Uploaded by rudylokblog

KARTA OCENY RYZYKA PRACOWNIK BIUROWY 261

advertisement
KARTA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU PRACY
Zakład pracy: .......................................................
Dział ...........................................................................
Data zapoznania się..........................
Stanowisko: pracownik administracyjno-biurowy Nazwisko i imię pracownika................................................................ Podpis.............................
Lp.
1
1.
Zagrożenia
2
Środki ograniczające ryzyko zawodowe stosowane obecnie
na stanowisku pracy.
3
Prąd elektryczny 1. Dokonywanie okresowych pomiarów instalacji i urządzeń
o napięciu do
elektrycznych pod względem ochrony przeciwporażeniowej oraz
1kV
rezystancji uziemień i izolacji.
2. Systematyczne przeglądy o ocena sprawności wyłączników oraz
stanu przewodów zasilających.
3. Dokonywanie przeglądów codziennych urządzeń przed ich
użyciem.
4. Nie włączanie urządzenia w przypadku stwierdzenia jego
niesprawności.
5. Zgłaszanie do działu serwisu wszelkich zauważonych usterek, w
tym: uszkodzeń wyłączników i przewodów zasilających.
Oszacowanie/
ocena ryzyka z
uwzględnieniem
stosowanych
środków
ograniczających
ryzyko.
4
Małe /
Dopuszczalne
Zalecenia dotyczące wprowadzenia
dodatkowych środków ochrony.
5
1. Instalacja elektryczna
powinna być serwisowana
przez wyspecjalizowane,
uprawnione firmy, których
pracownicy posiadają
wymagane kwalifikacje do
wykonywania przeglądów i
pomiarów.
1
2
3
2.
Śliskie i
nierówne
powierzchnie.
3.
Wystające
1. Zachowanie wymaganych szerokości na drogach komunikacyjnych
przedmioty i
oraz dojść do stanowisk pracy.
ostre krawędzie. 2. Regularne przeglądy stanowisk pracy i pomieszczeń
3. Zamykanie drzwi i szuflad w biurkach, szafach.
4. Zachowanie porządku na stanowisku pracy.
5. Organizacja i planowanie stanowisk pracy zgodnie z wymogami
prawa i korporacyjnymi
Małe /
Spadające
przedmioty.
Małe /
4.
1. Usuwanie z podłogi (powierzchni) śliskości.
2. Stosowanie antypoślizgowych środków czyszczących.
3.Przeglądy stanowisk pracy i pomieszczeń zgodnie z wymaganiami i
ustaleniami firmy ( korporacyjnymi).
4.Układanie przewodów zasilających w specjalnych listwach
doprowadzających aby nie zalegały w przejściach i dojściach.
5.Personel sprzątający jest zobowiązany do ustawiania przenosnych
ostrzeżeń dotyczących mokrej lub śliskiej nawierzchni np. „uwaga!
mokra podłoga”
4
1. Zabezpieczenie przed upadkiem przedmiotów rozmieszczonych na
górnych półkach regałów i szaf.
2. Przestrzeganie zasady rozmieszczania przedmiotów na pólkach i
regałach według zasady – najcięższe najniżej.
5
Małe /
1.Zachowanie ostrożności
2.Personel sprzątający zobowiązać do
Dopuszczalne natychmiastowego usuwania rozlanych
płynów i zachowania obowiązujących
wymogów.
Dopuszczalne
Dopuszczalne
1. Zachowanie ostrożności
2. Zgłaszanie do naprawy
uszkodzonych zamków drzwi
i szuflad
1. Wzmożona uwaga.
3. Przeglądy stanowisk pracy i pomieszczeń
4. Umieszczanie przedmiotów i urządzeń biurowych w odpowiedniej
odległości od krawędzi stołów lub biurek.
5. Zachowanie porządku na stanowisku pracy.
5.
Pole
1. Stosowanie monitorów posiadających atest TCO
Małe /
Podtrzymywanie obecnych czynności w
elektrostatyczne 2. Zachowanie wymaganych odległości miedzy sąsiednimi monitorami –
celu zapewnienia ryzyka na co najmniej
min. 60 cm.
Dopuszczalne tym samym poziomie
3. Zachowanie wymaganej odległości między pracownikiem, a tyłem
monitora – min. 80 cm.
4. Utrzymywanie właściwej wilgotności w pomieszczeniach pracy – min.
40 %.
5. Usuwanie kurzu z powierzchni ekranu wilgotną szmatką przed
włączeniem monitora
6. Obecność roślin zielonych
(poprawiających stan powietrza pod względem jonizacji)
7. Stosowanie przerw w pracy zgodnie z rozporządzeniem MPi PS z dnia
1 grudnia 1998 r. 5 min. przerw w pracy po każdej przepracowanej
godzinie pracy.
6.
