Załącznik nr 8b

advertisement
Załącznik nr 8b do WZ – Zadanie 2
ZS.2411.10.2016
............................................
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)
WYKAZ NARZĘDZI, WYPOSAŻENIA ZAKŁADU LUB URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH
DOSTĘPNYCH WYKONAWCY W CELU WYKONANIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO WRAZ
Z INFORMACJĄ O PODSTAWIE DYSPONOWANIA TYMI ZASOBAMI.
W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej, Zamawiający wymaga
aby Wykonawca wykazał dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował):
Ośrodkiem
wypoczynkowo-rehabilitacyjnym
posiadającym
zaplecze
socjalne
i sanitarne przygotowane do przyjmowania grup szkoleniowych, położonym na terenie Beskidu
Śląskiego lub Żywieckiego, który spełnia poniższe wymagania:
a) jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych:
- drzwi wejściowe do budynku w tym skrzydło zasadnicze oraz do pomieszczeń noclegowych
i higieniczno-sanitarnych użytkowanych przez uczestników wyjazdu, o szerokości w świetle
co najmniej 0,9 m oraz wysokości co najmniej 2 m, bez progu lub z progiem nie wyższym niż
0,02 m,
- posiada pochylnie przeznaczone dla osób niepełnosprawnych, spełniające warunki
określone w przepisach odrębnych zapewniające dostęp do drzwi wejściowych obiektów
ośrodka,
- posiada dźwig osobowy,
- posiada utwardzone dojścia do budynku i ciągi piesze,
b)
spełnia wymogi dotyczące bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej, warunków
higieniczno-sanitarnych oraz ochrony środowiska określonych przepisami o ochronie
przeciwpożarowej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
c)
posiada miejsce na zorganizowanie ogniska/grilla, salę do zorganizowania zajęć
i wieczorków integracyjnych wraz ze sprzętem nagłaśniającym,
d)
posiada zaplecze rekreacyjno – sportowe:
- krytą pływalnię dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych,
- salę do ćwiczeń ruchowych i rekreacyjnych,
e)
posiada zaplecze do wykonywania zabiegów rehabilitacyjnych,
f)
posiada salę jadalną,
g)
posiada całoroczne centralne ogrzewanie,
h) posiada pokoje 2 i 3 osobowe ogrzewane, dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
z których każdy jest wyposażony w:
- pełny węzeł sanitarny (tj. natrysk lub wanna, umywalka, WC, z dostępem do wody ciepłej i
zimnej),
- jednoosobowe miejsca do spania,
- telewizor, radio,
- szafki nocne przy każdym łóżku, szafę na ubrania w rozmiarze umożliwiającym swobodne
umieszczenie w niej odzieży dla wszystkich zakwaterowanych w pokoju osób.
i) posiada 2 sale szkoleniowe przeznaczone do prowadzenia zajęć z zakresu treningu
wspierającego aktywności społeczne, z których każda winna być:
- wyposażona w odpowiednią liczbę miejsc siedzących i stolików z możliwością ich
swobodnego przestawiania, dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych (brak barier
architektonicznych),
- wyposażona w odpowiednie oprzyrządowania techniczne tj.: aparaturę audiowizualną,
rzutnik, tablicę flipchart z kompletem mazaków,
- przystosowana pod względem sanitarnym, przeciwpożarowym i bhp do prowadzenia zajęć,
1
- w pobliżu WC,
- z dostępem do źródeł prądu, z dostępem do Internetu,
- z optymalnymi warunkami do prowadzenia zajęć treningowych w grupach maksymalnie
10 osobowych + trener, o powierzchni co najmniej 25 m² każda,
- z odpowiednim oświetleniem: dostęp światła dziennego oraz całodobowe oświetlenie
umożliwiające swobodne i bezpieczne dla wzroku czytanie,
- z miejscem na umieszczenie poczęstunku kawowego dla uczestników/uczestniczek
szkolenia wyjazdowego,
- z odpowiednim zabezpieczeniem przed promieniowaniem słonecznym zapewniającym
komfort uczestnictwa i prowadzenia zajęć,
- ogrzewana przy spadku temperatury na zewnątrz poniżej 10 stopni C,
Sale nie mogą znajdować się w piwnicy, suterenie lub na poddaszu, w salach nie mogą
znajdować się słupy, kolumny lub inne elementy, które utrudnią prowadzenie zajęć. Sale nie
mogą być jednocześnie salą jadalną.
L.p.
Nazwa
Ośrodka
wypoczynkowo rehabilitacyjnego
adres
Informacja o podstawie dysponowania Ośrodkiem
(jeśli Wykonawca dysponuje Ośrodkiem w dniu składania ofert wówczas odpowiednio wpisuje
podstawę dysponowania np. własność Wykonawcy, umowa najmu, umowa dzierżawy itp., jeśli
natomiast Wykonawca będzie polegał na potencjale technicznym innych podmiotów w celu
wykonania zamówienia, wówczas wpisuje: zobowiązanie podmiotu w postaci np. umowy
przedwstępnej itp oraz bezwzględnie dołącza do oferty takie zobowiązanie w oryginale.)
Oświadczam, że Ośrodek wypoczynkowo-rehabilitacyjny przedstawiony w wykazie spełnia wymagania określone
przez Zamawiającego.
UWAGA: Wszystkie wymagane informacje należy bezwzględnie podać w tabeli.
Miejsce i data:......................................
...................................................................
(imię nazwisko i podpis)
podpis osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania
Wykonawcy
2
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards