zgodnie z własnymi zasadami
księgowymi stosowanymi przez wykonawcę, jeśli
zwyczajem wykonawcy jest uznawanie kosztu
sprzętu trwałego użytku (lub jego części) za koszty
pośrednie, to koszty te nie mogą być wykazane
jako bezpośrednie koszty dopuszczalne, muszą one
być wykazane jako pośrednie koszty dopuszczalne
19
Koszty dopuszczalne projektu
Amortyzacja wykazywana jest odpowiednio w
każdym raporcie okresowym, wykorzystanie
sprzętu można wykazać tylko w tym zakresie, w
jakim został on wykorzystany w projekcie;
amortyzacja może być również obliczana od
sprzętu, który został zakupiony przed datą
rozpoczęcia kontraktu i który będzie
wykorzystywany w projekcie
20
Wykonawca dla potrzeb projektu, którego czas
trwania wynosi 2 lata, zakupił w pierwszym dniu
realizacji projektu zestaw komputerowy o
wartości brutto 6.100,00 PLN. W polityce
rachunkowości wykonawcy zaznaczono, że
amortyzacji dokonuje się od następnego miesiąca
po przyjęciu środka trwałego do użytkowania i
stosuje się 30% stawkę amortyzacji.
W formularzu C za pierwszy rok wykazał wartość
amortyzacji komputera w kwocie 3.050,00 PLN.
Rzeczywista kwota amortyzacji za 1 rok winna
wynosić 1.375,00 PLN (5000*30%/12*11).
21
Koszty dopuszczalne projektu
Koszty podróży i diet wykazuje się zgodnie
z obowiązującymi w instytucji zasadami (dotyczy
to zarówno pracowników zatrudnionych na
podstawie umowy o pracę, a także umów
zlecenia)
22
Koszty dopuszczalne projektu
Koszty poniesione w walucie innej niż EUR
podawane są w EUR na podstawie kursu wymiany,
który obowiązywał w dniu poniesienia rzeczywistych
kosztów lub kursu wymiany obowiązującego w
pierwszym dniu roboczym miesiąca następującego
po zakończeniu okresu sprawozdawczego
Koszty wykazywane są w Formularzu C w euro,na
podstawie kursu wymiany pobranego ze strony:
http://www.ecb.int/stats/eurofxref/
23
Koszty dopuszczalne projektu
Pracownikowi dodatkowemu naliczono w liście
płac – postawiono do dyspozycji (29 wrzesień
2005) wynagrodzenie w wysokości 4.000,00 PLN.
Pracownik z kasy jednostki odebrał
wynagrodzenie dnia 03 października 2005.
Wykonawca do przeliczania kosztów wg kursu
wymiany, który obowiązywał w dniu poniesienia
rzeczywistych kosztów. W tym przypadku należy
zastosować kurs z dnia ………………..
24
Koszty dopuszczalne projektu
Pracownikowi dodatkowemu naliczono w liście
płac – postawiono do dyspozycji (29 wrzesień
2005) wynagrodzenie w wysokości 4.000,00 PLN.
Pracownik z kasy jednostki odebrał
wynagrodzenie dnia 03 października 2005.
Wykonawca do przeliczania kosztów wg kursu
wymiany, który obowiązywał w dniu poniesienia
rzeczywistych kosztów. W tym przypadku należy
zastosować kurs z dnia 29 września 2005
25
Koszty dopuszczalne projektu
„Wszystkie podzlecenia, których koszty mogą
zostać żądane jako koszt kwalifikowany, muszą
zostać przyznane najlepszej ofercie cenowej
(najlepszy stosunek ceny do jakości), zgodnie
z warunkami przejrzystości oraz równego
traktowania”.
Oznacza to, że kompletny przetarg nie jest
niezbędny w przypadku wszystkich podzleceń.
Każde podzlecenie, którego koszty mogą zostać
zwrócone w ramach projektu, musi zostać
przekazane najlepszemu oferentowi, zgodnie
z prawem kraju danego wykonawcy.
26
Koszty dopuszczalne projektu
Państwowa jednostka prawna musi stosować
swoje wewnętrzne zasady celem dokonania
wyboru usługodawców (publiczne wezwanie do
składania ofert), a prywatna osoba prawna musi
przynajmniej wymagać złożenia kilku ofert
(zazwyczaj przynajmniej trzech), chyba że
zawarła ona umowę ramową na świadczenie tych
usług.