Wilgotność i
1. Możliwość regulacji nastawów urządzeń klimatyzacyjnych na żądaną Małe /
1. Regularne pomiary
wilgotności i temperatury w
temperatura.
7.
8.
Obciążenie
statyczne.
Pożar.
temperaturę.
2. Możliwość nawilżania powietrza przez urządzenia klimatyzacyjne.
3. Wyposażenie miejsc pracy w rośliny zielone.
4. Zapewnienie dowolnej ilości płynów do picia (dystrybutory wody,
automaty vendingowe).
5. Regularne przeglądy systemu wentylacji i klimatyzacji
1. Stosowanie na stanowiskach pracy krzeseł ( foteli) umożliwiających
indywidualne, łatwe dopasowanie do pracownika (5-cio ramienna
podstawa, regulowane siedzisko, oparcie i podłokietniki)
2. Wyposażenie w meble biurowe umożliwiające dogodne ustawienie
elementów wyposażenia stanowiska pracy.
3. Wyposażenie w klawiaturę i monitory z możliwością regulacji kąta
pochylenia.
4. Korzystanie z informacji w zakresie ergonomii zamieszczanej na
wewnętrznych stronach intranetowych.
5. Korzystanie z możliwości uprawiania sportu zapewnionego przez
zakład pracy ( sekcja piłki nożnej, koszykówki, siatkówki.
Dopuszczalne
Małe /
Dopuszczalne
1. Stała kontrola stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektu Średnie /
(realizowane przez administratora obiektu) Nadzór nad realizacją
pomieszczeniach pracy
2. Zgłaszanie wszelkich
niedogodności związanych z
mikroklimatem do służby
BHP
1. Program „wellness” – promowanie
zdrowego stylu życia (sportu,
właściwego sposobu odżywiania się i
zachowania właściwego balasnu
pomiędzy życiem prywatnym i
zawodowym)
2.zapewnienie pracownikom
możliwości zapisania się do programu
kart „multisport”
3.Możliwośc zakupienia innego
fotela/krzesła do pracy z komputerem
wg zaleceń lekarza.
4.Ćwiczenia relaksacyjne.
Podtrzymywanie obecnych czynności w
celu zapewnienia ryzka na co najmniej
umowy z administratorem w zakresie terminowego
wykonywania przeglądów i kontroli stanu technicznego
podręcznych środków gaśniczych oraz systemów
sygnalizacyjnych.
Dopuszczalne
tym samym poziomie
2. Wyposażenie pomieszczeń pracy w zgodną z przepisami
przeciwpożarowymi ilość podręcznego sprzętu gaśniczego.
3. Odpowiednie Oznakowanie dróg ewakuacyjnych, podręcznego
sprzetu ppoż. oraz elementów systemu zabezpieczenia ppoż.
4. Znajomość sposobu postępowania na wypadek pożaru.
5. Umiejętność posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym.
6. Dbałość o stan techniczny urządzeń gaśniczych.
7. Przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych.
8. Wyznaczenie miejsc do palenia tytoniu.
9. Wyznaczenie koordynatorów ewakaucji
10. Opracowanie odpowiednich procedur ewakuacyjnych
11. Szkolenie pracowników w zakresie reagowania w sytuacji
zagrozenia i ogłoszonej ewakuacji (realizowane m.in. podczas
szkolenia wstępnego bhp)
12. Utrzymywanie porządku w pomieszczeniach, nie zastawianie
dróg ewakuacyjnych.
13. Regularne ćwiczenia ewakuacje
9.
Niewłaściwe
oświetlenie
stanowiska
pracy.
1. Zastosowanie opraw oświetleniowych rozpraszających światło i
redukujących możliwości powstawania olśnień.
2. Zabezpieczenie oświetlenia miejscowego przed wywoływaniem
olśnień i odblasków poprzez stosowanie specjalnych opraw,
mających odpowiednio ukształtowany odbłyśnik i raster.
Średnie /
Dopuszczalne
1. Zapewnienie oświetlenia
miejscowego ( lampy dodatkowej).
3. Wyposażenie okien w urządzenia eliminujące nadmierne
operowanie promieni słonecznych padających na stanowisko
pracy –verticali.
4. Ograniczenie powstawania olśnień pochodzących od ścian i
jasnych płaszczyzn w pomieszczeniu.
5. Zapewnienie możliwości ustawienia monitora względem źródeł
światła w sposób ograniczający możliwość powstawania olśnień i
odbicia światła poprzez zastosowanie ścianek działowych i
vertcali. Ustawienie monitora prostopadle do okien.
6. Badanie wzroku w ramach profilaktycznej opieki lekarskiej
7. Stosowanie, w/g zaleceń zakładowego lekarza okulisty, okularów
korekcyjnych, za zakup których zakład zwraca poniesione
kosztyWykonywanie pomiarów natężenia oświetlenia na
stanowisku pracy
8. Zapewnienie natężenia oświetlenia stanowiska pracy zgodnego z
PN tj. 500 luxów . Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym
10.