27
Koszty dopuszczalne projektu
Kiedy zostanie osiągnięty limit 7% pomocy
finansowej Wspólnoty, działanie zarządzania,
które jest powiązane z innym działaniem
projektu, może zostać przypisane w ramach tego
działania, jeżeli takie działanie jest niezbędne dla
realizacji projektu.
Limit 7% pomocy finansowej Wspólnoty nie ma
zastosowanie do każdego wykonawcy z osobna,
lecz do całego projektu.
28
Modele rozliczania kosztów
Istnieją trzy typy modeli kosztów w odniesieniu
do typowych działa badawczych:
- wykonawcy korzystający z modelu kosztów
pełnych (FC) wykazują dopuszczalne koszty
bezpośrednie i pośrednie;
29
Modele rozliczania kosztów
- wykonawcy korzystający z modelu kosztów
pełnych z ryczałtem (FCF) wykazują
dopuszczalne koszty bezpośrednie i zryczałtowaną
stawkę kosztów pośrednich. Przyjmuje się, że
ryczałt, który wynosi 20% wszystkich kosztów
bezpośrednich pomniejszonych o koszty
podwykonawstwa, pokrywa wszelkie koszty
pośrednie poniesione przez wykonawcę w ramach
projektu;
30
Modele rozliczania kosztów
- wykonawcy korzystający z modelu kosztów
dodatkowych (AC) wykazują dopuszczalne
dodatkowe koszty bezpośrednie i zryczałtowaną
stawkę kosztów pośrednich. Przyjmuje się, że
ryczałt, który wynosi 20% wszystkich
dodatkowych kosztów bezpośrednich
pomniejszonych o koszty podwykonawstwa,
pokrywa wszelkie koszty pośrednie poniesione
przez wykonawcę w ramach projektu;
31
Modele rozliczania kosztów
• Model FC-mogą używać wszyscy uczestnicy z
wyjątkiem osób fizycznych, które mogą
stosować jedynie model AC
• Model FCF-MŚP, organizacje nie-komercyjne
lub typu non-profit ustanowione w oparciu o
przepisy prawa publicznego lub prywatnego,
organizacje międzynarodowe
32
Modele rozliczania kosztów
• Model AC-organizacje nie-komercyjne lub typu
non-profit ustanowione w oparciu o przepisy
prawa publicznego lub prywatnego, organizacje
międzynarodowe, które nie mają systemu
księgowego pozwalającego na wyróżnienie
udziału kosztów bezpośrednich i pośrednich
związanych z realizacją projektu
33
Modele rozliczania kosztów
Jeżeli wykonawcy naukowo-badawczy w
projektach CRAFT i projektach sektorowych
potrafią zidentyfikować poniesione koszty
bezpośrednie, mogą oni w tych projektach
rozliczać koszty według modelu FCF, nawet jeśli
w innych projektach stosują model AC
34
Rozliczanie wpływów do projektu
Występują trzy typy wpływów:
- Przelewy pieniężne lub ich odpowiedniki,
do wykonawcy od stron trzecich, pod warunkiem,
że transfery te przeznaczono na konkretny cel,
którym jest współfinansowanie projektu
lub finansowanie zasobów wykorzystywanych
przez wykonawcę podczas projektu, uznaje się
je za wpływy na rzecz projektu
35
Rozliczanie wpływów do projektu
Jeżeli sposób wykorzystania środków finansowych
lub zasobów opłaconych z transferów finansowych
pozostawiono do uznania wykonawcy, a
wykonawca postanawia przeznaczyć te zasoby na
projekt, transferów tych nie uznaje się za wpływy na
rzecz projektu
36
Rozliczanie wpływów do projektu
- Wkłady rzeczowe od stron trzecich
wykorzystywane w projekcie stanowią koszty
dopuszczalne projektu i uznawane są również
za wpływy na rzecz projektu, jeżeli zostały
wniesione przez osobę trzecią w konkretnym celu
wykorzystania ich w projekcie
37
Rozliczanie wpływów do projektu
- Dochód wygenerowany przez projekt - dochody
uzyskane z tytułu działań podejmowanych
w ramach realizacji projektu i dochody
ze sprzedaży aktywów nabytych w ramach
kontraktu, których wartość nie przekracza
wartości kosztów początkowo wykazanych
w projekcie, uznaje się za wpływy na rzecz
projektu
38
Dofinansowanie Komisji
Wykonawca rozliczający się wg modelu FC w
formularzu C dla projektu zintegrowanego
wykazał koszty ogółem 2.303.250:
- działalność BR 1.110.000
- działalność wdrożeniowa 832.500
- działalność szkoleniowa 277.500
- zarządzanie konsorcjum 83.250
i wpływy 1.100.000
39
Dofinansowanie Komisji
Wykonawca rozliczający się wg modelu FC w
formularzu C dla projektu zintegrowanego
wykazał koszty ogółem 2.303.250
Dofinansowania:
- 50% * BR = 555.000
- 35% * W = 291.375
- 100% *S = 277.500
- 100% * Z =83.250
Ogółem dofinansowanie 1.207.125
40
Dofinansowanie Komisji
Koszty niefinansowane przez UE:
2.303.250-1.207.125=1096.015
Wpływy do projektu 1.100.000
Różnica – 3.985
Faktycznie dofinansowanie 1.207.125-3.985
1.203.140
41
Obowiązkowe audyty projektów
Zaświadczenie audytora jest obowiązkowe:
(DO NEGOCJACJI)
np. dla projektów o długości do 24 mies. na koniec projektu i obejmuje cały okres
trwania projektu
(DO NEGOCJACJI)
np. dla projektów dłuższych niż 24 mies. na koniec pierwszego roku i na koniec
projektu
Dla Projektów Zintegrowanych i Sieci Doskonałości co
12 miesięcy
Oraz zawsze, gdy wkład KE dla uczestnika przewyższa 750.000 Euro w
danym okresie
42
Raporty
Konsorcjum przekazuje Komisji następujące
raporty za każdy okres sprawozdawczy:
•
raport okresowy z realizacji projektu
zawierający spis działań przeprowadzonych
w tym okresie przez konsorcjum, opis postępu
w osiąganiu celów projektu, opis postępu
w osiąganiu przewidzianych celów pośrednich
(milestones) i rezultatów (deliverables),
określenie napotkanych problemów i podjętych
działań naprawczych.
43
Raporty
•
okresowy raport z zarządzania projektem
za dany okres zawierający:
•
•
•
uzasadnienie zasobów zaangażowanych przez
każdego z wykonawców wraz z odniesieniem
do zrealizowanych działań i uzasadnieniem ich
konieczności;
raport finansowy (formularz C), przedstawiony
w Aneksie VI, przekazywany przez każdego
z wykonawców za dany okres;
skrócony raport finansowy zawierający
zestawienie kosztów wykazanych przez
wszystkich wykonawców w formie zbiorczej,
na podstawie informacji przedstawionych
w Formularzu C;
44
Raporty
•
•
raport na temat dokonanego w danym okresie
podziału środków z wkładu finansowego
Wspólnoty pomiędzy poszczególnych
wykonawców;
dodatkowe raporty określone w Aneksach
do niniejszego kontraktu.
45
Raporty
Kalkulacja kosztów projektu powinna być
przeprowadzona zgodnie z maksymalnymi
stawkami dofinansowania KE,
odpowiadającymi planowanym kosztom
dopuszczalnym ze względu na stosowany model
rozliczania kosztów, rodzaj projektu, jak i
planowane działania.
46
Raporty
Dla wykonawców stosujących Model AC 100 % kosztów
dodatkowych dla wszystkich działań, które będą przez nich
realizowane, z wyjątkiem kosztów zarządzania, w których
mogą być wykazane koszty personelu stałego.
Dla wykonawców stosujących Model FCF i FC:
• Działania badawczo-rozwojowe lub innowacyjne: 50%
dopuszczalnych kosztów
• Działania wdrożeniowe: 35% dopuszczalnych kosztów
• Działania szkoleniowe: 100% dopuszczalnych kosztów
• Działania związane z zarządzaniem konsorcjum: 100%
dopuszczalnych kosztów (do 7% dofinansowania
projektu przez KE)
• Inne określone działania: 100% dopuszczalnych
kosztów.
47
Raporty
Wysokość wypłat dla poszczególnych
uczestników mogą być szczegółowo
określone w umowie konsorcjum i mogą
różnić się od kwoty określonej
szacunkowo w kontrakcie.
(Model Contract, Annex II, Art.II.3.3.c – the
coordinator shall receive all payments made by the
Commission to the consortium and administer the
Community contribution regarding its allocation
between contractors and activities in accordance
with this contract and the decisions taken by the
consortium).