11.
12.
1. Akustyczna optymalizacja stanowisk pracy.
Hałas.
2. Nie przekroczone normy hałasu wytwarzanego przez urządzenia
techniki biurowej oraz urządzenia klimatyzacyjne.
3. Zabezpieczenie od wpływa hałasu z zewnątrz poprzez jego
odległość budynku od arterii komunikacyjnych o dużym
nasileniu ruchu drogowego oraz właściwą izolację akustyczną
budynku .
4. Wykonywanie terminowych przeglądów stanu technicznego
urządzeń.
5. Wyznaczenie na terenie obiektu Szturmowa specjalnych kabin
służących do rozmów telefonicznch
6. Stosowanie przegród/scianek działowych pomiedzy
poszczególnymi stanowiskami pracy
7. Umieszczenie urządzeń kserograficznych w wyodrębnionych
ściankami działowymi punktach
8. Używanie zestawów słuchawkowych
1. Mocowanie przewodów zasilajacycych urządzenia pod biurkami
Potknięcie
2. Utrzymanie podłóg w czystości i dobrym stanie technicznym
się i upadek na
(regularne sprawdzanie stanu podłóg i stanu dróg
tym
komunikacyjnych)
samym poziomie 3. Regularne audyty bhp i zgłaszanie zauważonych niezgodności do
działu administracji
4. Regularne przeglądy oświetlenia budynku i wymiana
uszkodzonych źródeł światła
Zagrożenia
związane z
używaniem
pojazdu
1. Przestrzeganie przepisów ruchu drogowego.
2. Przestrzeganie „Regulaminu użytkowania samochodów
służbowych” opracowanego przez zakład pracy
3. Dokonywanie terminowych przeglądów stanu technicznego
Bardzo małe /
Dopuszczalne
Małe /
Dopuszczalne
Średnie /
Dopuszczalne
1.Propagowanie ograniczenia głośnych
rozmów i rozmów telefonicznych w
strefach pracy typu „open space” (rozmowy,
zwłaszcza długie mogą mogą być
przeprowadzane w specjalnych kabinach do
rozmów telefonicznych oraz w salach
konferencyjnych
2. Wyciszenie dźwięków dzwonków
telefonicznych
1. Porządek w obrębie stanowiska pracy –
zobowiązuje się wszystkich pracowników
do ustawiania toreb podręcznych, bagaży
i innych przedmiotów w taki sposób,
żeby nie utrudniały przejścia obok
stanowiska pracy (najlepiej pod biurkami
lub w wyznaczonych do tego miejscach) i
nie zagrażały potknieciem się innym
osobom.
1. Udział w kursach doskonalących
technikę jazdy w trudnych
warunkach pogodowych
organizowanych przez zakład pracy.
służbowego
13.
Upadek na
niższy poziom
pojazdów i wymaganych obsług.
4. Zapewnienie kompleksowej pomocy w przypadku kolizji
drogowej.
5. Zgłaszanie wszelkich usterek technicznych pojazdów
kierownikowi floty.
6. Zakup telefonów komórkowych z zestawem słuchawkowym
7. Badania psychotechniczne kierowców
8. Sezonowa wymiana opon
1. Utrzymywanie infrastruktury budynku w dobrym stanie
technicznym (usuwanie zauważonych uszkodzeń schodów)
2. Przeglady techniczne wind w budynku (coroczne przeglądy
UDT)
3. Regularne przeglądy oświetlenia budynku i wymiana
uszkodzonych źródeł światła
2. Wzmożona uwaga.
3. Omawianie przyczyn wypadków
komunikacyjnych z udziałem
pracowników zakładu pracy.
4. Zapinanie pasów
5. Odpowiednia pozycja podczas
prowadzenia pojazdu
6. stosowanie odpowiedniego obuwia
podczas prowadznia pojazdu (o
odpowiednio miękkiej podeszwie i
niezbyt luźnego)
7. Sprawdzenie, czy przyjmowane leki
nie wpływają na stan
psychofizyczny i nie spowalniają
reakcji za kierownicą
8 Wcześniejsze planowanie trasy
przejazdu
9 stosowanie odpowiednich przerw
podczas prowadzenia pojazdu
10 Zachowanie ostrożności
Małe /
Dopuszczalne
1. Odpowiednie tempo pracy
2. Trzymanie się poręczy schodząc ze
schodów
3. Niezasłanianie sobie widoczności
przenosząc ładunek
14.
15.
16.
17.