48
Raporty
Projekty z więcej niż 1 okresem sprawozdawczym
(a)zaliczka w wysokości [XX EUR] max 85%
szacunkowego wkładu finansowego UE
przewidzianego na pierwszy okres sprawozdawczy
i pierwsze 6 miesięcy kolejnego okresu
sprawozdawczego, wskazanego w Aneksie I, w tabeli
przedstawiającej szacunkowy podział kosztów
za ten okres - w terminie 45 dni od:
49
Raporty
• daty wejścia w życie kontraktu
• daty otrzymania przez Komisję informacji
o przystąpieniu do kontraktu ostatniego wykonawcy
wymaganego do uzyskania minimalnej liczby
uczestników ustalonej w zasadach uczestnictwa oraz
wyszczególnionej w konkursie, na który projekt został
złożony
• daty otrzymania przez Komisję informacji
o przystąpieniu do kontraktu ostatniego z wykonawców
określonych w art. 1.2
50
Raporty
(b) w terminie 45 dni od zatwierdzenia przez Komisję
raportów za dany okres sprawozdawczy:
• wypłata regulująca kwoty uzasadnione i przyjęte
podczas okresu sprawozdawczego;
• zaliczka w wysokości max 85% szacunkowego wkładu
finansowego Wspólnoty przewidzianego na dany okres
sprawozdawczy i pierwsze 6 miesięcy kolejnego okresu
sprawozdawczego, wskazanego w Aneksie I,
w tabeli przedstawiającej szacunkowy podział kosztów
za ten okres.
51
Raporty
• W przypadku gdy kwota uzasadniona i przyjęta za
poprzedni okres sprawozdawczy jest niższa od kwoty
zaliczki wypłaconej już konsorcjum, ta część zaliczki
zostaje przekwalifikowana jako płatność, a Komisja
potrąca tę różnicę od kwoty kolejnej zaliczki.
• W przypadku gdy kwota uzasadniona i przyjęta
za poprzedni okres sprawozdawczy jest wyższa od kwoty
zaliczki wypłaconej już konsorcjum, ta część zaliczki
zostaje przekwalifikowana jako płatność Komisja dodaje
tę różnicę jako płatność uzupełniającą przy wypłacie
kolejnej zaliczki.
52
Obowiązkowe audyty projektów
Za każdy okres, za który jest to wymagane,
każdy z wykonawców przedstawia raport
wystawiony i potwierdzony przez audytora
zewnętrznego, stwierdzający, że koszty
poniesione w danym okresie spełniają warunki
określone w niniejszym kontrakcie. W raporcie
powinny zostać jasno przedstawione kwoty
podlegające weryfikacji.
53
Obowiązkowe audyty projektów
•Koszt wydania raportu jest kosztem
dopuszczalnym w ramach działań związanych
z zarządzaniem konsorcjum.
•Koszt wydania raportu jest kosztem
podwykonawstwa – brak prawa do 20%
narzutu kosztów pośrednich (AC/FCF)
54
Obowiązkowe audyty projektów
Każdy wykonawca może wybrać
wykwalifikowanego audytora zewnętrznego,
także zwykle zatrudnianego audytora
zewnętrznego, pod warunkiem, że spełnia
on następujące łączne wymagania zawodowe:
a) audytor zewnętrzny musi być niezależny
od wykonawcy;
55
Obowiązkowe audyty projektów
b) audytor zewnętrzny musi posiadać
uprawnienia do dokonywania ustawowych
kontroli dokumentów finansowych zgodnie
z ósmą dyrektywą Rady 84/253/EWG z dnia
10 kwietnia 1984 r. lub podobnymi przepisami
krajowymi.
56
Audytor może:
• Udzielać informacji o sposobie kwalifikacji bądź
też nie kosztów ponoszonych w związku
z realizacją projektu,
• Związać się umową dotyczącą wykonania wielu
audytów w tej samej jednostce na dowolny okres
czasu.
57
Obowiązkowe audyty projektów
W Polsce osobami uprawnionymi do
wystawiania raportów audytora są biegli
rewidenci, którzy są wpisani zarówno na listę
biegłych rewidentów, jak i podmiotów
uprawnionych do badania sprawozdań
finansowych
biegły rewident Nr 10237/ 7554
58
Obowiązkowe audyty projektów
Raporty wydane przez audytorów zewnętrznych
nie ograniczają odpowiedzialności
wykonawców wynikającej z niniejszego
kontraktu ani praw Wspólnoty wynikających z
art. II.29.