Mikroorganizmy
(bakterie,
wirusy, priony,
grzyby, sinice,
mikroorganizmy
zwierzęce i
roślinne) i
alergeny
Zagrożenie
podejrzaną
przesyłką
1. W okresie zachorowań szczepienia przeciwko grypie
2. Regularne czyszczenie klimatyzacji w samochodzie
3. Regularne pranie wykładzin
Małe /
1. Opracowanie procedur na wypadek tego rodzaju zagrożenia.
2. Prowadzenie okresowych ćwiczeń ewakuacyjnych.
3. Zorganizowanie zespołów reagowania w takiej sytuacji
4. Ochrona obiektu przez pracowników ochrony.
Małe /
Dopuszczalne
Obciążenie
fizyczne
1.Stosowanie wózków platformowych do transportu.
2.Przestrzeganie norm dźwigania.
3. Informowanie pracowników podczas wstępnych i okresowych
szkoleń bhp o możliwych zagrożeniach.
4.Przenoszenie ładunków zgodnie z zasadami ergonomii.
1. Badania laryngologiczne podczas okresowych badań lekarskich
Bardzo małe /
Dopuszczalne
Podtrzymywanie obecnych czynności w
celu zapewnienia ryzka na co najmniej tym
samym poziomie
Małe/
Dopuszczalne
1. W razie problemów ze strunami
głosowymi, należy ograniczyć ekspozycję
Przeciążenie
strun głosowych
Dopuszczalne
1. stosowanie się do zasad higieny (mycie
rąk)
2. stosowanie żeli do dezynfekcji rąk
1. Przypomnienie
pracownikom procedury
postępowania na wypadek
otrzymania podejrzanej
przesyłki podczas szkoleń
okresowych bhp oraz
wysłanej komunikacji.
na ten czynnik
18.
Pole
elektromagnetyczne.
( w przypadku
występowania
monotorów
CRT)
1. Stosowanie monitora posiadającego atest TCO .
Bardzo małe /
2. Zachowanie wymaganych odległości między sąsiednimi
monitorami - minimum 60 cm.
Dopuszczalne
3. Zachowanie wymaganej odległości między pracownikiem, a tyłem
monitora - minimum 80 cm.
4. Oddzielenie stanowisk pracy przegrodami.
5. Stosowanie przerw w pracy zgodnie z rozporządzeniem MPi PS z
dnia 1 grudnia 1998 r.
1. Zachowanie zalecanej odległości
obserwacji ekranu wynoszącej
400 -750 mm.
20.
Monotonia
pracy.
1. Zmiana otaczających warunków poprzez wykorzystywanie
przysługujących pracownikowi urlopów w roku kalendarzowym.
2. Organizacja szkoleń specjalistycznych pobudzających procesy
intelektualne.
3. Organizacja ( spotkań) imprez integrujących i rekreacyjnych.
4. Możliwość porozumiewania się z sąsiadami i myślenia o
sprawach nie związanych z pracą.
Małe /
1. Stosowanie 5 min. przerw w pracy
po każdej przepracowanej godzinie
pracy
2. Łączenie pracy przy komputerze z
pracą wykonywaną metodami
konwencjonalnymi.
1. Stawianie wymagań zadaniowych właściwych dla danego
stanowiska pracy.
2. Zapewnienie właściwych fizycznych i społecznych warunków
pracy.
3. Przestrzeganie ustalonego regulaminem pracy czasu pracy.
4. Badania lekarskie.
5. Przygotowanie blisko stanowiska pracy pomieszczeń, w których
Małe /
21.
Stres.
Dopuszczalne
Dopuszczalne
1. Program „wellness” – promowanie
zdrowego stylu życia (sportu,
właściwego sposobu odżywiania się i
zachowania właściwego balasnu
pomiędzy życiem prywatnym i
zawodowym)
2.Korzystanie z urządzeń
pracownicy spotykają się i wspólnie spędzają przerwy.
6. Stwarzanie warunków dla funkcjonowania grup nieformalnych na
terenie zakładu przez organizowanie wspólnej rekreacji
pracowników.
22.
Niedostateczne
oświetlenie
stanowiska
pracy.
1. Zapewnienie natężenia oświetlenia stanowiska pracy zgodnego z
PN . Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym
2. Właściwe usytuowanie oświetlenia nad stanowiskiem pracy.
3. Zapewnienie równomierności oświetlenia powierzchni pracy.
1. Stosowanie lamp jarzeniowych o niskiej temperaturze barwowejciepłobiałych lub białych, rozmieszczonych równolegle do osi
patrzenia i do linii okien , poza osią wzroku.
2. Zapewnienie oświetlenia miejscowego ( lampy dodatkowej).
przeznaczonych do relaksu (gry
komputerowe, piłkarzyki itp.)
Bardzo małe /
Dopuszczalne
1. Nadzór nad realizacją umowy z
administratorem w zakresie dbałości
o stan techniczny urządzeń
oświetleniowych.
Download