59
Obowiązkowe audyty projektów
Wzór zaświadczenia audytora proponowany przez
KE (Proposed model for an audit certificate
provided for an external auditor) znajduje się na
str. 216 FP6 GUIDE TO FINANCIAL ISSUES –
wersja – LUTY 2005
60
Audyt Komisji
Komisja może w dowolnym momencie trwania
kontraktu i do pięciu lat po zakończeniu projektu
zarządzić przeprowadzenie audytu przez
zewnętrznych rewidentów lub audytorów
naukowych lub technologicznych, bądź przez
departamenty Komisji, w tym Europejski Urząd
ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF).
61
Audyt Komisji
Takie audyty mogą obejmować aspekty
naukowe, finansowe, technologiczne
i inne kwestie (takie jak zasady księgowania i
zarządzania) związane z prawidłową realizacją
projektu i kontraktu. Wszelkie kwoty należne
Komisji w wyniku ustaleń dokonanych
w trakcie audytu mogą zostać objęte wezwaniem
do zapłaty, zgodnie
z art. II.31.
62
Audyt Komisji
Wykonawcy muszą zachować oryginały,
lub, w wyjątkowych, odpowiednio
uzasadnionych przypadkach, uwierzytelnione
kopie, wszystkich dokumentów związanych
z kontraktem przez okres do pięciu lat
po zakończeniu projektu. Przekazywane są one
do dyspozycji Komisji na jej życzenie, podczas
przeprowadzania jakiegokolwiek audytu
w ramach kontraktu.
63
Dokumentacja
Informacje ogólne
• Kopia statutu instytucji i jej statusu prawnego
• Kopia zarządzeń dotyczących naukowego i
finansowego zarządzania Europejskimi
kontraktami badawczo-rozwojowymi
obowiązujących w danej instytucji
• Polityka rachunkowości
• Kategorie poszczególnych stanowisk i
odpowiednie grupy płacowe
• Kopia zarządzeń dotyczących zasad zakupu
towarów i usług, obowiązujących w danej
instytucji
64
Dokumentacja
Informacje o projekcie:
• Kontrakt wraz ze wszystkimi aneksami
• Umowa konsorcjum
• Zestawienie wydatków netto odnoszących się
do projektu
• Zestawienie kwot VAT odnoszących się
do projektu
65
Dokumentacja
• Kopie wyciągów bankowych odnoszących się
do rachunku, z którego dokonywane są transakcje
dotyczące projektu
• Kopie pełnomocnictw dla osób, które mogą
zatwierdzać wydatki z funduszy Komisji.
66
Dokumentacja
Koszty personelu
• Lista pracowników biorących udział
w projekcie, z wyszczególnieniem:
- Czasu przepracowanego w projekcie
- klasyfikacji kategorii pracownika
• Kopie umów o pracę
• Kopie studenckich umów o pracę
67
Dokumentacja
• Kopie potwierdzonych kart czasu pracy
dla wszystkich pracowników zatrudnionych
w projekcie
• Kopie list płac dla wszystkich pracowników
zatrudnionych w projekcie.
68
Dokumentacja
Koszty podróży i diety
• Kopie obowiązujących w danej instytucji
zarządzeń, dotyczących wypłaty refundacji
kosztów podróży
• Kopie zatwierdzonych formularzy - wniosków
na wyjazd
• Kopie raportów z wyjazdu.
69
Dokumentacja
Aparatura
• Kopie obowiązujących w danej instytucji
zarządzeń dotyczących zaopatrzenia w aparaturę
• Kopie zatwierdzonych formularzy - wniosków
na zakup aparatury
• Oryginały faktur za zakup aparatury
• Kopie rejestru/spisu aparatury z inwentarza
(dotyczącej projektu)
• Kopie dziennika/rejestru użytkowania aparatury
(dla aparatury wykorzystywanej w różnych
projektach).
70
Dokumentacja
Materiały
• Kopie obowiązujących w danej instytucji
zarządzeń dotyczących zaopatrzenia w materiały
• Kopie zatwierdzonych formularzy - wniosków
na zakup materiałów
• Oryginały faktur za zakup materiałów.
71
Dokumentacja
Podwykonawstwo
• Kopie obowiązujących w danej instytucji
zarządzeń dotyczących zakupu usług
zewnętrznych
• Kopie zatwierdzonych formularzy - wniosków
na zakup usług
• Oryginały faktur za usługi zewnętrzne
72
Email:
[email protected]
Telefon
0 601 837 522
(58) 661 30 20
73
Download